Uitgaven

3,09%

€ 5.583.800,00

3,09% Complete

Inkomsten

1,01%

€ 1.815.900,00

1,01% Complete

Saldo

4362,96%

€ -3.767.900,00

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Uitgaven

3,09%

€ 5.583.800,00

3,09% Complete

Inkomsten

1,01%

€ 1.815.900,00

1,01% Complete

Saldo

4362,96%

€ -3.767.900,00

Programmavisie

Voor onze inwoners willen we dichtbij en benaderbaar zijn. We stellen ons open en actief op en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We stimuleren het ‘Ridderkerk-gevoel’. We betrekken de inwoners bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en communiceren daar tijdig over met eigentijdse media en op een begrijpelijke manier. We geven inwoners en organisaties alle ruimte om ideeën en initiatieven te ontwikkelen.
In Ridderkerk kan de inwoner rekenen op dienstverlening die van goede kwaliteit en betrouwbaar is. Wij werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening waar zij recht op hebben, met behoud van Ridderkerk als zelfstandige, autonome gemeente.
We vinden samenwerking belangrijk. Met onze partners binnen Ridderkerk, en met de gemeenten en overheden om ons heen, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daarbuiten. Dat doen we op een positieve, uitnodigende en deelnemende manier.

Bestuur

Wijkregie
In de wijkoverleggen betrekken we de wijkbewoners bij ontwikkelingen die zich in hun wijk voordoen. De leden van de wijkoverleggen geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe wij zaken beter of anders kunnen doen. Informatievoorziening over deze ontwikkelingen is een punt van voortdurende aandacht. Samen met de wijkoverleggen werken we aan maatwerk per wijk op het gebied van participatie. We stellen per wijk de behoefte vast aan de inzet van de verschillende participatieinstrumenten die wijkregie heeft ontwikkeld. De wijkoverleggen zijn ook een belangrijke bron van inspiratie in onze samenwerking met de partners op het gebied van leefbaarheid.

Participatie
Naast burgerparticipatie komt overheidsparticipatie meer in beeld. De burger neemt een initiatief en de overheid doet mee. Daarbij is het zoeken naar rollen, verantwoordelijkheden en communicatievormen.
Ook met onze wijkoverleggen bespreken we hoe de wijk zelf meer initiatief kan nemen om in de wijk activiteiten en ontwikkelingen aan te jagen.

Burgerzaken en dienstverlening

De beweging van offline (balie) naar online contact gaat onverminderd door. De vestiging van de bibliotheek in het gemeentehuis betekent de komst van meer diversiteit in doelgroepen in onze centrale hal. Hier liggen kansen om met een goede samenwerking tussen de diverse partners de sfeer en beleving van onze hal positief te versterken.

Bij de doorontwikkeling van online dienstverlening zijn het persoonlijk maken van deze dienstverlening en digitale toegankelijkheid belangrijk. Alle inwoners, ook de inwoners met een (functie)beperking, moeten gebruik kunnen maken van onze online diensten.
Om maatwerk te kunnen bieden en in verbinding te blijven met inwoners blijft offline, persoonlijk contact ook van groot belang.

Daarnaast is samenwerking essentieel: we verbeteren onze dienstverlening continue door samen te werken met inwoners, ondernemers, organisaties en andere gemeenten, bijvoorbeeld bij het doorontwikkelen van de gemeentelijke website.

Beleidsdocumenten

Document Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw beleid
Raad College
Budgethoudersregeling (2014)   X      
Communicatieplan Ridderkerk 'Communiceren doen we samen'(2015)   X      
Convenant Jongerenraad (2012) X     X  
Convenant Maatschappelijk Burgerplatform (MBR) (2016)   X      
Convenant Minimaplatform (2016)   X      
Convenanten met de wijkoverleggen (2016) X     X  
Financiële verordening 2017 X        
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019 X        
Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019 X        
Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie (2013) X        
Inspraakverordening gemeente Ridderkerk (2009) X        
Kanalenstrategie 'De juiste boodschap, op het juiste moment en de juiste plaats' (2020)   X      
Klachtenregeling BAR-organisatie (2014)   X   X  
Normenkader rechtmatigheid (2019)   X      
Nota Activabeleid (2016) X     X  
Nota Belastingen 2020 X        
Nota Evenementenbeleid (2011) X     X  
Nota Reserves en voorzieningen (2016) X     X  
Notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: Ridderkerk dragen we samen (2016) X        
Participatie, burgers en bestuur 2013 X        
Participatieverordening Sociaal Domein (2016) X        
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019   X      
Reglement van orde van de raad (2018) X        
Schulden-/leningenbeleid X        
Treasurystatuut (2017)   X      
Verordening bezwaarschriften Ridderkerk (2020) X        
Verordening klachtenbehandeling 2020 X        
Verordening Onroerende Zaakbelasting (2018) X        
Verordening op de raadsvoorbereiding (2018) X        
Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk (2015) X        
Verordening Precariobelasting (2018) X        
Verordening Rechtspositie raadsleden en commissieleden Ridderkerk (2019) X        
Visie op dienstverlening 2025 (2017)   X      
Wijkontwikkelingsprogramma Centrum 2014 - 2024 (2014) X        
Wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer (2013) X     X  
Wijkprogramma Bolnes         X
Wijkprogramma Drievliet/'t Zand 2019 - 2023 (2019) X        
Wijkprogramma Oost 2019 - 2023 (2019) X        
Wijkprogramma Oosterdam 2018 - 2022 (2018) X        
Wijkprogramma Rijsoord (2017) X        
Wijkprogramma West 2018 - 2023 (2018) X        

Wat willen we bereiken?

Bestuur/Wijkregie

 • We willen een productieve samenwerking tussen het wijkoverleg en het wijkideeteam in de wijk.
 • Wijkoverleggen worden tijdig betrokken bij actuele ontwikkelingen in de wijk.
 • Samenwerking vormgeven tussen wijkoverleg en wijkgebouwen.
 • Versterken samenwerking Leefbaarheidsteams en de sociale wijkteams.
 • In de wijkprogramma’s stellen we op basis van de leefbaarheidsmonitor realistische doelen voor de leefbaarheid in een wijk.
 • Voor elke wijk is er een actueel jaarplan, waar alle partners in de wijk een bijdrage aan leveren.
 • In elke wijk worden de verschillende participatie-instrumenten naar behoefte ingezet.

Zo gaan we dat doen

Bestuur/Participatie

 • Onze inwoners weten op welke manier zij kunnen participeren.
 • Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de doorontwikkeling van participatie.

Zo gaan we dat doen

Burgerzaken en dienstverlening

Wij willen dienstverlening die past bij de veranderende samenleving. Die inspeelt op de (digitale) trends en ontwikkelingen en op de veranderende rol van de gemeente. Daarbij leggen wij nadruk op:

 • Online dienstverlening die toegankelijk, makkelijk en betrouwbaar is; we willen aansluiten bij wat de inwoners van ons verwachten op het gebied van online dienstverlening. Hierbij gaan we uit van de belevingswereld van de inwoner.
 • Een dienstverlenende houding van onze medewerkers, zodat iedere inwoner, ondernemer en organisatie zich door ons goed geholpen voelt.
 • Continue sturing op klanttevredenheid en verbetering van de dienstverlening op basis van kwantitatieve en kwalitatieve servicenormen waarbij de behoeftes van de inwoners bekend zijn en dienen als leidraad voor verbetering.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten
0.1:Bestuur -3.943.400,00 -3.249.400,00 -3.267.300,00 -3.196.900,00 -3.262.600,00
0.2:Burgerzaken -1.624.300,00 -966.700,00 -946.600,00 -933.800,00 -933.700,00
Totaal Lasten -5.567.700,00 -4.216.100,00 -4.213.900,00 -4.130.700,00 -4.196.300,00
Baten
0.1:Bestuur 691.600,00 566.400,00 566.400,00 547.600,00 547.600,00
0.2:Burgerzaken 535.800,00 577.800,00 527.300,00 445.100,00 445.100,00
Totaal Baten 1.227.400,00 1.144.200,00 1.093.700,00 992.700,00 992.700,00
Saldo - Lasten en baten -4.340.300,00 -3.071.900,00 -3.120.200,00 -3.138.000,00 -3.203.600,00
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 588.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Onttrekkingen 588.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -16.100,00 -48.500,00 -48.500,00 -48.500,00 -48.500,00
Totaal Stortingen -16.100,00 -48.500,00 -48.500,00 -48.500,00 -48.500,00
Saldo - Reserves 572.400,00 -48.500,00 -48.500,00 -48.500,00 -48.500,00

Toelichting

Bestuur

BAR-bijdrage
Het verschil bij de lasten wordt veroorzaakt door een voordeel van het wegvallen van incidentele lasten in 2020 in de BAR-bijdrage en een nadeel door toename vanaf 2021 van de BAR-bijdrage door inflatie, accountantskosten, verhoging van het opleidingsbudget, klachtencoördinator (Kadernota 2021), nieuw beleid Kadernota 2021 inz. GIDS en inwerkingtreding Omgevingswet, camerahandhaving urgente locaties vrachtwagenparkeren (Kadernota 2021, collegeprogramma) en incidenteel budget voor tijdelijke formatie uitvoering VTH- taken WABO.
Vanwege het uitstel van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb) zal de benodigde capaciteit van de teams omgevingsvergunningen en toezicht en juridische handhaving in 2021 niet structureel wijzigen. Om de VTH-taken goed te kunnen uitvoeren is het essentieel de tijdelijke formatie ook in 2021 op peil te houden.

De mutatie bij de baten is het gevolg van lagere dekking BAR-bijdrage ten opzichte van 2020 als gevolg van minder uren ten laste van investeringen.

Toerekening huisvestingskosten
Door fluctuatie in de kosten van groot onderhoud is de toerekening van huisvestingskosten lager dan in 2020.

Regionale samenwerking
Zoals vermeld in de Kadernota 2021 is het budget voor weestaken verlaagd, vanwege een afname van weestaken in de stadsregio Rotterdam.

Burgerzaken

Een nadeel in de lasten in 2021 ten opzichte van 2020 komt door de verschillen in het verkiezingsbudget.

Het verschil van 2021 ten opzichte van 2020 bij de baten komt door een toename van het aantal af te geven documenten. Door de verlenging van de looptijd van reisdocumenten, van 5 naar 10 jaar, neemt het aantal af te geven reisdocumenten af na 2021. Daarmee samenhangend ook de legesinkomsten. Aan de hand van de prognose van het RDW is het budget afgestemd.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
1 Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Gemiddelde score (1-5). 3,1
• Helemaal eens (%). 29,0%
Bron: Burgerpeiling
2 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de • Heel veel. 28,0%
gemeente wordt bestuurd. • Niet veel/niet weinig. 51,0%
• Nauwlijks tot geen. 21,0%
Bron: Burgerpeiling
3 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
4 Waardering van de inwoners voor de communicatie. Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
5 Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. Score 1-10. 7,2
Bron: Burgerpeiling
6 Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
7 Klanttevredenheid (balie)contact. Score 1-10. 8,4
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
Totaal oordeel aan loket. Score 1-10. 6,7
Bron: Burgerpeiling
8 Klanttevredenheid telefonisch contact. Score 1-10. Cijfers gegeven o.b.v. contact afgelopen jaar. 7,7
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
9 Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. Score 1-10.
• Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen. 6,4
• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen. 7,0 (2016)
Bron: Ondernemerspeiling
10 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 6,6
Bron: Ondernemerspeiling