Leeswijzer

Leeswijzer

De 2e Tussenrapportage 2021 bestaat uit twee delen:

  1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting.
  2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de coronarapportage, de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal Domein.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 per programma samengevoegd onder de noemer 'Diverse kleine mutaties' en worden niet apart toegelicht.

De kolom ‘Begroting 2021 na wijziging’ toont het saldo van de begroting 2021 inclusief eerdere mutaties. De kolom BN/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

Programma 5 Onderwijs ontbreekt in de tussenrapportage, omdat voor dit programma geen mutaties zijn.

In deze tussenrapportage wordt naast de gebruikelijk vier jaar (2021-2024) ook het jaar 2025 opgenomen. Dit geeft een breder beeld van de saldi voor de komende jaren, zoals deze opgenomen zijn in de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025.

In deze tussenrapportage worden ook verschillende bedragen uit de eerste tussenrapportage van de BAR-organisatie doorbelast aan functionele posten. Met andere woorden: kosten uit de BAR-bijdrage worden toegerekend aan het juiste programma, een interne verrekening. In onderstaande tabel ziet u het totaalbeeld van deze budgettair neutrale doorbelasting.

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur
Doorverdeling coronamutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportage 2021 naar functionele posten L 752.200
0.2 Burgerzaken
Backoffice Cluster Dienstverlening (Doorbelasting) L -34.100
Extra kosten ivm verkiezingen, doorbelasting uit de 1e tussenrapportage L -47.900
Totaal programma 1 670.200 0 0 0
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
8.3 Wonen en bouwen
Doorbelasting uit de 1e tussenrappportage, cluster ROW toename omgevingsvergunningen L -118.400
Totaal programma 2 -118.400 0 0 0
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage betreffende toename vergunningsaanvragen L -10.200
Totaal programma 3 -10.200 0 0 0
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
Basishulp en -ondersteuning
6.2 Wijkteams
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, 3 maanden Inhuur 3 fte voor urgente casuistiek (doorbelasting) L -23.300
6.3 Inkomensregelingen
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage voor uitvoering Tozo L -313.500
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage inhuur L -34.300
Maat- en specialistisch werk
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage KCC/SDV brandzaak (corona) L -32.200
Totaal programma 7 -403.300 0 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
7.4 Milieubeheer
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, toename vergunningsaanvragen L -20.300
Totaal programma 8 -20.300 0 0 0
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.4 Overhead
SDV communicatie (corona, doorverdeling uit 1e turap) L -29.900
Inhuur tijdelijke kracht KCC1 (doorverdeling) L -11.000
Extra personeel KCC (corona, doorverdeling uit 1e turap) L -20.300
Cluster ROW, toename omgevingsvergunningen (corona, doorverdeling uit 1e turap) L -34.200
HR advies OMO (corona, doorverdeling uit 1e turap) L -22.600
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten -118.000 0 0 0
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s 0 0 0 0