Financiële positie

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

De onderstaande tabellen geven de geprognosticeerde meerjarenbalans weer. Met deze meerjarenbalans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.

Omschrijving Begroting 2020* Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Vaste activa 118.603.900 152.066.800 177.350.600 191.790.500 190.053.400
(Im)materiële activa 116.235.700 149.796.400 175.148.600 189.637.200 187.931.800
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 1.255.800 1.255.800 1.255.800 1.255.800 1.255.800
Financiële vaste activa: Leningen 956.100 930.800 905.500 880.200 854.900
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 156.300 83.800 40.700 17.300 10.900
Vlottende activa 40.921.900 397.700 -8.707.200 4.537.200 -4.823.500
Voorraad: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen -2.106.600 -3.515.200 -1.329.100 -127.800
Uitzettingen < 1 jaar 39.320.900 205.300 -11.085.700 957.400 -8.531.100
Liquide middelen 715.100 715.100 715.100 715.100 715.100
Overlopende activa 2.992.500 2.992.500 2.992.500 2.992.500 2.992.500
Totaal Activa 159.525.800 152.464.500 168.643.400 196.327.700 185.229.900
* na wijziging
Omschrijving Begroting 2020* Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Vaste passiva 145.149.600 138.088.300 154.267.200 181.951.500 170.853.700
Reserves (eigen vermogen) 94.598.100 86.408.400 81.027.300 76.980.700 72.813.400
Saldo begroting -2.323.400 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500
Voorzieningen 13.276.400 13.550.000 11.826.200 11.246.600 11.149.000
Vaste schuld 39.598.500 35.844.700 59.464.400 91.933.800 84.931.800
Vlottende passiva 14.376.200 14.376.200 14.376.200 14.376.200 14.376.200
Vlottende schuld 6.695.900 6.695.900 6.695.900 6.695.900 6.695.900
Overlopende passiva 7.680.300 7.680.300 7.680.300 7.680.300 7.680.300
Totaal Passiva 159.525.800 152.464.500 168.643.400 196.327.700 185.229.900
* na wijziging

EMU-saldo

Schema EMU-saldo

2020 2021 2022 2023 2024
Omschrijving
Volgens realisatie tot en met 2020, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 37.670.699 -5.904.500 -3.431.800 -2.256.200 -2.207.800
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 22.419.300 33.560.700 25.352.200 14.488.600 -1.705.400
3. Mutatie voorzieningen -2.240.800 273.600 -1.723.800 -25.300 -25.300
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -3.108.500 -1.408.600 2.186.100 1.201.300 127.800
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo 16.119.099 -37.783.000 -32.693.900 -17.971.400 -655.500
De commissie BBV heeft een gestandaardiseerd berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling van de bedragen uit bovenstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1 - 2 + 3 - 4 - 5.

Toelichting op EMU-saldo

Toelichting op EMU-saldo

In de notitie Geprognotiseerde balans en EMU-saldo van de commissie BBV wordt het EMU-saldo gedefinieerd als het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het saldo geeft dus aan of er meer geld is uitgegeven in een jaar of dat er geld is overgehouden. Daarmee is het saldo een manier om de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente. Het EMU-saldo kan gezien worden als extra kengetal naast de voorgeschreven financiële kengetallen die behandeld zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De oorzaak van het negatieve EMU-saldo komt voornamelijk door nieuwe/hogere investeringen. Het negatieve EMU-saldo heeft geen (financiële) gevolgen voor de begroting.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen worden alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen, tijdens of na dienstverband, verstaan. In de begroting zijn de posten voor raads- en burgerleden, college en gemeentesecretaris, griffie, Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de beiaardier. De ambtenaren zijn niet opgenomen, omdat deze in dienst zijn van de BAR-organisatie.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 2021 2022 2023 2024
Werkgeverslasten wethouders en ambtenaren 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500
Vergoedingen raadsleden 609.100 609.100 609.100 609.100
Storting in de voorziening pensioentegoeden bestuurders 126.900 126.900 126.900 126.900
Vergoedingen/wachtgelden voormalige wethouders en ambtenaren 225.600 165.100 152.800 152.800
Totaal 2.106.100 2.045.600 2.033.300 2.033.300

Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Het overzicht van investeringen is onderverdeeld in een overzicht met investeringen die niet hun oorsprong hebben in de Kadernota 2021 en investeringen die voorvloeien uit de Kadernota 2021.

Omschrijving (restant) kredieten 2021 kredieten vanaf 2022 Uitgavenplanning
2021 2022 2023 2024
Bestaande investeringen
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 100.000 0 100.000
Vervangen brug De Gorzen 043601 40.000 0 40.000
Herinr openbare ruimte gymzaal PC Hooftstr 577.700 0 577.700
Rehabilitatie wegen 867.200 1.734.400 867.200 867.200 867.200
Openbare verlichting 288.500 566.900 288.500 288.500 278.400
Beschoeingen 56.600 113.200 56.600 56.600 56.600
Snelfietsroute F15 IJsselmonde 170.000 0 170.000
Geluidsscherm A15 230.700 825.200 230.700 825.200
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat 0 341.500 341.500
Nieuwe investeringen
Drainage / suppletie gemalen 30.100 98.700 30.100 44.600 29.100 25.000
Rehabilitatie wegen 0 867.200 867.200
Openbare verlichting 0 278.400 278.400
Beschoeingen 0 56.700 56.700
Investeringen programma 3 2.360.800 4.882.200 2.360.800 2.082.100 1.572.800 1.227.300
Bestaande investeringen
Skateboardbaan Vlietlaan 31.000 0 31.000
Skateboardbaan Sportlaan 87.100 0 87.100
Buurtsport Driehoek Zand 30.200 0 30.200
Kunstgrasondergronden speelterreinen 183.800 367.600 183.800 183.800 183.800
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 140.400 280.800 140.400 140.400 140.400
Aanschaf speeltoestellen 138.600 277.200 138.600 138.600 138.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 75.200 150.400 75.200 75.200 75.200
Nieuwe investeringen
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark 75.000 0 75.000
Kunstgrasondergronden speelterreinen 0 183.800 183.800
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 0 137.900 137.900
Aanschaf speeltoestellen 0 138.600 138.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 0 75.200 75.200
Investeringen programma 6 761.300 1.611.500 761.300 538.000 538.000 535.500
Investeringen afval en riolering (BN via heffingen)
Bestaande investeringen
Ondergrondse containers papier 106.600 0 106.600
Toegangscontrole ondergrondse containers 32.200 0 32.200
GFT-cocons 71.200 0 71.200
Toegangscontrole GFT-cocons 16.200 0 16.200
Ondergrondse containers rest hoogbouw 52.600 0 52.600
Gemalen, mechanisch 148.000 255.000 148.000 115.000 140.000
Gemalen, elektrisch 215.000 250.000 215.000 110.000 140.000
Nieuwe investeringen
Gemalen 2023, mechanisch 0 106.000 106.000
Gemalen 2023, elektrisch 0 109.000 109.000
Investeringen programma 8 641.800 720.000 641.800 225.000 280.000 215.000
Bestaande investeringen
Nieuwbouw Driemaster 1.737.500 0 1.737.500
Nieuwbouw CBS De Fontein 272.500 0 272.500
Nieuwbouw Gemini bouwkundig 9.380.000 7.052.000 9.380.000 6.880.000 172.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 3.535.900 0 3.535.900
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie 846.000 0 846.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting 282.000 0 282.000
Bouw Sportzaal Gemini bouw 1.100.000 876.000 1.100.000 848.000 28.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie 300.000 204.000 300.000 204.000
Bouw Sportzaal Gemini inrichting 100.000 68.000 100.000 68.000
Sportpark Ridderkerk toplaag velden 50.000 0 50.000
Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk 520.000 0 520.000
Inrichting Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte 150.000 0 150.000
Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
Uitbreiding begraafplaats 229.600 0 229.600
Investeringen programma 9 18.503.500 8.200.000 18.503.500 8.000.000 200.000 0
Totaal reguliere investeringen 22.267.400 15.413.700 22.267.400 10.845.100 2.590.800 1.977.800
Overzicht van investeringen uit de Kadernota 2021 per programma
Omschrijving (restant) kredieten 2021 kredieten vanaf 2022 Uitgavenplanning
2021 2022 2023 2024
Ontwikkeling Dillenburgplein 2.000.000 0 2.000.000
HOV Vlietlaan 2.000.000 1.860.000 2.000.000 1.860.000
HOV Nieuwe Centrumhalte 100.000 500.000 100.000 500.000
HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat 100.000 1.900.000 100.000 950.000 950.000
HOV Populierenln-Verbindingsweg 0 2.520.000 100.000 1.210.000 1.210.000
HOV Infrastructuur first en last mile 0 500.100 166.700 166.700 166.700
Verbeteren verkeersstruc Centrum 100.000 3.000.000 100.000 2.000.000 500.000 500.000
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats 1.890.000 0 1.890.000
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein 150.000 1.900.000 150.000 1.900.000
Centrum deelgebied 3 entree Joris-/Schoutraat 150.000 1.900.000 150.000 1.900.000
Centrum deelgebied 4 Koningsplein 0 2.300.000 100.000 2.000.000 200.000
Centrum deelgebied 5 Entreeplein Lagendijk/Geerlaan reken en teken 0 2.100.000 100.000 2.000.000
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij 0 50.000 50.000
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 358.400 1.000.200 358.400 333.400 333.400 333.400
Aanpak veiligheidsknelpunten 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Verb. Verkeersstruc. Centrum fietsstalling gebouw 180.000 0 180.000
Verb. Verkeersstruc. Centrum fietsstalling installatie 140.000 0 140.000
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra 50.000 0 50.000
Barrièrewerking auto verminderen 0 500.000 166.700 166.700 166.600
Stadslogistiek onderzoek 0 50.000 50.000
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen 0 90.000 30.000 30.000 30.000
Geluidsscherm Oosterpark./A15 300.000 8.000.000 300.000 7.000.000 1.000.000
Investeringen programma 3 7.818.400 29.070.300 7.818.400 17.406.800 6.756.800 4.906.700
Herstel huishoudschool 250.000 250.000
De Noord basisschool/kindercentrum 496.000 4.804.000 496.000 2.402.000 2.402.000
De Noord basisschool/kindercentrum buitenruimte 0 250.000 250.000
Basisschool de Wingerd 430.800 5.319.200 430.800 1.676.900 3.642.300
Dislocatie Wingerd Nieuwbw/renovatie Klimop Cntrm 0 2.220.000 2.220.000
Rehobothschool 420.000 0 420.000
De Regenboog (1960) 0 4.000.000 4.000.000
Renovatie sporthal Drievliet 3.450.000 0 3.450.000
Gymlokaal de Noord 160.000 1.840.000 160.000 920.000 920.000
Jongerencentrum De Loods / Gooth 4.150.000 0 4.150.000
Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
Uitbreiding begraafplaats 275.000 0 275.000
Investeringen programma 9 9.631.800 18.433.200 9.631.800 4.998.900 13.434.300 0
Totaal investeringen kadernota 17.450.200 47.503.500 17.450.200 22.405.700 20.191.100 4.906.700
Totaal generaal investeringen 39.717.600 62.917.200 39.717.600 33.250.800 22.781.900 6.884.500

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Omschrijving Uitgavenplanning
2021 2022 2023 2024
Rioolrenovatie en reparaties 400.000 200.000 200.000 200.000
Kleine projecten 285.000
Riolering Bloemenbuurt 400.000 400.000 400.000
Riolering Oost 50.000 500.000 500.000
Riolering Bolnes 300.000 300.000 300.000 300.000
Riolering Slikkerveer (i.r.t. woningbouwprojecten) 50.000 400.000
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) 517.000 202.000 602.000 1.502.000
Totaal generaal 2.002.000 2.002.000 2.002.000 2.002.000

Financiering

Financiering

In onderstaand overzicht wordt de meerjarige ontwikkeling van de langlopende leningen weergegeven. Voor een nadere toelichting en de uit de leningen voortvloeiende aflossings- en rentebetalingsverplichtingen, wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Overzicht Langlopende leningen 2020 2021 2022 2023 2024
Stand leningen 39.598.500 35.844.700 59.464.400 91.933.800 84.931.800

Stand en verloop van de reserves

Stand en verloop van de reserves

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
Algemene reserves 72.209.300 31.575.400 30.150.200 29.712.700 29.362.700
Onderhoudsreserves 9.866.000 10.524.900 9.497.500 9.011.400 8.196.100
Overige bestemmingsreserves 6.936.400 35.161.600 33.646.200 31.358.300 29.191.400
Kapitaallastenreserves 5.586.400 9.146.500 7.733.400 6.898.300 6.063.200
Totaal reserves 94.598.100 86.408.400 81.027.300 76.980.700 72.813.400

Toelichting

Algemene reserve
De boekwaarde per 1 januari 2020 is gelijk aan de boekwaarde van de jaarrekening 2019 per 31 december 2019. Uit het jaarrekeningresultaat 2019 van € 1.691.500 is € 944.900 aan de algemene reserve toegevoegd (conform het besluit bij de jaarrekening 2019).

Onderhoudsreserves
De mutaties in de onderhoudsreserves zijn gebaseerd op de ramingen voor (groot) onderhoud in de begroting 2021-2024. Het doel van deze reserves is de pieken en dalen in het onderhoud te egaliseren.

Kapitaallastenreserves
Deze reserves hebben tot doel de kapitaallasten van investeringen op te vangen. Het jaarlijkse verloop van deze reserves volgt vanaf 1 januari 2020 de jaarlijkse afschrijvingslasten van de betreffende investeringen.

Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden of zijn in het leven geroepen om te worden bestemd voor een van tevoren bepaald doel.

In de bijlage (pagina 148) is een specificatie opgenomen van de reserves.

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Stortingen in de algemene reserve
Omschrijving Begroting 2020 na wijz. 2021 2022 2023 2024
Voorlopige Toevoeging opbrengst verkoop aandelen Eneco aan Algemene Reserve 46.053.700
Rekeningresultaat 2019 cf. raadsbesluit, na stortingen in overige reserves en voorzieningen. 944.900
Toevoeging saldo reserve onderhoud watergangen aan Algemene Reserve 167.100
Totaal stortingen 47.165.700
Onttrekkingen uit de algemene reserve
Omschrijving Begroting 2020 na wijz. 2021 2022 2023 2024
Dekking afvalbeleidsplan -220.000
Dekking strategisch personeelsbudget BAR-organisatie -225.500
Dekking beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard -156.400 -63.100
Dekking incidentele mutaties collegeprogramma -255.000 -50.000
1e Turap, Kapitaallastenreserve geluidwal Drievliet -150.700
1e Turap, Kapitaallastenreserve Verbeteren bereikbaarheid sportpark Ridderkerk -61.200
1e Turap, Heroriëntatie producten Facet -699.300
1e Turap, Extra inzet wijkteam, professionalisering op scholen -156.000
1e Turap, Kapitaallastenreserve geluidscherm West A15/A16 -1.050.000
1e Turap, Kapitaallastenreserve permanent lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Rijerwaard -39.000
1e Turap, Dekking opstellen woonvisie -45.000
1e Turap, Dekking doorgeschoven prestatie digitalisering bouwdossiers -58.500
1e Turap, Dekking doorgeschoven prestatie afvalbeleidsplan -153.000
1e Turap, Dekking doorgeschoven prestatie kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg -150.700
1e Turap, Dekking doorgeschoven prestatie geluidreductie Rotterdamseweg -131.000
1e Turap, Dekking van overige bij de jaarrekening 2019 doorgeschoven prestaties uit de algemene reserve -1.186.800
Kapitaallastenreserve geluidsscherm west A15/A16 -230.700 -825.200
Onttrekking ten behoeve van reserve baggeren haven, Kadernota 2021 -950.000
Dekking incidentele kosten mobiliteitsplan, Kadernota 2021 -65.000 -75.000
Dekking dijkenvisie, Kadernota 2021 -10.000
Dekking Tiny forest, kadernota 2021 -37.500
Onttrekking ten behoeve van vorming reserve Groenvisie, Kadernota 2021 -1.200.000
Dekking evaluatie Vlaktakssysteem GRJR, Kadernota 2021 -1.200.000
Onttrekking ten behoeve van de vorming van een reserve Klimaatgelden, Kadernota 2021 -4.000.000
Dekking Transformatie Centrum, Oost en ontwikkeling PC Hooftstraat, Kadernota 2021 -75.000
Onttrekking ten behoeve van de vorming van een reserve Overrente -6.940.100
Onttrekking ten behoeve van de vorming van een kapitaallastenreserve toekomstige investeringen, Kadernota 2021 -22.500.000
Dekking wegvallen dividend Eneco -612.500 -525.000 -437.500 -350.000
Onttrekking ten behoeve van toevoeging aan voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing -2.700.000
Totaal onttrekkingen -4.738.100 -40.633.900 -1.425.200 -437.500 -350.000
Saldo mutaties algemene reserve 42.427.600 -40.633.900 -1.425.200 -437.500 -350.000

Mutaties in de reserves per programma

Onttrekkingen Begr. na wijz. Meerjarenraming
Naam reserve 2020 2021 2022 2023 2024
Algemene reserve 588.500
Totaal Programma 1 588.500 0 0 0 0
Algemene reserve 58.500
Totaal Programma 2 58.500 0 0 0 0
Algemene reserve 990.500 1.245.700 900.200
Onderhoud en baggeren haven
Onderhoud verhardingen 1.622.100 1.672.400 1.583.000 1.630.800 1.233.000
Onderhoud openbare verlichting 253.600 253.600 253.600 253.600 253.600
Onderhoud watergangen
KLR Parkeergarage gemeentehuis 53.500 55.200 55.900 56.600 57.300
KLR Fietsroute Molensteeg - St. Jorisstr. 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
KLR fietsverharding Rijksstraatweg 7.700 4.900 4.900 4.900
KLR Geluidsreductie 'Rotterdamseweg Drievliet' 15.300 15.300 15.300 15.300
KLR Geluidsscherm West A15/A16 57.000 57.000
KLR Bereikbaarheid Reijerpark 18.800 19.300 19.300 19.300 19.300
Totaal Programma 3 2.949.100 3.264.400 2.835.100 2.040.400 1.643.300
Groot onderhoud gebouwen 34.800
KLR Bouw Schiestraat 1-3
Totaal Programma 4 34.800 0 0 0 0
Algemene reserve 40.700
Totaal Programma 5 40.700 0 0 0 0
Beeldende Kunst 67.900
Onderhoud speelterreinen 47.900 31.300 28.800 28.800 28.800
Groot onderhoud gebouwen 13.000
Integraal accommodatie plan 10.000
Groenvisie 300.000 300.000 300.000 300.000
Algemene reserve 247.000 1.247.500
Totaal Programma 6 385.800 1.578.800 328.800 328.800 328.800
Algemene reserve 836.500 1.250.000
Innovatiefonds sociaal domein 100.000 100.000
Stichting Facet
Totaal Programma 7 936.500 1.350.000 0 0 0
Algemene reserve 1.582.800 6.700.000
Klimaatgelden 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
KLR Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600
Totaal Programma 8 1.593.400 7.710.600 1.010.600 1.010.600 1.010.600
Algemene reserve 393.600 138.100
Groot onderhoud sportaccommodaties 534.000 220.500 359.600 359.600 359.600
Groot onderhoud gebouwen 903.500 214.200 815.600 359.500 1.059.400
Omgevingslawaai
Landschapstafel 12.000 13.900 13.900 13.900 13.900
Integraal accomodatieplan 416.200 10.000 175.000
KLR Kapitaallasten herwaardering 40.700 37.200 37.200 37.200 37.200
KLR Uitbreiding Vredehof 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300
KLR Begraafplaats Vredehof 7.100 7.000 7.000 7.000 7.000
KLR Bouw rouwcentrum 15.300 15.400 15.300 15.300 15.300
KLR Herbouw de Piramide 12.000 12.000 12.100 12.100 12.100
KLR Bouw Ds. Kerstenschool 14.200 14.700 14.700 14.700 14.700
KLR Kunstgrasveld Rijsoord 6.800 5.800 5.800 5.800 5.800
KLR Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 11.300 11.200 11.200 11.200 11.200
KLR Jongerencentrum PC Hooftstraat 89.900 71.500 71.500 71.500 71.500
KLR Blok- en buurtspeelruimtes 18.800 18.800 18.700 18.700 7.400
KLR Uitbreiding Farelcollege 7.500 7.500 7.400 7.400 7.400
Totaal programma 9 2.516.200 831.100 1.598.300 967.200 1.655.800
Groot onderhoud gebouwen 273.000
Vpb lasten uit grondexploitaties 288.000 216.000
KLR Overrente 1.107.900 997.500 887.100 776.700
KLR Toekomstige investeringen 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Algemene reserve 30.052.600 525.000 437.500 350.000
Totaal buiten de programma 's 561.000 31.376.500 2.522.500 2.324.600 2.126.700
Totaal onttrekkingen 9.664.500 46.111.400 8.295.300 6.671.600 6.765.200
Stortingen Begr. na wijz. Meerjarenraming
Naam reserve 2020 2021 2022 2023 2024
Reserve groot onderhoud gebouwen -16.100 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Totaal Programma 1 -16.100 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Onderhoud en baggeren haven -32.700 -982.700 -32.700 -32.700 -32.700
Onderhoud verhardingen -1.007.400 -1.073.600 -985.900 -1.098.900 -1.071.800
Onderhoud openbare verlichting -178.700 -178.700 -178.700 -178.700 -178.700
Verbeteren bereikbaarheid Reijerpark -61.200
KLR Geluidsreductie 'Rotterdamseweg Drievliet' -281.700
KLR Geluidsscherm West A15/A16 -230.700 -825.200
KLR fietsverharding Rijksstraatweg -150.700
Totaal Programma 3 -1.712.400 -2.465.700 -2.022.500 -1.310.300 -1.283.200
Reserve groot onderhoud gebouwen -20.000
Totaal Programma 4 -20.000 0 0 0 0
Onderhoud speelterreinen -73.800 -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
Groenvisie -1.200.000
Totaal Programma 6 -73.800 -1.273.800 -73.800 -73.800 -73.800
KLR Geluidsscherm West A15/A16 -1.050.000
KLR Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. -39.000
Klimaatgelden -4.000.000
Totaal programma 8 -1.089.000 -4.000.000 0 0 0
Algemene reserve
Groot onderhoud sportaccommodaties -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Groot onderhoud gebouwen -443.600 -443.600 -443.600 -463.600 -463.600
KLR Bereikbaarheid Reijerpark
Nieuw Reijerwaard -75.800 -478.800 -478.800
Vpb lasten uit grondexploitaties 0 0 0 0
Totaal programma 9 -693.600 -693.600 -769.400 -1.192.400 -1.192.400
Algemene reserve -46.053.700
KLR Toekomstige investeringen -22.500.000
KLR Overrente -6.940.100
Totaal buiten de programma 's -46.053.700 -29.440.100 0 0 0
Totaal stortingen -49.658.600 -37.921.700 -2.914.200 -2.625.000 -2.597.900

Stand en verloop van de voorzieningen

Stand en verloop van de voorzieningen

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
Verplichtingen, verliezen en risico's 4.295.100 4.196.400 4.158.200 4.132.300 4.106.400
Middelen derden met bestedingsverplichting 8.981.300 9.353.600 7.668.000 7.114.300 7.042.600
Totaal voorzieningen 13.276.400 13.550.000 11.826.200 11.246.600 11.149.000

Toelichting

Verplichtingen, verliezen en risico’s
Dit betreft onder andere de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening Bodem Woonvisie

Middelen van derden met een bestedingsverplichting
Onder de bestedingsverplichtingen vallen de voorziening onderhoud graven en de voorziening beklemde middelen lijkbezorging, afvalstoffen- en rioolheffing.
De mutatie wordt veroorzaakt door de doorschuiven van werkzaamheden naar 2020, zoals gemeld in de Jaarstukken 2019 en verwerkt in de eerste tussenrapportage.

Overzicht ramingen per taakveld

Overzicht ramingen per taakveld

Taakveld Lasten/Baten 2020 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur L -3.943.400 -3.249.400 -3.267.300 -3.196.900 -3.262.600
B 691.600 566.400 566.400 547.600 547.600
Totaal 0.1 -3.251.800 -2.683.000 -2.700.900 -2.649.300 -2.715.000
0.10 Mutaties reserves L -49.658.600 -37.921.700 -2.914.200 -2.625.000 -2.597.900
B 9.664.500 46.111.400 8.295.300 6.671.600 6.765.200
Totaal 0.10 -39.994.100 8.189.700 5.381.100 4.046.600 4.167.300
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten L 72.700 -314.600 -47.900 -113.500 -118.500
B 2.250.701 -1.970.600 -1.901.400 -1.676.900 -1.841.000
Totaal 0.11 2.323.401 -2.285.200 -1.949.300 -1.790.400 -1.959.500
0.2 Burgerzaken L -1.954.300 -1.231.700 -1.244.600 -1.212.100 -1.278.000
B 540.200 590.900 540.400 458.200 458.200
Totaal 0.2 -1.414.100 -640.800 -704.200 -753.900 -819.800
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden L -2.078.100 -1.881.600 -2.136.000 -1.852.600 -1.876.000
B 1.040.200 913.500 913.500 893.500 864.500
Totaal 0.3 -1.037.900 -968.100 -1.222.500 -959.100 -1.011.500
0.4 Overhead L -15.038.400 -14.204.000 -14.423.200 -14.273.200 -14.801.600
B 542.600 517.200 517.200 503.600 503.600
Totaal 0.4 -14.495.800 -13.686.800 -13.906.000 -13.769.600 -14.298.000
0.5 Treasury L -429.501 -384.200 39.900 461.500 769.800
B 47.550.100 530.000 517.100 542.200 539.900
Totaal 0.5 47.120.599 145.800 557.000 1.003.700 1.309.700
0.61 OZB woningen L -427.200 -283.500 -282.500 -282.900 -282.900
B 5.917.800 6.015.000 5.920.800 6.564.300 6.639.100
Totaal 0.61 5.490.600 5.731.500 5.638.300 6.281.400 6.356.200
0.62 OZB niet-woningen L -239.900 -142.600 -142.000 -142.200 -142.200
B 4.293.400 5.627.600 5.722.700 5.981.100 6.239.400
Totaal 0.62 4.053.500 5.485.000 5.580.700 5.838.900 6.097.200
0.63 Parkeerbelasting L -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
B 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200
Totaal 0.63 407.200 392.100 392.100 392.100 392.100
0.64 Belastingen overig L -93.500 -230.700 -230.200 -230.400 -230.400
B 176.100 146.100 196.100 196.100 196.100
Totaal 0.64 82.600 -84.600 -34.100 -34.300 -34.300
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds B 66.328.600 68.995.000 69.990.000 70.327.000 70.921.000
Totaal 0.7 66.328.600 68.995.000 69.990.000 70.327.000 70.921.000
0.8 Overige baten en lasten L -261.800 -128.600 -128.500 -128.500 -128.500
B 215.600 83.900 83.900 83.900 83.900
Totaal 0.8 -46.200 -44.700 -44.600 -44.600 -44.600
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) L -351.900 -252.500 -36.500 -36.500 -36.500
Totaal 0.9 -351.900 -252.500 -36.500 -36.500 -36.500
1.1 Crisisbeheersing en brandweer L -2.301.100 -2.385.100 -2.336.900 -2.336.900 -2.400.100
Totaal 1.1 -2.301.100 -2.385.100 -2.336.900 -2.336.900 -2.400.100
1.2 Openbare orde en veiligheid L -1.036.300 -1.287.700 -1.285.500 -1.285.500 -1.285.500
B 49.200 40.200 40.200 40.200 40.200
Totaal 1.2 -987.100 -1.247.500 -1.245.300 -1.245.300 -1.245.300
2.1 Verkeer en vervoer L -8.151.800 -6.924.600 -7.665.900 -8.313.400 -8.413.400
B 277.100 199.400 199.400 199.400 199.400
Totaal 2.1 -7.874.700 -6.725.200 -7.466.500 -8.114.000 -8.214.000
2.2 Parkeren L -198.800 -271.800 -270.600 -269.700 -268.900
Totaal 2.2 -198.800 -271.800 -270.600 -269.700 -268.900
2.3 Recreatieve havens L -36.900 -36.700 -36.800 -36.800
Totaal 2.3 -36.900 -36.700 -36.800 -36.800
2.4 Economische havens en waterwegen L -615.600 -520.100 -520.000 -542.200 -547.500
B 158.500 168.200 167.800 167.800 167.800
Totaal 2.4 -457.100 -351.900 -352.200 -374.400 -379.700
2.5 Openbaar vervoer L -644.900 -623.400 -629.600 -629.500 -627.800
B 107.700 107.700 107.700 107.700 107.700
Totaal 2.5 -537.200 -515.700 -521.900 -521.800 -520.100
3.1 Economische ontwikkeling L -454.600 -390.700 -390.000 -388.200 -388.200
B 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Totaal 3.1 -254.600 -190.700 -190.000 -188.200 -188.200
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur L -5.194.400 -4.039.800 -4.364.300 -4.359.600 -4.359.600
B 5.158.300 3.913.000 3.913.000 3.913.000 3.913.000
Totaal 3.2 -36.100 -126.800 -451.300 -446.600 -446.600
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen L -12.700 -80.000 -79.800 -79.900 -79.900
B 282.100 302.100 302.100 302.100 302.100
Totaal 3.3 269.400 222.100 222.300 222.200 222.200
3.4 Economische promotie L -27.100 -27.000 -27.000 -27.000
Totaal 3.4 -27.100 -27.000 -27.000 -27.000
4.1 Openbaar basisonderwijs L -246.700 -236.600 -199.600 -161.600 -124.600
Totaal 4.1 -246.700 -236.600 -199.600 -161.600 -124.600
4.2 Onderwijshuisvesting L -2.022.000 -2.026.400 -2.172.000 -2.661.100 -3.126.000
B 1.300 9.000 47.700 47.700
Totaal 4.2 -2.022.000 -2.025.100 -2.163.000 -2.613.400 -3.078.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken L -3.268.400 -1.896.100 -1.894.800 -1.894.000 -1.743.000
B 1.513.400 573.900 573.900 573.900 573.900
Totaal 4.3 -1.755.000 -1.322.200 -1.320.900 -1.320.100 -1.169.100
5.1 Sportbeleid en activering L -1.298.500 -1.150.700 -1.150.600 -1.100.600 -1.100.600
Totaal 5.1 -1.298.500 -1.150.700 -1.150.600 -1.100.600 -1.100.600
5.2 Sportaccommodaties L -4.317.400 -3.563.600 -4.613.000 -4.527.100 -4.552.200
B 1.393.900 1.393.900 1.393.900 1.393.900 1.393.900
Totaal 5.2 -2.923.500 -2.169.700 -3.219.100 -3.133.200 -3.158.300
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie L -1.036.900 -825.900 -813.400 -800.900 -798.400
Totaal 5.3 -1.036.900 -825.900 -813.400 -800.900 -798.400
5.4 Musea L -18.200 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300
Totaal 5.4 -18.200 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300
5.5 Cultureel erfgoed L -115.400 -150.600 -140.400 -140.500 -140.500
Totaal 5.5 -115.400 -150.600 -140.400 -140.500 -140.500
5.6 Media L -1.364.700 -1.190.400 -1.190.200 -1.190.300 -1.190.300
Totaal 5.6 -1.364.700 -1.190.400 -1.190.200 -1.190.300 -1.190.300
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie L -5.357.200 -5.155.000 -5.163.100 -5.185.200 -5.211.300
B 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800
Totaal 5.7 -5.331.400 -5.129.200 -5.137.300 -5.159.400 -5.185.500
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie L -5.565.600 -4.847.200 -4.957.500 -4.953.900 -4.950.200
Totaal 6.1 -5.565.600 -4.847.200 -4.957.500 -4.953.900 -4.950.200
6.2 Wijkteams L -3.639.500 -4.608.600 -4.458.400 -4.461.900 -4.461.900
Totaal 6.2 -3.639.500 -4.608.600 -4.458.400 -4.461.900 -4.461.900
6.3 Inkomensregelingen L -15.641.700 -14.840.800 -14.590.400 -14.590.600 -14.590.600
B 12.797.400 12.797.400 12.797.400 12.797.400 12.797.400
Totaal 6.3 -2.844.300 -2.043.400 -1.793.000 -1.793.200 -1.793.200
6.4 Begeleide participatie L -133.000 -250.600 -249.900 -250.200 -250.200
Totaal 6.4 -133.000 -250.600 -249.900 -250.200 -250.200
6.5 Arbeidsparticipatie L -2.267.000 -2.991.500 -2.983.000 -2.987.200 -2.987.200
Totaal 6.5 -2.267.000 -2.991.500 -2.983.000 -2.987.200 -2.987.200
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) L -1.437.500 -1.691.900 -1.657.700 -1.655.000 -1.652.000
B 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700
Totaal 6.6 -1.427.800 -1.682.200 -1.648.000 -1.645.300 -1.642.300
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ L -9.672.100 -10.221.600 -10.231.500 -10.232.600 -10.232.600
B 320.900 411.900 402.900 402.900 402.900
Totaal 6.71 -9.351.200 -9.809.700 -9.828.600 -9.829.700 -9.829.700
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- L -7.741.000 -9.405.200 -8.201.400 -8.201.800 -8.201.800
Totaal 6.72 -7.741.000 -9.405.200 -8.201.400 -8.201.800 -8.201.800
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ L -142.000 -93.400 -93.300 -93.400 -93.400
B 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Totaal 6.81 -107.000 -58.400 -58.300 -58.400 -58.400
6.82 Geëscaleerde zorg 18- L -1.838.000 -1.793.500 -1.793.300 -1.793.400 -1.793.400
Totaal 6.82 -1.838.000 -1.793.500 -1.793.300 -1.793.400 -1.793.400
7.1 Volksgezondheid L -1.641.500 -1.605.600 -1.605.500 -1.605.600 -1.605.600
Totaal 7.1 -1.641.500 -1.605.600 -1.605.500 -1.605.600 -1.605.600
7.2 Riolering L -5.035.700 -4.141.100 -4.143.900 -4.117.200 -4.091.900
B 6.255.300 5.151.700 5.159.600 5.131.800 5.106.500
Totaal 7.2 1.219.600 1.010.600 1.015.700 1.014.600 1.014.600
7.3 Afval L -5.665.100 -9.354.800 -6.675.900 -6.668.300 -6.659.200
B 6.532.300 8.178.700 8.202.100 8.193.800 8.184.800
Totaal 7.3 867.200 -1.176.100 1.526.200 1.525.500 1.525.600
7.4 Milieubeheer L -1.725.000 -2.328.800 -2.317.800 -2.318.100 -2.318.000
B 107.700 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal 7.4 -1.617.300 -2.323.800 -2.312.800 -2.313.100 -2.313.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria L -1.060.300 -1.525.000 -1.543.400 -1.555.800 -1.550.900
B 1.492.300 1.395.700 1.397.200 1.415.100 1.416.500
Totaal 7.5 432.000 -129.300 -146.200 -140.700 -134.400
8.1 Ruimtelijke ordening L -1.367.700 -1.424.900 -1.344.600 -1.338.700 -1.338.400
B 116.400 936.400 136.400 136.400 136.400
Totaal 8.1 -1.251.300 -488.500 -1.208.200 -1.202.300 -1.202.000
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) L -5.291.200 -4.661.600 -3.549.800 -1.361.300 -654.700
B 5.290.400 4.773.800 3.662.000 1.473.500 766.900
Totaal 8.2 -800 112.200 112.200 112.200 112.200
8.3 Wonen en bouwen L -1.105.000 -1.300.700 -1.295.600 -1.291.900 -1.286.100
B 1.286.400 988.400 988.400 1.016.100 1.016.100
Totaal 8.3 181.400 -312.300 -307.200 -275.800 -270.000
Eindtotaal 0 0 0 0 0