Uitgaven

1,22%

€ 2.201.400,00

1,22% Complete

Inkomsten

0,82%

€ 1.490.200,00

0,82% Complete

Saldo

823,52%

€ -711.200,00

Programma 4 Economische zaken

Uitgaven

1,22%

€ 2.201.400,00

1,22% Complete

Inkomsten

0,82%

€ 1.490.200,00

0,82% Complete

Saldo

823,52%

€ -711.200,00

Programmavisie

Het ondernemersklimaat is belangrijk en dat dragen we uit. Waar mogelijk bevorderen we het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid. De samenwerking met ondernemers gebeurt op basis van vertrouwen. De aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt krijgt voortdurende aandacht.
Wij behartigen in regionale verbanden actief onze belangen en die van ondernemers.
Voor het centrum is ons doel een toekomstbestendig centrumgebied met een winkelcentrum dat qua omvang, levendigheid en winkelvoorzieningen past bij de gemeente Ridderkerk. Het lokale bedrijfsleven ligt ons na aan het hart en faciliteren wij binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfslocatie en -huisvesting. Onze trots op onze ondernemers dragen we uit, onder meer met bijeenkomsten voor ondernemers en een jaarlijks ondernemersevent. Ons inkoopbeleid is erop gericht om binnen de wettelijke mogelijkheden bij voorkeur lokaal in te kopen.

Economische ontwikkelingen

In 2020 is de mondiale economie geraakt door het coronavirus. De gevolgen hiervan werken minstens door tot en met 2021. Alle maatregelen hebben een grote impact op het dagelijks leven en de economie. De economische gevolgen vertalen zich in krimp van de economie en een toename van de werkloosheid. De mate waarin hangt af van een aantal factoren, zoals het verloop van het coronavirus, de gevolgen van de maatregelen, de beschikbaarheid van een vaccin en het beleid van andere landen. In het meest sombere scenario van het Centraal Planbureau (CPB) loopt de werkloosheid op tot 7%, hoger dan na de kredietcrisis van 2008/2009.
Het effect van de coronacrisis verschilt per branche. Maar het is helder dat op lokaal niveau vooral de horeca en detailhandel hard getroffen zullen worden. Langdurige trends in de retailbranche worden versneld, waardoor bijvoorbeeld de winkelleegstand toeneemt. Het belang van het Ontwikkelperspectief Centrum neemt daarmee toe.

Ruimtelijke ordening

De vrij te bebouwen ruimte in Ridderkerk is beperkt. Wij hebben ons in 2019 verbonden aan het regioakkoord Wonen, wat ook voor onze gemeente een woningbouwopgave met zich meebrengt. Tegelijkertijd hecht de provincie veel waarde aan bedrijfslocaties, in het bijzonder de watergebonden locaties. Dit vergt een ruimtelijke invulling van de economische visie.

Wat willen we bereiken?

Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid

In de notitie Economische Beleid staan zeven economische speerpunten benoemd voor Ridderkerk:

  1. Vitale en veilige bedrijventerreinen: Het doel is van Ridderkerk een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor bedrijven.
  2. Vitale detailhandelsstructuur: Ridderkerk biedt de inwoners nu en in de toekomst een goed winkelvoorzieningenniveau.
  3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven: Ridderkerk werkt aan het stimuleren van en kansen bieden aan ondernemerschap.
  4. Lokaal netwerk: De ondernemers van Ridderkerk zijn betrokken bij de samenleving.
  5. Agro/Foodcluster: Agro Food is in Ridderkerk een topsector met potentie.
  6. Innovatie: Het Ridderkerks bedrijfsleven is vernieuwend en dynamisch en klaar voor de toekomst.
  7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs: Ridderkerkse bedrijven kunnen goed personeel vinden.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten
0.2:Burgerzaken -330.000,00 -265.000,00 -298.000,00 -278.300,00 -344.300,00
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.282.000,00 -1.012.200,00 -1.026.200,00 -979.400,00 -884.400,00
0.8:Overige baten en lasten -80.100,00 -80.100,00 -80.100,00 -80.100,00 -80.100,00
3.1:Economische ontwikkeling -454.600,00 -390.700,00 -390.000,00 -388.200,00 -388.200,00
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -12.700,00 -80.000,00 -79.800,00 -79.900,00 -79.900,00
8.1:Ruimtelijke ordening -42.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Totaal Lasten -2.201.400,00 -1.830.000,00 -1.876.100,00 -1.807.900,00 -1.778.900,00
Baten
0.2:Burgerzaken 4.400,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 867.800,00 741.100,00 741.100,00 721.100,00 692.100,00
0.8:Overige baten en lasten 80.100,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00
3.1:Economische ontwikkeling 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 282.100,00 302.100,00 302.100,00 302.100,00 302.100,00
8.1:Ruimtelijke ordening 55.800,00 875.800,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00
Totaal Baten 1.490.200,00 2.212.200,00 1.412.200,00 1.392.200,00 1.363.200,00
Saldo - Lasten en baten -711.200,00 382.200,00 -463.900,00 -415.700,00 -415.700,00

Toelichting

Burgerzaken

Er is sprake van een voordeel op de lasten door een lagere toerekening van huisvestingskosten.

Beheer overige gebouwen en gronden

In 2021 vervallen de incidentele lasten 2020 voor de technische aanpassing van Platanenstraat 6 voor tijdelijke huisvesting van De Driemaster.
In 2021 vervallen de kosten van sloop van
Maaslaan 37.
Er is een voordeel ten opzichte van 2020 betreffende fluctuatie in de kosten van groot onderhoud.
Er is ook een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten betreft een correctie van een dubbele raming voor de aankoop van 3 panden van S&W.
Ten opzichte van 2020 vervallen de incidentele lasten van het vervangen van de romneyloods op het terrein van de Gorzen.

Ruimtelijke ordening

Ingevolge de kadernota is in 2021 rekening gehouden met een eenmalige vergoeding voor de schade aan wegdek en bermen bij de aanleg van glasvezelkabel. Structureel zijn de opbrengsten uit leges voor kabels en leidingen verhoogd.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
25 Waardering ondernemingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,7
Bron: Ondernemerspeiling
26 Functiemenging. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %). 50,1%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
27 Vestigingen van bedrijven. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 124,3
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
28 Leegstand winkels. % van totale winkelvloeroppervlakte. 9,5%
Bron: MRDH-cijfers o.b.v. Locatus via afdeling Ruimte
29 Leegstand kantoren. % van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte. 8,0%
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving
30 Waardering vestigingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,4
De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn.
Bron: Ondernemerspeiling