Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een toelichting op de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de begroting 2021 van de GR BAR-organisatie.
De bijdrage aan onze organisatie voor de bedrijfsvoering ziet er, als gevolg van de begroting 2021 van de GR BAR-organisatie, als volgt uit:

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Bijdrage GR BAR 31.003.000 30.884.000 30.908.500 30.908.500

Verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden:

Programma Taak-veld Omschrijving taakveld 2020 2021 2022 2023 2024
1 Bestuur en 0.1 Bestuur 17.146.800 17.431.100 17.362.100 17.395.100 17.395.100
(overheids)participatie 0.2 Burgerzaken -1.351.300 -614.500 -612.100 -613.300 -613.300
2 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -131.900 -74.600 -74.200 -74.400 -74.400
1.2 Openbare orde en veiligheid -713.300 -949.600 -945.900 -947.700 -947.700
8.3 Wonen en bouwen -476.900 0 0 0 0
3 Verkeer, vervoer en wegen 2.1 Verkeer en vervoer -2.765.800 -1.593.400 -1.587.100 -1.590.200 -1.590.200
2.2 Parkeren -18.400 -81.500 -81.100 -81.300 -81.300
2.3 Recreatieve havens -36.900 -36.700 -36.800 -36.800
2.4 Economische havens en waterwegen -59.700 -36.900 -36.700 -36.800 -36.800
2.5 Openbaar vervoer -27.100 -27.000 -27.000 -27.000
3.4 Economische promotie -27.100 -27.000 -27.000 -27.000
4 Economische zaken 0.2 Burgerzaken -152.200 -163.400 -162.700 -163.100 -163.100
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -212.700 -287.100 -285.900 -286.400 -286.400
3.1 Economische ontwikkeling -199.600 -146.700 -146.100 -146.300 -146.300
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -67.300 -67.100 -67.200 -67.200
8.1 Ruimtelijke ordening -40.000 0 0 0 0
5 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs -25.200 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -128.500 -45.200 -45.000 -45.100 -45.100
6 Cultuur, sport en groen 5.1 Sportbeleid en activering -161.600 -28.100 -28.000 -28.000 -28.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -94.700 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
5.4 Musea -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
5.5 Cultureel erfgoed -39.900 -72.600 -72.400 -72.500 -72.500
5.6 Media -36.700 -36.500 -36.600 -36.600
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.310.900 -1.698.600 -1.691.900 -1.695.100 -1.695.100
7 Sociaal domein 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -60.100 -24.300 -24.200 -24.300 -24.300
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -291.700 -36.900 -36.700 -36.800 -36.800
6.2 Wijkteams -818.200 -1.795.300 -1.788.100 -1.791.600 -1.791.600
6.3 Inkomensregelingen -746.000 -116.300 -115.900 -116.100 -116.100
6.4 Begeleide participatie -53.000 -170.600 -169.900 -170.200 -170.200
6.5 Arbeidsparticipatie -1.251.800 -2.076.800 -2.068.300 -2.072.500 -2.072.500
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -434.200 -722.300 -719.500 -720.800 -720.800
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -391.000 -55.100 -55.000 -55.100 -55.100
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -148.300 -199.500 -198.700 -199.100 -199.100
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -66.700 -18.100 -18.000 -18.100 -18.100
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -80.800 -36.300 -36.100 -36.200 -36.200
7.1 Volksgezondheid -88.000 -30.000 -29.900 -30.000 -30.000
8 Gezondheid en 1.2 Openbare orde en veiligheid -77.500 -117.400 -116.900 -117.100 -117.100
duurzaamheid 7.1 Volksgezondheid -27.900 0 0 0 0
7.2 Riolering -176.900 -625.000 -622.600 -623.700 -623.700
7.3 Afval -149.400 -377.600 -376.100 -376.800 -376.800
7.4 Milieubeheer -356.100 -237.900 -237.000 -237.500 -237.500
8.1 Ruimtelijke ordening -23.700 0 0 0 0
9 Ruimtelijke ontwikkeling, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -311.200 -488.800 -486.900 -487.700 -487.700
wonen en maatschappelijk 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -36.100 -126.800 -126.300 -126.600 -126.600
vastgoed 4.2 Onderwijshuisvesting -151.200 -236.800 -235.900 -236.300 -236.300
5.2 Sportaccommodaties -478.900 -341.700 -340.400 -341.100 -341.100
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -12.500 -524.700 -522.600 -523.600 -523.600
8.1 Ruimtelijke ordening -1.030.300 -1.240.200 -1.235.300 -1.237.600 -1.237.600
8.3 Wonen en bouwen -333.000 -1.169.600 -1.165.000 -1.167.200 -1.167.200
Buiten programma's 0.5 Treasury 3.500 -60.400 -60.200 -60.300 -60.300
0.61 OZB woningen -405.900 -262.200 -261.200 -261.600 -261.600
0.62 OZB niet-woningen -239.900 -142.600 -142.000 -142.200 -142.200
0.63 Parkeerbelasting -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
0.64 Belastingen overig -137.200 -136.700 -136.900 -136.900
0.8 Overige baten en lasten -13.000 -12.900 -12.900 -12.900
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -27.400 0 0 0 0