Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen

Programmavisie

De gemeente heeft voortdurende aandacht voor haar bereikbaarheid. Wij bevorderen vooral het gebruik van openbaar vervoer (ook over water), fietsen en wandelen. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt. De verkeersveiligheid in de gemeente heeft onze aandacht. De gemeente is bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer (ook tussen wijken onderling) en voor hulpdiensten. We zetten ons in voor een veilige rivier en goed vervoer over water. De Ridderkerkse wegen zijn goed onderhouden en veilig.

Verkeer en vervoer
Duurzame mobiliteit
De mobiliteit verandert snel. Er ontstaan nieuwe vormen van vervoer of deze zijn in ontwikkeling. Dit biedt kansen om het mobiliteitssysteem aantrekkelijker, slimmer en duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch vervoer, deelauto’s en leenfietsen of zelfrijdende voertuigen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en De Verkeersonderneming werken voor de regio een aanpak uit voor het verminderen van het (spits)verkeer en CO2-uitstoot.

Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT)
In 2019 is de MIRT-verkenning Oeververbindingen rondom het verbeteren van het verkeersknelpunt rond de Van Brienenoordbrug gestart. Hierin is een keuze gemaakt voor een stadsbrug in Rotterdam en niet voor een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard. Daarnaast is in 2019 een start gemaakt met de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Deze verkenning is gericht op de mogelijke oplossingen voor de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. We zijn hierbij betrokken als agendalid van de bestuurlijke adviesgroep.

Economische havens en waterwegen
Er komen meer containerschepen in de Ridderkerkse haven. Dit heeft gevolgen voor de zandverplaatsing in de haven en het gebruik en bereikbaarheid van de haven.

Wat hebben we bereikt?

Verkeer en vervoer
Toename gebruik elektrisch vervoer
We voorzien in de toenemende behoefte aan oplaadpunten voor elektrische auto’s. In 2019 zijn meerdere nieuwe oplaadpalen geplaatst.

Aandacht voor kwaliteit fietsnetwerk
In 2019 zijn plannen gemaakt ter verbetering van de kwaliteit van onze fietsinfrastructuur, zowel voor lokale als regionale verbindingen (zoals snelfietsroute F15). Daarnaast zijn verbetering van de fietsinfrastructuur en het stimuleren van het gebruik van de fiets hoofdpunten uit het Mobiliteitsplan Ridderkerk dat wordt voorbereid.

Veiliger gebruik van wegen- en fietspadennetwerk via educatie
Wij zijn nauw betrokken bij de regionale uitvoering van de aanpak Strategisch Programma Verkeersveiligheid vanuit de MRDH. Vanuit deze rol zetten wij ons in voor de campagne ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers’. Gedrag speelt in het verkeer een belangrijke rol. Door middel van educatie kunnen we dit gedrag sturen/beïnvloeden. Zo zorgen we voor een veiliger gebruik van wegen en fietspaden. In 2019 is wederom aandacht besteed aan de (verkeers)voorlichting aan senioren.

Stimuleren ander reisgedrag via platform Samen Bereikbaar
In 2019 stimuleerden we het reisgedrag positief door verdere samenwerking met Samen Bereikbaar. Het werkgeversplatform Samen Bereikbaar heeft in 2019 samen met zeventien werkgevers in Barendrecht en Ridderkerk gewerkt aan het verminderen van het aantal autoverplaatsingen in de spits. Ook zijn er contacten gelegd om het netwerk te vergroten tot 25 werkgevers.

Openbaar vervoer
Ontwikkelen visie Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
In april 2019 is de ontwikkelvisie HOV Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij is gekozen voor HOV in de vorm van busvervoer. In 2019 is een HOV-variantenstudie gestart naar de mogelijke lijnvoering van de HOV-bus en de vervoerkundige en infrastructurele maatregelen die daarmee gepaard gaan.

Behoud buslijn 601
In 2019 is de subsidie verlengd voor het kunnen laten rijden van buslijn 601. Er hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in de lijnvoering van buslijn 601. In december 2019 is een lijnvoering opgenomen tussen Ridderkerk De Schans en Barendrecht NS.
RET heeft de bestaande verouderde bussen vervangen door andere ‘tijdelijke’ bussen.

Duurzaam vervoer door hybride bussen
Eind 2019 zijn de eerste hybride bussen door RET in bedrijf genomen. Ook in Ridderkerk zijn deze bussen al terug te zien in de lijnvoering. Dit is een eerste stap in de verdere verduurzaming van het openbaar vervoer naar elektrische bussen.

Exploitatie Driehoeksveer
In 2019 is het aantal reizigers met het Driehoeksveer ten opzichte van 2018 met ruim 10% gestegen tot meer dan 100.000 passagiers. In 2019 is net als in 2018 vanuit alle betrokken partijen een bijdrage geleverd aan het uitbreiden van de dienstregeling (een extra uurdienst in de weekenden in de wintermaanden). In 2019 is het Driehoeksveer overgenomen door een nieuwe exploitant. De dienstverlening van het Driehoeksveer is nauw verbonden met de Waterbus, vooral tussen Ridderkerk en Kinderdijk. In 2019 heeft de Provincie Zuid-Holland een nieuwe aanbesteding van de Waterbus gestart voor de periode vanaf 1 januari 2022. Omdat de eerste aanbestedingsprocedure in 2019 geen inschrijvingen heeft opgeleverd, is er een nieuwe aanbesteding gestart.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verkeer en vervoer
Voortgang proces Mobiliteitsplan Ridderkerk
In 2019 is het proces om te komen tot het Mobiliteitsplan Ridderkerk voortgezet met een drietal participatiebijeenkomsten, een interne klankbordgroep en afstemming met regionale partijen.

Duurzame Mobiliteit/Aanpak CO2-reductie
In 2019 hebben we zitting genomen in de werkgroep Duurzame Mobiliteit/CO2-aanpak van MRDH. In regionaal verband is nagedacht over een set aan mobiliteitsmaatregelen die een bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Deze maatregelen worden gekoppeld aan het Mobiliteitsplan Ridderkerk dat wordt voorbereid.

Snelfietsroute F15 en fietsroute over de Lagendijk en rotondes Populierenlaan
De werkzaamheden voor de snelfietsroute F15 op de Rijksstraatweg en Ringdijk zijn in 2019 gestart en worden begin 2020 afgerond. Het ontwerp voor de Lagendijk is in 2019 afgerond. In 2019 zijn de rotondes Populierenlaan aangepast, zodat fietsers deze in twee richtingen kunnen berijden.

Scholen benaderd over belang van verkeerseducatie
In 2019 hebben we een bezoek gebracht aan alle basisscholen in de gemeente.
Tijdens de bezoeken is er aandacht besteed aan het belang van verkeerseducatie. Een aantal scholen heeft tijdens de gesprekken aangegeven aan de slag te gaan met het programma School of Seef. Voor OBS de Botter is een materialenset aangeschaft die gebruikt kan worden voor verkeerslessen. Alle basisscholen hebben deelgenomen aan het verkeersexamen.

Cursus rijvaardigheid senioren
In 2019 is voor de tweede keer de Opfriscursus rijvaardigheid aan senioren aangeboden. Dit jaar was het de beurt aan de wijk Slikkerveer. Ongeveer zestig senioren hebben deelgenomen aan de cursus.

Economische havens en waterwegen
In 2019 is gestart met een Gebiedsvisie Rivieroevers als uitwerking van de Omgevingsvisie 2035. Hierin wordt de haven van Ridderkerk opgenomen.

Openbaar vervoer
Voorkomen misbruik (vracht)verkeer bussluis Rijksstraatweg
In 2019 zijn camera’s geplaatst bij de bussluis op de Rijksstraatweg. Deze moeten het juist gebruik van de bussluis bevorderen. In eerste instantie is de camera voor een periode van een jaar geplaatst. De camerahandhaving blijkt een positief effect te hebben, doordat minder vrachtverkeer de bussluis passeert.

Wat heeft het gekost?

Programma Omschrijving taakvelden Begroting 2019 Begroting na wijziging Rekening 2019 Verschil
3 Verkeer, vervoer en wegen (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -7.403.100 -8.201.900 -7.471.800 730.100
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 -8.300 -8.300
2.1 Verkeer en vervoer -6.518.200 -7.205.200 -6.456.500 748.700
2.2 Parkeren -199.600 -198.400 -233.400 -35.000
2.4 Economische havens en waterwegen -413.300 -526.300 -561.500 -35.200
2.5 Openbaar vervoer -272.000 -272.000 -212.100 59.900
Baten 453.500 477.100 525.600 48.500
2.1 Verkeer en vervoer 187.000 210.600 176.600 -34.000
2.2 Parkeren 0 0 25.200 25.200
2.4 Economische havens en waterwegen 158.800 158.800 181.500 22.700
2.5 Openbaar vervoer 107.700 107.700 142.300 34.600
Saldo - Lasten en baten -6.949.600 -7.724.800 -6.946.200 778.600
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves -1.318.700 -1.571.500 -1.289.800 281.700
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 1.704.500 1.812.900 1.533.300 -279.600
Saldo - Reserves 385.800 241.400 243.500 2.100
Gerealiseerd resultaat Verkeer, vervoer en wegen -6.563.800 -7.483.400 -6.702.700 780.700
Omschrijving Bedrag afwijking
1.1 Crisisbeheersing en brandweer  
Lasten -8.300
Baten 0
Nadelig saldo € 8.300  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 8.300

Omschrijving Bedrag afwijking
2.1 Verkeer en vervoer  
Lasten 748.700
Baten -34.000
Voordelig saldo € 714.700  

Planmatig onderhoud wegen - Voordeel € 127.000
Het voordeel wordt voornamelijk verklaard door uitgestelde werkzaamheden en het verschil in degeneratie-inkomsten.
Het waterschap Hollandse Delta had gepland om de Rotterdamseweg in 2019 te voorzien van een deklaag van stil asfalt. Het aanbrengen van deze deklaag staat gepland in maart/april 2020. Het budget voor de bijdrage aan het Waterschap voor geluid reducerend asfalt is € 107.000.
In augustus 2019 is het vervangen van een beperkt deel van de deklaag aan de Vlietlaan en de Geerlaan door stil asfalt in gang gezet. De opdracht is verstrekt uit verkeersveiligheid om een deel van het traject te voorzien van een deklaag van stil asfalt. Planning voor de uitvoering is maart/april 2020. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een bijdrage vanuit het ISV-budget ‘geluid’ voor het aanbrengen van dit asfalt, maar de werkzaamheden zullen in 2020 plaatsvinden.
Daarnaast zijn de degeneratie-inkomsten in 2019 € 33.200 hoger.

Dagelijks onderhoud wegen - Voordeel € 131.700
In mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over de vergoeding van beheerkosten in Nieuw Reijerwaard genomen. De openbare ruimte is al voor een deel ingericht en wordt onderhouden. De achterliggende overeenkomst, waarin de kwaliteit van openbare ruimte, de wijze van toezicht hierop en vastlegging van “geleverde prestatie” wordt vastgelegd, wordt in de loop van 2020 ondertekend. De overeenkomst is daarmee de grondslag is voor de (af)rekening. Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud, maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 141.400 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.

Verkeersmaatregelen - Nadeel € 34.200
In de afgelopen jaren is er fors bezuinigd op deze post, waardoor er een achterstand is ontstaan in de afhandeling van verzoeken voor onderhoud aan de markering en onderhoud aan de borden. Hierdoor is het aantal meldingen en verzoeken hierover sterk toegenomen. De onderhoudsstaat van de markeringen en bebording bleek zodanig verslechtert dat dit ten koste ging van de verkeersveiligheid. Ten behoeve van de verkeersveiligheid is een aantal noodzakelijke achterstallige werkzaamheden alsnog uitgevoerd, met als gevolg dat het budget is overschreden.

Onderzoek geluidsscherm A15 - Voordeel € 59.700
Door herdefiniëring van de opdracht door de gemeenteraad eind 2019 zijn er, behalve ambtelijke kosten, geen onderzoekskosten gemaakt in 2019. Dit onderzoek vindt plaats in 2020.

Straatreiniging - Nadeel € 27.300
Door de aanhoudende warmte en het ontbreken aan nachtvorst is er ruim twee weken extra inhuur geweest om wegen, voetpaden en fietspaden van blad te ontdoen en veilig te houden. Ook zijn de kosten voor het schoonmaken van evenemententerreinen na evenementen/feesten dit jaar op deze post verantwoord. Daarnaast zijn door de PFAS/GenX-crises kosten voor afvoeren van veegvuil aan het einde van het jaar fors gestegen. Verder zijn er extra kosten gemaakt doordat het areaal weer iets is uitgebreid ten opzichte van 2018. Deze areaalwijzigingen worden eind van het jaar aangeleverd en op basis van nacalculatie afgerekend.
In mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over de vergoeding van beheerkosten in Nieuw Reijerwaard genomen. De openbare ruimte is al voor een deel ingericht en wordt onderhouden. De achterliggende overeenkomst, waarin de kwaliteit van openbare ruimte, de wijze van toezicht hierop en vastlegging van “geleverde prestatie” wordt vastgelegd en daarmee de grondslag is voor de (af)rekening wordt in de loop van 2020 ondertekend. Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 8.100 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.

Dagelijks onderhoud openbare verlichting - Voordeel € 31.700
In mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over de vergoeding van beheerkosten in Nieuw Reijerwaard genomen. De openbare ruimte is al voor een deel ingericht en wordt onderhouden. De achterliggende overeenkomst, waarin de kwaliteit van openbare ruimte, de wijze van toezicht hierop en vastlegging van “geleverde prestatie” wordt vastgelegd en daarmee de grondslag is voor de (af)rekening wordt in de loop van 2020 ondertekend. Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 19.500 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven.
Wij hebben minder gebruik gemaakt van inhuur dan verwacht, de eigen dienst heeft zelf diverse zaken opgepakt. Hierdoor zijn de lasten € 13.400 lager.

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Voordeel € 393.200

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 32.900

Omschrijving Bedrag afwijking
2.2 Parkeren  
Lasten -35.000
Baten 25.200
Nadelig saldo € 9.800  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 9.800

Omschrijving Bedrag afwijking
2.4 Economische havens en waterwegen  
Lasten -35.200
Baten 22.700
Nadelig saldo € 12.500  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 12.500

Omschrijving Bedrag afwijking
2.5 Openbaar vervoer  
Lasten 59.900
Baten 34.600
Voordelig saldo € 94.500  

Openbaar vervoer - Voordeel € 94.400
Het verschil wordt grotendeels verklaard, doordat er € 16.400 minder is uitgegeven voor voornamelijk de activiteiten van de buurtbus. In 2018 zijn relatief veel uitgaven geweest, die niet in 2019 meer nodig waren. Verder zijn er ontvangen bijdragen van € 15.500 van de Provincie Zuid-Holland voor de HOV-visie niet begroot. En zijn er werkzaamheden voor de HOV-visie die in 2020 uitgevoerd worden. Dit geeft voor 2019 een voordeel van € 48.500.

Het restant van € 14.000 betreft diverse kleine verschillen.

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 100

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves  
Lasten 281.700
Baten -279.600
Voordelig saldo € 2.100  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 2.100

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid 2019
20 Waardering bereikbaarheid Score 1-10. 7,2
bedrijfslocaties voor bevoorrading.
Bron: Ondernemerspeiling
21 Mate waarin inwoners tevreden zijn Score 1-10. 86,0%
over de bereikbaarheid.
Bron: Burgerpeiling
22 Bereikbaarheid met de auto. Score 1-10. 7,9
Bron: Burgerpeiling
23 Bereikbaarheid met het openbaar Score 1-10. 6,9
vervoer.
Bron: Burgerpeiling
24 Ervaring onveilige verkeerssituaties. In percentage van de inwoners die 20,0%
vaak een onveilige verkeerssituatie ervaart.
Bron: Burgerpeiling