Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -4.041.800
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland BN -2.844.700
5.2 Sportaccommodaties -4.303.800
Bijraming compensatie SSR voor verlies zwembad -129.300
Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021 BN -521.000
Meerwerk asbestwerkzaamheden en kosten uitgestelde sloopwerkzaamheden De Beverbol -44.000
8.1 Ruimtelijke ordening -1.634.100
Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen BN 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600
Waalvisie, bijdrage aan sleutelplekken BN/RB -50.000
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -4.661.600
Extra afschrijving Selderijweg -12.677.100
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand BN -2.356.600
8.3 Wonen en bouwen -1.322.900
Extra inzet snoeiwerkzaamheden door aannemer -90.000 -45.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 4.600 -14.900 -14.900 -14.900 -14.900
Totaal mutaties Lasten -18.681.500 -33.300 11.700 11.700 11.700
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.913.000
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland BN 2.844.700
5.2 Sportaccommodaties 2.251.400
Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021 BN 521.000
8.1 Ruimtelijke ordening 60.600
Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen BN -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.773.800
Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand BN 2.356.600
Verkoopopbrengst erfgrond Selderijweg 12.915.700
Vervallen canon in verband met verkoop grond Selderijweg -117.500 -277.800 -277.800 -277.800 -277.800
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -19.500
Totaal mutaties Baten 18.474.400 -304.400 -304.400 -304.400 -304.400
Totaal mutaties Baten en Lasten -207.100 -337.700 -292.700 -292.700 -292.700
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -693.600
Storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie BN/RB -475.000
Totaal stortingen -475.000
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 1.770.900
Vrijval bestemmingsreserve Waalvisie BN/RB 390.000
Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van afschrijvingsreserve Waalvisie BN/RB 85.000
Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking bijdrijge sleutelplekken BN/RB 50.000
Aframen dekking groot onderhoud overige gebouwen BN -100.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 9.900 23.800 23.800 23.800 23.800
Totaal Onttrekkingen 434.900 23.800 23.800 23.800 23.800
Totaal mutaties Reserves -40.100 23.800 23.800 23.800 23.800
Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed -247.200 -313.900 -268.900 -268.900 -268.900

Toelichtingen

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwerpen

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Onderwerpen

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Onderwerpen

Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Onderwerpen

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen