Algemene toelichting

Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen

Het saldo van baten en lasten over 2019 is € 1.691.500 positief. Nadere specificatie van het incidentele en structurele saldo vindt u in het hoofdstuk ‘Overzicht eenmalige lasten en baten’.
Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2019 is opgenomen, is € - 1.545.800, een verschil van € 3.237.300 met het resultaat.

In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2020 en verder.
Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post ‘Overige verschillen’. Dit geldt alleen voor onderstaande tabel. In de programma’s worden afwijkingen opgenomen die groter zijn dan € 25.000.

PLAATJE

De toelichting op de afwijkingen worden beschreven onder de betreffende programma’s en samengevat in het hoofdstuk ‘Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid’.  Onderstaande onderwerpen worden verdeeld naar verschillende programma’s en zijn dus niet specifiek toe te wijzen. De toelichting wordt daarom hieronder weergegeven.

Gemeentehuis - Voordeel € 228.700
Er is een overschot ontstaan op de post planmatig onderhoud.
Op het programma van 2019 (van het totale meerjarenonderhoudsplan) stonden een aantal vervangingen met betrekking tot de technische installaties, waaronder brandmeldinstallaties en vervanging van de beveiligingscamera’s, maar deze zijn vanwege een langer traject RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) naar 2020 doorgeschoven.
Dit resulteert in een overschot op deze post van € 273.000.
Tevens is er een overschrijding op energiekosten ontstaan vanwege een afrekening 2018 van circa € 10.000 die in 2019 is geboekt. De gestegen energietarieven hebben eveneens een nadelig effect (€ 41.800). Een laatste oorzaak zijn de (gestegen) kosten voor de OZB-belasting. Per saldo een voordeel op deze post van circa € 228.700. Een en ander houdt in dat er minder uit de reserve groot onderhoud gebouwen gedekt hoeft te worden.
In het vierde kwartaal 2019 zijn alle reguliere vastgoedbudgetten onderzocht en geactualiseerd.

BAR-bijdrage incl. overhead - Voordeel € 411.000
Het voordeel van € 411.000 wordt grotendeels verklaard door:
• Een positief rekeningsaldo van de BAR-organisatie van € 2.083.100. Het aandeel voor Ridderkerk hierin bedraagt € 900.200 (hierin is het hierna genoemde rentenadeel van € 695.500 opgenomen).
• Een dekkingsnadeel van € 499.800, omdat er minder aan personeelslasten en overhead aan investeringen en grondexploitaties is toegerekend dan geraamd.

Eind 2018 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de Belastingdienst inzake de toepassing van de Koepelvrijstelling 2014 – 2017. Dit gaf een voordeel van € 1,2 miljoen in 2018.
Bij de afwikkeling van deze overeenkomst ontstond een rentenadeel van € 1,6 miljoen. Ons aandeel is hierin € 695.500.
De rentecomponent past op geen enkele manier in de geest van de Vaststellingsovereenkomst. Daarom is bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is afgewezen. Een verzoek om coulancerente is ook door de Belastingdienst afgewezen. In juni 2019 is de gerechtelijke procedure gestart welke nog een aantal jaren kan duren. Het nadelig bedrag is verantwoord in de jaarrekening van de BAR-organisatie over 2019. De kans dat dit nadeel overeind blijft is namelijk reëel.