Niet in de programma's verantwoorde baten en lasten

.

Programma Omschrijving taakvelden Begroting 2019 Begroting na wijziging Rekening 2019 Verschil
Buiten de programma 's (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -14.550.100 -17.113.800 -17.487.900 -374.100
0.4 Overhead -14.077.300 -14.885.800 -14.872.400 13.400
0.5 Treasury -175.800 -1.336.600 -1.909.100 -572.500
0.8 Onvoorzien -50.000 -50.000 0 50.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -247.000 -841.400 -706.400 135.000
Baten 73.380.100 76.958.900 76.451.400 -507.500
0.4 Overhead 478.000 597.000 227.600 -369.400
0.5 Treasury 1.527.100 2.687.900 2.768.500 80.600
0.61 OZB woningen 5.341.800 5.701.800 5.745.000 43.200
0.62 OZB niet-woningen 4.167.900 4.357.900 4.401.000 43.100
0.63 Parkeerbelasting 407.200 407.200 398.700 -8.500
0.64 Belastingen overig 96.000 96.000 94.600 -1.400
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 61.362.100 63.111.100 62.776.000 -335.100
0.8 Overige baten en lasten 0 0 40.000 40.000
Gerealiseerd resultaat Fin. en alg. dekkingsmiddelen 58.830.000 59.845.100 58.963.500 -881.600

Toelichting begrotingsrechtmatigheid
De lasten van dit onderdeel zijn overschreden met € 374.100. De oorzaak van de overschrijding is de afkoop van een langlopende lening.
De budgetafwijking is gemeld aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief van 20 december 2019. Hiermee telt de afwijking niet mee bij de rechtsmatigheidscontrole.

Omschrijving Bedrag afwijking
0.4 Overhead  
Lasten 13.400
Baten -369.400
Nadelig saldo € 356.000  

Kosten voormalig personeel - Voordeel € 34.800
Er is dit jaar geen aanspraak gemaakt op een WW-uitkering door voormalig personeel.

Juridische zaken - Voordeel € 85.600, structureel voordeel € 65.000
Het begrote bedrag van € 138.100 is gebaseerd op de werkelijke kosten voor externe juridische procedures en adviezen in de afgelopen jaren. Met name op het terrein van de Ruimtelijke Ordening. In 2019 is sprake van aanzienlijk minder juridische procedures en adviezen dan in eerdere jaren. Hiervoor is geen specifiek intrinsieke oorzaak aan te wijzen. Structureel ontstaat er een voordeel van € 65.000 in de begroting.

Communicatie en voorlichting - Voordeel € 59.400
Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van een hoger bedrag aan kosten voor de Blauwkai dan via inschrijving werd geoffreerd door de uitgeverij. De begroting was realistisch.

Doorbelasting gemeentehuis - Voordeel € 183.000
Door lagere doorbelasting van de kosten van het gemeentehuis is het voordeel ontstaan.

BAR-bijdrage (overhead) - Nadeel € 516.900
Bij de raming van de verdeling naar taakvelden is voor een groot deel gebruik gemaakt van de procentuele verdeling 2018. De realisatie is verdeeld volgens de procentuele verdeling 2019. Hierdoor ontstaan verschillen.

Lagere dekking uren op grondexploitaties en investeringen - Nadeel € 408.000

Doorbelasting SPUK-regeling - Voordeel € 41.700

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Voordeel € 166.700

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 2.300

Omschrijving Bedrag afwijking
0.5 Treasury  
Lasten -572.500
Baten 80.600
Nadelig saldo € 491.900  

Financiering/rente - Nadeel € 772.100
De nadelige afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door de eenmalige afkoop van een langlopende geldlening (zie raadsinformatiebrief d.d. 20 december 2019; € 720.600). Hierdoor ontstaat tot het jaar 2027 een rentevoordeel.
De gemeente moet € 46.700 aan belastingrente aan de Belastingdienst betalen vanwege de vennootschapsbelasting over het jaar 2018. De vastgestelde belastbare winst bij het Grondbedrijf over het boekjaar 2018 was een stuk hoger dan aanvankelijk gedacht. De winst(en) waren door ons oorspronkelijk ook in een later jaar voorzien. Gezien de hoge bedragen die hiermee gemoeid zijn, de hoge belastingrente en de factor doorlooptijd, is per saldo de belastingrente van deze omvang.

Toerekening rente vanuit activa - Nadeel € 43.200
Onderuitputting op investeringen (onder andere Geluidsreductie Rotterdamse Drievliet, Nieuwbouw sporthal De Wissel en opschuiven van speelvoorzieningen) zorgt voor een lagere rentedoorbelasting naar de diverse programma’s c.q. taakvelden dan is geraamd. Dit verklaart grotendeels het nadeel op deze post.

Deelnemingen/effecten/beleggingen - Voordeel € 100.000
De BNG heeft over 2018 een lagere winst behaald, maar was tevreden over de uitkomsten en laat de aandeelhouder daarvan profiteren door het dividendpercentage te verhogen van 37,5% naar 50%. Met deze 50% is het dividendpercentage weer op het niveau van voor de crisis. Dit betekent een voordeel van afgerond € 100.000 ten opzichte van de raming. Gegeven de afhankelijkheid van marktomstandigheden is een betrouwbare structurele prognose van het dividend niet te geven.

Deelnemingen Nutsbedrijven - Voordeel € 205.800
Stedin heeft over 2018 een beter resultaat behaald dan verwacht waardoor het dividend dat in 2019 is ontvangen € 136.000 hoger uitpakt. Wegens de grote maatschappelijke opgave van de energietransitie zullen de kosten en de investeringen van Stedin fors toenemen en zal het toekomstig dividend onder druk komen te staan. Het overige voordeel van € 69.800 betreft een hoger dividend van Eneco met name wegens lagere vennootschapsbelasting. Dit dividend wordt in 2020 voor het laatst ontvangen over 2019 als Eneco dan verkocht zal zijn.

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 17.600

Omschrijving Bedrag afwijking
0.61 OZB woningen  
Lasten 0
Baten 43.200
Voordelig saldo € 43.200  

OZB woningen - Voordeel € 43.200

Als gevolg van de jaarlijkse herwaardering van de woningen, blijken de definitieve WOZ-waarden (na bezwaarronde) hoger te zijn, dan waarvan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. Dit leidt tot een extra opbrengst.

Omschrijving Bedrag afwijking
0.62 OZB niet-woningen  
Lasten 0
Baten 43.100
Voordelig saldo € 43.100  

OZB niet woningen - Voordeel € 43.100
Als gevolg van de jaarlijkse herwaardering van de niet-woningen, blijken de definitieve WOZ-waarden (na bezwaarronde) hoger te zijn, dan waarvan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. Dit leidt tot een extra opbrengst.

Omschrijving Bedrag afwijking
0.63 Parkeerbelasting  
Lasten 0
Baten -8.500
Nadelig saldo € 8.500  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 8.500

Omschrijving Bedrag afwijking
0.64 Belastingen overig  
Lasten 0
Baten -1.400
Nadelig saldo € 1.400  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 1.400

Omschrijving Bedrag afwijking
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds  
Lasten 0
Baten -335.100
Nadelig saldo € 335.100  

Algemene uitkeringen - Nadeel € 335.100
Het totale nadeel wordt veroorzaakt door een negatieve afrekening van een aantal maatstaven over eerdere jaren van € 100.000, een nadeel van € 475.100 veroorzaakt door een nadelige prijsmutatie en een voordeel van € 240.000 aan ontvangen Klimaatgelden in de decembercirculaire 2019. De Klimaatgelden worden (nog) apart gelabeld via resultaatbestemming 2019.

Omschrijving Bedrag afwijking
0.8 Overige baten en lasten  
Lasten 0
Baten 40.000
Voordelig saldo € 40.000  

Niet nader te specificeren baten - Voordeel € 40.000
Het grootste deel van het voordeel wordt veroorzaakt door een profijt dat is ontstaan bij de implementatie van een nieuwe planning & control-applicatie (€ 34.000 voordeel). Het restant betreft overige kleine verschillen.

Omschrijving Bedrag afwijking
0.9 Vennootschapsbelasting  
Lasten 135.000
Baten 0
Voordelig saldo € 135.000  

Vennootschapsbelasting - Voordeel € 165.700
Het voordeel van € 165.700 houdt enerzijds verband met een verschil tussen de verwachting van de Vpb-last 2018 (met berekeningen op basis van prognosecijfers) en de definitieve aangifte 2018 (€ 49.100). De definitieve aangifte 2018 (met berekeningen op basis van de werkelijke cijfers 2018) is recentelijk beschikbaar gekomen. Dit positieve verschil van € 18.500 komt nu in de jaarrekening 2019 tot uiting. Het resterende verschil van € 30.600 houdt verder verband met een aantal betalingskortingen van de Belastingdienst en overige correcties op onder andere ook het Vpb-plichtige cluster begraven, exploitatie rouwcentrum. En anderzijds een herrekening van de vpb-last voor 2019, wat een voordeel oplevert van € 116.600.
Binnenkort komt er een vierjarige doorkijk beschikbaar van de Vpb-last op jaarbasis. Op basis daarvan wordt gekeken indien aanpassing van de structurele raming op deze post heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) nodig is.

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Nadeel € 30.700

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Naar aanleiding van een wijziging in het BBV worden algemene baten en lasten niet meer verantwoord onder een programma. Om te voldoen aan deze wijziging worden de algemene baten en lasten hieronder afzonderlijk vermeld.
Onder algemene baten en lasten worden de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien gerekend.

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. De gemeente mag deze dus vrij besteden.

Overzicht overhead

De overhead bestaat uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV art. 1, lid 1 onderdeel l). In de notitie overhead worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
• Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie).
• Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt behaald. Dit is een gevolg van de ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’. De Vpb moet jaarlijks worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Hierin zijn standpunten van de belastingdienst betreffende het wel of niet in aanmerking mogen nemen van baten en lasten voor de fiscale winstbepaling van groot belang.

Onvoorzien

De post onvoorzien is een verplichte post volgens het BBV. Er is geen verplicht bedrag dat hiervoor geraamd moet worden. De provinciale toezichthouder hanteert als vuistregel € 1,00 per inwoner wat gezien de sterke reservepositie aan de hoge kant is.
Van de algemene post onvoorzien is tussentijds geen gebruik gemaakt, hierdoor is het voordeel ontstaan. Het saldo van de post onvoorzien vervalt naar het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten.