Programma 2. Veiligheid

Programmavisie

Wij willen bereiken dat Ridderkerk een veilige woon-, leef- en werkomgeving is. Veiligheid in de gemeente Ridderkerk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van brandweer, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en gemeente. De gemeente Ridderkerk vervult hierbij een regierol. We zijn alert en hechten belang aan preventie door het geven van informatie en bewustwording, zodat het veiligheidsgevoel hoger wordt. Wij vinden het belangrijk dat de Ridderkerkers (jong en oud) hun leefomgeving als veilig ervaren. Bewoners die zich in willen zetten voor de veiligheid in hun eigen leefomgeving voelen zich gesteund door de gemeente.

Bij veiligheid maken wij onderscheid tussen subjectieve en objectieve veiligheid. Objectief is het feitelijk niveau van criminaliteit en overlast en subjectief geeft aan hoe mensen dit waarnemen en beleven. Ook maken wij verschil tussen fysieke en sociale veiligheid. Fysieke veiligheid gaat over de inrichting van Ridderkerk en sociale veiligheid over hoe we in Ridderkerk met elkaar omgaan.

We hebben verordeningen en regels nodig. Deze zijn helder en niet in strijd met elkaar. De gemeente controleert en handhaaft de geldende regels.

Openbare orde en veiligheid
Ondermijning
Bij onze aanpak van ondermijning werken we integraal samen met onze partners. In de Werkgroep Ondermijning bespreken en verrijken we signalen van ondermijning. De deelnemers van deze werkgroep zijn de accounthouder van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), vertegenwoordigers van de politie, Bibob-functionarissen en beleidsadviseurs OOV (Openbare Orde en Veiligheid). Ook werken we samen met onze partners aan een veiliger en weerbaarder ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen. Dit doen we onder andere door middel van integrale bedrijvencontroles. We spelen met onze aanpak van ondermijning in op actuele ontwikkelingen.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Op grond van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) voeren wij Bibob-toetsen uit op aanvragen voor nieuwe drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen.

Wat hebben we bereikt?

Openbare orde en veiligheid
Actieplan Veiligheid
Er is intensief samengewerkt met de politie om tot een gezamenlijk actieplan te komen. Hierin zijn de prioriteiten beschreven waar in 2019 inzet op is gepleegd.

Wet Bibob
Bij het verlenen en bij een verlenging van een horeca- en exploitatievergunning wordt standaard de Bibob-toets.

Bedrijventerreinen
In 2019 hebben wij in samenwerking met diverse partners dertien bedrijven integraal gecontroleerd op vergunningen, brandveiligheid en andere wet- en regelgeving. Ook is gecontroleerd of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming waren met het bestemmingsplan. Als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak van bedrijventerrein Donkersloot, hebben wij daarnaast een specifieke controledag georganiseerd bij aldaar gevestigde garagebedrijven. Gezamenlijk is hierbij onder andere gekeken naar parkeergedrag, bedrijfsvoorraad en gestolen onderdelen. Ook hebben wij op dit bedrijventerrein voorlichting aan ondernemers gegeven over het herkennen en melden van ondermijnende criminaliteit.

Veilige horeca
De uitreiking van een vergunning gebeurt door de portefeuillehouder. Hierbij wordt duidelijk gemaakt wat de regels zijn en waar men zich aan dient te houden. Bij het verlenen en bij een verlenging van een horeca- en exploitatievergunning wordt standaard de Bibob-toets ingezet.

Buurtpreventie
De vier buurtpreventiegroepen hebben zich weer zichtbaar ingezet in de wijken om de veiligheid in de wijk te vergroten door goed op te letten. Zij hebben diverse acties gedaan om de criminaliteit te verminderen. Ook het aantal WhatsApp-groepen stijgt in de gehele gemeente.

Woonoverlast en buurtbemiddeling
Er is betere afstemming met de woningbouwcorporatie op het gebied van woonoverlast. Meer dan de helft van de aangedragen burenkwesties zijn na interventie door buurtbemiddeling opgelost.

Jeugdoverlast
Er is intensief samengewerkt met de ketenpartners in de aanpak van fluïde groepen jongeren in Ridderkerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Crisisbeheersing en brandweer
Teams binnen de crisisorganisatie zijn getraind en beoefend en opgeleid volgens het OTO-jaarplan (OTO staat voor opleiden, trainen en oefenen). Er zijn diverse (GRIP) incidenten geweest waar de crisisorganisatie een rol heeft gespeeld, denk aan de gevels die loslieten aan de Lorentzstraat en de (asbest)brand aan de Voorweg.

Openbare orde en veiligheid
Actieplan Veiligheid
Samen met de politie zijn voor 2019 de prioriteiten vastgesteld. De prioriteiten zijn wekelijks besproken tussen de burgemeester en de politie. Daarnaast heeft er maandelijks een afstemmingsoverleg plaats gevonden waarin de gezamenlijke aanpak is besproken en zonnodig bijgesteld. In de Blauwkai is (preventief) aandacht besteed aan diverse onderwerpen uit het actieplan.

Veilige horeca
Er hebben diverse reguliere horecacontroles plaatsgevonden. Naar aanleiding van klachten en meldingen zijn er extra controles uitgevoerd. Een aantal keer is er een bestuurlijke waarschuwing gegeven.

Buurtpreventie
Wij financieren, faciliteren en stimuleren buurtpreventiegroepen. Er hebben twee afstemmingsmomenten plaatsgevonden met alle buurtpreventies.

Woonoverlast en buurtbemiddeling
Voor buurtbemiddeling zijn casussen met betrekking tot woonoverlast aangedragen en financiële middelen beschikbaar gesteld. In het kader van woonoverlast is met regelmaat de afstemming gezocht met Wooncompas.

Jeugdoverlast
Samen met het Openbaar Ministerie, de politie en jongerenwerk zijn er maatregelen (zowel persoonsgericht als groepsgericht) genomen om de overlast en criminaliteit terug te dringen. Daarnaast is de samenwerking met scholen geïntensiveerd op dit gebied.

Wat heeft het gekost?

Programma Omschrijving taakvelden Begroting 2019 Begroting na wijziging Rekening 2019 Verschil
2 Veiligheid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -3.136.800 -3.357.400 -3.170.400 187.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.031.600 -2.049.800 -2.049.800 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.046.700 -1.186.700 -993.500 193.200
8.3 Wonen en bouwen -58.500 -120.900 -127.100 -6.200
Baten 1.003.400 1.226.500 1.374.900 148.400
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 49.200 49.200 23.500 -25.700
8.3 Wonen en bouwen 954.200 1.177.300 1.351.400 174.100
Saldo - Lasten en baten -2.133.400 -2.130.900 -1.795.500 335.400
Reservemutaties
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 0 58.500 0 -58.500
Saldo - Reserves 0 58.500 0 -58.500
Gerealiseerd resultaat Veiligheid -2.133.400 -2.072.400 -1.795.500 276.900
Omschrijving Bedrag afwijking
1.2 Openbare orde en veiligheid  
Lasten 193.200
Baten -25.700
Voordelig saldo € 167.500  

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Voordeel € 104.800

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 62.700

Omschrijving Bedrag afwijking
8.3 Wonen en bouwen  
Lasten -6.200
Baten 174.100
Voordelig saldo € 167.900  

Bouw- en woningtoezicht - Voordeel € 62.200
In 2019 is de begrote € 58.500 niet uitgegeven in het kader van de digitalisering van de bouwdossiers. In verband met de hoge kosten van aanbesteding worden de verschillende onderdelen van het project digitalisering bouwdossiers (schonen, scannen, opslaan en ontsluiten) separaat onderzocht op uitvoerbaarheid, alternatieven, kwaliteit en prijs. In 2019 is besloten het schonen voor de gemeenten binnen de BAR-organisatie uit te voeren. Het schonen van de resterende bouwdossiers zal in 2020 worden voortgezet.

WABO-vergunningen (lasten) - Nadeel € 39.000
In 2019 is € 62.700 euro uitgegeven aan advieskosten van Dorp Stad en Land ten behoeve van de extra aanvragen omgevingsvergunningen. Er was € 33.500 begroot. De extra uitgaven hebben direct verband met de toename van het aantal aanvragen voor grote bouwplannen, zoals de bouwplannen op Cornelisland. Dit budget is in tegenstelling tot de baten niet bijgesteld in een tussenrapportage, maar slechts geïndexeerd overgenomen vanuit 2018.

De overige gemaakte kosten van € 9.800 zijn gemaakt in het kader van het onderzoek voor de beoordeling van het heiproces van project Het Zand.

WABO-vergunningen (baten) - Voordeel € 172.300
In 2019 betrof de afwijking 12,8% extra legesinkomsten door een toename van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen, ondanks dat de raming voor te ontvangen legesinkomsten naar boven is bijgesteld in de
2e Tussenrapportage 2019. De legesopbrengsten zijn sterk afhankelijk van bouwplannen met hoge bouwkosten. De extra inkomsten komen met name door een aantal grotere aanvragen in de laatste weken van 2019, voornamelijk bouwplannen op Cornelisland en een renovatie van Woonvisie in Oostendam.

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Nadeel € 27.600

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves  
Lasten 0
Baten -58.500
Nadelig saldo € 58.500  

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid 2019
11 Aantal vernielingen en Aantal per 1.000 inwoners. 4,9
beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
12 Veiligheidsgevoel van inwoners. Het percentage van inwoners dat 79,0%
zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt.
Bron: Burgerpeiling
13 Totaal aantal verwijzingen Halt. Het aantal verwijzingen naar Halt, 73,0
per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
14 Aantal winkeldiefstallen per 1.000 Het aantal winkeldiefstallen per 0,7
inwoners. 1.000 inwoners
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
15 Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 Het aantal per 1.000 inwoners. 4,1
inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn: mishandeling, bedreiging, zedenmisdrijf, openlijk geweld (pers.), overval, straatroof, (poging tot) moord/doodslag.
Bron: Gemeente (concern control, statistiek)
16 Aantal diefstallen uit woning per Aantal per 1.000 inwoners. 1,8
1.000 inwoners. Diefstallen uit woningen: woninginbraak ('gekwalificeerde diefstallen') of insluiping (diefstallen zonder braak).
Bron: Gemeente (concern control, statistiek)
17 Mate van overlast van Het percentage van inwoners dat 5,0%
buurtbewoners. veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners.
Bron: Burgerpeiling
18 Mate van overlast van hangjongeren. Het percentage van inwoners dat 10,0%
veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren.
Bron: Burgerpeiling
19 Aandeel dat zich wel eens onveilig Het percentage van inwoners dat 19,0%
voelt in de buurt. zich soms wel, soms niet veilig voelt in de buurt.
Bron: Burgerpeiling