Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
. Blz. 7  
Weergave Blz. 8  
Prestatie-indicatoren Blz. 9  
Verschillenanalyse Blz. 10  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 11  
Algemene toelichting Blz. 12  
Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Blz. 13  
Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie Blz. 14  
Programmavisie Blz. 15  
Trends en ontwikkelingen Blz. 16  
Wat hebben we bereikt? Blz. 17  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 18  
Wat heeft het gekost? Blz. 19  
Prestatie-indicatoren Blz. 20  
Programma 2. Veiligheid Blz. 21  
Programmavisie Blz. 22  
Trends en ontwikkelingen Blz. 23  
Wat hebben we bereikt? Blz. 24  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 25  
Wat heeft het gekost? Blz. 26  
Prestatie-indicatoren Blz. 27  
Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen Blz. 28  
Programmavisie Blz. 29  
Trends en ontwikkelingen Blz. 30  
Wat hebben we bereikt? Blz. 31  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 32  
Wat heeft het gekost? Blz. 33  
Prestatie-indicatoren Blz. 34  
Programma 4. Economische zaken Blz. 35  
Programmavisie Blz. 36  
Trends en ontwikkelingen Blz. 37  
Wat hebben we bereikt? Blz. 38  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 39  
Wat heeft het gekost? Blz. 40  
Prestatie-indicatoren Blz. 41  
Programma 5. Onderwijs Blz. 42  
Programmavisie Blz. 43  
Trends en ontwikkelingen Blz. 44  
Wat hebben we bereikt? Blz. 45  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 46  
Wat heeft het gekost? Blz. 47  
Prestatie-indicatoren Blz. 48  
Programma 6. Cultuur, sport en groen Blz. 49  
Programmavisie Blz. 50  
Trends en ontwikkelingen Blz. 51  
Wat hebben we bereikt? Blz. 52  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 53  
Wat heeft het gekost? Blz. 54  
Prestatie-indicatoren Blz. 55  
Programma 7. Jeugd(hulp) Blz. 56  
Programmavisie Blz. 57  
Trends en ontwikkelingen Blz. 58  
Wat hebben we bereikt? Blz. 59  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 60  
Wat heeft het gekost? Blz. 61  
Prestatie-indicatoren Blz. 62  
Programma 8. Welzijn en zorg Blz. 63  
Programmavisie Blz. 64  
Trends en ontwikkelingen Blz. 65  
Wat hebben we bereikt? Blz. 66  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 67  
Wat heeft het gekost? Blz. 68  
Prestatie-indicatoren Blz. 69  
Programma 9. Werk Blz. 70  
Programmavisie Blz. 71  
Trends en ontwikkelingen Blz. 72  
Wat hebben we bereikt? Blz. 73  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 74  
Wat heeft het gekost? Blz. 75  
Prestatie-indicatoren Blz. 76  
Programma 10. Gezondheid en duurzaamheid Blz. 77  
Programmavisie Blz. 78  
Trends en ontwikkelingen Blz. 79  
Wat hebben we bereikt? Blz. 80  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 81  
Wat heeft het gekost? Blz. 82  
Prestatie-indicatoren Blz. 83  
Programma 11. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 84  
Programmavisie Blz. 85  
Trends en ontwikkelingen Blz. 86  
Wat hebben we bereikt? Blz. 87  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 88  
Wat heeft het gekost? Blz. 89  
Prestatie-indicatoren Blz. 90  
Programma 12. Financiën en algemene dekkingsmiddelen Blz. 91  
Programmavisie Blz. 92  
Trends en ontwikkelingen Blz. 93  
Wat hebben we bereikt? Blz. 94  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 95  
Wat heeft het gekost? Blz. 96  
Prestatie-indicatoren Blz. 97  
Niet in de programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 98  
. Blz. 99  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 100  
Overzicht overhead Blz. 101  
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Blz. 102  
Onvoorzien Blz. 103  
Paragrafen Blz. 104  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 105  
Inleiding Blz. 106  
Overzicht geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingen en lokale heffingen Blz. 107  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 108  
Lokale lastendruk Blz. 109  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 110  
Aanleiding en achtergrond Blz. 111  
Risicoprofiel Blz. 112  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 113  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 114  
Ontwikkeling risicoprofiel Ridderkerk Blz. 115  
Kengetallen Blz. 116  
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 117  
Inleiding Blz. 118  
Openbare verlichting Blz. 119  
Civiele kunstwerken Blz. 120  
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 121  
Speelterreinen Blz. 122  
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 123  
Riolering Blz. 124  
Waterhuishouding Blz. 125  
Afvalinzameling Blz. 126  
Haven Blz. 127  
Gebouwen Blz. 128  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 129  
Doel Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
Risicobeheersing Blz. 132  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 133  
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 134  
Renteomslag Blz. 135  
Schatkistbankieren Blz. 136  
Kas- en relatiebeheer Blz. 137  
EMU-saldo Blz. 138  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 139  
GR BAR-organisatie Blz. 140  
Eenduidige Normatiek Single Information Audit Blz. 141  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 142  
Inleiding Blz. 143  
Visie verbonden partijen Blz. 144  
Besteding op de programma’s Blz. 145  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 146  
Inleiding Blz. 147  
Het Zand Blz. 148  
Lagendijk (Van Peltterrein) Blz. 149  
Cornelisland Blz. 150  
Anjerstraat Blz. 151  
Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie Blz. 152  
Gerealiseerde winstneming Blz. 153  
Jaarrekening Blz. 154  
Balans Blz. 155  
Balans per 31 december 2019 Blz. 156  
Overzicht van lasten en baten Blz. 157  
. Blz. 158  
Toelichtingen Blz. 159  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 160  
Inleiding Blz. 161  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 162  
Balans Blz. 163  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 164  
Inleiding Blz. 165  
Activa Blz. 166  
Passiva Blz. 167  
Toelichting op reserves en mutaties Blz. 168  
Toelichting op voorzieningen en mutaties Blz. 169  
Vaste schulden Blz. 170  
Vlottende passiva Blz. 171  
Toelichting op het overzicht van lasten en baten Blz. 172  
Inleiding Blz. 173  
Overzicht van eenmalige lasten en baten Blz. 174  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 175  
Aandelen Eneco worden in 2020 verkocht Blz. 176  
COVID-19 (Corona) virus Blz. 177  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 178  
Inleiding Blz. 179  
Toelichtingen bij programma’s Blz. 180  
Toelichtingen bij investeringen Blz. 181  
Informatie Wet normering topinkomens Blz. 182  
Staat van investeringen Blz. 183  
Overzicht Blz. 184  
Toelichting op staat van investeringen Blz. 185  
SiSa-bijlage Blz. 186  
Overzicht Blz. 187  
Bijlage taakvelden Blz. 188  
Inleiding Blz. 189  
Overzicht Blz. 190  
Overzicht Blz. 191  
Bijlagen Blz. 192