Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie

Programmavisie

We staan dicht bij onze inwoners in de wijken en luisteren goed naar onze inwoners. Daarbij realiseren we ons dat we niet alles zelf moeten willen doen en niet overal bij betrokken moeten willen zijn. In Ridderkerk betrekken we de burger bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Daarnaast is er veel ruimte voor burgers en organisaties om ideeën en initiatieven te realiseren en laten wij zaken los.
In Ridderkerk kan de burger rekenen op dienstverlening, die van goede kwaliteit is. De openingstijden van het gemeentehuis sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoefte en je hoeft er niet lang te wachten. De ambtenaren van het gemeentehuis zijn correct en vriendelijk en helpen je snel en vakkundig. Onze inwoners ervaren het gemeentehuis als een gastvrije plek. Onze communicatie is tijdig en voor iedereen begrijpelijk.
Wij kunnen niet alles zelf en werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening waar zij recht op hebben.

Als dat nodig is, werken we met nog meer gemeenten samen. We kijken daarbij niet alleen naar de gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daarbuiten. Dat vindt zijn weerslag in verschillende samenwerkingsverbanden.

Bestuur
In 2019 is verder gewerkt aan het realiseren van het collegeprogramma 2018-2022.

In 2019 zijn de participatie-instrumenten die door wijkregie worden ingezet geëvalueerd. In 2020 zal op de uitkomsten van deze evaluatie worden voortgeborduurd.

Burgerzaken
In 2019 is er sprake van een daling van het aantal klantcontacten aan de balies. Dit komt doordat de nieuw uitgegeven reisdocumenten tien jaar geldig zijn in plaats van vijf jaar. Ook de gemeentelijke legesinkomsten zijn afgenomen. Naast de afname van klantcontacten bij reisdocumenten zien wij een toename van werkzaamheden bij Burgerzaken. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van landelijke ontwikkelingen, zoals de komst van wetgeving over registratie levenloos geboren kinderen, verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen, het aanscherpen van procedures voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude en een toename van complexiteit van dossiers. Daarnaast zien wij een verhoogd aantal naturalisaties ten opzichte van voorgaande jaren.

Dienstverlening
De verschuiving van offline- naar onlinekanalen (door hun gemak, bereik, laagdrempeligheid) zet onverminderd door. Hierbij sluiten we aan op de plek waar de inwoners zijn. Het meest leidend voor de kanaalkeuze bij dienstverlening is het onderwerp waarover contact wordt gezocht. Is het onderwerp van groot belang of is er een maatwerkoplossing nodig? Dan is er voorkeur voor persoonlijk contact, balie of telefoon. Gaat het om relatief eenvoudige informatie of dienstverlening dan is de website een voorkeurskanaal.

Overhead
In 2018-2019 heeft een analyse van de BAR-organisatie plaatsgevonden. In 2020 is gestart met de nieuwe organisatiestructuur (BAR2020).

Wat hebben we bereikt?

Bestuur
Om inzicht te krijgen in de waardering van onze inwoners heeft de gemeente Ridderkerk ook in 2019 meegedaan aan een benchmarkonderzoek Waarstaatjegemeente. We scoren voldoende op alle onderdelen (woon- en leefomgeving, samenwerking inwoner, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn). In vergelijking met 2018 is er sprake van een iets lagere waardering. Ridderkerk heeft in vergelijking met andere gemeenten van gelijke grootte een hogere score.

In 2019 heeft de gemeente bij diverse grote evenementen ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld door het proces vergunningverlening te begeleiden en faciliteiten beschikbaar te stellen. In september heeft het Koningspleinfeest plaats gevonden. De evenementenregisseur heeft de verbindingen gelegd tussen organisaties, horecaondernemers Koningsplein en betrokken diensten. De gemeente heeft dit feest financieel ondersteund.

De wijkprogramma’s Drievliet ’t Zand en Oost zijn in 2019 opgesteld.

Bestuursondersteuning
Inwoners en ondernemers uit Ridderkerk hebben via verschillende kanalen op eenvoudige wijze toegang tot actuele en volledige informatie. Hiervoor worden verschillende kanalen ingezet: de website, sociaal media en uiteraard ook de “klassieke” media waaronder Blauwkai, de telefoon en het persoonlijke contact met de bestuurders tijdens het spreekuur.

Burgerzaken
De rapportages van de jaarlijkse zelfevaluatie van het ministerie laten over 2019 een positief resultaat zien. Er is echter meer druk ontstaan op de inzetbare capaciteit door de zichtbare toename van complex werk binnen burgerzaken. Ook de aantallen op dit complexe werk nemen toe.

Dienstverlening
In 2019 is op veel vlakken gewerkt aan het verder verbeteren van onze dienstverlening. Er is gedigitaliseerd om het aanvragen van producten en diensten makkelijker, sneller en laagdrempeliger te maken. Ook is er gewerkt aan de (off- en online) dienstverlening aan inwoners met een (functie)beperking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuur
In 2019 is het besluit genomen om een kinderburgemeester te installeren. In 2020 wordt hier uitvoering aan gegeven.

In de tweede helft van 2019 hebben we de participatie-instrumenten geëvalueerd die worden ingezet door wijkregie. Er zijn interviews gehouden met de voorzitters van de wijkoverleggen, actieve wijkbewoners en medewerkers van de partners in de wijken. Het rapport is besproken met de voorzitters van de wijkoverleggen.
Belangrijke conclusie van het rapport is dat er meer maatwerk per wijk geleverd moet worden. Hierover zullen per wijk afspraken gemaakt worden.

In samenwerking met onze partners (Wooncompas, Facet Ridderkerk, politie) is een Leefbaarheidsmonitor ontwikkeld. In de Leefbaarheidsmonitor wordt een beeld per wijk geschetst op de onderwerpen: leven, wonen, openbare orde en veiligheid, sociaal. Het beeld is opgebouwd uit cijfers die vanuit verschillende organisaties beschikbaar worden gesteld. Het cijfermatige beeld wordt aangevuld met het beeld dat bewoners en werkers in de wijk van een wijk hebben.

Met onze partners in de wijken zijn de samenwerkingsafspraken uit 2012 geëvalueerd. Daaruit zijn aanbevelingen gekomen voor het maken van nieuwe afspraken. Deze nieuwe afspraken zijn vastgelegd in het convenant “Samenwerking Leefbaarheid in de wijken Ridderkerk 2020 – 2023”. In het nieuwe convenant is de samenwerking bestuurlijk steviger verankerd door het instellen van een stuurgroep en zijn de wijkoverleggen nadrukkelijk als adviespartner benoemd.
De Leefbaarheidsmonitor is de basis voor het gezamenlijk opstellen van wijkprogramma’s en jaarplannen per wijk.

Burgerzaken
Wij hebben onze capaciteit afgestemd op de verwachte aantallen klanten aan onze balies. Interne procedures hebben wij waar mogelijk aangescherpt. Zodoende kan de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in gezet worden op de toename van complexe dossiers.

Dienstverlening
Online dienstverlening
De structuur, webpagina’s en online formulieren voor het sociaal domein worden met hulp van onze inwoners verbeterd. Ook zijn de webpagina’s en formulieren voor Burgerzaken herijkt. Waar mogelijk zijn producten gedigitaliseerd.

Digitale toegankelijkheid
Er is hard gewerkt om onze gemeentelijke website toegankelijk te maken voor alle inwoners, ook de inwoners met een (functie)beperking. Inmiddels is onze website in hoge mate toegankelijk. Winst valt nog te behalen op de formulieren en de pdf-documenten. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt.

Digitaliseren APV-proces Vergunningverlening
In 2019 zijn zo goed als alle APV-vergunningsprocessen gedigitaliseerd en worden alle vergunningaanvragen digitaal in behandeling genomen. In 2020 worden hier nog verdere verbeterslagen in gemaakt. Zo wordt de dienstverlening voor de inwoner vergroot en de efficiëntie verbeterd.

Informatieveiligheid
Informatieveiligheid heeft tot doel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze informatie en informatiesystemen te waarborgen. Dit is een doorlopend proces, omdat de cyberdreigingen continu veranderen. Op het gebied van informatieveiligheid zijn we in 2019 gestart met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarnaast gaven we uitvoering aan de projecten vermeld in de roadmap informatieveiligheid en privacy. Zoals het uitvoeren van circa twintig Data Protection Impact Analyses (DPIA’s).
• De BIO betreft het verplichte normenkader voor de informatieveiligheid binnen gemeenten.
• Een DPIA is een instrument om vooraf de risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

Opheffen anoniem bellen
Waar er voorheen door ons ‘anoniem’ werd gebeld, ziet een inwoner nu het nummer 0180-451751 op zijn scherm als een medewerker via de telefooncentrale belt. Als de inwoner bij een gemiste oproep terugbelt komt de inwoner bij het Klant Contact Centrum (KCC) uit. KCC kan de beller doorverbinden naar de vakafdeling.

Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
Het aantal meldingen buitenruimte is in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018: in heel 2018 ging het nog om 4.692 meldingen, terwijl dit in 2019 is opgelopen naar 5.376 meldingen. Dit betekent voor 2019 een stijging van ruim 14% ten opzichte van 2018.
Om het stijgend aantal meldingen buitenruimte goed te kunnen verwerken en daarnaast een betere terugkoppeling te geven aan de melders, is de capaciteit bij het meldpunt openbare ruimte in de loop van 2019 uitgebreid met 1fte. Deze uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat het toegenomen aantal meldingen geen negatief effect heeft gehad op de gemiddelde afhandeltermijn daarvan: het percentage meldingen dat binnen de streeftermijn
(3 werkdagen) is afgehandeld ligt in 2019 op 62%. Dit is vergelijkbaar met 2018.

Daarnaast is in 2019 het traject “Verbetering meldingsprocessen openbare ruimte, overlast en afval” uitgevoerd. Dit omvat onder andere een sterk versimpeld meldingsformulier op de website, tussentijdse statusupdates voor de melder, een verbeterde inrichting van het zaaksysteem, nieuwe managementdashboards om de actuele status van meldingen inzichtelijk te maken en een advies voor evaluatie en verdere doorontwikkeling in 2020. Deze verbeteringen dragen bij aan een betrouwbare en voorspelbare afhandeling en terugkoppeling van meldingen door het meldpunt openbare ruimte.

Wat heeft het gekost?

Programma Omschrijving taakvelden Begroting 2019 Begroting na wijziging Rekening 2019 Verschil
1 Bestuur en (overheids)participatie (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -4.732.400 -5.891.000 -5.661.500 229.500
0.1 Bestuur -2.707.100 -3.752.900 -4.027.500 -274.600
0.2 Burgerzaken -2.025.300 -2.138.100 -1.634.000 504.100
Baten 605.600 1.341.900 1.315.300 -26.600
0.1 Bestuur 600 736.900 697.100 -39.800
0.2 Burgerzaken 605.000 605.000 618.200 13.200
Saldo - Lasten en baten -4.126.800 -4.549.100 -4.346.200 202.900
Reservemutaties
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 1.220.100 2.160.400 1.862.700 -297.700
Saldo - Reserves 1.220.100 2.160.400 1.862.700 -297.700
Gerealiseerd resultaat Bestuur en (overheids)participatie -2.906.700 -2.388.700 -2.483.500 -94.800
Omschrijving Bedrag afwijking
0.1 Bestuur  
Lasten -274.600
Baten -39.800
Nadelig saldo € 314.400  

Bestuur/Participatiebudget besturen - Nadeel € 451.500
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een verplichte jaarlijkse herrekening (rentedaling) van de voorziening wethouderspensioenen (nadeel € 425.000). De overige overschrijding wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Regionale samenwerking - Voordeel € 66.200
Een besteding was voorzien van € 60.000 aan de gemeente Hendrik Ido Ambacht in relatie tot de Landschapstafel, onderdeel Uitvoeringsprogramma Waalvisie, project Havenhoofd. Deze wordt echter pas in 2020 gerealiseerd.

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 70.900

Omschrijving Bedrag afwijking
0.2 Burgerzaken  
Lasten 504.100
Baten 13.200
Voordelig saldo € 517.300  

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma's en taakvelden - Voordeel € 532.100

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 14.800

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves  
Lasten 0
Baten -297.700
Nadelig saldo € 297.700  

Lagere dekking algemene reserve - Nadeel € 240.300
Er is een lagere dekking uit de algemene reserve ten behoeve van de impuls fundament Maatschappij.

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 57.400

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid 2019
1 Burgers en organisaties krijgen Score 1-5. 3,1
voldoende ruimte om ideeën • Helemaal eens (%). 29,0%
en initiatieven te realiseren.
Bron: Burgerpeiling
2 % inwoners dat vertrouwen heeft in • Heel veel. 28,0%
de manier waarop de gemeente • Niet veel/niet weinig. 51,0%
wordt bestuurd. • Nauwlijks tot geen. 21,0%
Bron: Burgerpeiling
3 Waardering inwoners algehele Score 1-10. 6,8
gemeentelijke dienstverlening.
Bron: Burgerpeiling
4 Waardering van de inwoners voor de Score 1-10. 6,8
communicatie.
Bron: Burgerpeiling
5 Waardering door inwoners van het Score 1-10. 7,2
vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai.
Bron: Burgerpeiling
6 Tevredenheid over de dienstverlening Score 1-10. 6,8
via de digitale faciliteiten (website).
Bron: Burgerpeiling
7 Klanttevredenheid (balie)contact. Score 1-10.
Totaal oordeel aan loket. 8,4
Klantcontact. 6,7
Bron:Klanttevredenheidsonderzoek/Burgerpeiling
8 Klanttevredenheid telefonisch Cijfers gegeven o.b.v. contact 7,7
contact. afgelopen jaar.
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
9 Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. Score 1-10. Communicatie met bedrijfsleven:
• Mogelijkheden om met 6,4
ambtenaren in contact te komen.
• Mogelijkheden om met
bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen.
Bron: Ondernemerspeiling
10 Waardering ondernemers algehele Score 1-10. 6,6
gemeentelijke dienstverlening.
Bron: Ondernemerspeiling