Toelichting op overzicht baten en lasten

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Investeringen 2021-2024

Voor de begroting 2021 wordt volgens de nota Activabeleid 2016 een investeringslijst 2022-2024 opgesteld. Een realistische planning van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. De kapitaallasten zijn gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering.

Belastingen, heffingen en leges

Het uitgangspunt ten aanzien van tarieven van heffingen en leges is dat deze kostendekkend zijn.

Prijsstijging op uitgaven

De indexering - inflatie komt uit op 1,6% voor het begrotingsjaar 2021. Dit is gebaseerd op de prognoses van het Centraal Plan Bureau in het jaarlijks Centraal Economisch Plan 2021 uit maart 2020. Voor het meerjarenperspectief (2021-2024) wordt uitgegaan van constante prijzen (geen indexering).

Indexering tarieven

Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met de inflatie gecorrigeerd.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

De algemene uitkering in de begroting 2021 wordt berekend op basis van de meicirculaire 2020.

Gemeenschappelijke regelingen – indexering begroting 2021

Op 21 januari 2020 hebben wij, onder voorwaarde van een bestuurlijk gesprek over de jaarlijkse verhoging van de bijdragen aan de GR-en, ingestemd met de door de Kring van gemeentesecretarissen voorgestelde financiële kaders voor de op te stellen begrotingen door gemeenschappelijke regelingen VRR, OGZ-RR, DCMR en GRJR. Dit houdt een inflatiecorrectie in van 1,4% (inclusief nacalculatie over de jaren 2018-2020).

Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage. Regio Haaglanden coördineert de indexering van de inwonersbijdrage aan het programma Economisch Vestigingsklimaat. Deze indexering komt uit op 2,8 % voor loonkosten en 1,92% voor de materiële kosten. De bijdrage per inwoner neemt per saldo toe met 1,43% van € 2,68 tot € 2,72.

Algemene reserve

In de Nota Reserves en Voorzieningen Ridderkerk 2016 - 2019 is als ondergrens van de algemene reserve € 20 miljoen opgenomen.

Rente

Marktrente financieringstekort
De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 24 maart 2020 van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing: 0,75%.

 Rente grondexploitaties
In de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) van maart 2020 zijn de laatste voorschriften uit BBV toegepast. Op basis van berekening in jaarrekening 2019 is in het MPG 2020 1,75% rente toegerekend aan de grondbedrijfcomplexen.

Omslagrente
Voor de berekening van de kapitaallasten over de investeringen wordt een rente aangehouden: 1,3%.

Dividend
In afwijking van de gebruikelijke lijn om de ramingen van dividend te baseren op het gemiddelde van dividendopbrengsten van de voorgaande 3 jaar worden de verwachte ontwikkelingen van de verbonden partijen betrokken bij de raming. In het kader van de energietransitie wordt het dividend Stedin naar beneden bijgesteld en zal het dividend BNG vanwege het lagere rendement op vermogen anders worden begroot. De gevolgen van de verkoop van de aandelen Eneco worden in de begroting 2021 verwerkt.

Financieel toezichtkader van de provincie
In maart 2019 hebben de provincies een Gemeenschappelijk Financieel Toetsingskader (GTK) 2020 voor de gemeenten gepubliceerd. Dit toetsingskader is in de plaats van het Gemeentelijke Toetsingskader 2014 gekomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • meer uniformiteit in het toezicht en maatwerk per gemeente;
  • risicogericht toezicht;
  • proportioneel toezicht;
  • transparantie.

De uitgangspunten voor repressief toezicht zijn echter ongewijzigd. Om voor repressief toezicht in aanmerking te komen moet:

  1. de begroting 2021-2024 structureel en reëel in evenwicht zijn of als de begro­ting niet structureel en reëel in evenwicht is, moet aannemelijk zijn dat dit evenwicht uiterlijk in 2024, het laatste jaar van de meerjarenraming, tot stand wordt gebracht;
  2. de vastgestelde jaarrekening 2019 vóór 15 juli en de begroting 2021 vóór 15 november aan Gedeputeerde Staten zijn toegezonden.

Naast deze uitgangspunten geldt ook dat de jaarrekening 2019 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In het geval dat de jaarrekening niet structureel in evenwicht is moet het structureel tekort worden betrokken bij het onderzoek van de begroting 2021.

Met het ‘structureel en reëel evenwicht’, in bovenstaande punten, wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Reëel houdt dit in dat sprake is van volledige, realistische en haalbare ramingen.

In de begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024 van de provinciaal toezichthouder worden deze eisen nog eens bevestigd. Verder laat de provincie weten bij de beoordeling extra aandacht te besteden aan de structurele begrotingspositie.
Over mogelijke bezuinigingen, ombuigingen en taakstellingen wordt gesteld dat deze ook voldoende onderbouwd moeten zijn met een reëel bezuinigingsplan. Daarmee wordt bedoeld dat het een aannemelijk plan is met voldoende zekerheid om de maatregelen tijdig en volledig te realiseren.
Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (extra middelen jeugdzorg 2021).

  • Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden.
  • Voorwaarde is dat daarnaast de gemeente zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Onderstaande tabellen bevatten een opsomming van de financiële mutaties in de begroting, onderverdeeld in reguliere wijzigingen en wijzigingen uit de Kadernota 2021. Na de tabellen wordt een analyse gegeven van de mutaties. In de tabel zijn de bedragen die negatief vermeld staan verlagingen op het budget en daarmee de positieve bedragen verhogingen van het budget.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Begrotingssaldo t/m structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2020 (851.500) (205.000) 23.200 958.100
1 Resultaat op kapitaallasten lopende investeringen 74.300 (183.900) (89.200) (94.100)
2 Kosten preventieve arrangementen + vrijwilligersacademie (34.500) (34.500) (34.500) (34.500)
3 Verlengen overeenkomst inzet wijkteams met 1 jaar (53.000) 0 0 0
4 Tijdelijke formatie uitvoering VTH-taken WABO-inspectie, BAR-organisatie (94.400) 0 0 0
5 Mutaties Algemene Uitkering volgens de meicirculaire 1.485.500 2.055.400 1.730.700 1.436.100
6 Opbrengst verhuur Platanenstraat 6 aan de Driemaster en Kinderopvang. 49.000 49.000 29.000 0
7 Wijziging ingevolge begroting 2021 VRR (118.500) (70.700) (70.500) (133.700)
8 Aanpassing OZB-ramingen woningen en niet-woningen 1.055.400 178.300 414.200 747.300
9 Onttrekking aan de algemene reserve voor de vorming van een reserve "Overrente" 6.940.100 0 0 0
10 Vorming van de reserve "Overrente" (6.940.100) 0 0 0
11 Onttrekking aan de reserve "Overrente" 1.107.900 997.500 887.100 776.700
12 Huuropbrengst kinderopvang nieuwbouw De Noord 1.300 9.000 47.700 47.700
13 Mutaties verwerking kapitaallastenreserves (6.300) (1.500) 55.500 55.400
14 Opbrengsten minus afdrachten leges burgerzaken 31.000 31.000 31.000 31.000
15 Hogere lasten afval (1.309.900) (1.327.000) (1.334.600) (1.299.000)
16 Hogere baten afval (excl. € 100.000 hogere inkomsten uit hogere toerekening van compensabele BTW ingevolge de kadernota 1.592.400 1.634.900 1.644.100 1.635.100
17 Aanwending Algemene reserve voor storting de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing 2.700.000
17 Storting in de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing (2.700.000)
17 Verlaging opbrengst afvalstoffenheffing als gevolg van gefaseerde jaarlijkse tariefstijging van 7% (1.440.200) (984.100) (232.000) 0
17 Onttrekking voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing ter dekking van verlaging opbrengst afvalstoffenheffing 1.440.200 984.100 232.000 0
18 Kosten Wpkb (wet private kwaliteitsborging) (90.500) (90.500) (90.500) (90.500)
Verwerkte mutaties ingevolge de kadernota van € 25.000 of meer
Indexering BAR-organisatie (60.100) (60.100) (60.100) (60.100)
Opleidingsbudget BAR-organisatie (52.900) (52.900) (52.900) (52.900)
Klachtencoördinator BAR-organisatie (46.600) (46.600) (46.600) (46.600)
Collegeprogramma, Groenvisie, aanschaf/vervangen groen (300.000) (300.000) (300.000) (300.000)
Collegeprogramma, Onderhoudsniveau openbaar groen (200.000) (200.000) (200.000) (200.000)
Collegeprogramma, Aanpak eenzaamheid (86.000) (86.000) (86.000) (86.000)
Collegeprogramma, Vrijwilligers (71.000) (71.000) (71.000) (71.000)
Collegeprogramma, Jongeren een volwaardige plek in de samenleving, vet gezond en verenigingsondersteuning (69.000) (69.000) (69.000) (69.000)
Collegeprogramma, Aanpak bewustwording dementie (30.000) (30.000) (30.000) (30.000)
Collegeprogramma, Transformatie Centrum Oost en ontwikkelen PC Hooftstraat (75.000) 0 0 0
Nieuw beleid:
Exploitatiebudgetten Mobiliteitsplan (135.000) (155.000) (105.000) (105.000)
Degeneratievergoeding aanleg glasvezel 800.000 0 0 0
Tiny forest (37.500) 0 0 0
Wmo begeleiding en overige in natura (182.000) (182.000) (182.000) (182.000)
Wmo huishoudelijke verzorging (ZIN, PGB, Eigen bijdragen) (400.000) (400.000) (400.000) (400.000)
Wmo voorzieningen (38.000) (38.000) (38.000) (38.000)
Doelgroepenvervoer leerlingen-, Wmo vervoer (290.000) (290.000) (290.000) (290.000)
Bijdrage GRJR (444.000) (444.000) (444.000) (444.000)
GRJR vlaktaks evaluatie (1.200.000) 0 0 0
Meerjarenplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2024 (50.000) (50.000) (50.000) (50.000)
Wijkteam professionals continueren (156.000) (156.000) (156.000) (156.000)
Budget GIDS, BAR-organisatie (70.000) (70.000) (70.000) (70.000)
Inwerkingtreding omgevingswet, BAR-organisatie (112.000) (112.000) (115.000) (115.000)
Opstellen wijkplannen klimaatakkoord (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000)
Rentekosten aankoop grond tbv erfpacht (165.100) (165.100) (165.100) (165.100)
Opbrengst erfpachtcanon 277.800 277.800 277.800 277.800
Aframing dividend Eneco (700.000) (700.000) (700.000) (700.000)
Aframing dividend Stedin (200.000) (200.000) (200.000) (200.000)
Dekkingsmaatregelen:
Verlaging budget weestaken 50.000 50.000 50.000 50.000
Kosten voormalig personeel, Aframing in verband met niet verwachte WW-uitkeringen/WIA-lasten 37.800 37.800 37.800 37.800
Hogere opbrengsten uit degeneratievergoedingen wegen 25.000 25.000 25.000 25.000
Verlaging budget voor cultuureducatie 36.000 36.000 36.000 36.000
Doorontwikkeling bibliotheekwerk 30.000 30.000 30.000 30.000
Verlaging budget sport, inclusief sporten en bewegen 0 0 25.000 25.000
Verlaging budget sporten, bewegen in de buitenruimte 0 0 25.000 25.000
Kostenbesparing door omvormen groenassortiment 0 20.000 30.000 30.000
Verlaging budget voor schuldhulpverlening (preventie) 25.000 25.000 25.000 25.000
Verlaging budget voor peuterwerk 25.000 25.000 25.000 25.000
Verlaging budget in het kader van Besluit Zelfstandigen 34.000 34.000 34.000 34.000
Verlaging budget voor mantelzorgwaardering, waaronder de Pluim 40.000 40.000 40.000 40.000
Verhoging eigen bijdragen WMO 60.000 60.000 60.000 60.000
Taakstelling bij nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer 0 0 0 150.000
Afbouw in 4 jaar van onderhoudssubsidies scholen 0 38.000 77.000 115.000
Hogere opbrengst reclamebelasting ten opzicht van vervallen precariobelasting 0 50.000 50.000 50.000
Treasury financieringsresultaat 393.500 380.700 498.700 616.700
Afschrijvingen uit investeringen ingevolge de kadernota (15.000) (773.500) (1.276.300) (2.121.900)
Verlaging budget voor onvoorzien 25.000 25.000 25.000 25.000
Doorberekening BTW in afvalstoffenheffing 100.000 100.000 100.000 100.000
Doorberekening BTW in rioolheffing 226.000 241.700 247.400 243.900
Inzet van reserves
Onttrekking aan de algemene reserve inzake afbouw dividend inkomsten in 8 jaar 612.500 525.000 437.500 350.000
Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van vorming kapitaallastenreserve toekomstige investeringen 22.500.000 0 0 0
Vorming kapitaallastenrerserve toekomstige investeringen (22.500.000) 0 0 0
Onttrekking kapitaallastenreserve toekomstige investeringen 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van vorming reserve klimaatgelden 4.000.000 0 0 0
Vorming reserve klimaatgelden (4.000.000) 0 0 0
Onttrekking reserve klimaatgelden inzake opstellen wijkplannen in het kader van het klimaatakkoord 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van Tiny forest 37.500 0 0 0
Onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van transformatie Centrum, Oost en ontwikkeling PC Hooftstraat 75.000 0 0 0
Onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de evaluatie vlaktakssystematiek GRJR 1.200.000 0 0 0
Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van vorming van de reserve groenvisie 1.200.000
Vorming van de reserve groenvisie (1.200.000)
Onttrekking aan de reserve groenvisie tbv aanschaf/vervanging groen 300.000 300.000 300.000 300.000
Onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de incidentele lasten uit het mobiliteitsplan 65.000 75.000 0 0
Onttrekking aan de algemene reserve voor storting in de reserve baggeren haven 950.000 0 0 0
Storting in de reserve baggeren haven (950.000) 0 0 0
Afbouw van subsidie voor cultuureducatie na schooltijd 12.500 25.000 37.500 40.000
Mutaties < € 25.000 144.600 137.500 160.500 165.300
Totaal begroting incl. verwerkte mutaties 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500
De mutaties uit de Kadernota 2021 die van invloed zijn op de begroting van de BAR-organisatie zijn verwerkt in de BAR-raming.

Toelichting samenvatting van de begroting 2021 - 2024

1 Resultaat op kapitaallasten lopende investeringen
Verschuivingen en mutaties in diverse investeringen volgens bestaand beleid leiden tot mutaties in afschrijvingslasten.

2 Kosten preventieve arrangementen + vrijwilligersacademie
Op 12-12-2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel “Sociaal beheer Ridderkerk, heroriëntatie producten en reservevorming Stichting Facet Ridderkerk”. De raad heeft eenmalig € 268.900 beschikbaar gesteld voor 2020 voor het realiseren van de gemeentelijke ambities voortkomend uit het coalitieakkoord en collegeprogramma. De ambities zijn onder te verdelen in verschillende opgaven en producten. Per abuis is slechts een gedeelte van de kosten voor het kunnen uitvoeren van de gemeentelijke ambities opgenomen in de Kadernota 2021. De kosten ten behoeve van de preventieve arrangementen en de vrijwilligersacademie (samen € 34.500) zijn niet opgenomen in de Kadernota 2021, hetgeen wel de bedoeling was.

3 Verlengen overeenkomst inzet wijkteams met 1 jaar
In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGz, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is gesloten voor een periode van drie jaar, met optie tot twee keer een jaar verlengen. Tevens is in de aanbestedingsdocumenten opgenomen dat de gecontracteerde aanbieders (opdrachtnemers) verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de meer specifieke vakinhoudelijke opleidingen en trainingen, zodat medewerkers aan de gestelde eisen en competenties blijven voldoen. Vanaf 2018 is zowel voor de cao-stijgingen als voor de deskundigheidsbevordering extra budget beschikbaar gesteld.
In 2018 is ervoor gekozen om het extra budget te verstrekken tot en met het jaar 2020. Dit vanwege het feit dat de overeenkomst voor de jeugdhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening in de wijkteams in eerste instantie voor een periode van drie jaar is afgesloten.

Onlangs heeft het college besloten om de overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Omdat de inzet in de wijkteams bekostigd moet kunnen worden wordt voorgesteld om het bedrag van €53.000 ook voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen. Overigens zijn de cao-stijgingen die na 2018 van toepassing waren wel tot en met het jaar 2021 in het budget verwerkt.

4 Tijdelijke formatie uitvoering VTH-taken WABO-inspectie, BAR-organisatie
Vanwege het uitstel van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb) zal de benodigde capaciteit van de teams omgevingsvergunningen en toezicht en juridische handhaving in 2021 niet structureel wijzigen. Om de VTH-taken goed te kunnen uitvoeren is het essentieel de tijdelijke formatie ook in 2021 op peil te houden.

5 Mutaties Algemene Uitkering volgens de meicirculaire
De meicirculaire 2020 betekent dat er de komende jaren een hogere algemene uitkering wordt voorzien t/m 2022. Daarbij worden volgens afspraak tussen Rijk en VNG de jaren 2020 en 2021 bevroren per de stand van de meicirculaire. Dit voorkomt te veel financiële schommelingen en geeft enigszins rust. Voor latere jaren geldt deze bevriezing niet. Hoe hier dan mee om te gaan is aan een nieuw kabinet. Vanaf 2023 stijgt het accres minder hard ten opzichte van de jaren er voor, waardoor Ridderkerk vanaf 2023 inteert op het accres.
De gevolgen van de herijking van het gemeentefonds per 2022 zijn niet verwerkt in deze meicirculaire, maar doorgeschoven naar de decembercirculaire 2020. Zie voor een verdere toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds van 23 juni 2020.
6 Opbrengst verhuur Platanenstraat 6 aan de Driemaster en Kinderopvang.
Dit pand wordt voor drie schooljaren in gebruik gesteld voor school De Driemaster. In dezelfde periode wordt er ook verhuurd aan een kinderopvang. De huurinkomsten worden nu geraamd.

7 Wijziging ingevolge begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Op 16 april 2020 heeft de VRR haar begroting 2021 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de begroting op 11 juni besproken. Uitvloeisel van de begroting van de VRR is dat de inwonersbijdrage voor de basiszorg (brandweer, ambulances en crisisbeheersing) in 2021 omhoog gaat. Daarnaast wordt voor het ‘Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)-overgangsrecht’ versneld gespaard. Hierdoor gaan de lasten van 2021 en 2024 omhoog, terwijl de lasten in 2022 en 2023 lager uitvallen.

8 Aanpassing OZB-ramingen woningen en niet-woningen
De meerjarenraming 2021 voor woningen is gebaseerd op de geschatte waardeontwikkeling van de woningen en de areaaluitbreiding (nieuwbouw en sloop) op basis van de woningbouwprognoses maart 2020.
De meerjarenraming 2021 voor niet woningen is gebaseerd op de geschatte waardeontwikkeling van de niet-woningen en de areaaluitbreiding door nieuwbouw in Nieuw Reijerwaard en Cornelisland.
Per saldo is de trend dat er extra opbrengsten uit OZB woningen en niet-woningen worden gerealiseerd.

9/10/11 Reserve Overrente
Ter dekking van kapitaallasten in de begroting wordt een kapitaallastenreserve ‘Overrente’ gevormd. Om de kapitaallastenreserve te kunnen vormen wordt incidenteel over de algemene reserve beschikt.
Ter dekking van kapitaallasten wordt de kapitaallastenreserve aangewend.

12 Huuropbrengst kinderopvang nieuwbouw De Noord
In de nieuwbouw De Noord wordt kinderopvang gerealiseerd. Er is sprake van een kostendekkende huur. In 2021 € 1.300, in 2022 € 9.000 en vanaf 2023 € 47.700.

13 Mutaties verwerking kapitaallastenreserves
Hogere onttrekking aan kapitaallastenreserves vanaf 2023, met name door de kapitaallastenreserve Geluidsscherm West A15/A16.

14 Opbrengsten minus afdrachten leges burgerzaken
De aantallen fluctueren jaarlijks fors, waardoor de begroting onzeker blijft. De landelijke tarieven van rijbewijzen en reisdocumenten worden aan het eind van 2020 bekend gemaakt. Die wijziging zal voor de gemeente Ridderkerk worden doorgevoerd in de begroting 2022.

15/16 Hogere lasten en hogere baten afval
Door toename van de lasten op afval, neemt ook de compensabele btw over die lasten toe.
Omdat naast de kostentoename ook de compensabele btw wordt meegenomen in de tariefberekening stijgt de opbrengst afvalstoffenheffing hierdoor (bovenop de € 100.000 genoemd bij de kadernota).

17 Fasering tariefstijging afvalstoffenheffing en onttrekking voorziening beklemde middelen
Om het tarief voor de afvalstoffenheffing door de kostentoename niet ineens fors te laten stijgen wordt voorgesteld het tarief gefaseerd met 7% te laten stijgen. Hierdoor wordt de opbrengst afvalstoffenheffing in 2021, 2022 en 2023 verlaagd. Om de nadelen op afval, die hierdoor ontstaan, te compenseren moet aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing worden onttrokken. Omdat de middelen hiervoor in die voorziening ontbreken, wordt hiervoor in 2020 een incidentele toevoeging uit de algemene reserve gedaan.

18 Kosten Wpkb (wet private kwaliteitsborging)
De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op 1 januari 2021 brengt een groot aantal aanpassingen met zich mee voor de BAR-organisatie. Een aantal van deze aanpassingen zijn juridisch of bedrijfsmatig noodzakelijk. Andere aanpassingen zijn niet noodzakelijk maar wel aan te bevelen. Door middel van het project invoering Wet kwaliteitsborging coördineren we de transformatieopgave voor de hele BAR-organisatie en nemen we de regie bij noodzakelijke en risicovolle onderdelen voor de inwerkingtreding van de wet. Vooralsnog houden wij rekening met een structurele kostenpost van € 90.500.

Mutaties Kadernota
De mutaties uit de Kadernota zijn overgenomen in de begroting. Omdat hierover nu meer duidelijkheid bestaat kan in sommige gevallen de actuele raming afwijken van de schatting die bij de kadernota is gegeven.

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

In onderstaande tabel worden de lasten en baten weergegeven die naar hun aard éénmalig en groter dan € 50.000 zijn. De éénmalige lasten en baten die kleiner zijn dan € 50.000 zijn samengevat in diverse kleine mutaties binnen een programma.

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de notitie structurele en incidentele baten en lasten van augustus 2018, waarin nieuwe criteria voor het onderscheid in structurele en incidentele mutaties is gegeven. Hieronder vallen ook lasten en baten die over een langere periode van jaren lopen, maar wel eindig zijn.

Incidentele lasten

Omschrijving Toelichting 2021 2022 2023 2024
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Economische havens en waterwegen Vervangen navigatielichten haven -10.000
Planmatig onderhoud wegen Verhogen onderhoudsniveau wegen, fietspaden en trottoirs. -350.000 -350.000 -350.000
Verkeer en vervoer Incidentele lasten uitvoering Mobiliteitsplan -65.000 -75.000
Extra dotatie kapitaallastenreserve Geluidscherm West A15/A16 -230.700 -825.000
Bijstelling kapitaallasten fietsverharding Rijksstraatweg -95.800
Extra dotatie in reserve voor baggeren haven -950.000
Aanleg en onderhoud geluidsreducerend asfalt ingevolge Actieplan Geluid -103.400 -47.800
Totaal Programma 3 -1.804.900 -1.250.000 -397.800 0
Programma 4 Economische zaken
Beheer overige gebouwen en gronden AIAP: capaciteit en externe expertise om de diverse deelprojecten uit te werken -10.000
Totaal Programma 4 -10.000 0 0 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitvoering Groenvisie -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Vorming reserve Groenvisie -1.200.000
Tiny Forest -37.500
Cultureel erfgoed Dijkenvisie -10.000
Totaal Programma 6 -1.547.500 -300.000 -300.000 -300.000
Programma 7 Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie Pilot praktijkondersteuning huisarts POH Jeugd-GGZ -100.000
Verlengen overeenkomst inzet wijkteams met 1 jaar -53.000
Maatwerkdienst-verlening 18- GRJR vlaktaks evaluatie -1.200.000
Mantelzorg en vrijwilligersbeleid Beeld behoefte en mogelijkheden mantelzorgrespijt -50.000
Totaal Programma 7 -1.403.000 0 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Milieubeheer Opstellen wijkplannen klimaatakkoord -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Vorming reserve Klimaatgelden -4.000.000
Storting voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing -2.700.000
Totaal Programma 8 -7.700.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Ruimtelijke ordening Transformatie Centrum-Oost en ontwikkeling PC Hooftstraat -75.000
Fysieke infrastructuur Incidentele beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard -63.100
Sportaccommodaties Sloopkosten gymzaal PC Hooftstraat -175.000
Totaal Programma 9 -138.100 -175.000 0 0
Buiten de programma's
Vennootschaps-belasting Verwachte kostentoename Vpb op grondexploitaties -216.000
Vorming kapitaallastenreserve Overrente -6.940.100
Vorming kapitaallastereserve Toekomstige investeringen -22.500.000
Totaal buiten de programma 's -29.656.100 0 0 0
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN -42.259.600 -2.725.000 -1.697.800 -1.300.000

Incidentele baten

Omschrijving Toelichting 2021 2022 2023 2024
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Verkeer en voervoer Onttrekking uit AR ter dekking incidentele kosten Mobiliteitsplan 65.000 75.000
Planmatig onderhoud wegen Dekking uitgaven voor het verhogen van het onderhoudsniveau wegen, fietspaden en trottoirs uit reserve Onderhoud verhardingen 350.000 350.000 350.000
Onttrekking uit AR ter dekking extra dotatie kapitaallastenreserve Geluidscherm West A15/A16 230.700 825.000
Onttrekking uit AR ter dekking voor de bijstelling kapitaallasten fietsverharding Rijksstraatweg 95.800
Onttrekking uit AR ter dekking voor extra dotatie in reserve voor baggeren haven 950.000
Totaal Programma 3 1.691.500 1.250.000 350.000 0
Programma 4 Economische zaken
Ruimtelijke ordening Degeneratievergoeding aanleg glasvezel 800.000
Beheer overige gebouwen en gronden Verhuur Platanenstraat 6 Driemaster en kinderopvang. 49.000 49.000 29.000
Dekking voor capaciteit en externe expertise om de diverse deelprojecten uit te werken uit AIAP 10.000
Totaal Programma 4 859.000 49.000 29.000 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Dekking uitvoering Groenvisie 300.000 300.000 300.000 300.000
Onttrekking uit AR ter dekking vorming reserve Groenvisie 1.200.000
Onttrekking uit AR ter dekking uitvoering Tiny Forest 37.500
Cultureel erfgoed Onttrekking uit AR ter dekking opstellen Dijkenvisie 10.000
Totaal Programma 6 1.547.500 300.000 300.000 300.000
Programma 7 Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie Dekking pilot praktijkondersteuning huisarts POH Jeugd-GGZ 100.000
Mantelzorg en vrijwilligersbeleid Onttrekking uit AR ter dekking beeld behoefte en mogelijkheden mantelzorgrespijt 50.000
Maatwerkdienst-verlening 18- Onttrekking uit AR ter dekking GRJR vlaktaks evaluatie 1.200.000
Totaal Programma 7 1.350.000 0 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Milieubeheer Dekking opstellen wijkplannen klimaatakkoord 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Onttrekking uit AR ter dekking vorming reserve Klimaatgelden 4.000.000
Dekking verlaging tarief afvalstoffenheffing 1.440.200 984.100 232.000
Onttrekking uit AR ter dekking voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing 2.700.000
Totaal Programma 8 9.140.200 1.984.100 1.232.000 1.000.000
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Ruimtelijke ordening Onttrekking uit AR ter dekking transformatie Centrum-Oost en ontwikkeling PC Hooftstraat 75.000
Fysieke infrastructuur Onttrekking uit AR ter dekking beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 63.100
Reserve AIAP Dekking capaciteit en externe expertise om de diverse deelprojecten uit te werken 10.000
Sport-accommodaties Dekking voor sloopkosten gymzaal PC Hooftstraat 175.000
Totaal Programma 9 148.100 175.000 0 0
Buiten de programma's
Vennootschaps-belasting Dekking verwachte kostentoename Vpb op grondexploitaties 216.000
Onttrekking uit AR ter vorming kapitaallastenreserve Overrente 6.940.100
Onttrekking uit AR ter vorming kapitaallastereserve Toekomstige investeringen 22.500.000
Dekking voor wegvallen dividend Eneco 612.500 525.000 437.500 350.000
Totaal buiten de programma 's 30.268.600 525.000 437.500 350.000
TOTAAL INCIDENTELE BATEN 45.004.900 4.283.100 2.348.500 1.650.000

Structurele stortingen in reserves

Omschrijving Toelichting 2021 2022 2023 2024
Onderhouds-reserves Deze reserves dienen om de jaarlijkse fluctuaties in het onderhoud van kapitaalgoederen te egaliseren. De aanwending betreft de dekking van geraamde onderhoudslasten. -2.100.900 -2.013.200 -2.146.200 -2.119.100
TOTAAL STRUCTURELE STORTINGEN AAN RESERVES -2.100.900 -2.013.200 -2.146.200 -2.119.100

Structurele onttrekkingen aan reserves

Omschrijving Toelichting 2021 2022 2023 2024
Bestemmings-reserves Deze reserves hebben door het bestuur een bepaalde bestemming (doelstelling) gekregen en derhalve voor het realiseren van die doelstelling geoormerkt is. 13.900 13.900 13.900 13.900
Kapitaallastenreserves Deze reserves dienen ter dekking van kapitaallasten van investeringen met economisch en maatschappelijk nut. 1.445.600 2.340.600 2.287.900 2.167.000
Onderhouds-reserves Deze reserves dienen om de jaarlijkse fluctuaties in het onderhoud van kapitaalgoederen te egaliseren. De aanwending betreft de dekking van geraamde onderhoudslasten. 2.392.000 3.040.600 2.632.300 2.934.400
TOTAAL STRUCTURELE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES 3.851.500 5.395.100 4.934.100 5.115.300

Berekening structureel begrotingsevenwicht

Presentatie van het structureel begrotingssaldo 2021 2022 2023 2024
Saldo van lasten en baten -5.904.500 -3.431.800 -2.256.200 -2.207.800
Stortingen en onttrekkingen aan reserves 8.189.700 5.381.100 4.046.600 4.167.300
Begrotingssaldo na bestemming 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500
Waarvan incidentele lasten en baten (saldo) 2.745.300 1.558.100 650.700 350.000
Structureel begrotingssaldo -460.100 391.200 1.139.700 1.609.500