Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Leeswijzer Blz. 3  
. Blz. 4  
Weergave Blz. 5  
Prestatie-indicatoren Blz. 6  
Verschillenanalyse Blz. 7  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 8  
Algemene toelichting Blz. 9  
Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Blz. 10  
Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie Blz. 11  
Programmavisie Blz. 12  
Trends en ontwikkelingen Blz. 13  
Wat hebben we bereikt? Blz. 14  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 15  
Wat heeft het gekost? Blz. 16  
Prestatie-indicatoren Blz. 17  
Programma 2. Veiligheid Blz. 18  
Programmavisie Blz. 19  
Trends en ontwikkelingen Blz. 20  
Wat hebben we bereikt? Blz. 21  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 22  
Wat heeft het gekost? Blz. 23  
Prestatie-indicatoren Blz. 24  
Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen Blz. 25  
Programmavisie Blz. 26  
Trends en ontwikkelingen Blz. 27  
Wat hebben we bereikt? Blz. 28  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 29  
Wat heeft het gekost? Blz. 30  
Prestatie-indicatoren Blz. 31  
Programma 4. Economische zaken Blz. 32  
Programmavisie Blz. 33  
Trends en ontwikkelingen Blz. 34  
Wat hebben we bereikt? Blz. 35  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 36  
Wat heeft het gekost? Blz. 37  
Prestatie-indicatoren Blz. 38  
Programma 5. Onderwijs Blz. 39  
Programmavisie Blz. 40  
Trends en ontwikkelingen Blz. 41  
Wat hebben we bereikt? Blz. 42  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 43  
Wat heeft het gekost? Blz. 44  
Prestatie-indicatoren Blz. 45  
Programma 6. Cultuur, sport en groen Blz. 46  
Programmavisie Blz. 47  
Trends en ontwikkelingen Blz. 48  
Wat hebben we bereikt? Blz. 49  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 50  
Wat heeft het gekost? Blz. 51  
Prestatie-indicatoren Blz. 52  
Programma 7. Jeugd(hulp) Blz. 53  
Programmavisie Blz. 54  
Trends en ontwikkelingen Blz. 55  
Wat hebben we bereikt? Blz. 56  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 57  
Wat heeft het gekost? Blz. 58  
Prestatie-indicatoren Blz. 59  
Programma 8. Welzijn en zorg Blz. 60  
Programmavisie Blz. 61  
Trends en ontwikkelingen Blz. 62  
Wat hebben we bereikt? Blz. 63  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 64  
Wat heeft het gekost? Blz. 65  
Prestatie-indicatoren Blz. 66  
Programma 9. Werk Blz. 67  
Programmavisie Blz. 68  
Trends en ontwikkelingen Blz. 69  
Wat hebben we bereikt? Blz. 70  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Prestatie-indicatoren Blz. 73  
Programma 10. Gezondheid en duurzaamheid Blz. 74  
Programmavisie Blz. 75  
Trends en ontwikkelingen Blz. 76  
Wat hebben we bereikt? Blz. 77  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 78  
Wat heeft het gekost? Blz. 79  
Prestatie-indicatoren Blz. 80  
Programma 11. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 81  
Programmavisie Blz. 82  
Trends en ontwikkelingen Blz. 83  
Wat hebben we bereikt? Blz. 84  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 85  
Wat heeft het gekost? Blz. 86  
Prestatie-indicatoren Blz. 87  
Programma 12. Financiën en algemene dekkingsmiddelen Blz. 88  
Programmavisie Blz. 89  
Trends en ontwikkelingen Blz. 90  
Wat hebben we bereikt? Blz. 91  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 92  
Wat heeft het gekost? Blz. 93  
Prestatie-indicatoren Blz. 94  
Niet in de programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 95  
. Blz. 96  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 97  
Overzicht overhead Blz. 98  
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Blz. 99  
Onvoorzien Blz. 100  
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 101  
Inleiding Blz. 102  
Overzicht geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingen en lokale heffingen Blz. 103  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 104  
Lokale lastendruk Blz. 105  
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 106  
Aanleiding en achtergrond Blz. 107  
Risicoprofiel Blz. 108  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 109  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 110  
Ontwikkeling risicoprofiel Ridderkerk Blz. 111  
Kengetallen Blz. 112  
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 113  
Inleiding Blz. 114  
Openbare verlichting Blz. 115  
Civiele kunstwerken Blz. 116  
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 117  
Speelterreinen Blz. 118  
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 119  
Riolering Blz. 120  
Waterhuishouding Blz. 121  
Afvalinzameling Blz. 122  
Haven Blz. 123  
Gebouwen Blz. 124  
Paragraaf 4: Financiering Blz. 125  
Doel Blz. 126  
Inleiding Blz. 127  
Risicobeheersing Blz. 128  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 129  
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 130  
Renteomslag Blz. 131  
Schatkistbankieren Blz. 132  
Kas- en relatiebeheer Blz. 133  
EMU-saldo Blz. 134  
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 135  
GR BAR-organisatie Blz. 136  
Eenduidige Normatiek Single Information Audit Blz. 137  
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 138  
Inleiding Blz. 139  
Visie verbonden partijen Blz. 140  
Besteding op de programma’s Blz. 141  
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 142  
Inleiding Blz. 143  
Het Zand Blz. 144  
Lagendijk (Van Peltterrein) Blz. 145  
Cornelisland Blz. 146  
Anjerstraat Blz. 147  
Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie Blz. 148  
Gerealiseerde winstneming Blz. 149  
Balans Blz. 150  
Balans per 31 december 2019 Blz. 151  
Overzicht van lasten en baten Blz. 152  
. Blz. 153  
Toelichtingen Blz. 154  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 155  
Inleiding Blz. 156  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 157  
Balans Blz. 158  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 159  
Inleiding Blz. 160  
Activa Blz. 161  
Passiva Blz. 162  
Toelichting op reserves en mutaties Blz. 163  
Toelichting op voorzieningen en mutaties Blz. 164  
Vaste schulden Blz. 165  
Vlottende passiva Blz. 166  
Toelichting op het overzicht van lasten en baten Blz. 167  
Inleiding Blz. 168  
Overzicht van eenmalige lasten en baten Blz. 169  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 170  
Aandelen Eneco worden in 2020 verkocht Blz. 171  
COVID-19 (Corona) virus Blz. 172  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Toelichtingen bij programma’s Blz. 175  
Toelichtingen bij investeringen Blz. 176  
Informatie Wet normering topinkomens Blz. 177  
Staat van investeringen Blz. 178  
Overzicht Blz. 179  
Toelichting op staat van investeringen Blz. 180  
SiSa-bijlage Blz. 181  
Overzicht Blz. 182  
Bijlage taakvelden Blz. 183  
Inleiding Blz. 184  
Overzicht Blz. 185  
Overzicht Blz. 186