Uitgaven

6,02%

€ 10.869.500,00

6,02% Complete

Inkomsten

1,93%

€ 3.492.400,00

1,93% Complete

Saldo

8542,17%

€ -7.377.100,00

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Uitgaven

6,02%

€ 10.869.500,00

6,02% Complete

Inkomsten

1,93%

€ 3.492.400,00

1,93% Complete

Saldo

8542,17%

€ -7.377.100,00

Programmavisie

Een goede bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid krijgen voortdurend aandacht. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het economisch goed functioneren van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met het stimuleren van duurzame mobiliteit (onder meer door een duidelijk en herkenbaar fietspadennetwerk en ondersteunen van nieuwe mobiliteitsconcepten) en het werken aan verkeersveiligheid bevorderen wij de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Het gebruik van openbaar vervoer (ook over water) en de fiets wordt bevorderd. We zetten voor de korte, middellange en lange termijn in op hoogwaardig openbaar vervoer.
De veiligheid in en bereikbaarheid van de haven als gevolg van de toename van containerschepen vragen om bestuurlijke aandacht.

Verkeer en vervoer

Duurzame en gezonde mobiliteit: verminderen niet-noodzakelijk autoverkeer
De mobiliteit verandert snel. Er ontstaan nieuwe vormen van vervoer of deze zijn in ontwikkeling. Dit biedt kansen om het mobiliteitssysteem aantrekkelijker, slimmer en duurzamer te maken. We willen bereikbaar zijn, maar hebben ook voortdurend aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid. Nu én in de toekomst. Het accent ligt daarbij op het terugdringen van niet-noodzakelijk autoverkeer. Dat zijn autoritten die ook met de fiets, lopend, het openbaar vervoer of hele nieuwe wijze gedaan kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch vervoer (deelscooters), leenfietsen en deelauto’s.

Fietser en voetganger centraal
De fiets in al haar tegenwoordige verschijningsvormen biedt kansen om de sterke automobiliteit in deze regio te verminderen. In diverse projecten of maatregelen krijgt de fiets dan ook meer ruimte. De voetganger krijgt steeds prominenter de aandacht. Met name in bezoekersaantrekkende gebieden als een centrumgebied. Vooral omdat je juist als voetganger het centrum echt beleeft.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
De regio zet steeds meer in op hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen (HOV) die snel, frequent en betrouwbaar zijn. Hier is binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ook een specifiek programma voor opgezet.

Parkeren

Er is een trend waarneembaar dat in stedelijke regio’s alternatieve vervoerswijzen op orde worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen te verminderen. Het verlagen van parkeernormen blijft maatwerk en kan alleen als de alternatieve mogelijkheden voor autoverkeer zijn gerealiseerd.

Openbaar vervoer

Op het gebied van openbaar vervoer is het belangrijk om de inmiddels versterkte regionale positie tussen Rotterdam en Drechtsteden verder uit te bouwen. Snelle en betrouwbare openbaar vervoer verbindingen spelen hierbij een belangrijke rol. En we zetten ook in op het versnellen van de openbaar vervoer verbindingen met Rotterdam en Drechtsteden.

Beleidsdocumenten

Document Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw beleid
Raad College
Geëvalueerd beleidskader duurzaam beheer 2008 - 2011 X        
Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk (2015)   X      
HOV ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden (2019) X        
Mobiliteitsplan Ridderkerk (2020) X        
Nota Parkeernormen         X
Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 (2020) X        
Planvorming snelfietsroute F15 IJsselmonde     X    
Verkeersplan Ridderkerk 2011 - 2015 X        
Verkeersplan Ridderkerk 2011 - 2015, Module Parkeren X        
Voorkeursbesluit HOV netwerk Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden (2020) X        

Wat willen we bereiken?

Verkeer en vervoer

We streven naar een goed bereikbaar centrumgebied en bedrijventerreinen. Ook willen we de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom zetten wij het belang van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), fietsers en voetgangers bovenaan. Ten slotte willen we het elektrisch rijden verder stimuleren.

Zo gaan we dat doen

Verkeer en vervoer/Fietsen

We zorgen voor een voor fietsers aantrekkelijke én veilige openbare ruimte en infrastructuur. Hun beleving daarvan staat voorop. De positie van de fiets is echter niet alleen afhankelijk van goede infrastructuur. Dit betekent dat de voordelen van de fiets ten aanzien van gezondheid en duurzaamheid duidelijk gepositioneerd moeten worden. Daarnaast willen we samen met werkgevers en De Verkeersonderneming inzetten op andere stimuleringsmaatregelen. Er zijn bijvoorbeeld allerlei mogelijkheden voor werkgevers in het centrum of de bedrijventerreinen om fietsgebruik te stimuleren. Denk daarbij aan fiscale mogelijkheden, maar ook fysieke zaken als goede fietsenstallingen, douchemogelijkheden of oplaadvoorzieningen.

Zo gaan we dat doen

Verkeer en vervoer/Voetganger

We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte in het centrum die de beleving van voetgangers vooropstelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. Dat vraagt om meer fysieke ruimte voor voetgangers. Ook vraagt het investeringen in de beleving en kwaliteit van de openbare ruimte. Op de toeleidende infrastructuur moet de voetganger bediend worden met brede trottoirs, optimale oversteekvoorzieningen en voldoende rustmogelijkheden. Op die manier dragen we bij aan gezonde en duurzame mobiliteit.

Zo gaan we dat doen

Verkeer en vervoer/Wegen

  • Goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, paden en pleinen. Daarbij zoeken we de balans tussen een acceptabel onderhoudsniveau en efficiënte bestedingen.
  • Alle openbare verhardingen schoon, heel en veilig houden waarvan de gemeente op grond van de Gemeentewet wegbeheerder is.
  • Voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarvoor gebruiken we de beheersystematiek van het kenniscentrum CROW.

Zo gaan we dat doen

Parkeren

We blijven ervoor zorgdragen, dat vraag en aanbod van parkeerplaatsen past bij de ruimtelijke en maatschappelijk-economische ontwikkelingen.

Zo gaan we dat doen

Openbaar vervoer

  • Inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer (HOV-bus) in Ridderkerk.
  • Toename gebruik openbaar vervoer.
  • Versterken exploitatie buslijn 601.
  • Blijvend gezonde exploitatie Driehoeksveer en inzetten op stimuleren gebruik van de Waterbus.
  • Blijvend inzetten op de samenwerking van de openbaar vervoerrelatie met MRDH, de regio Rotterdam en de Drechtsteden.

Op het gebied van openbaar vervoer is het belangrijk om de inmiddels versterkte regionale positie tussen Rotterdam en Drechtsteden verder uit te bouwen. Snelle en betrouwbare openbaar vervoer verbindingen spelen hierbij een belangrijke rol. En we zetten ook in op het versnellen van de openbaar vervoer verbindingen met Rotterdam en Drechtsteden.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten
2.1:Verkeer en vervoer -8.151.800,00 -6.924.600,00 -7.665.900,00 -8.313.400,00 -8.413.400,00
2.2:Parkeren -198.800,00 -271.800,00 -270.600,00 -269.700,00 -268.900,00
2.4:Economische havens en waterwegen -615.600,00 -520.100,00 -520.000,00 -542.200,00 -547.500,00
2.5:Openbaar vervoer -250.600,00 -207.100,00 -213.400,00 -213.300,00 -211.600,00
Totaal Lasten -9.216.800,00 -7.923.600,00 -8.669.900,00 -9.338.600,00 -9.441.400,00
Baten
2.1:Verkeer en vervoer 277.100,00 199.400,00 199.400,00 199.400,00 199.400,00
2.4:Economische havens en waterwegen 158.500,00 168.200,00 167.800,00 167.800,00 167.800,00
2.5:Openbaar vervoer 107.700,00 107.700,00 107.700,00 107.700,00 107.700,00
Totaal Baten 543.300,00 475.300,00 474.900,00 474.900,00 474.900,00
Saldo - Lasten en baten -8.673.500,00 -7.448.300,00 -8.195.000,00 -8.863.700,00 -8.966.500,00
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 2.949.100,00 3.264.400,00 2.835.100,00 2.040.400,00 1.643.300,00
Totaal Onttrekkingen 2.949.100,00 3.264.400,00 2.835.100,00 2.040.400,00 1.643.300,00
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -1.712.400,00 -2.465.700,00 -2.022.500,00 -1.310.300,00 -1.283.200,00
Totaal Stortingen -1.712.400,00 -2.465.700,00 -2.022.500,00 -1.310.300,00 -1.283.200,00
Saldo - Reserves 1.236.700,00 798.700,00 812.600,00 730.100,00 360.100,00

Toelichting

Verkeer en vervoer

Het verschil in de lasten tussen 2021 en 2020 komt door het vervallen van incidentele beheerkosten voor Nieuw Reijerwaard, omdat in 2020 ook rekening is gehouden met de afrekening van de kosten uit 2019. Vanaf 2021 zijn ingevolge de Kadernota 2021 de kosten geraamd van het mobiliteitsplan.
Ook vervallen in 2021 de incidentele lasten van 2020 voor het onderzoek naar een geluidscherm langs de A15.

De meerjarige lasten vanaf 2022 nemen toe door toename van kapitaallasten van nieuwe investeringen.
In 2020 is een bijdrage aan het waterschap Hollandse Delta geraamd voor de aanleg van geluidreducerend asfalt op een deel van de Rotterdamseweg. Ook in 2022 is hiervoor een bijdrage in de begroting opgenomen. Hoewel ook in 2021 en 2023 kosten voor stil asfalt zijn geraamd, zijn ten opzichte van 2021 de kosten in 2022 hierdoor hoger.
Vanaf 2022 is er sprake van een kostenstijging in verband met wegenonderhoud in Nieuw Reijerwaard. In de planperiode nemen deze kosten toe als gevolg van de uitbreiding van het te beheren gebied.
Vanaf 2024 vervallen de lasten voor het verhogen van het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden en trottoirs van minimaal naar standaard voor woongebieden en doorgaande wegen.

Het verschil in de baten is het gevolg van dekking uit het ISV3 budget geluid ten behoeve van geluidreducerend asfalt en de dekking van de doorgeschoven prestatie vervangen deklaag Vlietlaan – Geerlaan, ook uit het ISV3 budget.
Ingevolge de Kadernota 2021 zijn de inkomsten uit degeneratievergoedingen voor wegen verhoogd.

Economische havens en waterwegen

In 2020 is incidenteel budget geraamd voor het afsluiten van het baggerdepot Oudelande.
In 2021 vervalt ook de doorgeschoven prestatie dagelijks onderhoud waterwegen met betrekking tot de beheerkosten Nieuw Reijerwaard.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
20 Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading. Score 1-10. 7,2
Bron: Ondernemerspeiling
21 Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid. Score 1-10. 8,6
Bron: Burgerpeiling
22 Bereikbaarheid met de auto. Score 1-10. 7,9
Bron: Burgerpeiling
23 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Score 1-10. 6,9
Bron: Burgerpeiling
24 Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal onveilige verkeerssituaties in de buurt. % inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren. 20,0%
Bron: Burgerpeiling