Programma 8. Welzijn en zorg

Programmavisie

Ridderkerk is een gemeente waar inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het sociale klimaat en hun deelname daaraan. Waar dat nodig is, bieden we ondersteuning. Dit doen we door bij de vraag van de inwoner te kijken hoe we de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoner kunnen versterken. Wanneer ondersteuning nodig is, ligt de nadruk op ondersteuning op maat. Er is een zichtbare beweging van zware naar lichte zorg. We bevorderen een optimale samenwerking tussen alle partners binnen de zorg. Er zijn sociale gebiedsteams. Deze teams bieden op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden.

Samenkracht en burgerparticipatie
Het signaleren, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid is een van de prioriteiten voor onze Ridderkerkse samenleving. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering, extramuralisering, digitalisering, neemt het aantal mensen dat zich eenzaam voelt toe.

Het aantal ouderen neemt in Ridderkerk toe en de gemiddelde leeftijd van de inwoners stijgt. De vergrijzing leidt (landelijk) tot een verschuiving in ouderdomsziekten. Dementie wordt naar verwachting de belangrijkste doodsoorzaak.

Als gevolg van de toenemende vergrijzing stijgt het beroep op de omgeving. Het aantal mantelzorgers is in het afgelopen jaar gestegen.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Een toenemend aantal inwoners maakt gebruik van maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit komt door drie factoren. Ten eerste liggen brede maatschappelijke trends ten grondslag aan het toenemend beroep op de Wmo. Dit zijn trends zoals een vergrijzende bevolking, inwoners die langer thuis blijven wonen en ambulantisering van de zorg. Daarnaast spelen ook lokale factoren een rol. Inwoners weten de gemeente steeds beter te vinden en de druk op mantelzorgers neemt toe. Tenslotte zorgt het abonnementstarief voor een stijging. Doordat inwoners een lagere eigen bijdrage betalen (vooral de hogere inkomensklasse) doen meer inwoners een beroep op de Wmo, terwijl voorheen naar particuliere oplossingen werd gezocht. Ook neemt de drijfveer om een beroep te doen op het eigen netwerk steeds kleiner door de lage eigen bijdrage. Als laatste is te zien dat de doorstroom van Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz) door het grote verschil in eigen bijdrage moeilijker is te realiseren. Inwoners maken hierdoor langer gebruik van de Wmo maatwerkvoorzieningen.

In de huidige situatie ontvangt centrumgemeente Rotterdam de middelen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In de komende jaren komt er een nieuwe integrale verdeling van de middelen over alle gemeenten.
Maatschappelijke Opvang blijft uitgevoerd worden door centrumgemeente Rotterdam.

Maatwerkdienstverlening 18+
Doordat meer inwoners langer en intensiever gebruik maken van Wmo maatwerkvoorzieningen nemen de kosten toe. Daarnaast is de gemeente verplicht om een marktconforme en reële kostprijs te betalen. Hierdoor kunnen tarieven door autonome invloeden verder blijven stijgen.

Geëscaleerde zorg 18+
Door de invoering van de Wet verplichte GGZ is er kans dat inwoners met verward gedrag langer in de eigen omgeving worden behandeld. Het lokale zorgnetwerk heeft in dit kader de taak om na melding een verkennend onderzoek doen.

Wat hebben we bereikt?

Samenkracht en burgerparticipatie
We hebben in 2019 een lokale coalitie ‘EEN tegen Eenzaamheid’ in Ridderkerk gerealiseerd. Dit hebben we gedaan in de vorm van de werkgroep ‘aanpak eenzaamheid Ridderkerk’. We hebben in deze werkgroep de aansluiting gemaakt op het Landelijk Programma ‘Eén tegen eenzaamheid’.

Het college heeft in samenwerking met de werkgroep ‘aanpak eenzaamheid Ridderkerk’ een plan van aanpak opgesteld met als doel eenzaamheid te bestrijden.

Welzijn
In 2019 heeft een heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk plaatsgevonden. De bewustwording rondom mantelzorg is vergroot. De professionals van Stichting Facet Ridderkerk hebben mantelzorgers een luisterend oor, advies en ondersteuning geboden. Vrijwilligers hebben waardering en erkenning gekregen.
In de verschillende wijkvoorzieningencentra zijn diverse activiteiten georganiseerd, waarbij ontmoeting mogelijk werd gemaakt. Tevens is de notitie sociaal beheer Ridderkerk opgesteld en vastgesteld. In deze notitie wordt beschreven wat onder sociaal beheer wordt verstaan, namelijk dat het beheer van wijkvoorzieningencentra zo veel als mogelijk wordt overgelaten aan de ‘kracht van de wijk’. Mocht de wijk ondersteuning daarbij nodig hebben, dan is Stichting Facet Ridderkerk daar aangewezen partij voor.

Maatwerkvoozieningen (Wmo)
• Door de inzet van maatwerkvoorzieningen, zoals hulp bij het huishouden of hulpmiddelen konden inwoners ook in 2019 zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
• Inwoners met een beperking konden door bijvoorbeeld de inzet van een scootmobiel of aangepaste fiets blijven meedoen. Ook heeft dagbesteding in diverse vormen bijgedragen aan een waardevolle tijdsbesteding.

Maatwerkdienstverlening 18+
• In 2019 waren 3908 unieke cliënten in zorg via de Wmo. In totaal zijn 3.179 nieuwe beschikkingen afgegeven. Denk hierbij aan diensten als schoonmaak ondersteuning, begeleiding, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen.
• In 2019 zijn stappen gezet om het aanbod van de maatwerkvoorzieningen blijvend te laten aansluiten bij de veranderende zorgvraag. Hierbij kunt u denken aan de Buurtcirkel, Buurtman/Buurtvrouw, Buurtcirkel voor ouderen en het Geheugenpaleis. Deze resultaten zijn binnen de regeling innovatie gerealiseerd.

Geëscaleerde zorg 18+
• Het ‘Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag’ is vastgesteld. Hiermee is er een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. En zijn de taken gemeentelijke taken uit de Wet verplichte GGZ geborgd.
• Door de extra inzet van onder andere het lokale zorg netwerk is escalatie en inzet van juiste zorg gerealiseerd. Ook hebben deze medewerkers een training ‘uitvoering taken wet verplichte GGZ’ met succes gevolgd.
• Door de sluitende aanpak is het voorkomen van escalatie van zorg door vroegsignalering en tijdige inzet van de juiste zorg nog beter ingebed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samenkracht en burgerparticipatie
• In 2019 hebben wij in samenspraak met de werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk.
• Het Inclusie Panel Ridderkerk is onderdeel geworden van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk om daardoor effectiever op te kunnen treden.

Welzijn
In het kader van een dementievriendelijke samenleving is een Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie ondertekend met alle ketenpartners. Aan deze overeenkomst is een meerjarenplan ter uitvoering verbonden.
• In 2019 hebben diverse overleggen plaatsgevonden met Stichting Facet Ridderkerk waarbij de diverse trends en ontwikkelingen (onder andere ten aanzien van vergrijzing, inzet mantelzorgers, eenzaamheid, gezondheid, sporten en bewegen) en gemeentelijke ambities inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis hiervan zijn vijf maatschappelijke opgaven geformuleerd en zijn productafspraken gemaakt voor 2020 (en verder).
• Het product sociaal beheer was door de gemeente nog niet met een specifieke taakomschrijving en uitvoeringsplan vormgegeven. Daarom hebben in 2019 diverse overleggen plaatsgevonden met wijkverenigingen SWS, De Fuik en de WAVO en Stichting Facet Ridderkerk over het formuleren van de visie rondom sociaal beheer.
• Stichting Facet Ridderkerk heeft verschillende bewustwordingscampagnes (posters, reclame, persbericht) uitgevoerd. Deze waren gericht op alle mantelzorgers met als doel mensen bewust te maken van het feit dat mantelzorg heel gewoon, maar ook heel bijzonder is. Ook is tijdens de week van de jonge mantelzorgers is via Instagram aandacht besteed aan deze doelgroep. Verder is in het kader van het vinden, verbinden en versterken van de jonge mantelzorgers een werkgroep gevormd met het Wijkteam, Stichting CJG Rijnmond, de Brede School, het jongerenwerk en Karaat Mantelzorg.
• Door extra mantelzorgondersteuning vanuit Stichting Facet Ridderkerk zijn groepsgerichte interventies, zoals mindfulness, trainingen “omgaan met verlies” en workshops “voor iemand zorgen” georganiseerd. Ook is ingezet op lotgenotencontact.
• Club Support 0180 heeft workshops ‘Werven van vrijwilligers en vacaturebank’ voor besturen van sportverenigingen georganiseerd. Hierbij werd informatie verstrekt over het vinden en behouden van vrijwilligers.
• Bij de bibliotheek in het centrum is een verrijdbaar paneel beschikbaar om vacatures voor vrijwilligers op te presenteren.
• Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zijn de jaarlijkse vrijwilligersprijzen voor groepen en individuen uitgereikt.
• In 2019 is besloten een nieuwe sociale kaart te gaan ontwikkelen in samenwerking met Mijn Buurtje en de bibliotheek. De nieuwe naam is ‘Wie Wat Waar Ridderkerk’. De opdracht tot oplevering van de website ligt bij de bibliotheek. Ze zijn gestart met het vullen van de sociale kaart met organisaties in 2019. In 2020 is de live-gang van deze nieuwe sociale kaart.

Samenkracht en burgerparticipatie
• In 2019 hebben wij in samenspraak met de werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk.
• Het Inclusie Panel Ridderkerk is onderdeel geworden van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk om daardoor effectiever op te kunnen treden.

Welzijn
In het kader van een dementievriendelijke samenleving is een Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie ondertekend met alle ketenpartners. Aan deze overeenkomst is een meerjarenplan ter uitvoering verbonden.
• In 2019 hebben diverse overleggen plaatsgevonden met Stichting Facet Ridderkerk waarbij de diverse trends en ontwikkelingen (onder andere ten aanzien van vergrijzing, inzet mantelzorgers, eenzaamheid, gezondheid, sporten en bewegen) en gemeentelijke ambities inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis hiervan zijn vijf maatschappelijke opgaven geformuleerd en zijn productafspraken gemaakt voor 2020 (en verder).
• Het product sociaal beheer was door de gemeente nog niet met een specifieke taakomschrijving en uitvoeringsplan vormgegeven. Daarom hebben in 2019 diverse overleggen plaatsgevonden met wijkverenigingen SWS, De Fuik en de WAVO en Stichting Facet Ridderkerk over het formuleren van de visie rondom sociaal beheer.
• Stichting Facet Ridderkerk heeft verschillende bewustwordingscampagnes (posters, reclame, persbericht) uitgevoerd. Deze waren gericht op alle mantelzorgers met als doel mensen bewust te maken van het feit dat mantelzorg heel gewoon, maar ook heel bijzonder is. Ook is tijdens de week van de jonge mantelzorgers is via Instagram aandacht besteed aan deze doelgroep. Verder is in het kader van het vinden, verbinden en versterken van de jonge mantelzorgers een werkgroep gevormd met het Wijkteam, Stichting CJG Rijnmond, de Brede School, het jongerenwerk en Karaat Mantelzorg.
• Door extra mantelzorgondersteuning vanuit Stichting Facet Ridderkerk zijn groepsgerichte interventies, zoals mindfulness, trainingen “omgaan met verlies” en workshops “voor iemand zorgen” georganiseerd. Ook is ingezet op lotgenotencontact.
• Club Support 0180 heeft workshops ‘Werven van vrijwilligers en vacaturebank’ voor besturen van sportverenigingen georganiseerd. Hierbij werd informatie verstrekt over het vinden en behouden van vrijwilligers.
• Bij de bibliotheek in het centrum is een verrijdbaar paneel beschikbaar om vacatures voor vrijwilligers op te presenteren.
• Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zijn de jaarlijkse vrijwilligersprijzen voor groepen en individuen uitgereikt.
• In 2019 is besloten een nieuwe sociale kaart te gaan ontwikkelen in samenwerking met Mijn Buurtje en de bibliotheek. De nieuwe naam is ‘Wie Wat Waar Ridderkerk’. De opdracht tot oplevering van de website ligt bij de bibliotheek. Ze zijn gestart met het vullen van de sociale kaart met organisaties in 2019. In 2020 is de live-gang van deze nieuwe sociale kaart.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Inwoners die in aanmerking kwamen voor ondersteuning hebben van ons een passende voorziening ontvangen. Naast maatwerkdienstverlening, zoals een-op-een ondersteuning of deelname aan een dagbestedingsgroep, hebben we inwoners voorzien van maatwerk in de vorm van bijvoorbeeld rolstoelvoorzieningen, woningaanpassingen en gehandicaptenvervoer. Samen met onze zorgpartners hebben we burgers actief ondersteund en gestimuleerd om zelf de eigen verantwoordelijkheid te nemen in hun levensloop. Hierdoor konden zij zelfstandig maatregelen treffen zoals een aanspraak op de blijverslening of andere algemene of collectieve voorzieningen.

We hebben het ‘Regionaal Plan van Aanpak doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen’ voorbereid en vastgesteld.

Maatwerkdienstverlening 18+
• Door de inzet van de Wmo klantmanagers zijn inwoners met een hulpvraag professioneel en met de juiste bejegening te woord gestaan. Samen met de inwoner is gezocht naar een passende oplossing. Bij deze zoektocht staat de hulpvraag van de inwoner altijd centraal.
• In het kader van vroegsignalering en samenwerking tussen Wmo en Wlz wordt wanneer er sprake is van de eerste signalen van dementie, direct melding gemaakt bij de dementie coördinator van het zorgkantoor (Wlz).
• Binnen de regeling innovatie hebben we samen met onze partners verdere invulling gegeven aan initiatieven zoals Buurtcirkel, Buurtman/Buurtvrouw, Buurtcirkel voor ouderen en het Geheugenpaleis.

Geëscaleerde zorg 18+
• Medewerkers hebben een training ‘uitvoering taken wet verplichte GGZ’ met succes gevolgd.
• Het actieplan ‘Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag’ is vastgesteld en wordt uitgevoerd.

Voortgang ‘fundament Maatschappij’
Voor de doorontwikkeling van het domein Maatschappij heeft de gemeenteraad extra middelen ter beschikking gesteld. In 2019 hebben we in dat kader het volgende gerealiseerd:
• Er is een (integraal) dienstverleningsmodel opgeleverd.
• Alle (primaire en ondersteunende) werkprocessen van het domein maatschappij zijn opnieuw beschreven. Rollen en taken zijn daar waar nodig herzien en onnodige processtappen zijn uit het proces gehaald.
• De huidige en gewenste ICT-architectuur (ter illustratie: het domein maatschappij telt meer dan 50 noodzakelijke applicaties) is in kaart gebracht. Er heeft een marktonderzoek plaats gevonden naar de verschillende (software) mogelijkheden voor E-dienstverlening zowel op kortere en langere termijn.
• Er is een kennissysteem aangeschaft (implementatie afgerond eerste kwartaal 2020) voor medewerkers zodat landelijke en lokale wetgeving en werkinstructies eenduidig wordt ontsloten.
De werkorganisatie is inmiddels ingericht en daarmee is de interne sturing verbeterd door de span of control te verkleinen.

Wat heeft het gekost?

Programma Omschrijving taakvelden Begroting 2019 Begroting na wijziging Rekening 2019 Verschil
8 Welzijn en zorg (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -12.340.400 -14.350.800 -14.438.400 -87.600
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -26.300 -215.300 -226.700 -11.400
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.914.500 -2.817.800 -2.692.500 125.300
6.2 Wijkteams -245.100 -155.200 -130.700 24.500
6.3 Inkomensregelingen -282.000 -284.100 -47.400 236.700
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) -1.678.000 -1.912.500 -1.875.900 36.600
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -7.048.300 -8.811.100 -9.306.800 -495.700
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -146.200 -154.800 -158.400 -3.600
Baten 669.600 794.600 515.800 -278.800
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 82.000 82.000 39.300 -42.700
6.3 Inkomensregelingen 305.000 305.000 47.900 -257.100
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 9.700 9.700 12.000 2.300
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 272.900 397.900 416.600 18.700
Saldo - Lasten en baten -11.670.800 -13.556.200 -13.922.600 -366.400
Reservemutaties
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 90.000 187.500 187.400 -100
Saldo - Reserves 90.000 187.500 187.400 -100
Gerealiseerd resultaat Welzijn en zorg -11.580.800 -13.368.700 -13.735.200 -366.500

Toelichting begrotingsrechtmatigheid
De lasten van dit programma zijn overschreden met € 87.600. Onderwerpen die deel uitmaken van de overschrijding zijn de voorzieningen voor Wmo, collectief vervoer en Wmo begeleiding.
De genoemde onderwerpen zijn openeinderegelingen en kunnen hierdoor als rechtmatig worden beschouwd volgens categorie Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. Deze categorie wordt genoemd in het controleprotocol voor accountantscontrole op de jaarstukken 2015-2019.

Omschrijving Bedrag afwijking
2.5 Openbaar vervoer  
Lasten -11.400
Baten 0
Nadelig saldo € 11.400  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 11.400

Omschrijving Bedrag afwijking
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  
Lasten 125.300
Baten -42.7000
Voordelig saldo € 82.600  

WMO algemene voorzieningen - Voordeel € 49.200
Met de tweede tussenrapportage hadden wij gedacht dat er mogelijk nog initiatieven uit de samenleving zouden komen, maar dat is niet gebeurd. Vandaar dat er nog een positief saldo is.

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 33.400

Omschrijving Bedrag afwijking
6.2 Wijkteams  
Lasten 24.500
Baten 0
Voordelig saldo € 24.500  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Voordeel € 24.500

Omschrijving Bedrag afwijking
6.3 Inkomensregelingen  
Lasten 236.700
Baten -257.100
Nadelig saldo € 20.400  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 20.400

Omschrijving Bedrag afwijking
6.6 Maatwerk-voorzieningen (Wmo)  
Lasten 36.600
Baten 2.300
Voordelig saldo € 38.900  

Voorzieningen Wmo/gehandicapten - Nadeel € 132.700
De totale uitgaven voor voorzieningen Wmo zijn in 2019 gestegen. In de tweede tussenrapportage hebben we € 180.000 bijgeraamd. Uiteindelijk blijkt er nog een nadeel van € 132.700 ten opzichte van de begroting. Het nadeel komt vooral doordat voor woonvoorzieningen meer is uitgegeven dan begroot. Aan rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen is minder uitgegeven dan begroot.

Ten opzichte van 2018 zijn in 2019 meer (circa 8%) opdrachten voor woonvoorzieningen geïndiceerd. Ook is de gemiddelde prijs per woonvoorziening gestegen. Dit komt door brede maatschappelijke trends (vergrijzing/langer thuis blijven wonen/ambulantisering) en het abonnementstarief (meer aanvragen, ook vanuit de hogere inkomensklassen).

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Voordeel € 175.600

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 4.000

Omschrijving Bedrag afwijking
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  
Lasten -495.700
Baten 18.700
Nadelig saldo € 477.000  

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN - Voordeel € 132.000
WMO Huishoudelijke verzorging PGB - Voordeel € 52.500
Bij de tussenrapportages is rekening gehouden met een forse toename van het gebruik van de huishoudelijke verzorging ZIN in 2019 en is bijgeraamd met € 995.800. Ten opzichte van 2018 zijn in 2019 inderdaad meer opdrachten (ZIN & PGB) gegeven voor ondersteuning aan inwoners (circa 5%). Hierbij is een verschuiving te zien van de maatwerkvoorziening naar de algemene voorziening. Deze stijging is wel minder fors dan verwacht, waardoor het resultaat een voordeel is. Ten tijde van de tussenrapportage was het nog onduidelijk wat het effect van de aanzuigende werking van het abonnementstarief op het beroep op de Huishoudelijke verzorging zou zijn. De gemaakte inschatting blijkt nu te ruim. Door de ontwikkelingen binnen de Wmo nog nauwkeuriger te monitoren, beogen we in het vervolg nauwkeuriger te kunnen gaan begroten.
De groei in het aantal zorgopdrachten komt door drie factoren:
• Brede maatschappelijke trends (vergrijzing/langer thuis blijven wonen/ambulantisering)
• Lokale factoren (toenemende bekendheid van de Wmo-loket en de toenemende druk op mantelzorgers)
• Abonnementstarief (meer aanvragen, ook vanuit de hogere inkomensklassen; Door de lage eigen bijdrage is de drijfveer om een beroep te doen op het eigen netwerk steeds kleiner; De doorstroom naar de Wlz is door het grote verschil in eigen bijdrage moeilijker te realiseren).
Naast een stijging in aantallen is de stijging in de uitgaven ook veroorzaakt door een kostprijsstijging van circa 20%.

WMO Collectief vervoer - Nadeel € 67.400
Het doelgroepenvervoer is met ingang van augustus 2019 op een nieuwe manier ingekocht: regie en daadwerkelijk vervoer apart. Resultaat is hoge kwaliteit, duurzaamheid en sturingsinformatie.

Alvorens (kosten)efficiency te bereiken moet de basis goed staan. Er is een implementatietraject doorlopen waarvoor de kosten voor Wmo-vervoer € 16.200 bedroegen. Ook is er rekening gehouden met een kostenbesparing van 10%. Deze kostenbesparing over een periode van slechts vijf maanden is te voorbarig gebleken.

WMO Begeleiding en overige in natura - Nadeel € 526.300
Ten opzichte van 2018 zijn de totale uitgaven begeleiding in 2019 gestegen. Bij de tussenrapportage hebben we hier met een voorzichtige bijraming rekening mee gehouden. Uiteindelijk blijkt er nog een nadeel van
€ 526.300 ten opzichte van de begroting. De totale stijging in de uitgaven komt vooral doordat ten opzichte van 2018 meer (circa 8%) opdrachten (ZIN en PGB) voor ondersteuning aan inwoners is geïndiceerd. Dit komt door:
• Brede maatschappelijke trends (vergrijzing/langer thuis blijven wonen/ambulantisering);
• Lokale factoren (toenemende bekendheid van de Wmo-loket en de toenemende druk op mantelzorgers);
• Abonnementstarief (meer aanvragen, ook vanuit de hogere inkomensklassen; door de lage eigen bijdrage is de drijfveer om een beroep te doen op het eigen netwerk steeds kleiner; de doorstroom naar de Wet langdurige zorg is door het grote verschil in eigen bijdrage moeilijker te realiseren).

WMO Eigen bijdrage - Voordeel € 45.700
Doordat in 2019 meer inwoners gebruik maken van Wmo voorzieningen, zijn ook meer inkomsten ontvangen vanuit de eigen bijdrage. Het resultaat van 2019 komt hiermee op een voordeel van € 45.000. Kantekening hierbij is dat de uitgaven voor Wmo voorzieningen waarvan inwoners gebruik maken hoger liggen dan de ontvangen eigen bijdragen.

Doorberekening BAR-bijdrage naar programma’s en taakvelden - Nadeel € 94.600

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 18.900

Omschrijving Bedrag afwijking
6.81 Geëscaleerde zorg 18+  
Lasten -3.600
Baten 0
Nadelig saldo € 3.600  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 3.600

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves  
Lasten 0
Baten 100
Nadelig saldo € 100  

Kleine verschillen onder de rapportagegrens van € 25.000 - Nadeel € 100

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid 2019
48 Tevredenheid Ridderkerkse cliënten. Score 1-10. 7,7
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
49 Schoon huis (huishoudelijke hulp). In %. 98,0%
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
50 Wmo cliënten met een Aantal per 1.000 inwoners. 73,0
maatwerkarrangement.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
51 Mate waarin mantelzorgers zich Het percentage dat zich
door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd voelen. ondersteund en gewaardeerd voelt door de gemeente.
Bron: Burgerpeiling