Programma 2 Veiligheid

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.129.900
Terugboeken Brandzaken corona inhuur BOA 's BN -46.000
Inhuur extra BOA-capaciteit -60.000
8.3 Wonen en bouwen -149.300
Doorbelasting uit de 1e tussenrappportage, cluster ROW toename omgevingsvergunningen BN -118.400
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -34.900 -20.000 0 0 0
Totaal mutaties Lasten -259.300 -20.000 0 0 0
Totaal mutaties Baten en Lasten -259.300 -20.000 0 0 0
Totaal mutaties Veiligheid -259.300 -20.000 0 0 0