Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
0.4 Overhead -14.517.800
Bijraming in verband met specifiek juridische adviezen -200.000
Prijsverhoging software door grote leveranciers -40.700 -81.400 -81.400 -81.400 -81.400
Stijging licentiekosten -41.700 -41.700 -41.700 -41.700 -41.700
Cluster ROW, toename omgevingsvergunningen (corona, doorverdeling uit 1e turap) BN -34.200
SDV communicatie (corona, doorverdeling uit 1e turap) BN -29.900
0.5 Treasury 67.000
Rentevoordeel aanpassing grondexploitaties Cornelisland, Het Zand en Anjerstraat-Bloemenstraat 54.800
0.8 Overige baten en lasten -910.800
Doorschuiven raming groot onderhoud gemeentehuis nr 2022 BN 400.000 -400.000
0.9 Vennootschapsbelasting -743.800
Nadeel vennootschapsbelasting als gevolg van levering van bloot eigendom van grond en opstal -50.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -75.200 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300
Totaal mutaties Lasten -16.900 -544.400 -144.400 -144.400 -144.400
Baten
0.5 Treasury 530.000
Hoger dividend Stedin over 2020 52.900
0.61 OZB woningen 6.045.000
Hogere OZB - opbrengst woningen 83.100
0.62 OZB niet woningen 5.872.600
Hogere OZB - opbrengst niet woningen 108.000
0.63 Parkeerbelasting 407.200
Minder inkomsten vanuit het betaald straatparkeren door coronamaatregelen -105.000
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 69.876.000
Hogere algemene uitkering, met name door extra middelen jeugdzorg en een positieve afrekening van het BTW-compensatiefonds en 4e coronasteunpakket 1.877.000
Hogere algemene uitkering, door het 4e coronasteunpakket 578.000
Terugdraaien stelpost nominale ontwikkeling accressen (uit septembercirculaire 2020) 223.000 490.000 629.000 629.000
Gevolgen septembercirculaire 2021 1.520.000 2.947.900 2.155.000 2.149.000 2.413.000
Gevolgen septembercirculaire 2021 (corona) 565.000 228.000
Totaal mutaties Baten 4.679.000 3.398.900 2.645.000 2.778.000 3.042.000
Totaal mutaties Baten en Lasten 4.662.100 2.854.500 2.500.600 2.633.600 2.897.600
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 32.370.600
Doorschuiven raming groot onderhoud gemeentehuis nr 2022 BN -400.000 400.000
Totaal Onttrekkingen -400.000 400.000 0 0 0
Totaal mutaties Reserves -400.000 400.000 0 0 0
Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten 4.262.100 3.254.500 2.500.600 2.633.600 2.897.600

Toelichtingen

Toelichting 0.4 Overhead

Onderwerpen

Toelichting 0.5 Treasury

Onderwerpen

Toelichting 0.61 OZB woningen

Onderwerpen

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

Onderwerpen

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting

Onderwerpen

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Onderwerpen

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Onderwerpen

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen