Bijlage 1 Verdeling personeels- en huisvestingskosten aan taakvelden

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 1.077.100 47.200 46.600 46.500
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. L -37.500 -40.000
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -59.800 -2.600 -2.600 -2.600
Totaal programma 1 979.800 4.600 44.000 43.900
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -500
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -10.900 -500 -500 -500
Totaal programma 2 -11.400 -500 -500 -500
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -163.900 -7.200 -7.100 -7.100
2.2 Parkeren
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.200 -100
2.4 Economische havens en waterwegen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.300 -100 -100 -100
Totaal programma 3 -167.400 -7.400 -7.200 -7.200
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -38.300 -1.700 -1.700 -1.700
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. L -37.500 -40.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.800 -300 -300 -300
3.1 Economische ontwikkeling
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -13.100 -600 -600 -600
Totaal programma 4 -94.700 -42.600 -2.600 -2.600
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -8.400 -400 -400 -400
Totaal programma 5 -8.400 -400 -400 -400
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
5.1 Sportbeleid en activering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -7.600 -300 -300 -300
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.900 -200 -200 -200
5.5 Cultureel erfgoed
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.000 -100 -100 -100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -157.700 -6.900 -6.800 -6.800
Totaal programma 6 -173.200 -7.500 -7.400 -7.400
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
Basishulp en -ondersteuning
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.100 -200 -200 -200
6.2 Wijkteams
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -53.400 -2.300 -2.300 -2.300
6.3 Inkomensregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -57.000 -2.500 -2.500 -2.400
6.5 Arbeidsparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -101.200 -4.400 -4.400 -4.400
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -37.600 -1.600 -1.600 -1.600
Maat- en specialistisch werk
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -27.400 -1.200 -1.200 -1.200
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -14.600 -600 -600 -600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.200 -200 -200 -200
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.100 -300 -300 -300
Preventie en welzijn
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -19.100 -800 -800 -800
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.900 -300 -300 -300
Totaal programma 7 -331.600 -14.400 -14.400 -14.300
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.800 -100 -100 -100
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.000 -100 -100 -100
7.2 Riolering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -11.200 -500 -500 -500
7.3 Afval
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.300 -100 -100 -100
7.4 Milieubeheer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -25.700 -1.100 -1.100 -1.100
Totaal programma 8 -44.000 -1.900 -1.900 -1.900
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -19.400 -900 -800 -800
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.200 -100 -100 -100
5.2 Sportaccommodaties
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -24.700 -1.100 -1.100 -1.100
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -29.800 -1.300 -1.300 -1.300
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -79.400 -3.500 -3.400 -3.400
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -49.200 -2.200 -2.100 -2.100
Totaal programma 9 -204.700 -9.100 -8.800 -8.800
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.4 Overhead
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. L -300.600 -320.000
0.61 OZB woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -11.600 -500 -500 -500
0.62 OZB niet-woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -7.800 -300 -300 -300
0.8 Overige baten en lasten
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. L 375.600 400.000
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 55.600 79.200 -800 -800
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s 0 0 0 0