Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Hieronder treft u het totaaloverzicht van de ramingen van baten en lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Deze gegevens vindt u ook terug in de beleidsbegroting onder het kopje ‘Wat mag het kosten?’ opgenomen in de programma’s. Door het samenvoegen van de losse onderdelen is er beter zicht op de baten en lasten van de totale begroting.

Totaal programma's

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten -114.310.738,00 -113.875.538,00 -110.937.438,00 -109.311.238,00 -109.138.538,00
Baten 45.761.900,00 43.760.100,00 41.828.900,00 39.567.600,00 38.799.100,00

Buiten de programma's

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten -16.762.101,00 -15.290.400,00 -14.868.100,00 -14.297.300,00 -14.517.500,00
Baten 125.351.300,00 82.241.900,00 83.160.200,00 84.410.600,00 85.335.400,00

Saldo - lasten en baten

Saldo - Lasten en baten Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)

Overzicht van reservemutaties

Reservemutaties Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Onttrekkingen 9.530.500,00 46.111.400,00 8.295.300,00 6.671.600,00 6.765.200,00
Stortingen -49.638.600,00 -37.921.700,00 -2.914.200,00 -2.625.000,00 -2.597.900,00
Begrotingssaldi Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddel zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 10.794.500 12.195.900 12.246.800 13.148.700 13.481.800
Algemene uitkeringen 66.328.600 68.995.000 69.990.000 70.327.000 70.921.000
Dividend 47.357.100 334.000 334.000 334.000 334.000
Saldo van de financieringsfunctie 14.700 125.700 536.700 983.500 1.289.500
Overige dekkingsmiddelen 215.600 83.900 83.900 83.900 83.900
Totaal 124.710.500 81.734.500 83.191.400 84.877.100 86.110.200

Overzicht van de kosten van overhead

Overheadskosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, niet tot overhead behoren.

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
Bestuursondersteuning -155.300 -155.100 -155.100 -155.100 -155.100
Communicatie en voorlichting -116.300 -116.300 -116.300 -116.300 -116.300
Gemeente-app -14.900 -14.700 -14.500 -14.400
Huisvesting gemeentehuis -1.422.900 -811.800 -1.081.100 -921.000 -1.449.500
Juridische zaken -83.600 -83.600 -83.600 -83.600 -83.600
Kosten voormalig personeel -37.800 0 0 0 0
Overhead vanuit de BAR-organisatie -13.190.500 -12.990.300 -12.940.400 -12.950.700 -12.950.700
Representatie en overige kosten -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
Totaal -15.038.400 -14.204.000 -14.423.200 -14.273.200 -14.801.600

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
Heffing vennootschapsbelasting -324.500 -252.500 -36.500 -36.500 -36.500
Totaal -324.500 -252.500 -36.500 -36.500 -36.500

Bedrag voor onvoorzien

Het is een verplichting om de post Onvoorzien op te nemen in de begroting. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd. De provincie Zuid-Holland hanteert als norm ongeveer een bedrag van € 1,00 per inwoner. Gezien de goede financiële positie en reserves hebben we voldoende buffers om onvoorziene kosten op te vangen.

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
Onvoorzien -50.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totaal -50.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000