Uitgaven

26,49%

€ 47.835.238,00

26,49% Complete

Inkomsten

7,81%

€ 14.099.500,00

7,81% Complete

Saldo

39063,63%

€ -33.735.738,00

Programma 7 Sociaal domein

Uitgaven

26,49%

€ 47.835.238,00

26,49% Complete

Inkomsten

7,81%

€ 14.099.500,00

7,81% Complete

Saldo

39063,63%

€ -33.735.738,00

Programmavisie

We staan voor de opgave de werelden van welzijn, ondersteuning en zorg verder bij elkaar te brengen. De bijbehorende maatregelen en voorzieningen willen we dicht bij onze inwoners – van jong tot oud – organiseren. Het gaat er niet zozeer om dat we allerlei nieuwe dingen ontwikkelen, maar dat wat we al doen nog beter doen. Dat vraagt om een kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitstekende relaties en samenwerking met onze maatschappelijke partners.
Het vertrekpunt is, dat iedere inwoner volwaardig kan meedoen aan de Ridderkerkse samenleving. Daarin zien wij ook een rol weggelegd voor Ridderkerkse ondernemingen en instellingen. Met een integrale en samenhangende aanpak willen we knelpunten en problemen van onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en helpen op te lossen. In onze benadering van de klant zorgen we voor een juiste balans met de verplichtingen en randvoorwaarden vanuit de Participatiewet. Belangrijk is, dat onze inwoners en samenwerkingspartners gemotiveerd blijven om te helpen en niet overbelast raken.

Welzijn

De komende decennia staan in het teken van dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe, de gemiddelde leeftijd stijgt en het aantal jongeren daalt. In Ridderkerk ligt de levensverwachting twee jaar hoger dan in de rest van Nederland. Hiermee groeit ook de kans op ouderdomsziekten. Zo zal naar verwachting het aantal dementerende ouderen toenemen. Dementie wordt naar verwachting de belangrijkste doodsoorzaak.

Als gevolg van de toenemende vergrijzing zal enerzijds de zorgvraag toenemen. Anderzijds zal het beroep op de naaste omgeving stijgen. Het aantal mantelzorgers zal stijgen. Hierbij kan een knelpunt ontstaan, omdat de directe leefomgeving ook steeds meer vergrijst.

Vrijwilligerswerk wordt in Nederland het meest verricht in de kerk, op school, de sportvereniging of in de buurt. Mensen zonder betaald werk besteden gemiddeld tweemaal zoveel tijd aan vrijwilligerswerk. In het licht van de vergrijzing biedt dit kansen voor Ridderkerk, omdat een steeds grotere groep inwoners meer tijd heeft voor andere activiteiten dan werk. Het animo voor het doen van vrijwilligerswerk neemt echter wel af. Flexibiliteit is voor vrijwilligers belangrijk.

Onder invloed van digitalisering en individualisering neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Dit heeft ook invloed op de mate van eenzaamheid. Dit komt voor onder alle leeftijdsgroepen, ook onder jongeren. De ‘ervaren’ eenzaamheid onder volwassenen (19-64 jaar) is in Ridderkerk hoger dan het landelijke gemiddelde (GGD monitor).

Samenkracht en burgerparticipatie

Kinderen en jongeren zijn de burgers van de toekomst. We betrekken kinderen en jongeren vroegtijdig bij activiteiten en nieuw beleid (bijvoorbeeld bij het sportakkoord en culturele activiteiten). Dit krijgt steeds meer vorm in de gemeente Ridderkerk. De komende jaren wordt structureel ingezet op jeugdparticipatie door de gemeente Ridderkerk.

Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade)
In 2021 is de gemeente Ridderkerk vijf jaar Fairtrade Gemeente. Dit is een mooie mijlpaal, waaraan samen met de werkgroep en afdeling Communicatie aandacht kan worden gegeven.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Ridderkerk verschillende omliggende gemeenten (Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht en Krimpen aan den IJssel) geïnspireerd om ook het traject te starten om Fairtrade Gemeente te worden.

Vergunninghouders
Vorig jaar zijn we al begonnen met voorsorteren op de wetswijziging Wet Inburgering. De ingangsdatum van de wet is verschoven naar 1 juli 2021. In 2020 hebben we volgens de nieuwe systematiek gewerkt. Dit zodat we ervaring op kunnen doen, daarvan kunnen leren en eventueel daarop onze dienstverlening en/of werkwijze kunnen aanpassen. Op die manier zijn we goed voorbereid op het moment dat de verantwoordelijkheid voor de inburgering naar de gemeente toekomt. Door verschillende redenen is dit vertraagd en wordt later dan gepland gestart met de nieuwe werkwijze. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om de huidige opvang en inburgering van vergunninghouders te verbeteren. In grote lijnen betekent dit dat we duidelijke afspraken maken met vergunninghouders, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers, over wat wij van hen verwachten op het gebied van inburgering en re-integratie. Deze afspraken gaan we monitoren. De activiteiten in het kader van re-integratie en inburgering worden samengevoegd tot één integraal plan waarbij participatie centraal staat. Het re-integratie instrumentarium wordt uitgebreid met instrumenten die het mogelijk maken om werk, participatie en taalontwikkeling beter te combineren. Deze instrumenten moeten nog worden ingekocht.

Inkomensregelingen

Bestaanszekerheid bieden op het gebied van inkomen is een samenwerking tussen het Rijk en de gemeente. De rol van de gemeente is hierbij beperkt, maar niet onbelangrijk. De minimaregelingen vormen een belangrijke aanvulling op het inkomen. Hiermee wordt de inwoner in staat gesteld om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Het contact met de inwoner geeft daarbij de kans om hulp te bieden waar dat nodig is, op maat en laagdrempelig. Ook de andere leefgebieden worden integraal beoordeeld, als er meer hulp nodig is, zijn de lijntjes kort. De huidige landelijke inkomensregelingen zijn ingewikkeld en zorgen soms voor financiële onzekerheid en problemen. Landelijk wordt bekeken of het Toeslagenstelstel van de belastingdienst kan worden verbeterd.

Handhaving
Om misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen in het sociaal domein tegen te gaan, is integrale handhaving binnen het sociaal domein noodzakelijk. Inwoners moeten er op kunnen rekenen dat er sprake is van een doelmatige en een rechtmatige besteding van overheidsgelden en premies. Hier wordt de komende jaren op ingezet.

Geëscaleerde zorg 18+

De Wet verplichte ggz is ingegaan op 1 januari 2020. De wet is er op gericht om verplichte zorg voor mensen met psychische problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt noodzakelijk is, moet de minst ingrijpende vorm worden ingezet en de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd. Verplichte zorg in de thuissituatie is een van de mogelijkheden. Inwoners kunnen 24/7 een melding doen als zij zich als directe naaste zorgen maken om een persoon met verward gedrag.

Beschermd Wonen
Vanaf 2021 start de doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Vanaf 2022 worden de financiële middelen voor BW en vanaf 2025 de middelen MO herverdeeld. Deze zijn nu nog gekoppeld aan de centrumgemeente Rotterdam, maar gaan onderdeel uitmaken van een nieuwe, integrale verdeling van middelen over alle gemeenten. Met de gezamenlijke opdracht die de gemeenten hebben om in het licht van deze ontwikkelingen de samenwerking met elkaar te concretiseren, is een begin gemaakt wat in 2021 tot besluitvorming kan leiden. De invulling is gebonden aan landelijke, regionale en lokale kaders. De landelijke kaders worden met name gegeven door Wmo en door de beleidsaanpas¬singen van het Rijk. Voor de decentralisatie is het landelijk verdeelmodel van belang en de uitwerking van de adviezen van het landelijk expertiseteam, zoals vermeld in de ledenbrief VNG van juli 2019 waaronder:

 • Financiering, ingroeipad van de middelen en gemeenten van herkomst.
 • Regionale samenwerking tussen gemeenten.
 • Uitname WLZ-cliënten en middelen.

Daarnaast wil de gemeente Rotterdam de instroom van cliënten spreiden over de regio. Dit betekent dat de gemeente Ridderkerk extra plekken moet organiseren.
MO is tot 2025 geen onderdeel van de doordecentralisatie. Dat betekent dat die opgave dan ook buiten de regionale opdracht wordt gehouden en de focus zal worden gelegd op de doordecentralisatie BW. Het is niet zo dat de ontwikkelingen bij de MO stilliggen. De gemeente Rotterdam heeft haar ambities geformuleerd in het plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers. De gemeente Rotterdam zal de overige gemeenten nauwgezet meenemen in de ontwikke¬lingen, zodat we de verbinding met de MO niet kwijtraken.

Volksgezondheid

Gezondheid en Preventie
We kijken meer integraal naar gezondheidsproblematieken van inwoners. Het gaat bij gezondheid niet langer om de afwezigheid van een beperking of ziekte, maar om de mogelijkheid te blijven functioneren. Uitgangspunt is het vermogen zich aan te passen en sturing te blijven houden over het eigen leven, soms ondanks ziekten of beperkingen.

Zorg voor de publieke gezondheid is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Stichting Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) tot 18 jaar in de gemeente Ridderkerk.

CJG Rijnmond ontwikkelt momenteel het programma CJG Next. Dit programma heeft als doelstelling een meer klantgericht, flexibel basispakket te realiseren, waardoor CJG Rijnmond optimaal aansluit op de leefwereld van kinderen en hun ouders/verzorgers. Daarmee wordt maatwerk geboden voor iedere klant. Zij geven de klant maximale regie over het aanbod dat deze bij CJG Rijnmond afneemt. Dit leidt ertoe dat kinderen waar het goed mee gaat in beeld zijn en blijven. Maar door de inzet van andere communicatiemiddelen zoals beeldbellen, blijft er meer tijd over voor kinderen waar wel zorgen leven. Hierdoor ontstaat meer ruimte om optimaal aan te sluiten op de behoefte van de kinderen en gezinnen die bijvoorbeeld minder draagkrachtig zijn of een minder goed of geen netwerk hebben om op terug te vallen.
CJG Rijnmond is tevens de uitvoeringsorganisatie voor het Rijksvaccinatieprogramma. In 2021 wordt ingezet op het verhogen van de vaccinatiegraad middels een regionaal plan van aanpak. Dit plan is opgesteld in samenspraak met de regiogemeenten, waaronder Ridderkerk.

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. In Ridderkerk signaleren professionals van CJG Rijnmond, de wijkteams, verloskundigen en kraamzorg een toename van het aantal kwetsbare zwangere vrouwen en kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Om de ketensamenwerking te verbeteren en het aanbod voor kwetsbare zwangere vrouwen uit te breiden, zijn wij aangesloten bij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start.

Niet alleen rondom de eerste 1.000 dagen, maar ook breder ontvangen we signalen van CJG Rijnmond dat er een toename is aan complexe problematiek in Ridderkerk, zoals relatieproblemen, schulden en weinig netwerk. Dit heeft invloed op het opgroeien en opvoeden. Inzet op preventie blijft onverminderd belangrijk.

Sociale kaart Ridderkerk
Begin 2021 vindt er een evaluatie plaats naar de opbrengsten van de sociale kaart Ridderkerk. Samen met de bibliotheek AanZet wordt gekeken naar het bereik. Daarnaast blijven we inzetten op de bekendheid van WieWatWaar Ridderkerk. En zorgt de Bibliotheek AanZet, dat de gegevens actueel zijn. In 2021 wordt gekeken naar een mogelijke doorontwikkeling van de sociale kaart richting de wijkteams, waarbij buurtverbinders een belangrijke rol spelen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Zoveel mogelijk jongeren verlaten het onderwijs met een diploma. Met een diploma op zak heb je meer kansen op een baan. Om dat mogelijk te maken is investeren in de vroege ontwikkeling van het kind cruciaal. Onderwijs-/ontwikkelingsachterstanden willen wij daarom zo vroeg mogelijk signaleren en zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat wij vanuit de vroeg- en voorschoolse educatie (kinderopvang, peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 van de basisschool), vanuit het CJG en de wijkteams signalen op onderwijsontwikkelingsachterstanden oppakken.
Kinderen waarbij leer-en ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd ontvangen een passend aanbod binnen de voor- of vroegschoolse educatie (VVE-aanbod).

Wij blijven hiervoor de komende periode bijvoorbeeld werken aan een goede ondersteuningsstructuur voor de voorschoolse periode, zodat peuters met een ondersteuningsvraag (die niet (alleen) taal gerelateerd is) de juiste en voldoende ondersteuning krijgen.

De samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs in Ridderkerk is goed. Aan elke school of IKC is een schoolcontactpersoon vanuit de wijkteams verbonden. Deze schoolcontactpersonen zijn ingebed in de zorgstructuur van de scholen, nemen actief deel aan zorg-onderwijs overleggen en zijn betrokken bij de toeleiding naar achterliggende zorg. Hoewel de basis op orde is, kan de afstand tussen zorg en onderwijs verder verkleind worden. Hier wordt de komende jaren vanuit de gemeente Ridderkerk en de onderwijspartners sterk op ingezet.

Om te bezien of onze partners en wij dit blijvend behalen, is een goede monitoring van belang. Met elkaar willen wij de kwaliteit, ontwikkeling maar ook het bereik van onze inspanningen beter inzichtelijk maken. De beschikbare informatie willen wij daarom in integraliteit vaker met elkaar bespreken.

Wijkteams

Intensieve vrijwillige hulpverlening (IVH) vanuit het wijkteam
Veel complexe casuïstiek in het vrijwillig kader komt bij de jeugdbescherming terecht die daardoor minder goed toekomen aan hun wettelijke taken (ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering). Deze vorm van hulpverlening stond tot voor kort bekend als dranghulpverlening. Voor ouders is niet altijd duidelijk dat deze hulpverlening vrijwillig is en zien zij dranghulpverlening vaak als verplichte hulpverlening. De Raad voor strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving nemen positie in ten aanzien van de vraag wat onder drang moet worden verstaan. Zij stellen voor de term drang, en andere verhullende en verwarrende terminologie (zoals ‘preventieve jeugdbescherming’) niet meer te gebruiken en in het vervolg te spreken van intensieve vrijwillige hulp. Omdat de wijkteams hulp in het vrijwillig kader bieden, wordt complexe casuïstiek daarom door Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond overgedragen naar de wijkteams. Dit vraagt om een investering in de expertise van onze wijkteams op dit onderwerp. De verwachting is dat het uitvoeren van Integrale Vroeghulp door de wijkteams leidt tot minder doorverwijzingen naar het jeugdbeschermingsplein, dwangtrajecten en inzet van specialistische zorg.

Inkomensregelingen

Uitkeringen en minimaregelingen vormen de basis voor de inkomensondersteuning van de inwoners.
De minimaregelingen geven ondersteuning op kosten die eenieder kan krijgen. Er is een Meedoenregeling voor volwassenen en kinderen om deel te kunnen nemen aan sociale activiteiten, sport en onderwijs. Er is een toeslag voor inwoners die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. Er is bijzondere bijstand voor individuele kosten die niet betaald kunnen worden uit het inkomen. En de gemeente biedt een betaalbare op de behoefte afgestemde collectieve zorgverzekering met korting op de premie.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

De invoering van het abonnementstarief in 2019 had initieel een aanzuigende werking. We verwachten dat dit directe effect in 2021 zal zijn uitgewerkt. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat een eventuele drempelwerking van een hogere eigen bijdrage is komen te vervallen. Hierdoor zal structureel een grotere groep inwoners de stap maken richting een aanvraag voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. Het wegvallen van de drempelwerking betekent per saldo geen toename van het aantal aanvragen in 2021, maar zal structureel leiden tot een hoger volume.

De doelgroep blijft zicht verder ontwikkelen. We zien een toename van de vergrijzing. Het aandeel ouderen in onze gemeente neemt toe. Deze groep leeft langer dan voorheen, bovendien zijn zij de laatste levensjaren gezonder en zelfredzamer. Tegelijkertijd zien we dat kwetsbaarheden zich concentreren rond een deel van de doelgroep. De zorgvraag van het kwetsbare deel van de doelgroep wordt hierdoor complexer. Tevens verwachten we dat het aandeel jongeren met een functionele beperking binnen de doelgroep op de langere termijn zal afnemen als gevolg van effectievere behandeling op jonge leeftijd.

Inkopen van zorg middels raamcontracten tegen standaard voorwaarden en tarieven waren vanaf 2015 populair onder gemeenten. Landelijk zien we een verschuiving van de gemeentelijke inkoop van maatwerkvoorzieningen van ‘open house’ aanbestedingen naar directe aanbesteding. Deze verschuiving wordt mede veroorzaakt door nieuwe aanbestedingsrichtlijn en Europese jurisprudentie. Daarnaast kiest een toenemend aandeel gemeenten voor productiebekostiging (ook wel P*Q), waarmee meer grip op uitgave wordt nagestreefd.

Grip op uitgaven vraagt daarnaast om efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. Een belangrijk instrument dat hieraan kan bijdragen is bekostiging van initiatieven middels revolverende financiering. Hiermee beogen we om publieke middelen meer dan één maal inzetbaar te maken. Een investering wordt gedaan met als doelstelling dat de opbrengsten vervolgens terugvloeien naar het fonds, waardoor opnieuw kan worden geïnvesteerd. Revolverende financiering resulteert daarnaast in co-creatie met onze inwoners en het maatschappelijke middenveld.
Ook kan er worden gezocht naar methoden om binnen productie bekostiging te zorgen voor voldoende concurrentie, zoals we reeds hebben toegepast binnen de aanbesteding van trapliften. Bij iedere toewijzing van een traplift vragen we de aanbieders om te concurreren op prijs. De toewijzing wordt verleend aan de aanbieder met de laagste prijs, waarbij uiteraard vertrouwde kwaliteitsstandaarden worden gehanteerd.

De ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak. Aandacht voor de ketens binnen onze zorg- en dienstverlening en een helder zorgpad zijn essentieel om voldoende op- en afschaling mogelijk te maken. Dit betekent dat Wmo moet aansluiten op de voorliggende voorzieningen, ook om preventie van zorgbehoefte te initiëren.

Maatwerkdienstverlening 18-

We blijven zowel landelijk, regionaal als lokaal een ontwikkeling zien waarbij de inzet voor jeugdhulp en daarmee de kosten stijgen.
In Ridderkerk zien we een verschuiving in aantal unieke cliënten die een beroep doen op regionaal gecontracteerde zorgaanbieders, naar lokaal gecontracteerde zorgaanbieders. De totale kosten die worden uitgegeven aan jeugdhulp blijven echter stijgen.

Aanbieders van specialistische hulp stellen prioriteiten, waarbij de nadruk ligt op de risicogevallen. De verwachting is dat op termijn het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp groter zal worden door een toestroom van jongeren die nu buiten de prioritering vallen. Vanwege gebrek aan continuïteit in de jeugdhulpverlening is er een vergrootte kans dat deze jongeren in crisissituaties belanden.
Dit heeft tevens effect op de inzet van de wijkteams, omdat zij de jongeren en gezinnen overbruggingszorg leveren, totdat hulpverlening vanuit specialistische aanbieders ingezet kan worden.

Geëscaleerde zorg 18-

Het percentage jeugdigen met jeugdbescherming of jeugdreclassering is relatief stabiel. Echter van het totaal aantal jeugdzorgtrajecten dat wordt ingezet, gaat het om een relatief hoog percentage jeugdigen in jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lokale Inclusie Agenda

In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand gediscrimineerd of uitgesloten. Voor mensen met een beperking betekent een inclusieve samenleving dat ze meedoen op voet van gelijkheid, dat ze regie hebben over hun eigen leven en dat ze toegang hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking.
Wanneer het gaat over ‘inclusie’ wordt vaak een bredere groep bedoeld. Niet alleen de groep mensen met een beperking, maar ook andere groepen die om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Arbeidsparticipatie en begeleide participatie

In 2021 worden enkele wetswijzigingen in de participatiewet van kracht. Deze wijzigingen zijn bedoeld om verdere stappen te zetten naar een inclusieve arbeidsmarkt voor mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking. Dit geldt in het bijzonder voor hen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Er zal een aanvraagmogelijkheid komen voor ondersteuning op maat, en maatregelen om meer transparantie en harmonisatie van re-integratie-instrumenten te realiseren. Daardoor zullen werkgevers en werkzoekenden meer zicht krijgen op beschikbare re-integratie instrumenten. Bovendien zullen die instrumenten binnen de arbeidsmarktregio meer geharmoniseerd worden. Ook worden er maatregelen genomen die werk voor mensen aantrekkelijker maken, zoals:

 • Vrijlating van inkomsten voor inwoners die werken met een loonkostensubsidie.
 • Het loslaten van een zoektermijn van vier weken voor een specifieke groep jongeren met een beperking.
 • De mogelijkheid om terug te kunnen vallen op een Wajong-uitkering.
 • Het gebruik van een rekentool om inkomensgevolgen te kunnen berekenen als iemand gaat werken.

Bovendien worden er maatregelen ingevoerd die het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen met een beperking in dienst te nemen, waaronder:

 • De vereenvoudiging van de loonkostensubsidie.
 • Het wegnemen van administratieve knelpunten bij de no-riskpolis.
 • De mogelijkheid om loonkostensubsidie aan te vragen binnen zes maanden na werkaanvaarding.

Een wijziging van het Besluit SUWI moet ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar beter kunnen vinden door ervoor te zorgen dat er binnen een arbeidsmarktregio één helder publiek aanspreekpunt is voor werkgevers. Tevens wordt er via een apart traject een vereenvoudiging van de Banenafspraak/quotum verwacht.

Maatwerkdienstverlening 18+

Per 1 januari 2021 treedt de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. De grootste en belangrijkste wijziging is dat vroegsignalering wordt verankerd in wetgeving. Wij acteren al op signalen over betalingsachterstanden van vaste lasten.

Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of een inwoner met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Het advies houdt een afweging in van alternatieve vormen van ondersteuning. Medio 2020 verwacht men de concept wettekst. Met de nieuwe wetgeving is de verwachting dat gemeenten meer grip krijgen op inwoners met financiële problematiek. Dit omdat een deel van de inwoners die onder schuldenbewind staan, niet in beeld zijn bij de gemeente.

Beleidsdocumenten

Document Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw beleid
Raad College
Aanpak eenzaamheid         X
Actieplan Voorkomen en bestrijden alcohol/drugsgebruik  2016 - 2019   X   X  
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Ridderkerk 2015 X     X  
Armoedebestrijding in het sociale domein 2016 - 2020 X     X  
BAR Huisbezoekprotocol uitkeringen (2013)   X   X  
BAR Onderzoeksplan Uitkeringen (2013)   X   X  
Beleidskader Participatiewet ‘Samenwerken aan werk’ (2014) X     X  
Beleidsplan integrale handhaving Sociaal domein         X
Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015 - 2018 X     X  
Beleidsplan Schulddienstverlening Gemeente Ridderkerk 2016 - 2019 X     X  
Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Ridderkerk 2020   X      
Beleidsregels Jeugdhulp 2018 X        
Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz Onderdelen Inkomen, Vermogen, Boeten, Terugvordering & Verhaal, en Regeling Kinderopvang Ridderkerk (2017)   X      
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (2015) X        
Handhavingsverordening uitkeringen (2013) BA - Ridderkerk X        
Integraal beleid Sociaal Domein         X
Integraal Jeugdkader 2016 - 2020 'Gewoon opgroeien' (2016) X        
Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp 2015 - 2018 X     X  
Meerjarenbeleidsplan gezondheidsbeleid Positieve Gezondheidszorg in Ridderkerk 2014 - 2018   X   X  
Meerjarenplan voor jeugdparticipatie         X
Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 - 2024 X        
Notitie Vergunninghouders (2020)   X      
Re-integratieverordening Participatiewet Ridderkerk (2018) X        
Sociaal Beheer (2019) X        
Uitvoeringsprogramma's Jeugd en Welzijn 2016 - 2020 - "Gewoon opgroeien" (2017) X        
Uitvoeringsregels 2018 Re-integratie en Tegenprestatie X        
Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 X        
Verordening Jeugdhulp 2019 X        
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Ridderkerk 2015 X        
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ridderkerk 2019 X     X  
Verordening Meedoen Ridderkerk 2018 X     X  
Verordening tegenprestatie Participatiewet Ridderkerk 2015 X        

 

Wat willen we bereiken?

Preventie en welzijn / Welzijn

 • Inwoners kunnen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen.
 • Inwoners worden gestimuleerd om voor elkaar klaar te staan en elkaar een handje te helpen als dat nodig is.
 • Inwoners worden ondersteund bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
 • Inwoners hoeven zich niet eenzaam te voelen of te zijn.
 • (Jonge) mantelzorgers zijn in beeld en worden goed ondersteund.
 • Inwoners gebruiken hun talenten op een manier die bij hen past.
 • Iedereen - van jong tot oud en ongeacht de achtergrond - leeft prettig en veilig met elkaar samen.
 • Inwoners weten de beschikbare voorzieningen in de gemeente eenvoudig te vinden.
 • Inwoners zijn goed geïnformeerd.

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie

Door structureel in te zetten op jeugdparticipatie laten wij zien dat we de betrokkenheid van kinderen en jongeren waarderen en hun input belangrijk vinden.

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade)

Ook de komende jaren blijft de gemeente Ridderkerk Fairtrade-gemeente en in 2021 wordt de mijlpaal vijf jaar Fairtrade-gemeente behaald.

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Vergunninghouders

Iedereen doet mee en telt mee in Ridderkerk. De gemeente heeft de regie op inburgering. Meedoen staat centraal. Meedoen op het gebied van wonen, leven en werken. Meedoen vraagt een actieve en open houding van iedereen die hierbij betrokken is. Vandaar dat onze aanpak zich zowel richt op de vergunninghouder, als op zijn directe leefomgeving en de samenwerking tussen ondersteunende personen en organisaties. Dit alles vanuit een regie voerende gemeentelijke rol die aansluit bij de verantwoordelijkheden in het kader van de huisvestingstaakstelling, de Participatiewet en de nieuwe Wet inburgering per 1 juli 2021. Met onze aanpak willen we komen tot:

 • Een transparant en samenhangend ondersteuningsaanbod voor vergunninghouders.
 • Een verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het inburgeringsaanbod.
 • Een stijging van het aantal vergunninghouders dat aan het werk gaat.
 • Een versnelling van de arbeidsinschakeling en doorstroom naar het beroepsonderwijs.
 • Een verbetering van de integratie van de vergunninghouder in de buurt en gemeente.
 • Sturingsinformatie op basis waarvan we de voortgang van de doelen kunnen volgen.

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn/Inkomensregelingen

In het meerjarig Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020-2024 is de volgende ambitie vastgesteld: “We gaan inwoners helpen door middel van een dienstverlenende benadering met persoonlijk contact. Ongeacht waar het klantcontact als eerste plaatsvindt, is er aandacht voor het hele gezin en de financiële situatie. We hebben daarbij aandacht voor (toekomstige) gebeurtenissen in het gezin die kunnen leiden tot problemen in brede zin. We signaleren of er sprake is van laaggeletterdheid, eenzaamheid, uitsluiting, financieel misbruik, verstandelijke beperking, stress, zorgmijding en betalingsachterstanden en kijken of kinderen in het gezin kunnen meedoen op school en daarbuiten”.

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn/Inkomensregelingen/Handhaving

Het inzetten van toezicht en handhaving binnen het sociaal domein zien wij als middel om de volgende doelen te bewerkstelligen:

 • We zorgen voor gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein met een goede kwaliteit voor onze inwoners.
 • We maken verantwoord gebruik van de publieke middelen voor het sociaal domein en voorkomen dat we door onrechtmatig gebruik onnodige uitgaven doen.
 • Inwoners en aanbieders van gemeentelijke voorzieningen weten dat het plegen van fraude niet loont.

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18+

Er is een samenhangend aanbod van formele en informele zorg.

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18-

 • Samen met partners, zoals zorgaanbieders en vrijwilligers(organisaties), zorgen we voor een samenhangend aanbod van formele en informele zorg.
 • Jeugdhulp is dichtbij huis beschikbaar en de wachttijden zijn beperkt.
 • Er is voldoende expertise beschikbaar om gezinnen die vanuit Veilig Thuis worden overgedragen voor een hulpaanbod snel en adequaat te helpen.
 • Jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel of preventieve jeugdbescherming, die bekend zijn bij onze wijkteams en andere afdelingen, krijgen een gezinsgericht hulpaanbod waarbij er aandacht is voor alle leefgebieden en interventies gericht op de opvoeding afgestemd zijn met deze leefgebieden.
 • Jeugdigen die niet thuis kunnen opgroeien, groeien zoveel mogelijk in een pleeggezin op. Dit kan ook een netwerkplaatsing zijn bij een pleeggezin uit het eigen netwerk van familie of vrienden.

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn/Geëscaleerde zorg 18+

De zorg voor inwoners met een psychische aandoening wordt verder geborgd middels geïntensiveerde samenwerking met ketenpartners in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Zo gaan we dat doen

Preventie en welzijn / Volksgezondheid

 • In ons aanbod en zorgondersteuning kijken we naast de lichamelijke klachten naar gezonde leefstijl, gedragsverandering en leefstijlinterventies. We willen de hulp en zorg dichterbij de inwoner en zoveel mogelijk wijkgericht organiseren. Verder willen we meer inzetten op preventie en goedkopere hulp. Hierdoor is de verwachting dat de duurdere zorgvraag afneemt (transformatie). De beoogde transformatie moet nog grotendeels vorm krijgen. De transformatie gaat over de verandering van de werkwijze en dat kost tijd. We verwachten dat de kosten van het zorggebruik niet op korte termijn zullen dalen en dat we tegelijkertijd moeten investeren in preventie.
 • We beogen dat de mogelijkheden rondom jeugdhulpverlening beter in beeld gebracht worden door intensievere samenwerking tussen huisartsen, de wijkteams en het CJG. Hierdoor kan lichtere, snellere en gerichte jeugdhulp dichtbij georganiseerd worden. Bovendien kunnen de kosten van de jeugdhulp worden verlaagd door gerichter doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp.
 • Flexibilisering van het basispakket van CJG Rijnmond waardoor er extra ruimte ontstaat voor kinderen die meer aandacht en zorg nodig hebben (programma CJG Next).
 • Door de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening waar CJG Next voor staat, wordt beoogd dat inwoners eerder en beter bereikt worden met preventieve zorg en dat dit zal leiden tot minder of beter gebruik van eventuele jeugdhulp.
 • Een hogere vaccinatiegraad in de gemeente Ridderkerk.
 • Het bouwen aan en verankeren van een lokale coalitie rondom de eerste 1.000 dagen in de gemeente Ridderkerk (Kansrijke Start). Deze lokale coalitie realiseert ketenafspraken tussen alle organisaties die een rol spelen rondom de geboorte en de eerste levensjaren van kinderen.
 • De komende jaren willen we wederom veel investeren in preventie. We willen ouders en kinderen ondersteunen, zodat voorkomen wordt dat problemen escaleren, dat problemen verminderen en hanteerbaar zijn.
 • Een vervolgaanpak rondom alcohol en drugspreventie wordt meegenomen in de op te stellen Lokale nota volksgezondheid Ridderkerk 2021-2025.

Zo gaan we dat doen

Basishulp en -ondersteuning/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

 • Ieder kind/jongere verdient een goede toekomst.
 • Vragen van leerkrachten, kinderen en hun ouders worden vroegtijdig gesignaleerd.

Zoveel mogelijk jongeren verlaten het onderwijs met een diploma. Met een diploma op zak heb je meer kansen op een baan. Om dat mogelijk te maken is investeren in de vroege ontwikkeling van het kind cruciaal. Onderwijs-/ontwikkelingsachterstanden willen wij daarom zo vroeg mogelijk signaleren en zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat wij vanuit de vroeg- en voorschoolse educatie (kinderopvang, peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 van de basisschool), vanuit het CJG Rijnmond en de wijkteams signalen op onderwijsontwikkelingsachterstanden oppakken.
Kinderen waarbij leer-en ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd ontvangen een passend aanbod binnen de voor- of vroegschoolse educatie (VVE-aanbod).

Zo gaan we dat doen

Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams

Uitgangspunt van de wijkteams zijn de eigen kracht van de individuele inwoner en zijn of haar netwerk, de kracht van de wijk en de kracht van de wijkteamprofessional. Samen zorgen zij voor een sterke basisstructuur in de wijk, waar ieder zoveel mogelijk zelf doet, maar waar inwoners ook de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Gemeente en partners maken afspraken en scheppen duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid.
De afspraken vormen een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van de wijkteams.

We beogen dat de mogelijkheden rondom jeugdhulpverlening beter in beeld worden gebracht door intensievere samenwerking tussen huisartsen en praktijkondersteuners van de huisartsen (POH-GGZ), de wijkteams en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierdoor kan lichtere, snellere en gerichte jeugdhulp dichtbij georganiseerd worden.

Zo gaan we dat doen

Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen

Persoonlijke dienstverlening met aandacht voor alle leefgebieden en de persoonlijke omstandigheden.

Zo gaan we dat doen

Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

 • De aanpak Wmo hangt integraal samen met voorzieningen in het voorliggend veld. We bereiken hiermee toenemende preventie en dragen zodoende positief bij aan de zelfredzaamheid van inwoners.
 • Tijdige op- en afschaling van zorgverlening wordt gerealiseerd, waar nodig middels gedefinieerde zorgpaden.
 • We streven naar een revolverend karakter van de inzet van onze financiële middelen.
 • We willen de innovatiekracht en ondernemerschap van zorgverleners aanmoedigen en ondersteunen met als doel kwalitatief betere- of meer zorg voor dezelfde prijs dan wel dezelfde hoogwaardige zorg voor een lagere prijs te realiseren.

Zo gaan we dat doen

Basishulp en -ondersteuning / Geëscaleerde zorg 18-

Zo gaan we dat doen

Maat- en specialistisch werk/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Vanuit de vroeg- en voorschoolse educatie (kinderopvang, peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 van de basisschool), vanuit het CJG Rijnmond en wijkteam worden signalen op onderwijsontwikkelingsachterstanden opgepakt.

Kinderen waarbij leer-en ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd ontvangen een passend aanbod binnen de voor- of vroegschoolse educatie (VVE-aanbod).

Maat- en specialistisch werk/Arbeidsparticipatie en begeleide participatie

We streven ernaar dat inwoners die kunnen werken een duurzame plek vinden op de arbeidsmarkt en op die manier zelfstandig in de kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. We streven ernaar om mensen beter te bereiken en doelmatiger te kunnen begeleiden naar werk. Daardoor zal de ontwikkeling van het uitkeringsbestand beter in lijn komen met de landelijke ontwikkeling.

We willen ervoor zorgen dat de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt en voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt van onze klanten groter wordt.

Uitkeringsgerechtigden die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien willen we de mogelijkheid bieden om onbetaalde nuttige maatschappelijke activiteiten te verrichten, en oog te hebben voor zorgbehoeften.

Zo gaan we dat doen

Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18+/Schuldhulpverlening

 • We gaan onderzoeken hoe wij meer inwoners in de vroegsignalering kunnen bereiken.
 • We willen de aandacht voor financiële problemen vergroten en meer inwoners financiële problematiek bereiken.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten
7.1-Basishulp en -ondersteuning
2.5:Openbaar vervoer -394.300,00 -394.300,00 -394.300,00 -394.300,00 -394.300,00
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -66.200,00 -61.100,00 -61.100,00 -61.100,00 -61.100,00
6.2:Wijkteams -3.649.200,00 -4.608.600,00 -4.458.400,00 -4.461.900,00 -4.461.900,00
6.3:Inkomensregelingen -15.641.700,00 -14.840.800,00 -14.590.400,00 -14.590.600,00 -14.590.600,00
6.4:Begeleide participatie -133.000,00 -250.600,00 -249.900,00 -250.200,00 -250.200,00
6.5:Arbeidsparticipatie -2.267.000,00 -2.991.500,00 -2.983.000,00 -2.987.200,00 -2.987.200,00
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.437.500,00 -1.691.900,00 -1.657.700,00 -1.655.000,00 -1.652.000,00
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning -23.588.900,00 -24.838.800,00 -24.394.800,00 -24.400.300,00 -24.397.300,00
7.2-Preventie en welzijn
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -512.000,00 -446.700,00 -446.600,00 -446.700,00 -446.700,00
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -3.130.038,00 -2.856.838,00 -2.967.138,00 -2.963.538,00 -2.959.838,00
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -75.300,00 -75.300,00 -75.300,00 -75.300,00 -75.300,00
7.1:Volksgezondheid -1.261.200,00 -1.203.200,00 -1.203.100,00 -1.203.200,00 -1.203.200,00
Totaal 7.2-Preventie en welzijn -4.978.538,00 -4.582.038,00 -4.692.138,00 -4.688.738,00 -4.685.038,00
7.3-Maatwerk/ specialistisch
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -9.672.100,00 -10.221.600,00 -10.231.500,00 -10.232.600,00 -10.232.600,00
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -7.741.000,00 -9.405.200,00 -8.201.400,00 -8.201.800,00 -8.201.800,00
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -66.700,00 -18.100,00 -18.000,00 -18.100,00 -18.100,00
6.82:Geëscaleerde zorg 18- -1.838.000,00 -1.793.500,00 -1.793.300,00 -1.793.400,00 -1.793.400,00
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch -19.317.800,00 -21.438.400,00 -20.244.200,00 -20.245.900,00 -20.245.900,00
Totaal Lasten -47.885.238,00 -50.859.238,00 -49.331.138,00 -49.334.938,00 -49.328.238,00
Baten
7.1-Basishulp en -ondersteuning
6.3:Inkomensregelingen 12.797.400,00 12.797.400,00 12.797.400,00 12.797.400,00 12.797.400,00
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning 12.807.100,00 12.807.100,00 12.807.100,00 12.807.100,00 12.807.100,00
7.2-Preventie en welzijn
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Totaal 7.2-Preventie en welzijn 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
7.3-Maatwerk/ specialistisch
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 320.900,00 411.900,00 402.900,00 402.900,00 402.900,00
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch 320.900,00 411.900,00 402.900,00 402.900,00 402.900,00
Totaal Baten 13.163.000,00 13.254.000,00 13.245.000,00 13.245.000,00 13.245.000,00
Saldo - Lasten en baten -34.722.238,00 -37.605.238,00 -36.086.138,00 -36.089.938,00 -36.083.238,00
Onttrekkingen
7.3-Maatwerk/ specialistisch
0.10:Mutaties reserves 936.500,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch 936.500,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Onttrekkingen 936.500,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00
Saldo - Reserves 936.500,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

Toelichting

Preventie en welzijn

Samenkracht en burgerparticipatie

Ten opzichte van 2020 vervallen de incidentele lasten 2020 van de heroriëntatie van de producten van Facet. In 2021 zijn incidentele kosten uit het collegeprogramma geraamd betrekking hebbend op de beeldbepaling van behoefte en mogelijkheden inzake mantelzorg respijtzorg.
Vanaf 2021 zijn kosten uit de kadernota ter uitvoering van het collegeprogramma geraamd voor: vrijwilligers, de aanpak van eenzaamheid en mantel- en respijtzorg.
Op 12-12-2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel “Sociaal beheer Ridderkerk, heroriëntatie producten en reservevorming Stichting Facet Ridderkerk”.

Wijkteams

De budgetten voor cliëntenondersteuning rondom teams, inzet in wijkteams en Jeugd Bedrijfsvoering zijn verschoven van Preventie en welzijn naar Basishulp en ondersteuning.

Inkomensregelingen

Aan de lastenkant is conform de Meerjarenraming 2020-2023 incl. ombuigingen, de daling van de verwachte de kosten van uitkeringsgerechtigden in het kader van de Wet BUIG opgenomen.
Op grond van de Kadernota 2021 is het budget voor advieskosten inzake de Wet BUIG verlaagd en is als dekkingsmiddel voor de begroting 2021 het budget met betrekking tot het besluit Zelfstandigen verlaagd.
In het kader van Minimabeleid zijn vanaf 2021 kosten geraamd voor de nieuwe zwemregeling voor het behalen van zwemdiploma A.

Arbeidsparticipatie

De kostendaling in 2021 ten opzichte van 2020 is conform de Meerjarenraming 2019-2022.
Op grond van de Kadernota 2021 is ten behoeve van dekking voor de begroting 2021 het budget in het kader van het besluit zelfstandigen verlaagd.

Maatwerkdienstverlening 18+

Aan de lastenkant vervallen vanaf 2021 de incidentele kosten 2020 inzake verhoging kosten Wmo-vervoer met de NEA-index.
In de begroting is nieuw beleid geraamd, zoals opgenomen in de Kadernota 2021, met betrekking tot Wmo doelgroepenvervoer leerlingen.
In de begroting is nieuw beleid geraamd, zoals opgenomen in de Kadernota 2021, met betrekking tot Wmo Begeleiding en overige in natura. Conform de Meerjarenraming 2020-2023 nemen de lasten in 2021 toe. Dit betreft grotendeels kostenfluctuaties als gevolg van circulaires algemene uitkering gemeentefonds uit voorgaande jaren.

Aan de batenkant is, conform de Kadernota 2021, een structurele verhoging van de eigen bijdrage Wmo geraamd.

Maatwerkdienstverlening 18-

In de begroting is nieuw beleid geraamd, zoals opgenomen in de Kadernota 2021, met betrekking tot de evaluatie vlaktaks GR Jeugdhulp Rijnmond.

Basishulp en -ondersteuning

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Conform de Kadernota 2021 wordt een bezuiniging ingevoerd op Peuterwerk.

Samenkracht en burgerparticipatie

Ten opzichte van 2020 vervallen de incidentele lasten 2020 van de heroriëntatie van de producten van Facet.

Wijkteams

De budgetten voor cliëntenondersteuning rondom teams, inzet in wijkteams en Jeugd
Bedrijfsvoering zijn verschoven van Preventie en welzijn naar Basishulp en ondersteuning.
In 2021 zijn incidentele kosten geraamd voor het verlengen met 1 jaar van de overeenkomst voor de inzet van wijkteams.
Zoals opgenomen in de Kadernota 2021 zijn kosten geraamd voor de continuering van de professionalisering van de wijkteams.
Vanaf 2022 vervallen de in 2020 en 2021 incidenteel geraamde kosten voor de inzet van wijkteams
Onder andere door cao-ontwikkeling en de 1-jarige verlenging van de overeenkomst voor de inzet van wijkteams.

Maat- en specialistisch werk

Samenkracht en burgerparticipatie

Ingevolge de Kadernota 2021 wordt ter dekking van de begroting het budget voor mantelzorgwaardering (onder andere de Pluim) verlaagd.
Ten opzichte van 2020 is er sprake van een voordeel op kapitaallasten van Jeugdwerk.
Meerjarig nemen de kapitaallasten toe als gevolg van nieuwe investeringen.
In 2021 vervallen de incidentele kosten 2020 uit het collegeprogramma betreffende het opstellen van een plan van aanpak voor bewustwording dementie.
Hiertegenover wordt vanuit de Kadernota 2021 c.q. het collegeprogramma voor bewustwording dementie structureel bijgeraamd.
Vanaf 2022 vervallen de incidentele kosten voor de pilot praktijkondersteuner huisarts (POH) Jeugd GGZ

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
40 Werkloze jongeren. % in de leeftijd van 16-22 jaar. 2,0% (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
41 Kinderen in uitkeringsgezinnen. % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 7,0% (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
42 Jongeren met een delict voor de rechter. % jongeren van 12-21 jaar. 1,0% (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
43 Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk. % mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de bureaus Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gemeld. *
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
44 Jongeren met jeugdhulp. % jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 8,8%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
45 Jongeren met jeugdbescherming. % jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 1,2%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
46 Jongeren met jeugdreclassering. % van alle jongeren van 12-23 jaar. 0,6%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
47 Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk. Binge-drinken 5,0%/ 25,0%**
Dronken of aangeschoten 2,7%/ 20,0%**
Wietgebruik 9,0%
Bron: Gemeente
48 Tevredenheid Ridderkerkse cliënten. Score 1-10. 7,7
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
49 Schoon huis (huishoudelijke hulp). In %. 98,0%
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
50 Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen Aantal per 1.000 inwoners. 790,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
51 Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd voelen. In %. ***
Bron: Burgerpeiling
52 Banen. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. 756,1
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
53 Netto arbeidsparticipatie. % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. 68,3%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
54 Personen met een bijstandsuitkering. Aantal per 1.000 inwoners. 304,4
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
55 Personen met lopende re-integratietraject. Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 293,9
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
56 Aantal inwoners in Ridderkerk dat in armoede leeft. Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) in 2019. 1.469
Bron: Gemeente (armoedemonitor)
57 Ridderkerkse uitstroom naar werk. In % van de behaalde uitstroom. 46,0%
Bron: Bestuursrapportage Sociaal Domein
58 Uitstroom naar werk. In % van het klantenbestand. 9,0%
Bron: Bestuursrapportage Sociaal Domein
* Taken zijn per 2015 overgegaan van AMK naar Veilg Thuis. Tot op heden zijn de cijfers niet betrouwbaar genoeg om aan te leveren bij CBS die deze levert.
** Meeting gedaan in klas 2 en klas 4.
*** De onderzoeksmethode moet aangepast worden om de uitkomst representatief te laten zijn. In het vervolg wordt de vraag gesteld aan de mantelzorgers in plaats van volledige populatie.