Uitgaven

5,13%

€ 9.264.700,00

5,13% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 411.600,00

0,23% Complete

Saldo

10251,27%

€ -8.853.100,00

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Uitgaven

5,13%

€ 9.264.700,00

5,13% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 411.600,00

0,23% Complete

Saldo

10251,27%

€ -8.853.100,00

Programmavisie

Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn van onze inwoners, de ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en het woon- en werkklimaat. Met de culturele partners maken wij het voor alle inwoners mogelijk om kunst en cultuur te beleven. Ook stimuleren en faciliteren wij initiatieven uit de samenleving. Basisvoorzieningen als bibliotheken en muziekonderwijs blijven bereikbaar voor jong en oud. Sporten en meer bewegen (ook in de openbare ruimte) dragen bij aan een gezonde leefstijl en zorgen voor ontspanning en ontmoeting. We bevorderen dat meer inwoners hieraan meedoen.
De inrichting en het beheer van de openbare ruimte stemmen we af op de behoefte van onze inwoners. In de buitenruimte streven wij naar meer groen en bomen en het verbeteren van de biodiversiteit. Daarbij houden we oog voor de bijdrage die de buitenruimte kan leveren aan klimaatadaptatie (bijvoorbeeld meer groen voor meer waterberging) en energietransitie.
Het historisch cultureel erfgoed (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) wordt beschermd, bijvoorbeeld door het aanwijzen als gemeentelijk monument.

Sportbeleid en activering

Door de coronacrisis wordt extra duidelijk hoe belangrijk het is dat we vitaal zijn en een gezonde leefstijl hanteren waar bewegen en sporten een belangrijk onderdeel van uitmaken. Daarom willen we werk (blijven) maken van een vitale samenleving, met daarin een cruciale rol voor sport en bewegen. Vitale sportaanbieders zijn hiervoor van groot belang, evenals de uitbreiding van het programma Vet Gezond naar de volwassen doelgroep (incl. 65-plussers). Ook buiten bewegen in het groen draagt bij aan de vitaliteit.

Het Lokale Sportakkoord voor Ridderkerk is klaar. In 2021 wordt de uitvoering hiervan opgepakt.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De komende periode wordt de samenwerking tussen Ridderkerk en de regio geïntensiveerd.
Wij maken gebruik van landelijke regelingen voor cultuureducatie. Van 2021 tot en met 2024 nemen wij deel aan de derde tranche van de ‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’. Deze regeling wordt gecoördineerd via het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Met de Rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ worden scholen geholpen bij regievorming in het cultuuronderwijs. Waar vroeger de culturele partners vanuit het eigen aanbod werkten, kunnen scholen nu op basis van het eigen profiel een passend cultureel aanbod uitvragen. Stichting Cultuureducatie is penvoerder van deze rijksregeling. De Stichting Cultuureducatie werkt met culturele partners in het verlengde van de ‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’ aan samenhangende vraaggerichte cultuureducatie voor het onderwijs.

Vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt rekening gehouden met de coronacrisis en de overloop van de ‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’. De ‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’ heeft een looptijd van 2017 tot en met 2020. De regeling stopt niet na 2020, maar krijgt een vervolg per 2021. Er wordt coulant omgegaan met niet besteed budget en niet uitgevoerde prestaties als gevolg van de coronacrisis. Wij houden ook rekening met de gevolgen van de coronacrisis in de afspraken met de culturele partners.
In 2021 verwachten wij dat de gevolgen van de coronacrisis ook nog zwaar vallen voor de cultuursector in Ridderkerk.

Musea

Landelijk wordt ingespeeld op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed. Het immaterieel erfgoed van deze tijd te houden en het toekomstbestendig maken van immaterieel erfgoed heeft de aandacht.

Cultureel erfgoed

Promoten en profileren
Erfgoed (archeologie en cultuurhistorie) is steeds meer betrokken bij gebiedsontwikkelingen. Door de inzet van erfgoed geven we gebieden meer identiteit. Gemeenten en ontwikkelaars zijn zich meer bewust van de waarde van erfgoed bij (her)ontwikkelingen. Om het erfgoed te beschermen hebben gemeenten de mogelijkheid om panden met hoge cultuurhistorische waarden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Erfgoed als volwaardig onderdeel van de fysieke leefomgeving legt verbindingen met andere beleidsvelden. Deze trend sluit ook aan op de nieuwe Omgevingswet.

Beleefbaar maken van erfgoed/educatie
Erfgoed is het verhaal van iedereen. Het enthousiast maken van inwoners over erfgoed in hun eigen omgeving zorgt voor meer draagvlak en begrip voor de bestaande wet- en regelgeving. Er is een groeiende behoefte om erfgoed te beleven en te ervaren. Om er zelf onderdeel van te zijn. De beleveniseconomie benut erfgoed als bron van inkomsten. Erfgoed is de grondstof voor het creëren van ervaringen. Bijvoorbeeld door het ontsluiten van de verhalen via kunstuitingen of via historische routes. Geschiedenis dichterbij brengen in de directe leefomgeving is praktisch in te passen in het curriculum van scholen en door het aanbieden van wandel- en fietsroutes langs erfgoed als recreatie.

Herbestemmingen
Herbestemming van religieus erfgoed, industrieel erfgoed en ook agrarisch erfgoed is een vak apart en vraagt om specifieke kennis en samenwerking van meerdere domeinen. Landelijk is er veel aandacht voor (mogelijke) leegstand bij kerken de komende jaren. Het opstellen van een zogenaamde Kerkenvisie wordt nu per gemeente gefaciliteerd om op toekomstige ontwikkelingen voor te sorteren en de dialoog met de eigenaren van kerkgebouwen aan te gaan. De bescherming en het behoud voor wederopbouw architectuur krijgt in Nederland ook steeds meer aandacht. Deze trend zet zich de komende jaren voort en is een kans om waardevolle panden te behouden en sloop of leegstand te voorkomen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat bij monumenten steeds belangrijker wordt. Initiatiefnemers zoeken naar slimme oplossingen om verduurzaming mogelijk te maken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet hier onderzoek naar. Dit thema zal in de toekomst een steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke monumentenadvisering.

Media

Bibliotheek
Eind 2020 wordt de bibliotheek, locatie-centrum gehuisvest op de gehele begane grond aan het Koningsplein (gebouw A en C). Bij de keuze voor de huisvesting is rekening gehouden met de Toekomstvisie van de bibliotheek, waarin de bibliotheek kiest voor een laagdrempelige, multifunctionele en goed toegankelijke locatie in een gebouw waar meerdere partners zijn gehuisvest. De samenwerking met de partners wordt vormgegeven in een samenwerking- en dienstverleningsovereenkomst. Deze samenwerking richt zich op onder andere de programmering, het realiseren van meer bezoekers (ook nieuwe doelgroepen) en ruime openingstijden, die aansluit bij de Toekomstvisie. Hierin geeft de bibliotheek aan te willen inspelen op de vraag en behoefte van inwoners en hierop de dienstverlening vormgeven. De bibliotheek onderscheidt voor zichzelf drie rollen:

 1. Preventie van achterstanden op de gebieden taal, lezen, digitale vaardigheden en mediawijsheid (bij kinderen).
 2. Bestrijding van achterstanden op bovengenoemde gebieden en van rekenen (bij volwassenen).
 3. Faciliteren van doorontwikkeling (persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren, alle doelgroepen).

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Het buitengebied is in tijden van corona steeds belangrijker geworden. Met het annuleren van vakanties en de beperkte opening van horeca zijn de recreatiegebieden buiten en ‘om de hoek’ steeds noodzakelijker.
Variatie aan recreatiemogelijkheden maakt de recreatiegebieden geschikt voor iedereen. Wel neemt de druk toe. Méér toegankelijke groengebieden is daarmee belangrijk geworden. Ook een goede natuurbeleving – even geen auto’s, asfalt en bakstenen in beeld – wordt belangrijker om rust te beleven, ook om de hoek.

Beleidsdocumenten

Document Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw beleid
Raad College
Actualisatie Integraal accommodatieplan Ridderkerk (2019) X        
Afvalbakkenplan 2018   X      
Beleidskader Duurzaam Beheer (beeldkwaliteit) 2009; inclusief notitie Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013) X        
Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk 2012-2021 X        
Beleidsuitgangspunten Bomen en zonnepanelen gemeente Ridderkerk (2016)   X      
Biodiversiteit/ecologisch beleid in de openbare ruimte     X    
Bomenplan Ridderkerk “Geef bomen de ruimte” met beleid- en beheeraspecten (2012) X        
Cultuurhistorische waardenkaart overige gebieden Ridderkerk     X    
Cultuurhistorische waardenkaart Ridderkerk centrum (2016)   X      
Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden (2018)   X      
Dijkenvisie Ridderkerk         X
Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013 - 2016 X        
Evaluatie Waterplan 2 Ridderkerk 2014 X        
Gedragscode Flora- en faunawet voor gemeente Ridderkerk (2013) X        
Groen voor Lucht in Ridderkerk (2012) X        
Groene kaart gemeente Ridderkerk 2018 X        
Groene schoolpleinen bij opengestelde schoolpleinen (2016) X        
Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk (2015) X        
Honden(poep)beleid 2013/Hondenkaart (losloopgebieden) Ridderkerk 2007 X     X  
Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte “Groen is onze toekomst” (2020) X        
Kadernota Bewegend Verbinden (2015) X        
Kerkenvisie Ridderkerk         X
Monumentenverordening Ridderkerk (2013) X        
Natuurwaardenkaart 2014 voor Gedragscode Flora- en faunawet gemeente Ridderkerk (2013)   X      
Nota Maatschappelijk vastgoed (2013) X        
Spelen en bewegen in het groen Reijerpark (2014) X     X  
Subsidieverordening Onroerend Cultureel Erfgoed Ridderkerk (2013) X        
Toekomstvisie Reijerpark (2012) X        
Uitgangspuntennotitie ‘Cultuureducatie in de breedte’ (2016) X        
Uitvoeringsbeleid spelen (2009) en evaluatie speelbeleid (2016) X        
Uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden 2017 - 2020   X      
Verduurzaming openbare verlichting - Van lamp naar led (2018)   X      

Wat willen we bereiken?

Sportbeleid en activering

 • Voor iedere inwoner van Ridderkerk een beweegaanbod beschikbaar hebben, zodat iedereen een leven lang actief mee kan doen ongeacht de mentale of fysieke conditie.
 • Ongeorganiseerd sporten in onze groene gebieden mogelijk maken en stimuleren.
 • Vitale sport- en beweegaanbieders die toekomstbestendig zijn.
 • Alle sportclubs hebben oog voor een positieve sportcultuur.
 • Bevorderen dat ieder kind de basisschool verlaat met minimaal een zwemdiploma A.
 • De stijgende trend van het percentage kinderen en jongeren van 2 tot en met 12 jaar met overgewicht en obesitas in Ridderkerk tenminste laten stagneren en omzetten in een daling, Ook inzetten op de aanpak van overgewicht bij volwassenen.
 • In het belang van de gezondheid van onze inwoners voldoende en goede faciliteiten voor sport en bewegen. Zowel in gebouwen als in de openbare ruimte.
 • Aanbod van voldoende en kwalitatief goede accommodaties.

Zo gaan we dat doen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De intensivering van samenwerking in de regio wordt ingezet. Gremia hiervoor zijn de bestuurlijke overleggen Cultuur binnen MRDH verband en de samenwerking tussen de portefeuillehouders cultuur binnen de BAR-organisatie.

In 2021 wordt met culturele partners verder invulling gegeven aan de uitvoering van de ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’. De adviezen in het evaluatierapport ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’ worden met culturele partners opgepakt.

De culturele instellingen zorgen samen voor een toegankelijk, laagdrempelig en breed cultureel aanbod in Ridderkerk. Door middel van de jaarlijkse subsidies wordt brede cultuureducatie mogelijk gemaakt.

Zo gaan we dat doen

Musea

Instandhouding van de Oudheidkamer.

Zo gaan we dat doen

Cultureel erfgoed

 • Goed onderhouden rijks- en gemeentelijke monumenten.
 • Breed gedragen draagvlak in de samenleving voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap.
 • Zorgvuldige omgang met archeologie, monumenten en cultuurlandschap vanuit een gebiedsgerichte benadering.
 • We streven ernaar om het erfgoedbeleid op orde te hebben voor inwerkingtreding van de Omgevingswet: verzamelen van onderdelen erfgoedbeleid op basis waarvan het Erfgoedbeleid herzien kan worden.

Zo gaan we dat doen

Media

Bibliotheek
De bibliotheek richt zich op de realisatie van uitgangspunten die voortkomen uit de Toekomstvisie en op de realisatie van de afspraken die voortkomen uit de samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten (samen met partners).

Zo gaan we dat doen

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

In juli 2020 heeft de gemeenteraad de Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte (Groen is onze toekomst) vastgesteld. Met deze visie krijgt het bestaande groen de aandacht die het verdient. Groen is hiermee een volwaardig beleidskeuze item geworden. Met het uitwerken van de visie wordt gewerkt aan meer en beter groen, het herstel en aaneensluiting van de hoofdgroenstructuur en het beperken van versteende woongebieden. Met een gevarieerd soort groen wordt de biodiversiteit bevorderd. Het strategisch boombeleid en aangepast maaibeleid moet eveneens bijdragen aan hoger kwalitatief groen en biodiversiteit.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten
5.1:Sportbeleid en activering -1.298.500,00 -1.150.700,00 -1.150.600,00 -1.100.600,00 -1.100.600,00
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.036.900,00 -825.900,00 -813.400,00 -800.900,00 -798.400,00
5.4:Musea -93.700,00 -111.300,00 -101.300,00 -101.300,00 -101.300,00
5.5:Cultureel erfgoed -39.900,00 -72.600,00 -72.400,00 -72.500,00 -72.500,00
5.6:Media -1.364.700,00 -1.190.400,00 -1.190.200,00 -1.190.300,00 -1.190.300,00
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.357.200,00 -4.855.000,00 -4.863.100,00 -4.885.200,00 -4.911.300,00
Totaal Lasten -9.190.900,00 -8.205.900,00 -8.191.000,00 -8.150.800,00 -8.174.400,00
Baten
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00
Totaal Baten 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00
Saldo - Lasten en baten -9.165.100,00 -8.180.100,00 -8.165.200,00 -8.125.000,00 -8.148.600,00
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 385.800,00 1.578.800,00 328.800,00 328.800,00 328.800,00
Totaal Onttrekkingen 385.800,00 1.578.800,00 328.800,00 328.800,00 328.800,00
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -73.800,00 -1.273.800,00 -73.800,00 -73.800,00 -73.800,00
Totaal Stortingen -73.800,00 -1.273.800,00 -73.800,00 -73.800,00 -73.800,00
Saldo - Reserves 312.000,00 305.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

Toelichting

Sportbeleid en activering

Het meerjarig voordeel in de lasten vanaf 2023 betreft een aframing ter dekking van de begroting, ingevolge de Kadernota 2021, inzake Sport, inclusief sporten en bewegen en Sporten, bewegen in de buitenruimte.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Ter dekking van de begroting (als gevolg van de Kadernota 2021) is het budget voor de Muziekschool verlaagd en is meerjarig de subsidie voor cultuureducatie verlaagd.
In 2021 vervalt de doorgeschoven prestatie in 2020 betreffende de kunsttoepassing op het
Koningsplein.

Media

In 2021 ontstaat een voordeel door lagere huurkosten in verband met de verhuizing van de bibliotheek.
Verder is ter dekking van de begroting (als gevolg van de Kadernota 2021) het budget voor de bibliotheek verlaagd.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Van 2021 tot en met 2024 zijn de lasten opgenomen uit de kadernota inzake de groenvisie.
Verder vervallen vanaf 2021 de in het collegeprogramma opgenomen incidentele lasten voor verhoging van het onderhoudsniveau van het groen.
Zoals is opgenomen in de Kadernota 2021 zijn kosten geraamd inzake verhoging van het onderhoudsniveau van de groenvoorziening.
Vanaf 2022 is het budget voor openbaar groen verlaagd in verband met klimaatbestendige beplanting.
Conform de Kadernota 2021 zijn in 2021 incidentele kosten geraamd voor Tiny Forest.
Ingevolge de Kadernota 2021 is het budget voor wijkregie verlaagd.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
35 Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in Ridderkerk. Score 1-5. 3,4
Bron: Burgerpeiling
36 Niet-sporters (%). % inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 54,9% (2016)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
37 Actieve deelname verenigingsleven de afgelopen 12 maanden in Ridderkerk. In %. 54,0%
Bron: Burgerpeiling
38 Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk. Aanbod voorzieningen.
• Helemaal eens in %. 68,0%
Bron: Burgerpeiling • Helemaal eens in score 1-5. 3,6
39 Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk. Eens in %. 71,0%
Bron: Burgerpeiling