Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens wordt per verbonden partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij gerangschikt naar de soorten:
• Gemeenschappelijke regelingen;
• Vennootschappen en coöperaties;
• Stichtingen en verenigingen;
• Overige verbonden partijen.
Inhoudelijke beleidsontwikkelingen zijn opgenomen in de programma’s van deze begroting.

Visie verbonden partijen

De gemeente Ridderkerk heeft een nota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. De nota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken en een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat directe sturing door de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk wordt aangestuurd. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is hiervoor in de nota een methodiek opgenomen. Deze methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling, een governance-scan, bepalen van een sturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Besteding op de programma’s

In het onderstaande overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen met de geraamde en gerealiseerde bijdrage van de gemeente, c.q. het (te) ontvangen dividend.

Tabel verbonden partijen

Tabel VRR

Tabel DCMR

Tabel NRIJ en GGD

Tabel GRJR

Tabel GRNR

Tabel MRDH

Tabel BAR

Tabel Eneco

Tabel Stedin

Tabel BNG

Tabel BAR-afval

Tabel Oasen

Tabel CJG

Tabel Landschaptafel