Programma 6. Cultuur, sport en groen

Programmavisie

Ridderkerk heeft een diversiteit aan voorzieningen en evenementen. De gemeente heeft oog voor historisch cultureel erfgoed (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) en vindt het belangrijk dat er evenementen voor jong en oud worden georganiseerd. Elke inwoner is in de gelegenheid om te sporten en te bewegen. Sporten zorgt voor ontspanning en ontmoeting. Sporten en bewegen kan ook in onze openbare ruimte. Partijen werken samen op het gebied van groen en recreatie. Er zijn recreatieve voorzieningen waar ruimte is voor ontspannen en ontmoeten. Kinderen hebben kwantitatief en kwalitatief voldoende ruimte om te spelen in de eigen wijk. (Sport)accommodaties zijn multifunctioneel en worden optimaal gebruikt. Er zijn voldoende voorzieningen in alle wijken.

Inwoners voelen zich thuis in hun eigen woonomgeving. Het karakter van Ridderkerk en de eigen sfeer van de wijken worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Tussen en in de wijken liggen ruime groenbuffers die dat gevoel versterken. In de wijk levende onderwerpen worden integraal aangepakt. Wij vinden het van belang dat in de samenleving mensen worden betrokken bij elkaar en bij de buurt waarin zij leven. Er is hier een sterke relatie met (overheids)participatie.

De openbare ruimte wordt goed en efficiënt onderhouden. Dit draagt bij aan orde en netheid en vergroot daarmee ook het veiligheidsgevoel.

Sportbeleid en activering
Sportverenigingen krijgen steeds vaker een grotere maatschappelijke rol. Ze vervullen een rol in de wijk en stellen de accommodaties vaker open voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang. De verbinding met zorg & welzijn wordt nadrukkelijk gelegd.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord, is er in 2019 een start gemaakt met een Lokaal Sportakkoord voor Ridderkerk.

Begin 2017 is het Uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden vastgesteld. In dit programma is aangegeven op welke wijze we in Ridderkerk sporten en bewegen inzetten ter bevordering van gezondheid, welzijn en sociale cohesie.

Sportaccommodaties
Met ingang van 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling gewijzigd. Hierdoor konden de sportaccommodaties niet meer in de btw-sfeer geëxploiteerd worden. Ook kon de gemeente niet meer btw belast verhuren aan de exploitant (SenW). Dit besluit van de Rijksoverheid had grote nadelige financiële consequenties voor de bedrijfsvoering van de exploitant (SenW). Dit was vervolgens de aanleiding voor de exploitant (SenW) om de exploitatie-opdracht per 1 januari 2020 terug te geven aan de gemeente. Hierna heeft de gemeente een eigen besloten vennootschap opgericht (Sport Service Ridderkerk) welke het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties met ingang van 2020 heeft voortgezet.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Tijdens Prinsjesdag op 17 september 2019 zijn in de Miljoenennota ook culturele plannen gepresenteerd. In de plannen staat dat in 2020 definitief moet worden besloten over de financiering en organisatie van kunst en cultuur in de periode van 2021 tot en met 2024.

In 2019 is een vervolg op de Rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ aangekondigd per 1 januari 2021.

Cultureel erfgoed
Beleefbaar maken van erfgoed/educatie
Steeds meer mensen beseffen dat het gedeelde erfgoed het verhaal van iedereen is. Inwoners informeren en enthousiast maken over het erfgoed in hun eigen omgeving geeft direct verbinding met de plek waar je woont en leeft. Er is een groeiende interesse in erfgoed dichtbij en om het erfgoed te beleven en te ervaren in de bebouwde omgeving en als locatie voor bijzondere (cultuur)projecten.
Herbestemmingen
We zien de herbestemming van monumentale panden, zoals kerken, industrieel erfgoed en boerderijen landelijk verder toenemen. Dit zal naar verwachting een belangrijke trend blijven de komende jaren. In Ridderkerk komen er naar verwachting de komende jaren ook panden in aanmerking voor herbestemming.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat ook bij monumenten een rol speelt.
Initiatiefnemers zoeken naar slimme oplossingen om verduurzaming mogelijk te maken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet hier ook onderzoek naar. Dit thema zal in de toekomst een steeds groter onderdeel gaan worden bij de opgave voor aanpassen van panden aan deze tijd.

Media
In 2019 is de toekomstvisie van de bibliotheek door het college vastgesteld. In deze visie komt onder andere de veranderde rol van de bibliotheek in de samenleving naar voren. De bibliotheek wordt steeds meer een maatschappelijke voorziening, in plaats van een plaats waar je alleen boeken kunt lezen en lenen.

In december 2019 heeft het college besloten dat in 2020 de bibliotheek wordt gehuisvest op de begane grond in het gemeentehuis. Hiermee voldoet het college aan zijn ambitie op dit punt en aan de wensen van de bibliotheek (onder andere laagdrempelige publieke ruimte, samen met partners werken, goed bereikbaar en toegankelijk).

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De klimaatverandering heeft gevolgen voor de leefbaarheid van zowel mens als dier. Daarnaast komt het openbaar groen steeds meer onder druk te staan vanuit de diverse opdrachten om uit te voeren met een directe invloed op het ruimtebeslag van de openbare ruimte, zoals onder andere huisvesting en energietransitie.
De biodiversiteit neemt af en de inwoners dringen aan op een beter groenonderhoud en verzoeken rekening te houden met het verbeteren van de biodiversiteit.

Met de partners van de Landschapstafel IJsselmonde is de toekomstvisie ‘Landschapspark Eiland IJsselmonde’ vastgesteld. Hierin staan de kwaliteiten en kansen van het groen benoemd. Wij kunnen dit stuk, en de steun van haar partners hierin, goed gebruiken om het laatste groen in de gemeente meer status en een mooiere inrichting te geven.
Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) heeft in 2019 verdere stappen gezet naar een organisatiewijziging. Dit om beter te kunnen omgaan met mogelijke afnames in regionale bijdragen aan groenbeheer per 2026. Het bestuur heeft eind 2018 opdracht gegeven om te kijken naar kerntaken, efficiëntie en organisatiestructuur van het NRIJ. Dit is uitgezocht door een kwartiermaker die een aantal maatregelen heeft voorgesteld aan het bestuur van het NRIJ. Eind 2019 is het volgende vastgesteld als verder uit te voeren maatregel:
• Een bestuurssecretaris in directe dienst van het NRIJ.
• De advies- en ontwikkeltaak uit het NRIJ terug naar de gemeenten.
• Zoeken naar kansen voor soberder beheer.
• Beperktere beleidsdoelen.
• Het mogelijk maken van periodieke mutaties in beheerareaal.
• Tenslotte een contractduur van 2x4 jaar met evaluatie elke vier jaar.

Wat hebben we bereikt?

Sportbeleid en activering
Sporten en bewegen in de buitenruimte
In januari 2019 zijn de twee gemarkeerde hardlooproutes officieel geopend. Facet krijgt veel positieve reacties op de hardlooproutes.

In augustus 2019 is een overeenkomst gesloten met Oasen voor het plaatsen van vier drinkwatertappunten in Ridderkerk.

Inclusief sporten en bewegen
Ridderkerk neemt sinds 2019 deel aan de website Uniek Sporten waar al het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking op staat.

In Ridderkerk bespreken we het onderwerp ‘sporten voor mensen met een beperking’ met een brede groep. Deelnemers zijn: KCR, SV Slikkerveer, Rowdies, Anyam, ISR, Sport MEE, Facet, Brede School, Lucertis kinder- en jeugdpsychologie/wijkteam, Jeugd- en gezinscoach/wijkteam/begeleider van de Blauwe kinderclub en Stichting CJG Rijnmond.

In het najaar 2019 zijn er gesprekken geweest bij De Burcht, Pameijer, IJsselmonde Oost en Distinto om kennis te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van sporten en bewegen voor mensen met een beperking.
Via Sport MEE heeft de gemeente de beschikking over een sportconsulent voor mensen met een beperking. Het aantal uur voor de sportconsulent is uitgebreid vanaf september 2019.

Vet Gezond
In het kader van het programma Vet Gezond hebben we het navolgende bereikt:
• De Healthy sisters zijn in mei 2019 in Ridderkerk geweest voor de Avondvierdaagse. Zij zijn ambassadeurs voor JOGG Nederland en worden ingezet bij gemeenten die mooie initiatieven hebben.
• Er zijn in schooljaar 2019/2020 op verschillende scholen in Ridderkerk workshops gezonde leefstijl gegeven. De workshops zijn enthousiast ontvangen door de scholen en de kinderen.
• In juli 2019 is het programma ‘verbinding preventie en zorg’ dat gedraaid heeft op basisschool De Reijer succesvol afgerond. In september 2019 zijn beide locaties van de Piramide gestart met dit programma.
• In 2019 zijn er negen nieuwe private partners aangesloten bij VET GEZOND te weten: de Koning Repro, Upstairs, AH Dillenburgplein, Boon’s markt, Kinderopvang De Bron, KICKS Ridderkerk, One of a Kind en Kinderopvang SKR.
• Basisschool De Klimop Centrum heeft meegedaan met de Fit Op School metamorfose. Via crowdfunding heeft de school € 10.000 opgehaald. Hiermee wordt de school aangepast zodat er meer bewegend geleerd kan worden.
• In september 2019 is het programma Fitcoins gestart.

Lokaal Sportakkoord
De startbijeenkomst in het kader van het Lokaal Sportakkoord is gehouden in december 2019.
Het doel hiervan is motorische beperkingen bij jonge kinderen signaleren, beïnvloeden en waar mogelijk wegwerken.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Uitgangspuntennotitie ‘Cultuureducatie in de breedte’
In 2019 is met de culturele partners in Ridderkerk uitvoering gegeven aan de Uitgangspuntennotitie ‘Cultuureducatie in de breedte.’ De Uitgangspuntennotitie ‘Cultuureducatie in de breedte’ is in 2016 door uw raad vastgesteld, daarom is in 2019 gestart met een tussenevaluatie van deze notitie.
De Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is uitgevoerd op tien verschillende basisscholen.
Met de Stichting Cultuureducatie is de ontwikkeling van de culturele kaart gestart. De inventarisatie onder culturele partners en de ontwikkeling van de culturele kaart als onlinedienstverlening voor onze inwoner heeft in 2019 plaats gevonden. Met de culturele kaart wordt cultuurparticipatie verbreed. Ook wordt het voor onze inwoners inzichtelijk wat er op gebied van cultuur in Ridderkerk te doen is. Verder worden cultureel ondernemers gefaciliteerd en zichtbaar gemaakt. De stichting Cultuureducatie werkt in de vorm van de Ridderkerkse Muziekschool samen met de Loods aan talentontwikkeling.

De Cultuurregisseur heeft met de regeling ‘Cultuur voor iedereen’ (aanjaagbudget) vraaggerichte cultuureducatie gerealiseerd. Er zijn nieuwe vormen van samenwerking uit voortgekomen tussen diverse maatschappelijke partners en burgers. Denk aan de projecten Cultuur Dichtbij (cultuureducatie activiteiten voor kwetsbare ouderen binnen de verzorgingshuizen) en de Programmaraad voor het jeugdtheater (Stichting Building Arts realiseert met ouders in schoolvakanties jeugdtheatervoorstellingen voor kinderen). Ook zijn binnen de regeling Cultuur voor iedereen projecten rondom maatschappelijke actuele thema’s georganiseerd. Projecten zoals als ‘Somebody to love project’ waarin Bibliotheek Aanzet, Filmhuis, Facet, Muziekschool en Building Arts nauw met elkaar samenwerkten. Of ook nieuwe innovatieve samenwerkingen op gebied van Cultuureducatie, Wetenschap en techniek geïnitieerd door Kinderopvang Ridderkerk, de Maakotheek en diverse basisscholen. Verder blijven culturele partners en actieve burgers in de ‘werkgroep Schildersdorp Rijsoord’ vernieuwende mogelijkheden zoeken om het bijzondere verhaal van Rijsoord steeds vanuit een andere invalshoek te vertellen. Inwoners worden zo betrokken bij deze cultuurhistorische parel van Ridderkerk.

Met het cultuurparticipatieproject ‘Ridderkerk in beeld’ zijn inwoners betrokken bij het ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk. Middelbare scholieren hebben cultureel onderwijs gehad in leegstaande winkelpanden. Zij hebben het winkelend publiek bevraagd op hun visie op het Centrum. Op basis van die beelden hebben de jongeren schetsen gemaakt die aan de ‘stakeholders’ zijn gepresenteerd.

Kunst
De voorbereidingen voor de kunsttoepassing op het Koningsplein zijn getroffen. De realisatie van de kunsttoepassing wordt in 2020 afgerond.

In rouwcentrum Vredehof is een nieuw kunstwerk gerealiseerd in het kader van de renovatie.

In 2019 is gestart met het aankopen van nieuwe kunstwerken. Dit naar aanleiding van het ingediende gelijknamige amendement. In 2019 is het kunstwerk ‘trouwjurk’ in de trouwzaal aangekocht en een uitvraag gedaan voor een kunstuiting die als stembus tijdens raadsvergaderingen gebruikt kan worden.

Musea
In 2019 heeft de Stichting Oud Ridderkerk de Oudheidskamer geëxploiteerd.

Media
Er is een definitieve keuze gemaakt voor de toekomstbestendige huisvesting van de bibliotheek in het gemeentehuis.

Met de bibliotheek is in 2019 afgesproken dat we vanaf 2020 aan de slag gaan met de verbetering van prestatieafspraken en meetbare doelen. In 2020 wordt dit verder doorontwikkeld.
De bibliotheek neemt ook zitting in de werkgroep Fairtrade. In 2019 heeft de bibliotheek tijdens de Fairtradeweek het certificaat van de Fairtrade organisatie ontvangen. Tegelijkertijd heeft de bibliotheek in die week diverse activiteiten georganiseerd rondom dit thema.

De bibliotheek heeft in 2019 diverse activiteiten georganiseerd (samen met partners) voor verschillende doelgroepen, zoals een voorleeswedstrijd voor kinderen van groep 7 en 8 van de Ridderkerkse basisscholen, koffie met-bijeenkomsten over verschillende actuele thema’s. Ook is een ‘baby-drive-in’ ter stimulering van het voorlezen aan baby’s en peuters georganiseerd. Verder zijn er activiteiten op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden voor volwassenen en het ‘Somebody to Love-project’ gehouden.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
In april heeft de gemeenteraad de startnotitie ‘Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte’ (Groenvisie) vastgesteld.
Voor het opstellen van de Groenvisie zijn vele inwoners bereikt door het houden van een groenenquête, wijkbijeenkomsten en overleggen met instanties zoals de natuurvereniging. Er zijn op de enquête veel reacties (ruim 1.400) ontvangen.
De op te stellen visie per wijk op groen op de openbare ruimte heeft veel raakvlakken met acties die van belang zijn voor het bewust zijn van de inwoners, maatschappelijke organisatie en bedrijven. De actie steenbreek is hier een voorbeeld van evenals het vergroenen van schoolpleinen.

In het voorjaar is een begin gemaakt met het omvormen van delen van de bermen door het aanleggen van stroken die aangeplant zijn met bloembollen en/of ingezaaid met bloemenmengsels. De reacties van de inwoners hierop zijn positief.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sportbeleid en activering
We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht om sporten/bewegen in de buitenruimte mogelijk te maken. We hebben het aantal partners dat betrokken is bij het onderwerp ‘Inclusief sporten en bewegen’ uitgebreid.
We hebben Vet Gezond samen met Facet verder uitgerold. Inmiddels zijn er dertien private partners. Verschillende sportverenigingen zijn bezig met een gezondere kantine en het aantal scholen dat meedoet met aanbod van Vet Gezond groeit.
Samen met partners (onder andere basisonderwijs) hebben we onderzocht hoe we kunnen bevorderen dat ieder kind de basisschool verlaat met minimaal een zwemdiploma A.
We hebben de implementatie van het Uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden gecontinueerd.
We hebben een start gemaakt om te komen tot een Lokaal Sportakkoord.

Sportaccommodaties
In 2019 heeft verdere invulling van het IAP (2016) plaatsgevonden. De sloop van sporthal De Beverbol heeft door onvoorziene omstandigheden niet in 2019 kunnen plaatsvinden.
In het voorjaar van 2019 is het geactualiseerde IAP (AIAP) door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens zijn verschillende ambtelijke projectgroepen gestart om de projecten uit het (A)IAP in de nabije toekomst te realiseren.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De bereikte resultaten zijn gerealiseerd via samenwerking met onze culturele en maatschappelijke partners. Dit door middel van subsidieafspraken en afstemming met deze partners.

Musea
De subsidieafspraken met de Stichting Oud Ridderkerk zijn gecontinueerd.

Cultureel erfgoed
• In 2019 is er een opdracht verstrekt aan Dorp Stad & Land om naast het Centrum en Woongebieden ook de Overige gebieden van Ridderkerk te onderzoeken naar cultuurhistorische waarden.
• In 2019 is de vervolgopdracht om de zeer hooggewaardeerde panden verder te onderzoeken in concept opgeleverd. De adviezen hierin zijn ambtelijk verder uitgewerkt en zijn er collegevoorstellen in concept voorbereid.
• In het onderzoek zijn deelrapporten opgeleverd:
• Met Huys ten Donck is gewerkt aan het plan voor de herinrichting van de Voortuyn. Het heeft geresulteerd in het collegevoorstel voor eenmalige subsidie herstel Historische Haven Huys ten Donck.
• Een illustrator heeft de opdracht gekregen voor het vormgeven van twee infopanelen in het historische centrum.
• De Monumentenwacht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft in 2019 voor vijftien panden een monumentenrapport opgemaakt.
• Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten is toegekend voor drie monumenten.
• Er is opdracht gegeven tot het digitaliseren van het Ridderkerks fotoarchief en openbaar beschikbaar stellen hiervan via de Oudheidkamer Ridderkerk.
• Er zijn verkennende gesprekken gevoerd om een aanvraag voor te bereiden voor het opstellen van de Kerkenvisie Ridderkerk.
• Er heeft een uitwisseling plaats gevonden met een delegatie Erfgoed en Cultuur uit Katwijk om het plan schilderdorp Rijsoord verder uit te werken.
• Er is opdracht gegeven aan Dorp Stad en Land om de cultuurhistorische waarde van de Johannes Postschool als monument van de Tweede Wereldoorlog nader te onderzoeken.
• Samen met de aanjager Agrarisch Erfgoed van de Provincie Zuid-Holland is er een onderzoek gestart naar een passende herbestemming van de rijksmonumentale boerderij Voorweg 2.
• Wij hebben een gemeenschappelijke regeling met Archeologie Rotterdam/BOOR voor het leveren van beleidsondersteuning voor archeologische monumentenzorg. Wij hebben Archeologie Rotterdam/BOOR opdracht gegeven voor archeologisch advies in 2019. BOOR heeft advies geleverd bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bouwplannen, bestemmingsplannen en civieltechnische projecten.

Media
We hebben subsidieafspraken gemaakt met de bibliotheek, voor het realiseren van activiteiten op het gebied van onder andere de vijf wettelijke taken van de bibliotheek:
1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie.
2. Bieden van mogelijkheden tot kennis en educatie.
3. Het bevorderen van lezen en het laten kennis maken met literatuur.
4. Organiseren van ontmoeting en debat.
5. Kennis laten maken met kunst en cultuur.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
• De startnotitie ’Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte’( Groenvisie) is opgesteld.
Enquêtes en wijkoverleggen zijn gehouden.
Het eerste onderdeel van de Groenvisie, het ambitiedocument, is gepresenteerd in de commissie van november.
• Het project Groene schoolpleinen Ridderkerk is afgerond.
De gemeente faciliteert de scholen die een groen-blauw(water) willen aanleggen door de kosten voor een ontwerp te vergoeden tot een maximumbedrag. Met een ontwerp kunnen scholen subsidie aanvragen bij zowel het waterschap als de provincie.
Als uitvoering op de ingediende motie in november om de scholen attent te maken op de subsidiemogelijkheden zijn alle scholen die geen groen schoolplein hebben geïnformeerd.
• Het inrichtingsvoorstel voor het havenhoofd op de grens van Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht is afgerond.
• De stichting bezoekerscentrum Waalbos is gestart met de bouw van het bezoekerscentrum in Rijsoord.
De restgronden van het Waalbos langs de oever zijn aangekocht, met onder andere als doel de natuurlijke kwaliteiten te behouden en ontwikkelen.

Wat heeft het gekost?

Programma Omschrijving taakvelden Begroting 2019 Begroting na wijziging Rekening 2019 Verschil
6 Cultuur, sport en groen (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -11.705.100 -13.482.300 -12.776.300 706.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -886.400 -926.900 -754.300 172.600
5.1 Sportbeleid en activering -1.506.800 -1.177.700 -1.142.900 34.800
5.2 Sportaccommodaties -2.641.000 -3.847.100 -3.526.800 320.300
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -942.900 -1.023.600 -890.900 132.700
5.4 Musea -93.700 -126.400 -107.300 19.100
5.5 Cultureel erfgoed -46.000 -259.000 -246.300 12.700
5.6 Media -1.424.700 -1.424.700 -1.432.000 -7.300
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.163.600 -4.696.900 -4.675.800 21.100
Baten 1.397.200 1.592.700 1.673.800 81.100
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 149.400 172.400 179.200 6.800
5.2 Sportaccommodaties 1.207.200 1.378.200 1.435.400 57.200
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 40.600 42.100 59.200 17.100
Saldo - Lasten en baten -10.307.900 -11.889.600 -11.102.500 787.100
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves -323.800 -612.000 -605.000 7.000
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 644.900 1.797.900 1.034.900 -763.000
Saldo - Reserves 321.100 1.185.900 429.900 -756.000
Gerealiseerd resultaat Cultuur, sport en groen -9.986.800 -10.703.700 -10.672.600 31.100
Omschrijving Bedrag afwijking
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  
Lasten 172.600
baten 6.800
Voordelig saldo € 179.400  

Gebouw C, Koningsplein 1 - Voordeel € 122.500
Een deel van het planmatig onderhoud 2019 is nog niet uitgevoerd. Het hiermee gepaarde gaande bedrag van € 38.500 zal worden doorgeschoven. De aanwending van de reserve groot onderhoud gebouwen, die hier tegenover staat, zal ook in 2020 plaats gaan vinden. Per saldo budgettair neutraal. Voor de energiekosten is er een onderschrijding van € 27.700, omdat deze zijn verantwoord bij het gemeentehuis. Van daaruit zijn de kosten verdeeld naar verschillende programma’s. Op de kostensoort dagelijks onderhoud is een voordeel van € 37.600 behaald. Als laatste zijn op diverse andere soorten kleine verschillen ontstaan met een totaalresultaat van € 18.700 voordeel. In het vierde kwartaal 2019 zijn alle reguliere vastgoedbudgetten onderzocht en geactualiseerd.

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Voordeel € 56.900

Omschrijving Bedrag afwijking
5.1 Sportbeleid en activering  
Lasten 34.800
Baten 0
Voordelig saldo € 34.800  

Sport(beleid) - Voordeel € 30.300
Het voordeel van € 30.300 is grotendeels ontstaan doordat:
• De gemeente in 2019 € 15.000 heeft ontvangen van het Rijk/VWS voor het inhuren van een sportformateur. In 2019 is er € 3.000 uitgegeven. De activiteiten van de sportformateur lopen door in 2020 waardoor de overige kosten (€ 12.000) pas in 2020 gedeclareerd kunnen worden door de formateur.
• Het plaatsen van obstakels in de Gorzen pas in 2020 kon plaatsvinden. Daardoor kon deze factuur (€ 6.000) niet in 2019 betaald worden.
• De artikelen, bestemd voor een drinkwatercampagne van VET GEZOND, pas in 2020 geleverd konden worden, waardoor ook deze factuur (€ 11.000) niet in 2019 betaald kon worden.

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 4.500

Omschrijving Bedrag afwijking
5.2 Sportaccommodaties  
Lasten 320.300
Baten 57.200
Voordelig saldo € 377.500  

Binnensportaccommodaties - Nadeel € 101.400
In het jaar 2018 was er nog geen overeenstemming met de beheerder/ exploitant (S&W) over de beoogde exploitatievergoeding behorende bij sporthal de Wissel. In 2019 heeft een herijking van de exploitatievergoeding plaatsgevonden. Dit betekent concreet dat in het jaar 2018 voor de kosten van 2018 geen verplichting was opgenomen van € 101.400. Hierdoor zijn kosten ten laste van 2019 gekomen wat resulteert in een overschrijding van € 101.400 op deze post. Dit is in de loop van 2019 niet bijgeraamd.

Sporthal de Beverbol - Voordeel € 233.200
Vanwege de aanwezigheid van vleermuizen is een bedrag van € 92.500 voor de sloop van de sporthal niet uitgegeven. De sloop zal nu verder gaan in het 2e kwartaal 2020 (na de winterslaap van de vleermuizen). Hiermee wordt ook de afwaardering (€ 143.000) van het pand in 2020 gedaan. Als laatste zijn er kosten gemaakt voor camerabeveiliging van dit pand (vastgoedbescherming). De bestemmingsreserve actualisatie integraal accommodatieplan (AIAP) staat tegenover de kosten voor de sloop en de afwaardering.

Sporthal de Wissel - Voordeel € 34.100, structureel voordeel € 38.600
Het totale voordeel op deze post heeft twee grote voordelige oorzaken en een klein nadeel. Enerzijds, de kapitaallasten waren oorspronkelijk begroot op een afschrijvingstermijn van tien jaren. Dit is in werkelijkheid twintig jaren geworden, waardoor er een structureel voordeel van € 24.800 is ontstaan. Dit voordeel is al verwerkt in de meerjarenbegroting 2020. Anderzijds, de verhuurinkomsten van de zonnepanelen zijn niet begroot. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 13.800.

Groene sportvelden en terreinen - Voordeel € 234.800
Het hoofdveld van RVVH gaat verdwijnen. De verwachting op dit moment is dat dit in 2e kwartaal 2020 zal worden verwijderd. Hier komt de nieuwbouw van het Gemini college. De geraamde afwaardering van de opstal,
€ 237.300, zal in 2020 gaan plaatsvinden. In de begroting 2020 is dit reeds verwerkt, echter had dit in de loop van 2019 op deze post reeds afgeraamd moeten worden met tevens de onttrekking van de reserve actualisatie integraal accommodatie plan. Voor het jaar 2019 heeft dit uiteindelijk een budgettair neutraal effect. Tevens zijn (niet begrote) notariskosten gemaakt voor einde recht van opstal Kastanjelaan 36.

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Voordeel € 23.600

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000  -Nadeel € 46.800

Omschrijving Bedrag afwijking
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  
Lasten 132.700
Baten 0
Voordelig saldo € 132.700  

Muziekschool - Voordeel € 26.400
Dit overschot is ontstaan door:
• Restant cultuursubsidies. Voor het aanvragen van cultuursubsidies ‘voor iedereen’ is structureel budget beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond is in 2019 niet bereikt, er zijn minder subsidies aangevraagd dan de beschikbare gelden in de gemeentelijke begroting.
• De uitvoering van de opdracht ‘evaluatie Uitgangspuntennotitie’ die doorloopt in 2020. De opdracht hiervoor is reeds verstrekt.

Kunstobjecten/beeldende vormgeving - Voordeel € 86.700
Het overschot is ontstaan door activiteiten die in 2020 gaan plaatsvinden:
• De opdracht ‘kunsttoepassing Koningsplein’.
• Restant uitvoering amendement ‘aankopen kunst’.

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 19.600

Omschrijving Bedrag afwijking
5.4 Musea  
Lasten 19.100
Baten 0
Voordelig saldo € 19.100  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 19.100

Omschrijving Bedrag afwijking
5.5 Cultureel erfgoed  
Lasten 12.700
Baten 0
Voordelig saldo € 12.700  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 12.700

Omschrijving Bedrag afwijking
5.6 Media  
Lasten -7.300
Baten 0
Nadelig saldo € 7.300  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 7.300

Omschrijving Bedrag afwijking
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie  
Lasten 21.100
Baten 17.100
Voordelig saldo € 38.200  

Wijkregie - Voordeel € 43.700
Voor het project Feijenoord in de wijk was in 2019 € 50.000 gereserveerd. De werkelijke kosten bedroegen in 2019 € 25.400. Hier is een voordeel ontstaan omdat het project in 2019 is beëindigd. Het restant betreft diverse kleine voordelen.

Planmatig onderhoud bomen - Voordeel € 74.700
De bomenkap aan de Populierenlaan is doorgeschoven naar 2020. Hierdoor is in 2019 een voordeel ontstaan van € 56.800. De werkzaamheden zijn nu gepland voor eind 2020.

In mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over de vergoeding van beheerkosten in Nieuw Reijerwaard genomen. De openbare ruimte is al voor een deel ingericht en wordt onderhouden. De achterliggende overeenkomst, waarin de kwaliteit van openbare ruimte, de wijze van toezicht hierop en vastlegging van “geleverde prestatie” wordt vastgelegd en daarmee de grondslag is voor de (af)rekening wordt in de loop van 2020 ondertekend. Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 17.900 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.

Dagelijks onderhoud bomen - Nadeel € 41.800
Op basis van de boomveiligheidscontroles moest er in het najaar extra doorgepakt worden op het onderhoud aan het bomenbestand. Door de langdurige en aanhoudende droogte van de afgelopen jaren gaat de vitaliteit van bomen snel achteruit. Om de veiligheid om en rond de boom te garanderen en aansprakelijkheidstelling ten aanzien van letsel en schades te voorkomen zijn aan de hand van de boominspecties gevaren weg genomen.

Openbaar groen, dagelijks - Nadeel € 187.400
Doordat de aanbesteding van Perceel B vertraging heeft opgelopen heeft de nieuwe aannemer een opschoonbeurt mogen uitvoeren (0-beurt) zodat de basis voldeed aan de gestelde eisen bij de aanbesteding. Daarnaast is er voor het bladruimen van gazons en plantvakken net als bij de straatreiniging twee weken extra inhuur geweest om te voorkomen dat blad weer op wegen en voetpaden terecht kwam. Verder zijn er aan de hand van de boomveiligheidscontrole in november een flink aantal boomspiegels van bomenzand voorzien om zonnebrandschade aan boomwortels tegen te gaan.

In mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over de vergoeding van beheerkosten in Nieuw Reijerwaard genomen. De openbare ruimte is al voor een deel ingericht en wordt onderhouden. De achterliggende overeenkomst, waarin de kwaliteit van openbare ruimte, de wijze van toezicht hierop en vastlegging van “geleverde prestatie” wordt vastgelegd en daarmee de grondslag is voor de (af)rekening wordt in de loop van 2020 ondertekend. Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 31.300 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.

Snippergroen - Voordeel € 37.000
Dit voordeel is ten eerste ontstaan door een beperkt aantal aanvragen waardoor de kosten beperkt zijn gebleven. Daarnaast is de opbrengst van de grondverkopen hoger. Er zijn vijf percelen verkocht die groter waren dan gemiddeld (= < 50m2).

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Voordeel € 94.000

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 18.000

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves  
Lasten 7.000
Baten -763.000
Nadelig saldo € 756.000  

Reserve groot onderhoud sportaccommodaties: circa € 100.000 lagere onttrekking voor het doorschuiven van een aantal werkzaamheden groot onderhoud bij buitensport- en binnensportaccommodaties. Vanwege de overgang naar de nieuwe exploitant van de sportaccommodaties (Sport Service Ridderkerk B.V. per 1 januari 2020) is er even pas op de plaats geweest voor deze werkzaamheden.

Reserve AIAP: circa € 500.000 lagere onttrekking ten opzichte van wat hiervoor begroot was. Er was verwacht dat er in 2019 inhuur nodig zou zijn wegens het opstellen/uitwerken van diverse plannen rondom het AIAP. Dat bleek nog niet nodig te zijn. Dit zal begin 2020 plaats gaan vinden en dient dan ook verschoven te worden naar jaar 2020. Het betreft hier € 10.000. Daarnaast vindt de sloop van sporthal de Beverbol pas plaats in het tweede kwartaal 2020 vanwege de vleermuizen. € 236.000 wordt hierdoor dit jaar niet onttrokken. Als laatste het onderwerp sloopkosten sportveld ten behoeve van het nieuwbouw Gemini, het bedrag wat hiervoor was begroot (€ 237.300), is naar 2020 verschoven. Dit vanwege de totale planning op dat nieuwbouwproject.

Omdat de uitgaven voor beeldende kunst in het centrum lager zijn dan geraamd is ook de onttrekking aan de reserve beeldende kunst ter dekking hiervan € 67.900 lager dan geraamd.

Omdat de uitgaven voor het project ‘Gewoon meedoen Gewoon opgroeien’ lager zijn dan geraamd is ook de onttrekking aan de reserve sociaal domein ter dekking hiervan € 91.900 lager dan geraamd.

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 8.800

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid 2019
35 Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in Ridderkerk. Score 1-5. Hieronder vallen diverse vragen en stellingen gerelateerd aan de buitenruimte, zoals:
• Het goed onderhouden van perken, 3,3
plantsoenen en parken.
• Het goed begaanbaar zijn van 3,4
straten, pleinen en trottoirs in de woonbuurt.
• Het schoon zijn van de buurt. 3,4
• Tevredenheid over speel- en 3,6
sportvoorzieningen.
Bron: Burgerpeiling
36 Niet-sporters (%). Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totale aantal inwoners.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
37 Actieve deelname verenigingsleven In %. 54,0%
de afgelopen 12 maanden in Ridderkerk.
Bron: Burgerpeiling
38 Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk. Tevredenheid over de sportvoorzieningen:
• Helemaal eens in %. 68,0%
• Helemaal eens in score (1-5). 3,6
Bron: Burgerpeiling
39 Voldoende mogelijkheden voor Eens in %. 71,0%
deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk.
Bron: Burgerpeiling