Paragraaf 6 Verbonden partijen

Visie verbonden partijen

De gemeente Ridderkerk heeft een nota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. De nota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken en een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat directe sturing door de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk wordt aangestuurd. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is hiervoor in de nota een methodiek opgenomen. Deze methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling, een governance-scan, bepalen van een sturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Wijzigingen

In de deze begroting zijn twee wijzigingen in de verbonden partijen. Eneco is niet meer opgenomen, vanwege de verkoop van de aandelen, en SportService Ridderkerk is toegevoegd. De gemeente is volledig aandeelhouder in de besloten vennootschap.

Besteding op de raadsprogramma 's

In het volgende overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen met de gerealiseerde en geraamde bijdrage van de gemeente, c.q. het te ontvangen dividend.

Nr. Omschrijving Begroting na wijziging 2020 Begroting 2021
Gemeenschappelijke regelingen
1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2.169.200 2.310.500
2 DCMR Milieudienst Rijnmond 889.200 901.700
3 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 331.300 331.300
4 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond 285.000 285.000
5 Jeugdhulp Rijnmond 7.000.200 7.444.200
6 Nieuw Reijerwaard 0 0
7 Metropoolregio Rotterdam Den Haag 184.900 134.900
8 BAR-organisatie 31.523.300 31.003.000
Vennootschappen en corporaties
10 Stedin Groep -380.000 -180.000
11 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten -154.000 -154.000
12 N.V. BAR-Afvalbeheer 3.187.000 3.263.500
13 Oasen N.V. 0 0
14 Sportservice Ridderkerk 2.001.100 2.001.100
Overige verbonden partijen
15 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond 1.622.600 1.630.800
16 Landschapstafel IJsselmonde 46.600 46.600
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR
Stemverhouding 5%
Openbaar belang
(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang
Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen
Ontwikkelagenda (inrichting organisatie), WNRA met betrekking tot ontwikkelingen regelgeving vrijwilligers, Corona
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 9.277.000 9.160.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 59.015.000 59.078.000 Bijdrage gemeente 2021 2.310.500
Resultaat 2021 -269.000
Risico’s
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims. Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls iPM--- omgevingsveiligheid. Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden. Inwerkingtreding Omgevingswet. Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg. Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op unnen vangen. Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR ten behoeve van kostenontwikkeling. Aanbesteding ambulancezorg. iPM--- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Alarmering bevolking. Personele capaciteit brandweer. Bestaansrecht organisatie/Ontwikkelagenda VRR. Garantstelling lening Coöperatie AZRR. Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. uitbraak iPM--- grieppandemie).
DCMR milieudienst Rijnmond Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang
Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.
Bestuurlijk belang
De wethouder Milieu is lid van het algemeen bestuur en oefent in die functie invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
De invoering van de Omgevingswet per 01-01-2022 vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, onder andere door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR wil zich in 2021 steeds meer ontwikkelen tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 3.200.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 10.000.000 Bijdrage gemeente 2021 901.700
Resultaat 2021 0
Risico’s
Controle over en sturing op het financieel resultaat.
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland
Stemverhouding 14%
Openbaar belang
Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde en specifiek voor Ridderkerk (Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek, Waalbocht)
Bestuurlijk belang
De wethouder Beheer openbare ruimte en een raadslid zijn lid van het algemeen bestuur/dagelijks bestuur. Op deze wijze wordt invloed uitgeoefend op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Inhoudelijke en procesmatige zoektocht naar besparingen, meer sturing door gemeente.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 4.091.000 4.047.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 1.299.000 1.150.000 Bijdrage gemeente 2021 331.300
Resultaat 2021 0
Risico’s
Lagere kwaliteit groengebieden.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten, regio Rijnmond
Stemverhouding 6,7%
Openbaar belang
Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang
De wethouder Volksgezondheid is lid van het algemeen bestuur en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Coronacrisis heeft veel invloed op GGD-RR aangezien infectieziektebestrijding één van de basistaken is die zij uitvoeren voor de regiogemeenten.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2021 285.000
Resultaat 2021
Risico’s
De GGD-RR is onderdeel van het concern gemeente Rotterdam. Deze gemeente is volledig financieel risicodrager van de GGD en GR.
Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3%
Openbaar belang
De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Doel:
·         Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 24/7 crisisopvang.
·         Het realiseren van schaalvoordelen.
·         Het delen van kennis en expertise.
Bestuurlijk belang
De wethouder Jeugd is lid van het algemeen bestuur en oefent op die wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Vanuit de kwartaalcijfers constateren we dat de uitnutting van het budget vooralsnog conform begrotingswijziging 2020 verloopt. Wel zijn er knelpunten op het ambulante perceel E, de verwijzingen naar dit perceel lopen met name via de huisartsen. De wachttijden op perceel E zijn lang en inzet van extra budget heeft dit niet opgelost. Verbeteringen in de bedrijfsvoering en samenwerking van de verschillende zorgaanbieders zijn nu de focus.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2021 7.444.200
Resultaat 2021
Risico’s
Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend.
Nieuw Reijerwaard (GRNR) Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Ridderkerk en Barendrecht wijzen, uit hun midden en uit wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. De raad van Rotterdam wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks.
Actuele ontwikkelingen
Het AB heeft op 29 juni 2020 de begroting 2021 vastgesteld met een positief resultaat. De GR werkt aan een impactanalyse als gevolg van corona.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen 33% van verlies
Vreemd vermogen 135.362.000 Bijdrage gemeente 2021 0
Resultaat 2021
Risico’s
Bij een negatief resultaat aan het einde van de grondexploitatie, moet Ridderkerk 1/3 van het negatieve saldo bijdragen.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vestigingsplaats Den Haag Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 23 gemeenten in Rotterdam Rijnmond en Haaglanden
Stemverhouding 3,47%
Openbaar belang
Verbetering van het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van de regio.
Bestuurlijk belang
De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. De wethouder Verkeer is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het Presidium en de wethouder Regionale economie is lid van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat. In die functies oefenen zij invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Opvangen van de impact van de Coronacrisis, continueren exploitatie openbaar vervoer, afronding realisatie diverse infrastructurele projecten, verkenning Oeververbindingen Rotterdam
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 29.142.500 30.464.600 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 1.353.553.400 1.230.405.000 Bijdrage gemeente 2021 134.900
Resultaat 2021 1.322.000
Risico’s
Financiële problemen bij een vervoerbedrijf, financiële tegenvallers en vertraging bij grote infrastructurele projecten.
BAR-organisatie Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. · In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren; · Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden; · Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijk verbindende thema’s van de drie gemeenten. Deze thema’s zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie bestaat uit de colleges van de drie gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend. Op deze wijze oefent iedere deelnemende gemeente in gelijke mate invloed uit op de besluitvorming in de BAR-organisatie.
Actuele ontwikkelingen
Verdere uitvoering BAR 2020.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 7.402.300 7.183.900 Bijdrage gemeente 2021 31.003.000
Resultaat 2021 0
Risico’s
Juiste uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving onder andere op het gebied van privacy, gegevensbeveiliging. Juiste uitvoering van Europese wet- en regelgeving.
Stedin Groep Vestigingsplaats Rotterdam Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 44 gemeenten
Stemverhouding 1,13%
Openbaar belang
Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Stedin zet flinke stappen in de energietransitie met focus op haar kerntaken. De opbrengst van het vorig jaar verkochte Joulz Diensten maakte het mogelijk schulden af te lossen en daarmee ruimte te maken voor nieuwe investeringen. Tegelijkertijd zijn er (onverwachte) tegenslagen te melden zoals de versnelde vervanging van brosse gasleidingen van gietijzer en asbestcement en de recente vondst van asbest in meterkasten. Ook stijgen de investeringen fors met name door de energietransitie. Deze door maatregelen van de overheid gedreven investeringen leggen een enorme druk op het financiële profiel van de gehele netbeheersector, maar bij Stedin in het bijzonder. Het probleem zit met name in de negatieve kasstroom en het voorfinancieren van allerlei fors gestegen kosten. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de stijging van transportkosten van TenneT die niet direct bij de klant in rekening mogen worden gebracht. Al met al staat de lange termijn financiering bij Stedin onder hoge spanning. Zonder beheersmaatregelen zal de goede kredietwaardigheid in het gedrang komen en wordt het lastig om nog externe financiering aan te trekken door Stedin. Vanuit de Aandeelhouderscommissie (AHC) van Stedin is een werkgroep Lange Termijn Financiering in overleg met het bestuur van Stedin op zoek naar verschillende varianten van beheersmaatregelen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal 1.134.500
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Dividend 180.000
Resultaat 2021
Risico’s
Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten (zoals die van TenneT) staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 355 gemeenten
Stemverhouding 0,16%
Openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Banken hebben tot nu toe aan circa 128.000 instellingen uitstel gegeven van de betaling van aflossing op hun lopende lening vanwege de coronacrisis. Hiermee is tot nu toe drie miljard euro gemoeid. Bij BNG Bank hebben onder meer instellingen op het gebied van sport en cultuur zich gemeld. De banken geven klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro nog tot 31 juli 2020 de tijd om uitstel aan te vragen. BNG gaat echter nog een stapje verder. Klanten die al een aanvraag hebben gedaan, of dat uiterlijk doen op 31 juli 2020, voor een aflossing na 31 juli, krijgen uitstel tot uiterlijk 31 januari 2021.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal 225.500
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Dividend 154.000
Resultaat 2021
Risico’s
De BNG krijgt te maken met meer concurrentie. Mede door de lage rente gaan institutionele beleggers op zoek naar veilige beleggingen die toch een redelijk rendement opleveren. Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de coronacrisis worden op de financiële markten, waar BNG Bank het geld ophaalt, intussen grote verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating dus ziet voor zichzelf geen doemscenario’s. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen slechts 0,33%. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk.
N.V. BAR-Afvalbeheer Vestigingsplaats Albrandswaard Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen op een duurzame manier tegen zo laag mogelijke tarieven.
Bestuurlijk belang
De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het lokale afvalbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten zijn aandeelhouder en worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder milieu. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
De NV Bar-Afvalbeheer bestaat 5 jaar. Medio 2020 is een onderzoek gestart naar de mate waarin de gekozen organisatievorm voldoet aan de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd bij de oprichting van de NV. De besluitvorming over de uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op de toekomstige organisatievorm. In 2021 rond de NV de implementatie van de afvalbeleidsplannen af.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal 100.000
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2021 3.263.500
Resultaat 2021
Risico’s
Beperkt. eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Oasen N.V. Vestigingsplaats Gouda Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen De gemeenten in het voorzieningsgebied
Stemverhouding 6,28%
Openbaar belang
Oasen draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24 gemeenten waaronder Ridderkerk. Het gaat om totaal zo’n 45 miljard liter drinkwater. Hiervoor worden 7 zuiveringsstations, 9 pompstations en een watertoren gebruikt. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat het bedrijf nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Oasen blijft gif-lozingen van bedrijven (zoals GenX) van nul als uitgangspunt zien. Wat niet in het milieu komt, hoeft Oasen er ook niet uit te verwijderen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2021
Resultaat 2021
Risico’s
Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee ook op de financiële resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Oasen houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. De drinkwatervoorziening is goed beschermd tegen het virus en de kans dat het virus wordt verspreid via kraanwater is nihil.
Sport Service Ridderkerk B.V. Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Ridderkerk
Stemverhouding 100%
Openbaar belang
Het exploiteren en coördineren van het sport gerelateerd maatschappelijk vastgoed in Ridderkerk.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in het bestuur door de wethouders Sport, Maatschappelijk vastgoed en Financiën.
Actuele ontwikkelingen
Geen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal 100
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2021 2.001.100
Resultaat 2021
Risico’s
Terugloop van de zwemsport.
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang
CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang
Actuele ontwikkelingen
Regionaal wordt sterk ingezet op verbetering en modernisering van het dienstenpakket van CJG Rijnmond. Onder de paraplu van het programma CJG Next, wordt een gedifferentieerd en gepersonaliseerd basispakket JGZ ontwikkeld en verdere vernieuwing vormgegeven. In 2021 wordt de ontwikkeling van het programma verder voortgezet en al tot uitvoer gebracht.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2021 1.630.800
Resultaat 2021
Risico’s
Onzekerheid verlenen van subsidies/informatiebeveiliging/arbeidsmarkt zorgprofessionals/onvoorziene gevolgen door de coronacrisis.
Landschapstafel IJsselmonde Vestigingsplaats Rotterdam Bestuursovereenkomst
Deelnemende partijen Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht.
Stemverhouding Alleen besluiten op basis van unanimiteit (consensus)
Openbaar belang
1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q. te verbeteren; 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terrein beherende instanties.
Bestuurlijk belang
De wethouder Buitenruimte vertegenwoordigt de gemeente in de landschapstafel en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Herbezinning op rol, nu subsidie PZH geheel is weggevallen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2021 31-12-2021 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2021 46.600
Resultaat 2021
Risico’s
Geen