Voorwoord

Een begroting van uitdagingen

Hierbij presenteren wij de Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024.

Uit deze begroting, die meerjarig sluitend is, blijkt dat er ruimte is voor toekomstbestendige investeringen die aan de gehele gemeente en haar inwoners ten goede komen. We willen investeren in een veelkleurig palet van belangrijke opgaven.
Zaken die Ridderkerk nu, maar ook over een langere periode aantrekkelijker maken om in te wonen, werken en leven.

Ridderkerk houdt met deze begroting een traditie in ere als gemeente die financieel gezond is. De uitdaging is dat voor de toekomst zo te houden. Dat wordt steeds moeilijker omdat we meer taken voor het Rijk moeten uitvoeren waarvoor we geen extra geld krijgen.

Met deze begroting lukt het ons de voorzieningen op peil te houden en wordt fors ingezet op vernieuwing en verandering op het vlak van onder meer onderwijshuisvesting, economie, zorg, sport, buitenruimte, verkeer, milieu en duurzaamheid. Dat is goed voor de Ridderkerkers van nu en straks, en daar zijn we trots op!

Eerder presenteerden wij u een niet structureel sluitende Kadernota. Deze meerjarig sluitende begroting is dan ook het resultaat van een forse inspanning. Het scherp kijken naar budgetten en het vergroten van doelmatigheid in de bedrijfsvoering hebben hieraan bijgedragen, evenals een meevallende mei-circulaire en een herstructurering van de leningenportefeuille. Een meer dan trendmatige verhoging van de OZB passen we niet toe.

Niet in deze meerjarenbegroting is opgenomen de tweede tussenrapportage over 2020. Daarin zullen naar verwachting nog een aantal wijzigingen met aanzienlijke financieel impact worden opgenomen. 
De tweede tussenrapportage over 2020 wordt separaat (maar in samenhang met deze meerjarenbegroting) aan uw raad aangeboden en behandeld. Wij richten ons erop om ook de effecten van de nog te ontvangen septembercirculaire daarbij te kunnen betrekken.

De coronacrisis heeft merkbare gevolgen voor de financiële huishouding van onze gemeente en de werkdruk binnen onze organisatie. Deze effecten zijn evenwel buiten deze begroting gehouden. Om overzicht te creëren en te houden zijn en worden de aan corona-gerelateerde financiële risico’s en reeds ontstane of voorziene financiële consequenties in beeld gebracht in een speciale (financiële)
coronabijlage. Deze bieden wij u gelijktijdig aan met de tweede tussenrapportage over 2020. Effecten waarmee wij als gemeente te maken krijgen zijn onder meer een toename van de werkloosheid, meer leegstand van winkels, een krimp in de kinderopvang, de manier waarop wij sport en bewegen stimuleren, niet uitgevoerde prestaties in de culturele sector en het toenemende belang van
recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Ook het werk van de wijkteams wordt door de coronacrisis geraakt. De implementatie van het nieuwe afvalbeleid ondervindt vertraging door de focus op de inzameling van (door de coronacrisis) fors toegenomen hoeveelheden huishoudelijk afval.

Structureel saldo
Volgens aanbeveling van de commissie BBV presenteren wij het overzicht van het structureel begrotingssaldo onderstaand. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Zoals u ziet is dit het geval.

  2021 2022 2023 2024
Saldo van lasten en baten -5.905 -3.432 -2.256 -2.208
Stortingen en onttrekkingen aan reserves 8.190 5.381 -4.047 -4.167
Begrotingssaldo 2.285 1.949 1.790 1.960
Waarvan incidenteel 2.745 1.558 651 350
Structureel begrotingssaldo -460 391 1.140 1.610


Bovenstaande bedragen zijn in duizenden. Het overzicht wordt ook op pagina 130 getoond.

Wij gaan vol vertrouwen het nieuwe beleidsjaar 2021 tegemoet. We kijken ernaar uit om met uw gemeenteraad het goede voor Ridderkerk en haar inwoners en ondernemers te realiseren.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk