Paragraaf 7: Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente voor 2019 ligt vast in de Nota Grondbeleid 2016-2019 van 18 februari 2016. De voortgang van de grondexploitaties is opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). Deze geactualiseerde grondexploitaties heeft u op 5 juli 2019 vastgesteld. Daarnaast gebruiken we voor de grondprijzen de door u op 21 maart 2019 vastgestelde Nota Richtlijnen Grondprijzen.

Het Zand

Stand van zaken project
Fase 4 van Het Zand, bestaande uit 23 grondgebonden woningen, is afgerond. De bouw van fase 5, bestaand uit 50 grondgebonden woningen, is gestart. Fase 6, bestaande uit 58 grondgebonden woningen en 37 appartementen, is aanbesteed. Bij de Driehoek Het Zand is sprake van vertraging, onder andere vanwege de tramreservering. Deze vertraging leidt ertoe, dat de looptijd van de grondexploitatie moet worden verlengd. Verwacht wordt, dat de grondexploitatie eind 2024 kan worden afgesloten.

De noodzakelijke verlenging van de looptijd van de grondexploitatie van 2021 naar 2024 leidt tot extra kosten. Dit wordt enigszins versterkt door de gestegen rente (van 1,55% naar 1,75%), mede vanwege de hoge boekwaarde van deze grond-exploitatie, waarover rente wordt betaald. Daarnaast wordt rekening gehouden met een kostenstijging van 2,5% per jaar voor de kosten van bouw- en woonrijp maken en personeelskosten.

Het resultaat van de grondexploitatie is minder positief. Omdat in 2017 tussen¬tijds winst is genomen, moet deze winst gedeeltelijk terug worden gedraaid. Op basis van het principe van “percentage of completion” betekent dit, dat van de eerder genomen winst van € 656.500 een bedrag van € 471.400 moet worden teruggenomen. Er blijft dan nog een tussentijds gerealiseerde winst in de grondexploitatie over van € 185.100. Toepassing van deze winstcorrectie op de grondexploitatie voor 2020 leidt tot een nog te behalen (extra) positief resultaat van € 147.000.

Risico’s
Er resteert na correctie op de eerdere winstneming nog een relatief gering positief resultaat. De mogelijk¬heden om het resultaat nog te verbeteren, bijvoorbeeld in de vorm van opbrengststijgingen, zijn beperkt. De kostenramingen zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten en zijn goed in beeld.

Lagendijk (Van Peltterrein)

Stand van zaken project
In 2019 zijn drie bouwkavels verkocht. Er resteert nog één te verkopen bouwkavel. Voor dit kavel is een optieovereenkomst gesloten. De grondexploitatie zal naar verwachting eind 2020 worden afgesloten. In 2019 is tussentijds winst genomen. In 2017 en 2018 is ook al tussentijds winst genomen.

Risico’s
Er zijn geen risico’s meer in deze grondexploitatie. Wij verwachten het project eind 2020 af te sluiten met een positief eindresultaat. De boekwaarde is negatief (meer inkomsten dan uitgaven).

Cornelisland

Stand van zaken project
In 2019 is ruim € 19 miljoen ontvangen uit grondverkopen. Er resteren nog zeven te verkopen kavels. Voor deze kavels zijn al gegadigden en de verwachting is dat drie van deze kavels in 2020 worden verkocht en de overige vier in 2021. Het bouw- en woonrijp maken gebeurt in fasen. De grondexploi¬tatie zal naar verwachting eind 2021 worden afgesloten met een positief eindresultaat. De afgelopen drie jaar is al tussentijds winst genomen.

Risico’s
Vanwege de gerealiseerde grondverkopen en de opties op de resterende kavels is er geen sprake meer van risico’s in deze grondexploitatie. De boekwaarde is negatief (meer inkomsten dan uitgaven).

Anjerstraat

Stand van zaken project
Voor de bouw van het hier geplande verzorgingscomplex voor 21 demente mensen is in 2019 een omgevingsvergunning verleend. De bouw start in het eerste kwartaal van 2020.

Risico’s
Er is al een overeenkomst gesloten voor de verkoop van de grond. De kostenraming voor bouw- en woonrijp maken is aanmerkelijk lager dan de opbrengst voor de grond. Er wordt een positief eindresultaat verwacht.

Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie

Verwachte eindresultaten van in exploitatie genomen complexen
Van alle vier lopende grondexploitaties hebben wij het verwachte eindresultaat geschat. Daarvoor gebruikten we alle begin 2020 geactualiseerde grondexploitaties. Deze geactualiseerde grondexploitaties gebruiken we ook voor de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020 (MPG2020).
Het verwachte eindresultaat ziet er als volgt uit:
• Wij verwachten per saldo een positief eindresultaat van € 19.184.800 in de grondexploitaties.
• Het vanaf 2020 nog te behalen voordelig resultaat bedraagt € 5.086.900:
Cornelisland € 4.722.300
Anjerstraat € 116.600
Lagendijk € 101.000
Het Zand € 147.000

• Dat bedrag van € 5.086.900 is het totaalresultaat, verminderd met de tussentijdse winstnemingen (€ 14.097.900) in de grondexploitaties Cornelisland, Het Zand en Lagendijk (Van Peltterrein).

Gerealiseerde winstneming

Cornelisland
In de grondexploitatie Cornelisland is tussentijds winst genomen. Dit hebben wij gedaan op grond van de regels in het Besluit Begroting en Verantwoording. De gemeente is verplicht tussentijds winst te nemen op basis van het percentage gerealiseerd. Daarbij gaat het om de gerealiseerde kosten en de gerealiseerde opbrengsten. Toepassing van dit principe leidt tot een tussentijdse winstneming van € 5.096.800. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo van de Jaarrekening 2019. In 2017 en 2018 werd ook al tussentijds winst genomen voor een bedrag van in totaal € 7.192.400.

Lagendijk (Van Peltterrein)
Toepassing van de hierboven beschreven regels inzake het tussentijds nemen van winst leidt in de grondexploitatie Lagendijk (Van Peltterrein) tot een tussentijdse winstneming van € 191.700. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo van de Jaarrekening 2019. In 2017 en 2018 werd ook al tussentijds winst genomen voor een bedrag van in totaal € 1.431.900.

In totaal wordt er in 2019 winst genomen voor € 5.288.500, namelijk € 5.096.800 in de grondexploitatie Cornelisland en € 191.700 in de grondexploitatie Lagendijk (Van Peltterrein). Daar staat tegenover dat de eerder genomen winst in Het Zand voor een bedrag van € 471.400 wordt teruggenomen.