Sitemap

Sitemap

2e Tussenrapportage 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Financiële samenvatting Blz. 10  
Incidentele baten en lasten en structureel saldo Blz. 11  
Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties Blz. 12  
Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties Blz. 13  
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 14  
Wat mag het kosten? Blz. 15  
Toelichtingen Blz. 16  
Toelichting 0.1 Bestuur Blz. 17  
600101 Participatiebudget besturen Blz. 18  
600520 Bijdrage BAR uren Blz. 19  
Toelichting 0.2 Burgerzaken Blz. 20  
600300 Verkiezingen Blz. 21  
600311 Lasten Burgerlijke stand Blz. 22  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 23  
698001 Mutaties reserves Programma 1 Blz. 24  
Programma 2 Veiligheid Blz. 25  
Wat mag het kosten? Blz. 26  
Toelichtingen Blz. 27  
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 28  
614030 Overige maatregelen Blz. 29  
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 30  
682210 WABO-vergunningen (lasten) Blz. 31  
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
Toelichtingen Blz. 34  
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 35  
621000 Planmatig onderhoud wegen Blz. 36  
621001 Dagelijks onderhoud wegen Blz. 37  
621025 Civiele Kunstwerken Blz. 38  
621050 Mobiliteitsplan Blz. 39  
672326 Reiniging openbare ruimte Blz. 40  
Programma 4 Economische zaken Blz. 41  
Wat mag het kosten? Blz. 42  
Toelichtingen Blz. 43  
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 44  
631060 Overige gebouwen Blz. 45  
Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 46  
631005 Economische advisering Blz. 47  
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 48  
Wat mag het kosten? Blz. 49  
Toelichtingen Blz. 50  
Toelichting 5.6 Media Blz. 51  
651000 Bibliotheek Blz. 52  
Programma 7 Sociaal domein Blz. 53  
Wat mag het kosten? Blz. 54  
Toelichtingen Blz. 55  
Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 56  
662101 Vluchtelingenwerk trajecten Blz. 57  
667005 Wijkwerk Blz. 58  
667015 Mantelzorg en vrijwilligersbeleid Blz. 59  
667045 Lokaal Preventief Jeugd Blz. 60  
Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Blz. 61  
661000 Wet BUIG uitkeringen Blz. 62  
661002 TOZO Heroriëntatie Blz. 63  
661010 TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzak.Kosten) Blz. 64  
Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 65  
662301 Re-integratieprojecten Blz. 66  
Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 67  
666100 Voorzieningen WMO gehandicapten Blz. 68  
Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 69  
661410 Schuldhulpverlening Blz. 70  
667200 WMO Huishoudelijke verzorging PGB Blz. 71  
667215 WMO Begeleiding en overige PGB Blz. 72  
Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 73  
667205 Lokale Jeugdhulp PGB Blz. 74  
668200 Lokale Jeugdhulp ZIN Blz. 75  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 76  
698007 Mutaties reserves Programma 7 Blz. 77  
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 78  
Wat mag het kosten? Blz. 79  
Toelichtingen Blz. 80  
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Blz. 81  
671405 Locaties vaccineren Corona Blz. 82  
Toelichting 7.2 Riolering Blz. 83  
672200 Riolering planmatig onderhoud Blz. 84  
Toelichting 7.4 Milieubeheer Blz. 85  
672310 Geluid Blz. 86  
672315 Duurzame energietransitie Blz. 87  
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 88  
681008 Aanpak herinrichting Oosterpark Blz. 89  
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 90  
Wat mag het kosten? Blz. 91  
Toelichtingen Blz. 92  
Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 93  
68300302 GREX Cornelisland Blz. 94  
Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Blz. 95  
653010 Zwembaden Blz. 96  
653011 Binnensportaccommodaties Blz. 97  
653083 Sporthal de Beverbol Blz. 98  
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 99  
681000 Bestemmingsplannen Blz. 100  
681028 Waalvisie Blz. 101  
Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Blz. 102  
68300301 GRB: Erfpachtsgronden Blz. 103  
68300306 GREX Het Zand Blz. 104  
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 105  
682100 Wijkbeheer Blz. 106  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 107  
698009 Mutaties reserves Programma 9 Blz. 108  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 109  
Wat mag het kosten? Blz. 110  
Toelichtingen Blz. 111  
Toelichting 0.4 Overhead Blz. 112  
600230 Communicatie en voorlichting Blz. 113  
600240 Juridische zaken Blz. 114  
600530 Overhead vanuit de BAR Blz. 115  
Toelichting 0.5 Treasury Blz. 116  
633015 Deelnemingen nutsbedrijven Blz. 117  
691102 Toerekenen rente overig Blz. 118  
Toelichting 0.61 OZB woningen Blz. 119  
693300 OZB Woningen Blz. 120  
Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Blz. 121  
693350 OZB Niet Woningen Blz. 122  
Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Blz. 123  
621500 Baten betaald (straat)parkeren Blz. 124  
Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 125  
692100 Algemene Uitkering Blz. 126  
Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Blz. 127  
507020 Gemeentehuis Rkrk Koningsplein 1 Blz. 128  
Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 129  
694200 Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 130  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 131  
698010 Reservemutaties buiten progr. Blz. 132  
Overzicht investeringen Blz. 133  
Investeringen Blz. 134  
Investeringen ten laste van voorziening riolering Blz. 135  
Bijlagen Blz. 136  
Bijlage 1 Verdeling personeels- en huisvestingskosten aan taakvelden Blz. 137  
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden Blz. 138  
Bijlage 2 Coronarapportage Blz. 139  
Coronarapportage Blz. 140  
Bijlage 3 Openstaande raadtoezeggingen per september 2021 Blz. 141  
Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per september2020 Blz. 142  
Bijlage 4 Bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met juni 2021 Blz. 143