Sitemap

2e Tussenrapportage 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Financiële samenvatting Blz. 7
Incidentele baten en lasten en structureel saldo Blz. 8
Begroting 2021 na wijziging incl. meerjaren mutaties Blz. 9
Begrotingsmutaties Blz. 10
Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties Blz. 11
Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties Blz. 12
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 13
Wat mag het kosten? Blz. 14
Toelichtingen Blz. 15
Toelichting 0.1 Bestuur Blz. 16
600101 Participatiebudget besturen Blz. 17
600520 Bijdrage BAR uren Blz. 18
Toelichting 0.2 Burgerzaken Blz. 19
600300 Verkiezingen Blz. 20
600311 Lasten Burgerlijke stand Blz. 21
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 22
698001 Mutaties reserves Programma 1 Blz. 23
Programma 2 Veiligheid Blz. 24
Wat mag het kosten? Blz. 25
Toelichtingen Blz. 26
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 27
614030 Overige maatregelen Blz. 28
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 29
682210 WABO-vergunningen (lasten) Blz. 30
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 31
Wat mag het kosten? Blz. 32
Toelichtingen Blz. 33
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 34
621000 Planmatig onderhoud wegen Blz. 35
621001 Dagelijks onderhoud wegen Blz. 36
621025 Civiele Kunstwerken Blz. 37
621050 Mobiliteitsplan Blz. 38
672326 Reiniging openbare ruimte Blz. 39
Programma 4 Economische zaken Blz. 40
Wat mag het kosten? Blz. 41
Toelichtingen Blz. 42
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 43
631060 Overige gebouwen Blz. 44
Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 45
631005 Economische advisering Blz. 46
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 47
Wat mag het kosten? Blz. 48
Toelichtingen Blz. 49
Toelichting 5.6 Media Blz. 50
651000 Bibliotheek Blz. 51
Programma 7 Sociaal domein Blz. 52
Wat mag het kosten? Blz. 53
Toelichtingen Blz. 54
Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 55
662101 Vluchtelingenwerk trajecten Blz. 56
667005 Wijkwerk Blz. 57
667015 Mantelzorg en vrijwilligersbeleid Blz. 58
667045 Lokaal Preventief Jeugd Blz. 59
Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Blz. 60
661000 Wet BUIG uitkeringen Blz. 61
661002 TOZO Heroriëntatie Blz. 62
661010 TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzak.Kosten) Blz. 63
Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 64
662301 Re-integratieprojecten Blz. 65
Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 66
666100 Voorzieningen WMO gehandicapten Blz. 67
Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 68
661410 Schuldhulpverlening Blz. 69
667200 WMO Huishoudelijke verzorging PGB Blz. 70
667215 WMO Begeleiding en overige PGB Blz. 71
Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 72
667205 Lokale Jeugdhulp PGB Blz. 73
668200 Lokale Jeugdhulp ZIN Blz. 74
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 75
698007 Mutaties reserves Programma 7 Blz. 76
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 77
Wat mag het kosten? Blz. 78
Toelichtingen Blz. 79
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Blz. 80
671405 Locaties vaccineren Corona Blz. 81
Toelichting 7.2 Riolering Blz. 82
672200 Riolering planmatig onderhoud Blz. 83
Toelichting 7.4 Milieubeheer Blz. 84
672310 Geluid Blz. 85
672315 Duurzame energietransitie Blz. 86
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 87
681008 Aanpak herinrichting Oosterpark Blz. 88
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 89
Wat mag het kosten? Blz. 90
Toelichtingen Blz. 91
Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 92
68300302 GREX Cornelisland Blz. 93
Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Blz. 94
653010 Zwembaden Blz. 95
653011 Binnensportaccommodaties Blz. 96
653083 Sporthal de Beverbol Blz. 97
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 98
681000 Bestemmingsplannen Blz. 99
681028 Waalvisie Blz. 100
Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Blz. 101
68300301 GRB: Erfpachtsgronden Blz. 102
68300306 GREX Het Zand Blz. 103
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 104
682100 Wijkbeheer Blz. 105
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 106
698009 Mutaties reserves Programma 9 Blz. 107
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 108
Wat mag het kosten? Blz. 109
Toelichtingen Blz. 110
Toelichting 0.4 Overhead Blz. 111
600230 Communicatie en voorlichting Blz. 112
600240 Juridische zaken Blz. 113
600530 Overhead vanuit de BAR Blz. 114
Toelichting 0.5 Treasury Blz. 115
633015 Deelnemingen nutsbedrijven Blz. 116
691102 Toerekenen rente overig Blz. 117
Toelichting 0.61 OZB woningen Blz. 118
693300 OZB Woningen Blz. 119
Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Blz. 120
693350 OZB Niet Woningen Blz. 121
Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Blz. 122
621500 Baten betaald (straat)parkeren Blz. 123
Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 124
692100 Algemene Uitkering Blz. 125
Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Blz. 126
507020 Gemeentehuis Rkrk Koningsplein 1 Blz. 127
Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 128
694200 Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 129
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 130
698010 Reservemutaties buiten progr. Blz. 131
Overzicht investeringen Blz. 132
Investeringen Blz. 133
Investeringen ten laste van voorziening riolering Blz. 134
Bijlagen Blz. 135
Bijlage 1 Verdeling personeels- en huisvestingskosten aan taakvelden Blz. 136
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden Blz. 137
Bijlage 2 Coronarapportage Blz. 138
Coronarapportage Blz. 139
Bijlage 3 Openstaande raadtoezeggingen per september 2021 Blz. 140
Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per september2020 Blz. 141
Bijlage 4 Bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met juni 2021 Blz. 142
Toelichtingen Blz. 143
Bestuursrapportage Blz. 144
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap