Uitgaven

1,66%

€ 3.003.100,00

1,66% Complete

Inkomsten

0,84%

€ 1.513.400,00

0,84% Complete

Saldo

1724,97%

€ -1.489.700,00

Programma 5 Onderwijs

Uitgaven

1,66%

€ 3.003.100,00

1,66% Complete

Inkomsten

0,84%

€ 1.513.400,00

0,84% Complete

Saldo

1724,97%

€ -1.489.700,00

Programmavisie

Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een vertrouwde en veilige omgeving, zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Wij willen actief bijdragen aan een brede doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar.
Er wordt flink ingezet op bevordering van basisvaardigheden en bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen. We gaan door met ons onderwijsachterstandenbeleid. De leerplichtambtenaren zijn actief op het tegengaan van schoolverzuim en we zetten in op goede contacten met de scholen. We bevorderen actief de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en ondernemers. Jongeren zitten op school, zijn aan het werk of nemen deel aan een traject dat naar werk leidt.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Gemeenten krijgen geoormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Er zijn landelijk net als vorig jaar nieuwe indicatoren vastgesteld voor de verdeling van het budget. Dit betekent voor ons dat wij ook in dit jaar een verhoging van de budgetten zien. Wij hebben daarom in 2020 beleid vastgesteld waarmee het aanbod en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie vergroot wordt. Pas in 2022 ontvangen gemeenten (waaronder wij) het volledige bedrag waar zij volgens de nieuwe systematiek recht op hebben.

Een belangrijke ontwikkeling is verder dat vanaf augustus 2020 het aanbod van voorschoolse educatie verhoogd is van 10 naar 16 uur per week. In 2021 zullen we hier de effecten van gaan zien en zal duidelijk moeten worden of dit haalbaar is voor de organisaties. Vanwege het coronavirus is de verwachting dat het gebruik van de kinderopvang af zal nemen en de kinderopvangorganisaties te maken gaan krijgen met een krimp, vergelijkbaar met die van een aantal jaar geleden. Of deze krimp zal ontstaan en wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is nog onduidelijk.

In 2021 zal de inzet van hbo-geschoold personeel in de kinderopvang meer vorm gaan krijgen. De samenwerking met het onderwijs wordt uitgebreid en er zal worden ingezet op een kwaliteitsverhoging van de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. Zo zal er meer aandacht zijn voor de verankering van de ondersteuningsstructuur in het onderwijs, de kwaliteit van vroegschoolse educatie wordt onder de loep genomen en de kwaliteitsborging wordt geconcretiseerd.

Integrale kindcentra en Brede school
In 2019 en 2020 is samen met de LEA-partners (de LEA-partners zijn partners op het gebied van onder andere onderwijs, kinderopvang en Brede school) een visie op integrale kindcentra (IKC) ontwikkeld. In 2020 zal de IKC-visie uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma dat grotendeels vanaf 2021 zal worden geëffectueerd. De Brede school is een van de partners die onderdeel is van de sociale kaart rondom een IKC, zodat de punten uit de Brede school-evaluatie verder uitgewerkt kunnen worden.

Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid)
Tot zeker 2024 blijft Rotterdam (als contactgemeente van de arbeidsmarktregio) de WEB-middelen ontvangen (Wet Educatie Beroepsonderwijs). Samen met de regiogemeenten wordt een (beleids-)Programma Basisvaardigheden 2020-2024 opgesteld, dat eind 2020 naar het ministerie wordt gezonden. De beschikbare regionale WEB-middelen zijn ingezet in een aanbesteding, die in 2022 afloopt. De lokaal beschikbare middelen worden, evenals voorgaande jaren, bij de Bibliotheek AanZet ingezet. Die gaat samen met het Da Vinci College trajecten basisvaardigheden uitvoeren. Op basis van de lokale vraag wordt er aanbod opgezet. Het kabinet wil ook de moeilijk bereikbare groepen bereiken (onder andere NT1-ers, laaggeletterden met Nederlands als moedertaal). Hiervoor is aandacht is het Regionale Programma Basisvaardigheden.

Wat willen we bereiken?

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Onderwijsachterstandenbeleid

Het in 2020 vastgestelde Onderwijsachterstanden-beleid beoogt om dit beleid niet te zien als een op zichzelf staand beleidsdomein, maar mee te wegen dat het andere beleidsterreinen raakt zoals bijvoorbeeld de aansluiting onderwijs-jeugdzorg, IKC-beleid, armoedebeleid, onderwijshuisvesting of het kinderopvangbeleid. In 2021 willen wij de integraliteit van ons beleid verder uitwerken en uitdiepen, ook in de uitvoering. Wij nemen de verantwoordelijkheid en de regie waar het gaat om het voorschools aanbod voor peuters en doen dit in overleg met onze partners. Belangrijk onderdeel hierbij is het bereiken én betrekken van ouders bij onze nieuwe voorzieningen.

Onze doelstellingen zijn:

  • Alle kinderen die dat nodig hebben, nemen deel aan ontwikkelingsstimulerende activiteiten.
  • De kwaliteit van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is goed, we hebben zicht op waar verbeteringen mogelijk zijn.
  • Alle deelnemers aan ontwikkelingsstimulerende activiteiten maken een substantiële groei door.

Zo gaan we dat doen

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid)

We willen dat de vraag en het aanbod op het gebied van basisvaardigheden bekend en op elkaar afgestemd zijn, zodat de doelgroep hiervan gebruik kan maken en hierdoor beter kan participeren in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten
4.1:Openbaar basisonderwijs -246.700,00 -236.600,00 -199.600,00 -161.600,00 -124.600,00
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -2.756.400,00 -1.449.400,00 -1.448.200,00 -1.447.300,00 -1.296.300,00
Totaal Lasten -3.003.100,00 -1.686.000,00 -1.647.800,00 -1.608.900,00 -1.420.900,00
Baten
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.513.400,00 573.900,00 573.900,00 573.900,00 573.900,00
Totaal Baten 1.513.400,00 573.900,00 573.900,00 573.900,00 573.900,00
Saldo - Lasten en baten -1.489.700,00 -1.112.100,00 -1.073.900,00 -1.035.000,00 -847.000,00

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
31 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. 2,1 (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
32 Absoluut verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 1,5 (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
33 Relatief verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 27,0 (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
34 Laaggeletterdheid. % volwassenen. 12,0% (2020)