Uitgaven

1,42%

€ -1.912.000

1,42% Complete

Inkomsten

0,42%

€ 577.100

0,42% Complete

Saldo

71,99%

€ -1.334.900

Programma 5 Onderwijs

Uitgaven

1,42%

€ -1.912.000

1,42% Complete

Inkomsten

0,42%

€ 577.100

0,42% Complete

Saldo

71,99%

€ -1.334.900

Programmavisie

Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een vertrouwde en veilige omgeving, zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Wij willen actief bijdragen aan een brede doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar.
Er wordt flink ingezet op bevordering van basisvaardigheden en bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen. We gaan door met ons onderwijsachterstandenbeleid. De leerplichtambtenaren zijn actief op het tegengaan van schoolverzuim en we zetten in op goede contacten met de scholen. We bevorderen actief de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en ondernemers. Jongeren zitten op school, zijn aan het werk of nemen deel aan een traject dat naar werk leidt.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Onze gemeente krijgt net als in andere jaren geoormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Voorgaande jaren zagen wij een flinke stijging van het budget doordat het Rijk een nieuwe systematiek introduceerde die het aanbod voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur ophoogde en de kwaliteit van onderwijsachterstanden diende te vergroten. In beleid is vastgesteld dat voor de periode 2020 – 2022 de kwaliteit van het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie verhoogd wordt. Daarbij worden ook kwaliteitsaspecten geregeld.  Met de uitvoering van dit beleid is in 2020 gestart. De coronacrisis heeft weinig gevolgen gehad voor de uitvoering van de beleidsplannen, wat betekent dat de plannen voor 2022 ook niet fors bijgesteld hoeven te worden.

In 2022 ontvangen wij het volledige bedrag waar wij volgens de nieuwe systematiek recht op heeft. In de begroting van het vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid is rekening gehouden met de jaarlijkse opbouw van dit budget. De verwachting was dat de coronacrisis het gebruik van kinderopvang af zal doen nemen en de kinderopvangorganisaties te maken gaan krijgen met een krimp. Vooralsnog is die verwachting niet uitgekomen.

In 2022 zal de inzet van hbo-geschoold personeel in de kinderopvang definitieve vorm gaan krijgen. De samenwerking met het onderwijs wordt uitgebreid en er zal worden ingezet op een kwaliteitsverhoging van de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. Zo zal er meer aandacht zijn voor de verankering van de ondersteuningsstructuur in het onderwijs, de kwaliteit van vroegschoolse educatie wordt onder de loep genomen en de kwaliteitsborging wordt geconcretiseerd.

Integrale kindcentra (IKC) en Brede school
In 2020 en deels 2021 is een nieuwe werkwijze en programma voor de Brede School ontworpen. Hiermee zijn partners in mei 2021 akkoord gegaan. Met de nieuwe werkwijze en het nieuwe programma is gelijk een start gemaakt. Dit leidt ertoe dat in 2022 de focus gelegd wordt op wijkscans en toevoegen van het voortgezet onderwijs in de programmering. Daarnaast zal in 2022 koppeling met het NPO (nationaal plan onderwijs) plaatsvinden. Binnen zowel Brede School als IKC zal extra aandacht zijn voor het welzijn van jongeren na de coronacrisis. Per locatie wordt afgewogen in hoeverre kinderen ondersteuning kunnen krijgen en daarmee het welzijn van kinderen vergroot kan worden.

Het gebruik van het leerlingenvervoer is de laatste jaren relatief stabiel. In augustus 2022 loopt het contract met de regiecentrale af. Het contract met de vervoerders moet in 2023 opnieuw aanbesteed worden, momenteel zijn deze contracten onderdeel van een gezamenlijke aanbesteding van de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is van groot belang en beide werkvelden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In Ridderkerk gaan we de komende jaren extra inzetten op de samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp. Daarbij zijn de volgende landelijke ontwikkelingen van belang:

 • In de brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs, wordt een verbeteraanpak en de route naar inclusiever onderwijs toegelicht. De conclusie is dat het (nog) niet werkt zoals beoogd. Er ligt een verbeteraanpak, met voorstellen zoals het verankeren van leerrecht, een landelijke norm voor basisondersteuning met een brede basis en een doorbraakaanpak wanneer onderwijs en zorg niet tot een aanbod komen.
 • De derde onderwijs- en zorgbrief van OCW heeft betrekking op de voortgang van de landelijke maatregelen om onderwijs en zorg beter aan elkaar te verbinden. De maatregelen moeten het professionals gemakkelijker maken om passende combinaties van onderwijs en zorg aan te bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben. Het einddoel is een onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen kinderen onderwijs en zorg krijgen die aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat willen we bereiken?

In Ridderkerk willen we dat alle kinderen naar school kunnen komen. Ouders van leerlingen, die vanwege bijzondere omstandigheden zoals handicap of afstand niet zelfstandig naar school kunnen reizen, worden ondersteund in het vervoer,  zodat de leerlingen onderwijs kunnen volgen. Ouders zijn verantwoordelijk voor het schoolvervoer van hun kinderen.

We gaan daarom in 2022 verder met de volgende initiatieven:

 • Bij de aanvraag kijken we samen met de ouders en eventueel de leerling of openbaar of maatwerkvervoer het meest passend is.
 • Leerlingen oefenen samen met hun ouders met het zelfstandig reizen via het openbaar vervoer.
 • We onderzoeken samen met ouders alternatieve mogelijkheden van vervoer, bijvoorbeeld carpoolen.
 • Door verbinding en samenwerking tussen scholen (zowel primair als voortgezet onderwijs), samenwerkingsverbanden, gemeenten en partijen als voorscholen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) werken we toe naar inclusiever onderwijs en een onderwijszorgcontinuüm. Binnen dit onderwijszorgcontinuüm krijgen kinderen onderwijs en zorg die aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen, want ieder kind heeft recht op ontwikkeling en een passend ontwikkelingsaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We zorgen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school die voor de leerling toegankelijk is. We stimuleren de ouderbetrokkenheid bij de schoolgang van de kinderen door eigen vervoer te vergoeden in plaats van taxivervoer voor zover dit mogelijk is. Ook maken we de afweging of openbaar vervoer, al dan niet met begeleiding, tot de mogelijkheden behoort. De gemeentelijke verordening Leerlingenvervoer is hierbij kaderstellend.
 • In 2022 zal de regiecentrale die de planning van het leerlingen- en Wmo vervoer eventueel opnieuw aanbesteed worden. Het contract met de huidige vervoerder loopt in 2023 af. 
 • We zetten in de samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp de komende jaren in op twee speerpunten:
  • Samenwerking op inkoop, waarbij we onder andere kijken naar onderwijsjeugdhulparrangementen, afspraken over bekostiging en afspraken over grensverkeer.
  • Samenwerking op uitvoering, waarbij we vooral inzetten op professionele ontmoeting en het optimaliseren van werkafspraken en processen. We stimuleren een kleuterobservatiegroep.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
4.1:Openbaar basisonderwijs -236.800 -199.500 -161.500 -124.500 -86.500
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -2.875.900 -1.712.500 -1.709.600 -1.556.600 -1.555.600
Totaal Lasten -3.112.700 -1.912.000 -1.871.100 -1.681.100 -1.642.100
Baten
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.748.200 577.100 577.100 577.100 577.100
Totaal Baten 1.748.200 577.100 577.100 577.100 577.100
Saldo - Lasten en baten -1.364.500 -1.334.900 -1.294.000 -1.104.000 -1.065.000

Grafiek saldi jaar 2020 programma 5

Toelichting Openbaar basisonderwijs

Meerjarig dalen de lasten als gevolg van het in vier jaar afbouwen van onderhoudssubsidies.

Toelichting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

 • In 2021 zijn incidentele lasten en baten geraamd uit een hogere toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid.
 • Vanaf 2024 ontstaat de taakstelling inzake het opnieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
31 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. 1,9% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
32 Absoluut verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 1,5 (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
33 Relatief verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 26,0 (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
34 Laaggeletterdheid. % volwassenen. 11,0%
Bron: Geletterdheidinzicht