Uitgaven

2,11%

€ 3.807.600,00

2,11% Complete

Inkomsten

0,71%

€ 1.284.400,00

0,71% Complete

Saldo

2921,69%

€ -2.523.200,00

Programma 2 Veiligheid

Uitgaven

2,11%

€ 3.807.600,00

2,11% Complete

Inkomsten

0,71%

€ 1.284.400,00

0,71% Complete

Saldo

2921,69%

€ -2.523.200,00

Programmavisie

Onze inzet is om iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving te bieden. Dat doen we samen met brandweer, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. We zetten ons in om de veiligheid in openbare gelegenheden, zoals zwembad de Fakkel, te verhogen. We ondersteunen de werving van extra vrijwilligers bij brandweer en politie.
We blijven buurtinitiatieven en veiligheidsinitiatieven van inwoners (zoals buurtpreventie) faciliteren en ondersteunen, laten de buitengewoon opsporingsambtenaren gerichter de straat op gaan en blijven het drugsgebruik en -handel effectief aanpakken. Evenementen zijn belangrijk, het organiseren ervan moet niet nodeloos ingewikkeld en omslachtig zijn. De veiligheid van evenementen en ook in de horeca moet gewaarborgd zijn.
De overlast van vuurwerk wordt teruggedrongen.
We hebben verordeningen en regels nodig. Deze zijn helder en niet in strijd met elkaar. De gemeente controleert en handhaaft de geldende regels.

Crisisbeheersing en brandweer

Er wordt een start gemaakt met de uitvoering van het projectplan Bevolkingszorg ‘basis op orde’ van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Er is een wens voor meer samenwerking met oog voor lokale omstandigheden. Dit houdt onder ander in meer regionale afstemming en samenwerking ook op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen

Openbare orde en veiligheid

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Op grond van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt op dit moment een Bibob-toets uitgevoerd op aanvragen voor nieuwe drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen. De wet heeft echter een breder toepassingsgebied, zoals vastgoedtransacties, WABO-vergunningen en subsidies. We zijn voornemens het Bibob-beleid aan te passen en de capaciteit uit te breiden om deze verruimde toets mogelijk te maken.

Jeugd en excessief geweld
De geweldsincidenten tussen jongeren (13-23 jaar) nemen fors toe. We willen hier aan de voorkant bovenop zitten. Dit doen we in gezamenlijkheid met onderwijs, welzijn, hulpverlening en veiligheidspartners.

Evenementen
Het is voor 2021 onzeker of (grootschalige) evenementen gehouden kunnen worden. Samen met organisatoren, vergunningverlening, toezicht en handhaving en hulpdiensten worden ontwikkelingen gevolgd en hierop ingespeeld.

Wonen en bouwen

Uitstel Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Zowel de Omgevingswet als Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Voorbereiding voor de invoering van beide wetten zullen daarom ook in 2021 plaatsvinden. Zowel de kosten als de baten zullen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en Wkb structureel wijzigen. Dit hangt voor een groot deel samen met het privatiseren van een deel van het bouwtoezicht. Binnen het project invoering Wkb zal in samenwerking met het programma Omgevingswet een nieuwe kostenonderbouwing voor de legesverordening worden opgesteld. Daarin worden de effecten van de privatisering van het bouwtoezicht verwerkt.
Daarnaast krijgt de gemeente vanuit de Omgevingswet extra wettelijke taken, onder andere op het gebied van bodem en milieu. Ook deze wijzigingen zullen worden meegenomen in de nieuwe kostenonderbouwing en legesverordening. Vanwege het uitstel zullen de reguliere werkzaamheden in het kader van de VTH-taken (taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving) in 2021 niet wijzigen.

Op verschillende onderdelen zullen er vanaf 2022 juist meer kosten worden gemaakt, doordat de gemeenten er meer taken bij krijgen en andere instrumenten dienen te hanteren. Vanuit de gemeenten is landelijk via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een signaal afgegeven aan het Rijk dat de begrotingen van gemeenten het niet toelaten extra financiële lasten op te vangen. De gemeenten hebben het Rijk gevraagd om garanties dat de overgang naar de Omgevingswet voor gemeenten op middellange termijn (<10 jaar) budgetneutraal zal verlopen.

Toename aantal aanvragen Omgevingsvergunningen
De trend van de afgelopen jaren, een stijging van zo’n 5%, heeft zich de eerste twee kwartalen van 2020 doorgezet. In 2021 zet deze trend zich naar verwachting voort. De legesinkomsten voor 2021 zijn geraamd op basis van deze stijging en de gemeentelijke grondexploitaties.

Invloed Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de langere termijn
De privatisering van het technische onderdeel van het bouwtoezicht zal in eerste instantie alleen gelden voor gevolgklasse 1 (onder andere grondgebonden woningen). Later zal dit, na evaluatie, worden uitgebreid naar meer risicovolle bouwwerken. Het is nog niet bekend wanneer deze uitbreiding plaats zal gaan vinden. De Omgevingswet biedt gemeenten meer afwegingsruimte om in het Omgevingsplan zelf te bepalen welke activiteiten vergunningsvrij, melding- of vergunningplichtig worden. Wijzigingen van de vergunningplicht kunnen effect hebben op de kostenonderbouwing, leges(inkomsten) en werkzaamheden van de gemeente. Dit zal bij elke voorgestelde wijziging en/of uitbreiding tegen het licht moeten worden gehouden. Hetzelfde geldt voor een toekomstige verruiming van de privatisering van het bouwtoezicht.

Beleidsdocumenten

Documenten Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw beleid
Raad College
Actieplan          X
APV Ridderkerk 2020 X        
Beleidsregel Damocles gemeente Ridderkerk (2018)   X      
Bibob-beleid       X  
Drank- en Horecaverordening 2014 X        
Evenementenbeleid         X
Handhavingsbeleidsplan Bebouwde omgeving       X  
Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019 - 2023   X      
Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2019 - 2023   X      
Integraal Veiligheidsbeleid 2020 - 2023 X        
Jaarverslag VTH-Wabo       X  
Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen 2020   X      
Vergunningsbeleidsplan Omgevingsvergunningen       X  
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Ridderkerk 2016 X        
Visie Externe Veiligheid 2012 - 2016 X        

Wat willen we bereiken?

Crisisbeheersing en brandweer

De crisisorganisatie verder professionaliseren en inrichten op atypische incidenten en crises, zoals een pandemie maar ook een cyberaanval. De crisisorganisatie is getraind en geoefend en elk type crises kan aangepakt worden om zo snel mogelijk naar de oorspronkelijke dagelijkse situatie terug te kunnen keren.

Zo gaan we dat doen

Openbare orde en veiligheid/Jeugdoverlast

Situaties van jeugdoverlast worden vroegtijdig opgemerkt en integraal aangepakt, zodat ernstige overlast voorkomen kan worden en jongeren niet verder afglijden.

Zo gaan we dat doen

Openbare orde en veiligheid/Drugsgerelateerde zaken

Middels een integrale aanpak willen we bereiken dat de drugsoverlast actief wordt onderzocht, aangepakt en waar nodig en mogelijk doorgepakt op het gebied van bestuursrecht.

Zo gaan we dat doen

Openbare orde en veiligheid/Ondermijning

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van (veelal georganiseerde) criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, witwassen en heling. Het tegengaan van ondermijning is een maatschappelijke opgave. Door middel van een intensieve integrale samenwerking met onze veiligheidspartners, inwoners en ondernemers willen we bereiken dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. Wij waken ervoor dat de gemeente geen faciliterende rol hierin speelt bij bijvoorbeeld de verstrekking van vergunningen en spannen ons in om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.

Zo gaan we dat doen

Openbare orde en veiligheid/Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur

We willen misbruik van overheidsvoorzieningen voorkomen en passen de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) waar nodig toe.

Zo gaan we dat doen

Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC)

We willen een vermindering van het aantal woning- en auto inbraken.

Zo gaan we dat doen

Openbare orde en veiligheid/Evenementen

Wij stimuleren het houden van evenementen door het voor organisatoren makkelijker te maken een vergunning aan te vragen. Hierbij streven we naar het juiste evenwicht tussen gezelligheid en feestelijkheden enerzijds en het bewaken van de openbare orde en leefbaarheid en het beperken van de overlast anderzijds.

Zo gaan we dat doen

Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid

Wij willen een veilige leefomgeving voor (zelfstandig wonende) senioren.

Zo gaan we dat doen

Wonen en bouwen/Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De werkzaamheden op VTH-gebied zullen na inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb structureel wijzigen. In 2021 maken we de wijzigingen inzichtelijk en zorgen we dat medewerkers en processen klaar zijn voor inwerkingtreding van beide wetten.

Zo gaan we dat doen

Wonen en bouwen/Huidige VTH-taken

De VTH-taken zullen in 2021 worden voortgezet conform de huidige werkwijze en beleid. Op die manier zorgen we dat de wettelijke regels en overige voorschriften op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevings-recht, Woningwet, Bouwverordening, Bouwbesluit en overige AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur) worden nageleefd, zodat de gewenste ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitseisen aan bouwwerken en gebouwen gerealiseerd en in stand gehouden worden.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.301.100,00 -2.385.100,00 -2.336.900,00 -2.336.900,00 -2.400.100,00
1.2:Openbare orde en veiligheid -903.800,00 -1.115.300,00 -1.113.600,00 -1.113.400,00 -1.113.400,00
8.3:Wonen en bouwen -602.700,00 -40.800,00 -40.800,00 -40.800,00 -40.800,00
Totaal Lasten -3.807.600,00 -3.541.200,00 -3.491.300,00 -3.491.100,00 -3.554.300,00
Baten
1.2:Openbare orde en veiligheid 49.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00
8.3:Wonen en bouwen 1.235.200,00 937.200,00 937.200,00 937.200,00 937.200,00
Totaal Baten 1.284.400,00 977.400,00 977.400,00 977.400,00 977.400,00
Saldo - Lasten en baten -2.523.200,00 -2.563.800,00 -2.513.900,00 -2.513.700,00 -2.576.900,00

Toelichting

Crisisbeheersing en brandweer

Op grond van de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam is de bijdrage hoger dan in 2020.
Verschil wordt veroorzaakt door loonsverhoging voor medewerkers VRR door een nieuwe cao en verhoging van de inwonersbijdrage.

Wonen en bouwen

Het verschil in de lasten komt door het vervallen van de incidentele lasten van het digitaliseren van bouwdossiers.

Het nadeel in de baten betreft grotendeels lagere opbrengsten van WABO-vergunningen voor grondexploitaties.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
11 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. Aantal per 1.000 inwoners. 5,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
12 Veiligheidsgevoel van inwoners. % inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt. 79,0%
Bron: Burgerpeiling
13 Totaal aantal verwijzingen Halt. Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 73,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
14 Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Aantal per 1.000 inwoners. 0,8
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
15 Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Aantal per 1.000 inwoners. 4,1
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
16 Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners. Aantal per 1.000 inwoners. 1,8
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
17 Mate van overlast van buurtbewoners. % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners. 0,5%
Bron: Burgerpeiling
18 Mate van overlast van hangjongeren. % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren. 10,0%
Bron: Burgerpeiling
19 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. % inwoners dat zich soms wel. soms niet veilig voelt in de buurt. 19,0%
Bron: Burgerpeiling