Bijlage 2 Coronarapportage

Coronarapportage

De compensatie vanuit het gemeentefonds voor de coronakosten van de gemeente Ridderkerk bedraagt € 1.636.000 in het jaar 2021. Dit bedrag kan ingezet worden voor de dekking van corona gerelateerde kosten. Naast het gemeentefonds, zijn er compensaties buiten deze fonds om. Deze worden door het rijk verstrekt als specifieke uitkeringen (SPUK’s). Naast de compensatie die is ontvangen in 2021, zijn er coronaclaims gedekt uit de algemene reserve, tijdens de jaarrekening 2020 is het overschot van de ontvangen corona compensatie toegevoegd aan de algemene reserve.

1. Gemeentefonds - corona rijksmiddelen 2021

Ontvangen Via 1e Tussenrapportage 2021 geclaimd Via 2e Tussenrapportage 2021 geclaimd Verschil Voordeel/ Nadeel
€ 2.259.000 -€ 1.042.900 -€ 371.000 € 845.100 Voordeel
Claims 1e Tussenrapportage 2021
Omschrijving Bedrag
1eTR21 BAR-bijdr. Brandzaak Extra inhuur BOA 's € 46.000
1eTR21 BAR-bijdr. corona, extra personeel KCC € 20.300
1eTR21 BAR-bijdr. corona, extra personeel ivm verkiez. € 47.900
1eTR21 Servicedesk, inh. heroriëntgespr. TOZO € 265.000
1eTR21 Brandzaak corona verkiezingen 2e kamer € 81.900
1eTR21 Servicedesk, inh. heroriëntgespr. TOZO € 26.800
1eTR21 Brandzaak huurcompensatieregeling € 250.000
1eTR21 BAR-bijdr. SDV brandzaak (corona) € 14.300
1eTR21 BAR-bijdr. SDV communicatie (corona) € 29.900
1eTR21 BAR-bijdr. KCC/SDV brandzaak (Corona) € 17.900
1eTR21 BAR-bijdr. HR advies OMO (Corona) € 22.600
1eTR21 BAR-bijdr. cl ROW toen.omgevingsvergunn. € 152.600
1eTR21 BAR-bijdr. Inhuur van extra beleidscapaciteit € 34.300
1eTR21 Eindafrek. over 2020 HVC corona € 23.000
1eTR21 Kwijtsch huurink. Grandcafé Burgerzaken € 10.400
Totaal € 1.042.900
Claims 2e Tussenrapportage 2021
Omschrijving Bedrag
2eTR21 Toename vergunn. aanvr. ruimt. keten € 30.500
2eTR21 Terugb. Brandzaken inhuur BOA 's van BAR € 46.000
2eTR21 Inhuur extra BOA-capaciteit € 60.000
2eTR21 Minder ink. SWS en Wv Drievliet 't Zand € 15.100
2eTR21 Extra inzet snoeiwzh door aannemer € 90.000
2eTR21 Terugb. Brandz. inhuur BOA 's naar 614030 -€ 46.000
2eTR21 Extra capac. backoff. cluster Dienstverl. € 18.800
2eTR21 Extra capac. backoff. cluster Dienstverl.aanv € 15.300
2eTR21 Inhuur tijd. kracht KCC1 € 11.000
2eTR21 Inh 3 mnd 3 fte voor urgente casuistiek € 23.300
2eTR21 Toename vergunningsaanvragen € 20.300
2eTR21 Toename vergunningsaanvragen € 10.200
2eTR21 Inhuur voor zwerfafval € 75.000
2eTR21 Restant bedrag na onttrekking uit alg.reserve Maatschappij € 1.500
Totaal € 371.000

2. Dekking: algemene reserve/jaarrekening vrijgevallen baten Sociaal domein

Onderstaande claims worden onttrokken van de algemene reserve, tijdens de jaarrekening 2020 is het saldo van de coronacompensatie toegevoegd aan de algemene reserve.

Omschrijving Bedrag
1eTR21 Inzet extra personeel uitvoering Tozo € 94.800
1eTR21 Servicedesk, inh. heroriëntgespr. TOZO € 34.100
2eTR21 BUIG, uitv. kosten TOZO € 283.300
Onttrekking van de algemene reserve -€ 410.700
Dekking uit algemene reserve -€ 1.500
Totaal € 0

3. Specifieke uitkering (SPUK)

Onderstaande mutatie wordt gedekt vanuit de specifieke uitkering vanuit het rijk.

Omschrijving Bedrag
2eTR21 KCC Maatsch. TONK/TOZO € 30.200
2eTR21 Voorlopige berek. SPUK-IJZ 1e hj 2021 € 521.000
Dekking SPUK -€ 551.200
Totaal € 0

4. Doorbelasting naar GGD Rotterdam

Omschrijving Bedrag
Locaties vaccineren corona, exploitatiekosten voor priklocatie in Sporthal De Wissel. € 600.000
Doorbelasting naar GGD Rotterdam -€ 600.000
Totaal € 0