Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Leeswijzer Blz. 3
. Blz. 4
Weergave Blz. 5
Prestatie-indicatoren Blz. 6
Verschillenanalyse Blz. 7
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 8
Algemene toelichting Blz. 9
Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Blz. 10
Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie Blz. 11
Programmavisie Blz. 12
Trends en ontwikkelingen Blz. 13
Wat hebben we bereikt? Blz. 14
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 15
Wat heeft het gekost? Blz. 16
Prestatie-indicatoren Blz. 17
Programma 2. Veiligheid Blz. 18
Programmavisie Blz. 19
Trends en ontwikkelingen Blz. 20
Wat hebben we bereikt? Blz. 21
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 22
Wat heeft het gekost? Blz. 23
Prestatie-indicatoren Blz. 24
Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen Blz. 25
Programmavisie Blz. 26
Trends en ontwikkelingen Blz. 27
Wat hebben we bereikt? Blz. 28
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 29
Wat heeft het gekost? Blz. 30
Prestatie-indicatoren Blz. 31
Programma 4. Economische zaken Blz. 32
Programmavisie Blz. 33
Trends en ontwikkelingen Blz. 34
Wat hebben we bereikt? Blz. 35
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 36
Wat heeft het gekost? Blz. 37
Prestatie-indicatoren Blz. 38
Programma 5. Onderwijs Blz. 39
Programmavisie Blz. 40
Trends en ontwikkelingen Blz. 41
Wat hebben we bereikt? Blz. 42
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 43
Wat heeft het gekost? Blz. 44
Prestatie-indicatoren Blz. 45
Programma 6. Cultuur, sport en groen Blz. 46
Programmavisie Blz. 47
Trends en ontwikkelingen Blz. 48
Wat hebben we bereikt? Blz. 49
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 50
Wat heeft het gekost? Blz. 51
Prestatie-indicatoren Blz. 52
Programma 7. Jeugd(hulp) Blz. 53
Programmavisie Blz. 54
Trends en ontwikkelingen Blz. 55
Wat hebben we bereikt? Blz. 56
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 57
Wat heeft het gekost? Blz. 58
Prestatie-indicatoren Blz. 59
Programma 8. Welzijn en zorg Blz. 60
Programmavisie Blz. 61
Trends en ontwikkelingen Blz. 62
Wat hebben we bereikt? Blz. 63
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 64
Wat heeft het gekost? Blz. 65
Prestatie-indicatoren Blz. 66
Programma 9. Werk Blz. 67
Programmavisie Blz. 68
Trends en ontwikkelingen Blz. 69
Wat hebben we bereikt? Blz. 70
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 71
Wat heeft het gekost? Blz. 72
Prestatie-indicatoren Blz. 73
Programma 10. Gezondheid en duurzaamheid Blz. 74
Programmavisie Blz. 75
Trends en ontwikkelingen Blz. 76
Wat hebben we bereikt? Blz. 77
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 78
Wat heeft het gekost? Blz. 79
Prestatie-indicatoren Blz. 80
Programma 11. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 81
Programmavisie Blz. 82
Trends en ontwikkelingen Blz. 83
Wat hebben we bereikt? Blz. 84
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 85
Wat heeft het gekost? Blz. 86
Prestatie-indicatoren Blz. 87
Programma 12. Financiën en algemene dekkingsmiddelen Blz. 88
Programmavisie Blz. 89
Trends en ontwikkelingen Blz. 90
Wat hebben we bereikt? Blz. 91
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 92
Wat heeft het gekost? Blz. 93
Prestatie-indicatoren Blz. 94
Niet in de programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 95
. Blz. 96
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 97
Overzicht overhead Blz. 98
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Blz. 99
Onvoorzien Blz. 100
Paragrafen Blz. 101
Paragraaf 1: Lokale heffingen Blz. 102
Inleiding Blz. 103
Overzicht geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingen en lokale heffingen Blz. 104
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 105
Lokale lastendruk Blz. 106
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 107
Aanleiding en achtergrond Blz. 108
Risicoprofiel Blz. 109
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 110
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 111
Ontwikkeling risicoprofiel Ridderkerk Blz. 112
Kengetallen Blz. 113
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 114
Inleiding Blz. 115
Openbare verlichting Blz. 116
Civiele kunstwerken Blz. 117
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 118
Speelterreinen Blz. 119
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 120
Riolering Blz. 121
Waterhuishouding Blz. 122
Afvalinzameling Blz. 123
Haven Blz. 124
Gebouwen Blz. 125
Paragraaf 4: Financiering Blz. 126
Doel Blz. 127
Inleiding Blz. 128
Risicobeheersing Blz. 129
Rentevisie en rentebeleid Blz. 130
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 131
Renteomslag Blz. 132
Schatkistbankieren Blz. 133
Kas- en relatiebeheer Blz. 134
EMU-saldo Blz. 135
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Blz. 136
GR BAR-organisatie Blz. 137
Eenduidige Normatiek Single Information Audit Blz. 138
Paragraaf 6: Verbonden partijen Blz. 139
Inleiding Blz. 140
Visie verbonden partijen Blz. 141
Besteding op de programma’s Blz. 142
Paragraaf 7: Grondbeleid Blz. 143
Inleiding Blz. 144
Het Zand Blz. 145
Lagendijk (Van Peltterrein) Blz. 146
Cornelisland Blz. 147
Anjerstraat Blz. 148
Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie Blz. 149
Gerealiseerde winstneming Blz. 150
Jaarrekening Blz. 151
Balans Blz. 152
Balans per 31 december 2019 Blz. 153
Overzicht van lasten en baten Blz. 154
. Blz. 155
Toelichtingen Blz. 156
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 157
Inleiding Blz. 158
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 159
Balans Blz. 160
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 161
Inleiding Blz. 162
Activa Blz. 163
Passiva Blz. 164
Toelichting op reserves en mutaties Blz. 165
Toelichting op voorzieningen en mutaties Blz. 166
Vaste schulden Blz. 167
Vlottende passiva Blz. 168
Toelichting op het overzicht van lasten en baten Blz. 169
Inleiding Blz. 170
Overzicht van eenmalige lasten en baten Blz. 171
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 172
Aandelen Eneco worden in 2020 verkocht Blz. 173
COVID-19 (Corona) virus Blz. 174
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 175
Inleiding Blz. 176
Toelichtingen bij programma’s Blz. 177
Toelichtingen bij investeringen Blz. 178
Informatie Wet normering topinkomens Blz. 179
Staat van investeringen Blz. 180
Overzicht Blz. 181
Toelichting op staat van investeringen Blz. 182
SiSa-bijlage Blz. 183
Overzicht Blz. 184
Bijlage taakvelden Blz. 185
Inleiding Blz. 186
Overzicht Blz. 187
Overzicht Blz. 188
Bijlagen Blz. 189
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap