Voorwoord

Tweemaal per jaar wordt er een tussenrapportage opgesteld. Dit is vastgesteld in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017. In een tussenrapportage worden afwijkingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven. Dit geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn.

Dit is de tweede tussenrapportage van het jaar 2021. De opzet is gelijk aan de eerste tussenrapportage, dus met de nieuwe indeling van mutaties per programma. Dit levert een beter inzicht op het saldo per programma. Het totaal van alle mutaties wordt weergegeven in het hoofdstuk 'Financiële samenvatting'. Daarbij wordt ook het structurele begrotingsevenwicht getoond. Dit inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Bij het nemen van besluiten met grotere financiële gevolgen is het immers van belang dat uw raad kan zien wat de gevolgen daarvan zijn op langere termijn.

Het saldo van deze tussenrapportage laat een positief beeld zien met uitschieters op het programma Sociaal domein en Niet in de programma’s opgenomen lasten en baten. In het programma Sociaal Domein zijn vooral corona gerelateerde onderwerpen, zoals Tozo en TONK, en jeugdhulp onderwerpen die het saldo van dit programma bepalen. Daarnaast wordt het saldo mede bepaald door een fors hogere algemene uitkering als gevolg van hogere begrote uitgaven van het Rijk en de afrekening van het BTW-compensatiefonds.

Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage over de programma’s en taakvelden is gebaseerd op de procentuele verdeling van 2021 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 1.