Leeswijzer

.

In de Jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af. De begroting van het jaar 2019, inclusief de begrotingswijzigingen gedurende het jaar, is de basis voor deze verantwoording.
De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag komt voornamelijk de beleidsmatig verantwoording naar voren en in de jaarrekening de cijfermatige verantwoording. Het jaarverslag bevat de door de raad vastgestelde programma’s en de voorgeschreven paragrafen, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Weergave

Getalnotatie
Net als in de programmabegroting 2019 worden de lasten als negatief aangeduid, dus met een minteken. Dit geldt hetzelfde voor de nadelen. Een negatief verschil (nadeel) betekent dat er meer lasten of minder baten waren dan verwacht. Een positief bedrag of verschil wordt niet getoond met een plusteken.

Afrondingen
De cijfers voor de jaarstukken komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan ze genoteerd tot op twee cijfers achter de komma, een gebruikelijke manier van registreren. In dit boekwerk wordt gewerkt met een afronding op 100-tallen. Om fouten te voorkomen wordt de afronding gedaan in het programma Microsoft Excel en de uitkomsten worden gebruikt voor publicatie. Het kan hierdoor voorkomen dat een tabel bij natellen een minimaal verschil laat zien.

Prestatie-indicatoren

Sinds 2016 is de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van kracht. In deze regeling zijn 39 indicatoren opgenomen, waarvan er door wettelijke aanpassingen nog 34 resteren. Deze, en meer indicatoren, zijn op de website Waarstaatjegemeente.nl opgenomen. De waarden bij de indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Het kan hierdoor voorkomen dat de waarde opgenomen in dit boekwerk verschilt van de website.
De indicatoren die genoemd worden in de programma’s kennen verschillende bronnen, onder meer de burgerpeiling, het klanttevredenheidsonderzoek en de website waarstaatjegemeente.nl. Een overzicht van internetlinks naar de bronnen vindt u in de tabel hieronder.

Bron
Waarstaatjegemeente.nl
BBV verplichte indicatoren
Burgerpeiling
Ondernemerspeiling
Lokale monitor Wonen
Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
Zorggebruik
Duurzame ontwikkelingsdoelen

Na het klikken op de links hierboven kan het zijn dat er nog gekozen moet worden voor Ridderkerk.

In 2019 hebben 4.000 personen een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de burgerpeiling. Hiervan hebben 847 personen schriftelijk en 157 online de vragenlijst ingevuld. Naast de burgerpeiling is ook een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hieraan hebben 142 personen meegedaan.
Dit jaar is er weer een enquête gehouden onder de ondernemers over het ondernemersklimaat in onze gemeente. 160 ondernemers hebben gehoor gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen.

De waarden die zijn opgenomen in de tabellen hebben als peildatum 29 april 2020. Na deze datum kunnen de gegevens op de website gewijzigd zijn.

Per programma worden de prestatie-indicatoren weergegeven met een waarde voor het jaar 2019. Indien er voor dat jaar geen gegevens bekend zijn, wordt ‘gegevens niet beschikbaar’ opgenomen. In de bijlage Prestatie-indicatoren wordt een totaaloverzicht opgenomen van alle indicatoren met waarden vanaf 2016, zodat een trend getoond kan worden. Indien er geen waarde is voor het jaar 2016 of later, dan wordt het jaartal van meten vermeld bij de waarde in het totaaloverzicht.

Verschillenanalyse

De verschillen tussen de ramingen van de gewijzigde begroting 2019 en de realisatie worden verklaard voor afwijkingen groter dan € 25.000. Dit bedrag is opgenomen in de Financiële Verordening Ridderkerk 2017, artikel 6 lid 3.
In de toelichting op de verschillen wordt veelal het verschil verklaard door middel van grote onderwerpen. Hierdoor komt het voor dat de telling van de verschillende genoemde onderwerpen niet optellen tot het totaalbedrag van het verschil.
Wanneer in de verschillenanalyse een afwijking als structureel is beoordeeld, wordt dit expliciet in de toelichting vermeld. Alle overige afwijkingen zijn daarmee incidenteel. De structurele afwijkingen kunt u terugvinden in ‘Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen’.

Begrotingsrechtmatigheid

Onder de tabellen van het onderdeel ‘Wat heeft het gekost?’ wordt een melding gemaakt over de begrotingsrechtmatigheid als er een onrechtmatigheid op de totale lasten van het programma aangetroffen is. Als er geen melding gemaakt wordt, is er op dat programma geen onrechtmatigheid geconstateerd.