Uitgaven

11,73%

€ 21.179.300,00

11,73% Complete

Inkomsten

8,93%

€ 16.135.300,00

8,93% Complete

Saldo

5840,6%

€ -5.044.000,00

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Uitgaven

11,73%

€ 21.179.300,00

11,73% Complete

Inkomsten

8,93%

€ 16.135.300,00

8,93% Complete

Saldo

5840,6%

€ -5.044.000,00

Programmavisie

Diverse ruimtelijke ontwikkelingen worden in samenhang met elkaar ingevuld en vormgegeven. Het Integraal Accommodatieplan (IAP) en de actualisatie (AIAP) hierop zijn daarvan een belangrijk element. Flexibele omgevingsplannen zijn een hulpmiddel om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en wensen. Samen met de woningbouwcorporaties zetten we ons in voor een evenwichtige en kwalitatief goede woningvoorraad, beschikbaar voor alle doelgroepen, inclusief eenpersoonshuishoudens (van jong tot oud) en beschermd wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met wensen die voortkomen uit de samenleving. Levensloopbestendigheid, klimaatadaptatie en energietransitie zijn hierbij belangrijke aspecten.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Transformatie werklocaties
De gemeente koestert haar bedrijfsterreinen, tegelijkertijd is er druk op de schaarse ruimte in Ridderkerk om haar inwoners te kunnen huisvesten. Transformatie van bedrijventerreinen kan niet zonder een goede situatieschets en aandacht voor compensatie, functiemenging en beter benutten. In een compensatieplan geeft de gemeente aan hoe zij dit aan wil pakken.

Concreet voor Ridderkerk is het volgende aan de orde: een aantal bepalende bedrijven in Ridderkerk zijn gehuisvest op terreinen die voor transformatie in aanmerking komen. Zij willen best weg, maar uitbreidingsruimte ter compensatie is niet eenvoudig te vinden. Desondanks is er de gemeente vanuit het oogpunt van werkgelegenheid veel aan gelegen de bedrijven te huisvesten.

Onderwijshuisvesting

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De invoeringsdatum is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verplaatst, omdat de rekensoftware benodigd voor de berekening van de energieprestatie van een gebouw, nog niet beschikbaar is. Bij de nieuwbouw van het Gemini College is hiermee in de begroting al rekening gehouden. Bij de nieuwbouw van De Driemaster is in de begroting nog geen rekening gehouden met deze kosten. De VNG zal gemeenten adviseren hoe dit verwerkt kan worden in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Accommodaties (inclusief sport)

Het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed is een continu aandachtspunt. In 2021 is er bijzondere aandacht voor de warmtevisie en de aansluiting hierop met het maatschappelijk vastgoed.

Begraafplaatsen

De landelijke tendens van een toename van crematies en afname van begraven is in beperkte mate ook merkbaar in onze gemeente. De laatste jaren neemt het aantal begrafenissen af, wordt meer afstand gedaan van grafrechten van oudere graven en is het aantal nieuw uit te geven graven beperkter doordat er meer bijzettingen zijn in bestaande graven. Deze ontwikkelingen worden meegenomen bij de beoogde uitbreiding van de begraafplaats Vredehof en in de berekening van de graftarieven. De coronaperiode vanaf het 1e kwartaal van 2020 heeft over het hele jaar genomen niet geleid tot veel meer begrafenissen. Ondanks de afname van het aantal begrafenissen volgens de landelijke ontwikkeling is het borgen van de capaciteit van het aantal grafvakken nodig. Naast het ruimen van graven is vanwege het teruglopende aantal vrij beschikbare grafplaatsen op de bestaande begraafplaatsen uitbreiding van de begraafplaats nodig.

Ruimtelijke ordening

Met de gebiedsvisie Rivieroevers willen we de ruimtelijke kwaliteit langs de oevers van de rivieren de Nieuwe Maas en de Noord verbeteren. Er moet een goede afweging gemaakt worden en een optimale balans gezocht worden tussen (watergebonden) bedrijvigheid, wonen en recreatie. Dat betekent in veel gevallen ook keuzes maken waar we wat wel en niet willen. Dit ook in relatie tot de regionale en provinciale afspraken over (watergebonden) bedrijvigheid en wonen en de visies van de omliggende gemeenten.

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken en meer ruimte voor initiatieven mogelijk te maken. Om dit vorm te geven zijn een aantal kerninstrumenten opgenomen in de Omgevingswet. Bijvoorbeeld de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

In Ridderkerk is Het Zand nog de enige gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw. In 2020 is de bouw van de vijfde fase van Het Zand gestart. Deze fase, bestaande uit vijftig eengezinswoningen, wordt in 2021 voltooid. In 2020 is ook de bouw van het eerste gedeelte van de zesde fase van Het Zand gestart. Dit deel, bestaande uit 37 eengezinswoningen zal eind 2021 zijn voltooid. Het tweede deel van deze fase bestaat uit de bouw van een appartementencomplex met 58 appartementen. De start van de bouw zal in 2021 of 2022 zijn. De zevende (laatste) fase wordt voorbereid. Een ander project in deze grondexploitatie betreft de Driehoek Het Zand. Dit project is aanbesteed. In totaal zijn hier 88 appartementen en 43 eengezinswoningen gepland. Het project bestaat uit drie bouwblokken. De bouw van het eerste blok (55 appartementen) start in 2021.

Wonen en bouwen

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Zij gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Door een stijgende vraag naar woningen en steeds hogere huizenprijzen raakt dit voor meer mensen buiten bereik. Daarom komt er een woningbouwimpuls beschikbaar van 1 miljard euro om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. De woningbouwimpuls moet bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls.
Ook wil het kabinet de wachtlijsten in de huursector aanpakken zodat mensen sneller aan een betaalbare woning kunnen komen. Zij geeft hiervoor korting op de verhuurderheffing van 1 miljard euro. Daardoor ontstaat er een gerichte stimulans voor woningcorporaties en andere verhuurders om meer betaalbare woningen te bouwen. Dankzij de extra middelen kunnen de verhuurders meer sociale en middel dure huurwoningen gaan bouwen. Dit hoeft dan niet ten koste te gaan van de betaalbaarheid en duurzaamheid van de bestaande voorraad. Daarnaast komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen.
Voor Ridderkerk worden de mogelijkheden om aanspraak te maken op zowel de woningbouwimpulsgelden als de korting op de verhuurderheffing onderzocht.

Beleidsdocumenten

Document Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw beleid
Raad College
Actualisatie Integraal Accommodatieplan Ridderkerk 2019 X        
Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk (2020) X        
Beeldkwaliteitsplan De Oude Boomgaert – onderdeel Welstandsnota Ridderkerk (2018) X        
Beeldkwaliteitsplan Nieuw Reijerwaard – onderdeel Welstandsnota Ridderkerk (2014) X        
Beeldkwaliteitsplan woningbouw Lagendijk 104-106 – onderdeel Welstandsnota Ridderkerk (2011) X        
Beheerplan Begraafplaatsen 2014-2018 X     X  
Beleidsregel vergroting hoofdgebouw van karakteristieke bestaande woningen in linten (2002)   X      
Beleidsregel Vestigingsbeleid detailhandel Noordenweg (2011)   X      
Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020 X        
Gebiedsvisie Centrum Oost (Noordenweg en omgeving)         X
Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving (2017) X   X    
Gebiedsvisie Plein Oost en omgeving (2018) X   X    
Gebiedsvisie Rivieroevers         X
Gebiedsvisie Sportpark Bolnes     X    
Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk (2015)   X      
Integraal Accommodatieplan Ridderkerk X        
Nota grondbeleid 2016 - 2019 X        
Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017) X   X    
Participatiebeleid voor ruimtelijke projecten         X
Prestatieafspraken 2020-2024 Wooncompas, gemeente Ridderkerk, bewonersraad Progressie (2020)   X      
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Ridderkerk (2008) X        
Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018 - 2030   X      
Regionale Woonvisie       X  
Verordening Blijverslening Ridderkerk 2017 X        
Verordening Starterslening Ridderkerk 2019 X        
Verordening Verzilverlening gemeente Ridderkerk 2019 X        
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019 X        
Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 (2020) X        
Visie Grondposities   X X    
Welstandsnota Ridderkerk (2009) X        
Werkboek Woningbouwstrategie 2010 - 2020 X     X  
Woningbouwstrategie (2011) X        

Wat willen we bereiken?

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Een gezond economisch klimaat voor de bedrijfsterreinen in Ridderkerk waarbij de schaarse ruimte efficiënter wordt gebruikt en beter wordt benut. Daar waar bedrijven verdwijnen door transformatie van werken naar wonen, wordt actief naar ruimte gezocht om deze afname te compenseren.

Zo gaan we dat doen

Onderwijshuisvesting

Binnen de grenzen van de geldende verordening werken we aan een optimale huisvesting van het onderwijs.

Zo gaan we dat doen

Accommodaties (inclusief sport)

Optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk heeft verschillende doelen:

 • Het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede accommodaties.
 • Zorgen voor een evenwichtige spreiding van accommodaties.
 • Zorgdragen voor een goede bezetting en een verantwoorde besteding van middelen.
 • Het schoon en veilig houden van de accommodaties.

Met de verdere uitwerking van het Actualisatie Integraal Accommodatie Plan (AIAP) in 2021 zal dit het te behalen resultaat worden.

Zo gaan we dat doen

Begraafplaatsen

Op de begraafplaatsen moet voldoende capaciteit zijn voor de diverse soorten graven en het plaatsen voor urnen. Regelmatig worden algemene graven geruimd en, na afloop van de grafrechtperiode, graven geruimd die niet worden verlengd. Voor de nabestaanden moet er ook na het herbegraven van het geruimde graf een herdenkingsplaats zijn. De begraafplaatsen moeten een verzorgde uitstraling geven. Daar is het onderhoud op gericht. Het rouwcentrum moet voldoende voorzieningen hebben voor de veelvuldige uitvaartdiensten. Met de aanpassingen uitgevoerd in 2019 zijn de aanwezige knelpunten verholpen.

Zo gaan we dat doen

Ruimtelijke ordening

 • Goede samenhang tussen de sociaal maatschappelijke opgaven vanuit het AIAP, de ruimtelijke opgaven uit de omgevingsvisie en de belangen van grondeigenaren, bewoners en ondernemers.
 • Op zowel organisatorisch, bestuurlijk en uitvoeringsniveau Omgevingswet-proof zijn. Hiermee bedoelen we dat een ieder weet wat de Omgevingswet voor zijn of haar (dagelijkse) werk voor effect heeft.
 • Ontwikkelingsruimte is schaars. Daarom streven wij naar duurzame gebiedsontwikkeling. Dit vraagt een integrale afweging van (ruimtelijke) plannen, projecten en marktinitiatieven. Daarbij werken we niet alleen, maar samen met stakeholders en andere betrokkenen. We verwachten met een integrale aanpak een kwalitatief beter resultaat van de fysieke leefomgeving te bereiken.

Met de gebiedsvisie Rivieroevers willen we de ruimtelijke kwaliteit langs de oevers van de rivieren de Nieuwe Maas en de Noord verbeteren en beter benutten.
Doel van de acties uit de Routekaart is de realisatie van een optimalisatieslag, beter in control zijn door een integrale benadering van onze haven en initiatieven en werkzaamheden te toetsen aan gebiedsvisies.

Zo gaan we dat doen

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

 • Uitgifte van grond ten behoeve van woningbouw:
  o In overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie.
  o Passend binnen de gemeentelijke woningbouwstrategie.
  o Binnen de gestelde financiële kaders.

Zo gaan we dat doen

Wonen en bouwen

 • Goed wonen in Ridderkerk: voldoende kans op een woning, betaalbaar wonen en leefbare wijken met een goede sociale samenhang.
 • Goede woningen in Ridderkerk: voldoende woningen in de totale en sociale voorraad volgens de afspraken in het Regioakkoord en de Prestatieafspraken, kwalitatief goede woningvoorraad, duurzaam wonen en kleine woonvormen voor eenpersoonshuishoudens.
 • Goede samenwerking met Wooncompas en het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: goede monitoring van de woningmarkt, woningvoorraad en afspraken.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 (K2021) Begroting 2022 (K2021) Begroting 2023 (K2021) Begroting 2024 (K2021)
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -796.100,00 -869.400,00 -1.109.800,00 -873.200,00 -991.600,00
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.194.400,00 -4.039.800,00 -4.364.300,00 -4.359.600,00 -4.359.600,00
4.2:Onderwijshuisvesting -2.022.000,00 -1.881.800,00 -2.028.800,00 -2.519.400,00 -2.985.800,00
5.2:Sportaccommodaties -4.317.400,00 -3.563.600,00 -4.610.900,00 -4.513.100,00 -4.476.200,00
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -1.060.300,00 -1.525.000,00 -1.543.400,00 -1.555.800,00 -1.550.900,00
8.1:Ruimtelijke ordening -1.302.000,00 -1.422.900,00 -1.342.600,00 -1.336.700,00 -1.336.400,00
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -5.291.200,00 -4.661.600,00 -3.549.800,00 -1.361.300,00 -654.700,00
8.3:Wonen en bouwen -502.300,00 -1.259.900,00 -1.254.800,00 -1.251.100,00 -1.245.300,00
Totaal Lasten -20.485.700,00 -19.224.000,00 -19.804.400,00 -17.770.200,00 -17.600.500,00
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 172.400,00 172.400,00 172.400,00 172.400,00 172.400,00
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.158.300,00 3.913.000,00 3.913.000,00 3.913.000,00 3.913.000,00
4.2:Onderwijshuisvesting 0,00 1.300,00 9.000,00 47.700,00 47.700,00
5.2:Sportaccommodaties 1.393.900,00 1.393.900,00 1.393.900,00 1.393.900,00 1.393.900,00
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 1.492.300,00 1.395.700,00 1.397.200,00 1.415.100,00 1.416.500,00
8.1:Ruimtelijke ordening 60.600,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 5.290.400,00 4.773.800,00 3.662.000,00 1.473.500,00 766.900,00
8.3:Wonen en bouwen 51.200,00 51.200,00 51.200,00 78.900,00 78.900,00
Totaal Baten 13.619.100,00 11.761.900,00 10.659.300,00 8.555.100,00 7.849.900,00
Saldo - Lasten en baten -6.866.600,00 -7.462.100,00 -9.145.100,00 -9.215.100,00 -9.750.600,00
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 2.516.200,00 831.100,00 1.598.300,00 967.200,00 1.655.800,00
Totaal Onttrekkingen 2.516.200,00 831.100,00 1.598.300,00 967.200,00 1.655.800,00
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -693.600,00 -693.600,00 -769.400,00 -1.192.400,00 -1.192.400,00
Totaal Stortingen -693.600,00 -693.600,00 -769.400,00 -1.192.400,00 -1.192.400,00
Saldo - Reserves 1.822.600,00 137.500,00 828.900,00 -225.200,00 463.400,00

Toelichting

Beheer overige gebouwen en gronden

In 2020 is een doorgeschoven prestatie geraamd betreffende planmatig onderhoud voor Gebouw C, Koningsplein. Verder wijken de kosten van groot onderhoud af van 2020.
Conform de meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) fluctueren de kosten van groot onderhoud van gebouw C over de jaren. In 2022 en 2024 geeft dit ten opzichte van 2021 nadelen te zien.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De verschillen in lasten en baten betreffen de fluctuaties in grondexploitaties. Vanaf 2022 wordt het nadeel op de lasten met name verklaard door de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard in de beheerkosten.

Onderwijshuisvesting

De meerjarig stijging van de lasten komen voort uit de mutaties in de kapitaallasten inzake huisvestingskosten openbaar basisonderwijs in 2024, inzake huisvestingskosten bijzonder basisonderwijs in 2022, 2023 en 2024 en inzake huisvestingskosten openbaar voortgezet onderwijs in 2022, 2023 en 2024.

Sportaccommodaties

Meerjarige mutaties in de lasten ontstaan door fluctuaties in groot onderhoud ingevolge het meerjarenonderhoudsplan en verschillen in kapitaallasten voor sporthal en binnenbad de Fakkel.
Ten opzichte van 2020 dalen de lasten door wegvallende sloop- en afwaarderingskosten van de Beverbol en afname van kapitaallasten.
In 2022 zijn sloopkosten geraamd van de gymzaal aan PC Hooftstraat 5.
Vanaf 2022 nemen de lasten toe door kapitaallasten van sporthal Drievliet, sportzaal Populierenlaan Gemini, sporthal PC Hooftpark en groene sportvelden en terreinen.
Vanaf 2024 nemen de lasten toe door kapitaallasten van gymlokaal De Noord.

Begraafplaatsen

In de 1e Tussenrapportage 2020 zijn incidentele kosten geraamd voor het vervangen van gazonpaden door asfalt.
Conform de Kadernota 2021 is het budget voor extern personeel vanaf 2021 verlaagd.

Ruimtelijke ordening

In 2021 zijn, ingevolge de Kadernota 2021 en het collegeprogramma, incidentele kosten geraamd voor transformatie van het centrum, Oost en de PC Hooftstraat.
In 2020 zijn incidentele kosten geraamd inzake een doorgeschoven prestatie uit de jaarrekening 2019 betreffende visie rivieroevers en het ontwikkelperspectief Centrum.

We willen binnen de gebiedsvisie een goede afweging maken en een optimale balans zoeken tussen (watergebonden) bedrijvigheid, wonen en recreatie. Dat betekent in veel gevallen ook keuzes maken waar we wat wel en niet willen. Dit ook in relatie tot de regionale en provinciale afspraken over (watergebonden) bedrijvigheid en wonen en de visies van de omliggende gemeenten.

We gaan systematisch de onderdelen uit de Routekaart uitvoeren, te weten Havenbeveiliging, Contractbeheer, Havenverordeningen, Beheer & Onderhoud, Meldplicht Zeeschepen en Havenmeesterschap. Dit alles in relatie tot de toekomst van de haven die in de gebiedsvisie Rivieroevers wordt geanalyseerd.

Grondexploitaties

De verschillen in lasten en baten betreffen de fluctuaties in grondexploitaties.
Een andere mutatie aan de batenkant zijn de opbrengsten die vanaf 2021 worden geraamd uit het erfpachtcanon.

Wonen en bouwen

In 2020 zijn, op grond van het collegeprogramma, incidentele kosten geraamd voor onderzoek ‘Kans particuliere renovatie woningen’. Ook zijn er kosten voor het opstellen van een woonvisie (1e Tussenrapportage 2020).

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
67 Koopwoningen ten opzichte van aantal huurwoningen. In %. 56,2% koop tegen 43,8% huur
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
68 Particuliere huurwoningen ten opzichte van sociale huurwoningen. In %. 4,3% particuliere tegen 39,6% sociale huur
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
69 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens. In euro 's. 747 (2020)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
70 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens. In euro 's. 662 (2020)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
71 Uitvoering Wet WOZ. Waardering. Voldoende (2020)
Bron: Waarderingskamer
72 Afgeronde bezwaarschriften WOZ voor eind oktober van het jaar. In %. 95,0% (2020)
Bron: Gemeente
73 Bezwaarschriften WOZ onder het landelijke afwijkingspercentage. In %. 1,8% (2020)
Aantal bezwaarschriften. 360 (2020)
Bron: Gemeente
74 Gemiddelde WOZ-waarde. In euro 's. 213.000 (2020)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
75 Nieuw gebouwde woningen. Aantal per 1.000 woningen. 1,6
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
76 Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten. Vergelijking gemaakt met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. (Zie paragraaf Lokale heffingen) Zie paragraaf Lokale heffingen
Bron: Coelo