Bijlage 3 Openstaande raadtoezeggingen per september 2021

Nr. Datum Fractie(s) Onderwerp Àctie - toezegging Stand van zaken Op te stellen document Verzending RIB Commissie Datum Raad
Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan
1528 5-7-2018 Leefbaar Ridderkerk 1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht. 12-8-2021 15:51:03: Medio 2020 is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie en zijn bedrijven geconsulteerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in de RIB die op 18 mei 2021 door het college is vastgesteld en verstuurd. Daarin is toegezegd om verkeerstellingen te doen met camera's en op basis daarvan te besluiten of permanente handhavingscamera's noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt onderzocht of het eenrichtingsverkeer duidelijker met portaalborden kan worden aangegeven. Eind 2021 zijn hiervan de resultaten bekend en kan de raad hierover geïnformeerd worden. Raadsinformatiebrief vr. 17 dec 2021 N.v.t. N.v.t.
1536 10-7-2018 Leefbaar Ridderkerk 1536 Vragenuur - Illegale doorsteek centrum: Plaisier-Sport 2000 Vanaf Plaisier maken automobilisten/vrachtwagenchauffeurs de illegale draai de Lagendijk op v.v. In het najaar, als de fietshighway daar wordt aangelegd/verlengd, wordt opnieuw naar die situatie gekeken. Buurtpreventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken. 13-9-2021 10:30:12: Deze raadstoezegging wordt afgehandeld bij de herinrichting van deelgebied 1. De planvorming voor deelgebied 1 is bestuurlijk afgehandeld. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van deelgebied 1. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1859 21-2-2019 Partij van de Arbeid 1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP.. 27-7-2021 15:46:51: Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP. De herontwikkeling van het sportpark is momenteel tijdelijk "on-hold" gezet. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
1982 11-7-2019 Diverse fracties 1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden. 6-9-2021 16:15:15: De poortjes zijn geplaatst en werkend. Met de privacy officier wordt nu gewerkt aan een privacy reglement. De poortjes zijn geplaatst, maar vanwege de omstandigheden rondom corona nog niet in werking. Bij het vaststellen van de begroting wordt gekeken of er een RIB moet worden opgesteld. Het bezien of personen geweigerd kunnen worden staat in verband met het op te stellen raadsvoorstel over het onderzoek toegangscontrole De Fakkel. De Fakkel heeft tourniquets geplaatst en iedereen moet zich registreren. Sinds de corona-uitbraak wordt het gebruik van het zwembad opgedeeld in tijdsblokken. Er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Zodra dit mogelijk is, wordt weer een Taskforce Zwembad gepland, waar deze toezegging besproken zal worden. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1983 11-7-2019 Diverse fracties 1983 Interpellatie / gebeurtenissen zwembad De Fakkel Als de resultaten onderzoek pasjessysteem zwembad bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd. 6-9-2021 16:16:31: De poortjes zijn geplaatst en werkend. Met de privacy officier wordt nu gewerkt aan een privacy reglement. Bij het vaststellen van de begroting wordt gekeken of er een RIB moet worden opgesteld. Pasjessysteem is inmiddels geïnstalleerd. Het systeem is nog niet volledig operationeel a.g.v. de coronasituatie. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2097 21-11-2019 VVD 2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft. 2-7-2021 09:58:46: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. De werkzaamheden aan de haven zijn afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de paden en aankomstlocatie rond te haven.. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2099 21-11-2019 VVD 2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd. 2-7-2021 10:00:09: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. De werkzaamheden aan de haven zijn afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de paden en aankomstlocatie rond te haven. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2108 12-12-2019 Diverse fracties 2108 Overleg geluidsscherm West Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep Lucht en Geluid over een goede inrichting van de plek. Daarbij zal aandacht zijn voor het groen, de verlichting, de sociale veiligheid en de vorm en aard van het scherm. 10-9-2021 11:46:08: In december 2020 bespraken wij de schetsen voor de groene aankleding en de sociale veiligheid met de bewonersgroep Seringenplantsoen. In juni 2021 hebben wij ook het Wijkoverleg West en Werkgroep Lucht en geluid informeren over de stand van zaken en de groene aankleding van het geluidsscherm. Inmiddels is de aanbesteding voor het geluidsscherm opgestart. Raadsinformatiebrief vr. 9 jul 2021 N.v.t. N.v.t.
2297 15-6-2020 SGP 2297 HOV-bus variantenstudie RRD / avonden voor omwonenden Over de diverse projecten gaat het college in gesprek met omwonenden. Voor die avonden zullen ook de raadsleden worden uitgenodigd. 27-8-2021 15:57:26: Samen met de MRDH wordt een specifieke Verdiepingsstudie uitgevoerd over het HOV-netwerk in navolging op het voorgaande 'Voorkeursbesluit HOV netwerk Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Dit resulteert in een bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst tussen de betrokken partijen. Naar verwachting vindt de bestuurlijke besluitvorming over de bestuursovereenkomst en HOV Verdiepingsstudie in het najaar van 2021 plaats. In de uitwerkingsfase, die daarop volgt (vanaf 2022) vormt de participatie een belangrijk onderdeel. U wordt daar tijdig van in kennis gesteld. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2298 15-6-2020 CDA 2298 HOV-bus variantenstudie RRD / fietsvoorziening nieuwe brug Nu de Brienenoordbrug wordt aangepast zal het college het belang van Ridderkerk onder de aandacht brengen, o.a. de fietsvoorziening op de nieuwe brug. 12-8-2021 15:47:00: In het 4e kwartaal 2021 volgt een raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de verkenning van de metropolitane fietsroute tussen Rotterdam via Ridderkerk naar Dordrecht en het fietspad op de van Brienenoordburg. Raadsinformatiebrief vr. 29 okt 2021 N.v.t. N.v.t.
2300 15-6-2020 Partij 18PLUS 2300 HOV-bus variantenstudie RRD / versnelling lijn 144 Het college gaat met de RET in gesprek om te kijken of voor lijn 144 een versnelling mogelijk is. 13-9-2021 10:11:36: Na de verdere uitwerking van de Verdiepingsstudie HOV en de bestuurlijke overeenkomst zal ook verdere afstemming plaatsvinden over versnelling van lijn 144 (met name tussen Slikkerveer en Rotterdam) en het versterken van de ontsluitende functie tussen Slikkerveer en Ridderkerk. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2302 7-7-2020 Christen Unie 2302 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk Het college zal kijken naar de populaire versies van APV’s die gebruikt worden, o.a. Schiedam. 30-6-2021 07:53:12: Er wordt nog gewerkt aan de beeldplaten. Wanneer deze gereed zijn, wordt de RIB opgesteld. Raadsinformatiebrief vr. 17 dec 2021 N.v.t. N.v.t.
2303 7-7-2020 Partij 18PLUS 2303 Groenvisie / monitoring probleemgebieden Voor de eerstvolgende monitoring wordt uitgezocht of probleemgebieden sneller kunnen worden aangepakt. 7-9-2021 08:59:17: Opnemen in eerstvolgende monitoringsrapport Groenvisie. Dit rapport wordt eind 2021 opgesteld en begin 2022 voorgelegd aan het bestuur. Afdoeningsbrief Nog niet bekend N.v.t. 2022
2304 7-7-2020 Partij 18PLUS 2304 Groenvisie / visie op blauw (visie op het water) In deze collegeperiode komt er een visie op blauw. 7-9-2021 08:56:32: Naar verwachting is de conceptvisie in het najaar 2021 gereed. Gestreefd wordt naar behandeling in de Cie en de gemeenteraad van januari 2022. Raadsvoorstel N.v.t. Cie. 2022 2022
2306 2-7-2020 Partij 18PLUS 2306 Ontwikkelperspectief Centrum Er wordt in gesprek gegaan met de BAR-organisatie over medewerkers die met de auto komen. 10-9-2021 10:27:32: Gezien het feit dat in het afgelopen jaar het uitgangspunt was om thuis te werken, was het niet logisch en niet effectief om hierover te communiceren. Op het moment dat het uitgangspunt van thuiswerken wordt losgelaten, zetten we tegelijkertijd in op communicatie om de auto te parkeren in de parkeergarage. Afdoeningsbrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2308 2-7-2020 Leefbaar Ridderkerk 2308 Politiebureau Ridderkerk Als er ontwikkelingen zijn ten aanzien van de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude Maas wordt de raad op de hoogte gesteld. 7-9-2021 14:46:40: Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen wat betreft een mogelijke nieuwe locatie voor het basisteambureau van politie, die we met de raad kunnen delen. Binnen Ridderkerk zijn mogelijke locaties aangedragen. Verkennend onderzoek naar een geschikte locatie is nog bezig. Politie stelt een rapport op en deze wordt met de portefeuillehouder besproken. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2385 17-9-2020 Leefbaar Ridderkerk 2385 Casco herstel onderzoek Huishoudschool De aanbevelingen en het verzoek van het raadslid de heer M. Ouwens, Leefbaar Ridderkerk, over o.a. het sanitair, worden meegenomen bij het herstel van het casco. 6-9-2021 16:18:22: Het onderzoek is gereed op de financiële paragraaf na. Dit heeft te maken met het vaststellen van de vastgoednota. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2389 17-9-2020 Christen Unie 2389 Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020 uitnodigen Nationale Ombudsman De Nationale ombudsman zal worden uitgenodigd voor de commissie . 17-12-2020 20:25:29: Op 18-12-2020 afstemming geweest tussen BBO en griffie. De griffie pakt deze actie op. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2439 5-11-2020 Partij van de Arbeid 2439 Begrotingsraad 2020 - Huishoudschool opties starters- en seniorenwoningen Bij het herbestemmingsonderzoek huishoudschool staan alle opties open. Ook de optie starters- en seniorenwoningen wordt daarbij meegenomen. 6-9-2021 14:17:37: Op de financiële doorrekening na is het herbestemmingsonderzoek gereed. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2495 14-12-2020 SGP 2495 Geluidwerende maatregelen Oosterpark/aanpassing constructie Als het even kan, ook technisch, zal de constructie zodanig worden aangepast dat later, naast de verhoging, ook de staanders kunnen worden verhoogd. 7-9-2021 10:28:12: Dit wordt meegenomen in de aanbesteding. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2498 10-12-2020 Diverse fracties 2498 Sportcentrum Drievliet/uitwerking De diverse suggesties over afzetpalen, aandacht voor fietsers als gast en de aanleg van een zebrapad over de Vlietlaan ter hoogte van het sportcentrum, worden in de verdere uitwerking meegenomen. 6-9-2021 17:00:48: De suggesties worden meegenomen en zo mogelijk verwerkt in een voorlopig- en een definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Drievliet. De raad zal dan over de nadere invulling van het inrichtingsplan worden geïnformeerd. De aanbesteding buitenruimte (civiele aannemer) volgt naar verwachting in Q2 2022. De planning voor de buitenruimte is mede afhankelijk van de definitieve planning renovatie en verduurzamen Sporthal Drievliet. Hiervan is begin juni 2021 de aanbesteding gepubliceerd. Raadsinformatiebrief vr. 17 dec 2021 N.v.t. N.v.t.
2500 10-12-2020 SGP 2500 Warmtevisie/uitwerking in wijkplannen Het college heeft aandacht voor de mensen die de voorzieningen moeilijk zullen kunnen betalen. In de uitwerking van de wijkplannen zal hier verder op in worden gegaan. 2-9-2021 15:34:57: Conform de vastgestelde Transitievisie Warmte is gestart met het opstellen van het wijkplan voor Bolnes. Bij het opstellen van dit wijkplan is een eerste analyse uitgevoerd naar de opbouw van de wijk en de (on)mogelijkheden voor een andere manier van warmtelevering. Naast alle technische aspecten wordt ook de betaalbaarheid voor de individuele aansluiting en de kosten voor de interne aanpassingen van het systeem in de woningen onderzocht. Eén en ander resulteert in een uiteindelijk financieel overzicht rond het aardgasvrij maken van deze eerste wijk. Hierbij zijn zowel de maatschappelijke als de private kosten in beeld. Ook alternatieven voor een warmtenet en de kosten daarvoor worden bij het wijkplan in beeld gebracht. Op te stellen document: Wijkplan Warmtetransitie Bolnes. N.v.t. N.v.t. 2022 2022
2567 11-2-2021 Christen Unie Groenlinks 2567 Vragenuur / Subsidieregeling kwijtschelding huren De besteding van subsidie zal middels een rapportage worden geëvalueerd en die rapportage wordt via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld. 10--2021 11:33:14: De subsidieregeling is in uitvoering. Er zijn tot op heden 57 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn er nu 17 gereed gemeld en afgesloten. Zowel de eigenaren als de ondernemers zijn zeer positief over deze praktische regeling. Er is nog ruimte in het budget, maar ook de mogelijkheid om tot eind december subsidie aan te vragen. In het eerste halfjaar van 2022 is het zaak om alle openstaande aanvragen/beschikkingen eveneens gereed te melden en af te sluiten, zodat de eindrapportage kan worden opgesteld. Raadsinformatiebrief 2022 N.v.t. N.v.t.
2603 18-3-2021 VVD 2603 Nieuwbouw IKC De Noord - informeren alternatieve locatie Als alternatieve locatie voor tijdelijke huisvesting bekend is, wordt raad geïnformeerd. 30-8-2021 13:40:00: De technische onderzoeken zijn in de afrondende fase. Na overleg met de direct betrokkenen informeren we de raad. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2647 7-6-2021 Diverse fracties 2647 Gevraagde cijfers motie 2021-10 opnemen Bij de doorontwikkeling van de bestuursrapportage sociaal domein zal gekeken worden of de in de motie 2021-10 'verkorten beslistermijn schuldhulpverlening' gevraagde cijfers kunnen worden opgenomen in deze bestuursrapportage. 10-9-2021 12:15:21: Voor het opnemen van de cijfers 'beslistermijn schuldhulpverlening' onderzoeken we nu hoe dit geautomatiseerd kan. Raadsinformatiebrief 2022 N.v.t. N.v.t.
2677 6-7-2021 Partij van de Arbeid 2677 Plan Oosterpark - resultaten onderzoek vleermuisroute Als de resultaten van het onderzoek naar vleermuisroutes bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd. 5-8-2021 09:49:21: De ecologische onderzoeken zijn nog in volle gang. Naar verwachting worden de onderzoeken in oktober opgeleverd. Raadsinformatiebrief vr. 5 nov 2021 N.v.t. N.v.t.
2678 6-7-2021 CDA 2678 Plan Oosterpark - toiletten Het college kijkt of er toiletten in het Oosterpark kunnen komen. 10-8-2021 13:15:03: We gaan in gesprek met ondernemers in het Oosterpark, kinderboerderij en de sportverenigingen om te kijken of het gebruik van bestaande toiletvoorzieningen mogelijk is. Raadsinformatiebrief 2022 N.v.t. N.v.t.
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan?
1324 12-10-2017 Diverse fracties 1324 Tweede ontsluiting Trelleborg - Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat Raadstoezegging fractie Groep Ipskamp: Als de realisatie van een in- en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, in zicht komt, zal er altijd vooraf nog een onderzoek worden ingesteld naar de verkeersveiligheid. 14-9-2021 00:23:44: In december 2020 heeft het college per brief de intentie uitgesproken om met BEMOG een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de opschortende voorwaarde dat BEMOG uiterlijk op 31 juli 2021 overeenstemming heeft bereikt over de verwerving van het Trelleborg terrein. Trelleborg zal voor het einde van 2021 geen besluit nemen over de verkoop van haar eigendommen. Het college heeft de termijn van de opschortende voorwaarde verlengd tot 14 september 2022. Zolang deze onderhandelingen lopen is een onderzoek naar een tweede ontsluiting niet aan de orde. Raadsvoorstel N.v.t. Nog niet bekend Nog niet bekend
2083 7-11-2019 Diverse fracties 2083 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/vernieuwd programma milieu en duurzaamheid: Klimaatvisie In 2020 wordt de raad een vernieuwd programma voorgelegd waarin naast milieu en duurzaamheid ook aandacht is voor energietransitie en circulaire economie.; actie is ook opgenomen in de Begroting 2021 14-6-2021 20:29:31: Op 3 juni heeft de gemeenteraad de Klimaatvisie vastgesteld. Raadsvoorstel N.v.t. do. 20 mei 2021 Cie SW do. 3 jun 2021
2295 11-6-2020 Diverse fracties 2295 Sticker bezorging College neemt suggesties uit de raad mee hoe bekendheid te geven aan de diverse stickers 27-8-2021 14:22:22: De invoering van de Ja-sticker staat gepland voor 1 oktober 2021. Er wordt een brief gestuurd naar alle inwoners. Tevens zijn raadsinformatiebrieven op 7 mei 2021 en 16 juli 2021 verstuurd. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2299 15-6-2020 Partij 18PLUS 2299 HOV-bus variantenstudie RRD / maatwerk, een extra buurtbus Het college gaat met de RET en de MRDH kijken of maatwerk, een extra buurtbus, mogelijk is, en zal zich daarvoor sterk maken. 30-8-2021 13:40:15: Het college heeft dit al aangekaart bij de vervoerplanprocedure en de verkenning. Een derde maatwerkverbinding die een verbinding vormt tussen Barendrecht station en Keizerswaard via het kantoor van het Waterschap Hollandse Delta en Cornelisland is haalbaar en zal worden gesubsidieerd door de MRDH. Hierover wordt de raad in september geïnformeerd. Raadsinformatiebrief vr. 17 sep 2021 N.v.t. N.v.t.
2386 17-9-2020 Christen Unie 2386 Integraal Veiligheidsbeleid verantwoordelijke aanschaf ANPR-camera's De vraag wie verantwoordelijk is voor de aanschaf van ANPR-camera’s wordt meegenomen in het onderzoek waarom verzocht is in motie 2020-70 inzake onderzoek implementatie ANPR-camera’s. 24-8-2021 12:38:42: Door verzending van de RIB op 2 april 21 kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan. Afdoeningsbrief vr. 2 apr 2021 N.v.t. N.v.t.
2387 17-9-2020 Partij van de Arbeid 2387 Integraal Veiligheidsbeleid sluiting winkels op koopavond Mw. Attema zal er nog eens aandacht voor vragen of winkels in het centrum op koopavond sluiten vanwege de veiligheidssituatie. 10-9-2021 14:00:56: 10 september 2021 is het volgende meegedeeld door de burgemeester: De bedrijfscontactfunctionaris heeft de veiligheidssituatie, met name op vrijdagavonden, besproken in zijn overleggen met de winkeliers van het centrum. Zij gaven aan dat voor sommige winkels het niet lonend is om op vrijdagavond open te zijn. Er zijn dan te weinig bezoekers. Daarbij is ook een versterkend effect aanwezig. Wanneer er meerdere winkels dicht zijn komen er nog minder bezoekers en sluiten nog meer winkels, enz. Hiermee kan deze raadstoezegging beschouwd worden als afgedaan. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2496 14-12-2020 VVD 2496 Geluidwerende maatregelen Oosterpark/informeren raad relevante ontwikkelingen De raad, eventueel via de commissie, wordt op de hoogte gesteld van eventuele relevantie ontwikkelingen die vóór de zomervakantie zullen plaatsvinden. 7-7-2021 14:32:52: De raad wordt geïnformeerd zodra er relevante ontwikkelingen zijn. In juni 2021 is de eerstvolgende RIB verzonden. Raadsinformatiebrief vr. 4 jun 2021 N.v.t. N.v.t.
2497 10-12-2020 Partij 18PLUS 2497 Sportcentrum Drievliet/in gesprek met Jongerenraad Met de Jongerenraad zal in gesprek worden gegaan over wat nodig is de JOP aantrekkelijk te maken. 30-8-2021 15:12:31: Op 10 juni 2021 is met de Jongerenraad overleg geweest. Naar aanleiding van dit overleg hebben jongeren daarna een advies met ideeën voor een JOP onder de aandacht van de ontwerper gebracht. Vervolgens is op 16 juli 2021 een brief gestuurd naar de Jongerenraad. In de brief wordt aangegeven dat het advies met ideeën wordt opgepakt en op een later moment, naar verwachting medio december 2021, een voorstel aan de jongerenraad zal worden voorgelegd om te bespreken. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2544 21-1-2021 Burger op 1 2544 Nota Evenementenbeleid 2020 - informatie vrijwilligersverzekering Informatie over de vrijwilligersverzekering zal op de website worden geplaatst en worden meegegeven aan organisatoren als zij een evenement gaan organiseren. 7-9-2021 15:58:24: Bij het controleren van de website bleek dat de informatie over de vrijwilligersverzekering bij het hoofdstuk Vrijwilligers stond en niet bij Evenementen. Hier is een tegel 'Evenementenverzekering' aan toegevoegd en wanneer je een evenement gaat aanvragen, staat hierbij een link naar de tekst, die ook onder de tegel 'Evenementenverzekering' staat. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2564 11-2-2021 Christen Unie D66 Partij van de Arbeid SGP 2564 Startnotitie ‘Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk a. In de nota wordt ook ingegaan op schuldhulpverlening en positieve gezondheid staat centraal. b. In de nota wordt meegenomen dat er mensen zijn die niet zelf mee kunnen komen om hun keuzes te maken. c. Het landelijk thema druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen, wordt meegenomen onder ‘vitaal en gezond’. d. Sportscholen zullen worden meegenomen als partner en worden opgenomen in het lijstje met partners. e. Gezonde voeding wordt meegenomen als structureel element in de nota en wellicht wordt gekeken naar een pilot gedurende de looptijd van het beleid. f. Input die partners leveren en waartoe dat heeft geleid, wordt bij de conceptnota inzichtelijk gemaakt voor de raad. g. In de nota zal de relatie worden aangegeven met andere nota’s in het fysieke domein. Mocht er iets ontbreken, dan wordt dit aangevuld in de definitieve nota. 14-9-2021 12:16:50: De toezeggingen zijn verwerkt in de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk. Deze nota wordt in de raadsvergadering van 16 september 2021 behandeld dan kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan. Raadsinformatiebrief vr. 21 mei 2021 wo. 9 jun 2021 Cie SL N.v.t.
2604 18-3-2021 CDA 2604 Nieuwbouw IKC De Noord - nieuwsbrief Gebiedsvisie Oost De tip om informatie over De Noord en De Wingerd mee te nemen in de Nieuwsbrief over Gebiedsvisie Oost wordt meegenomen. 6-9-2021 16:26:31: Ontwikkelingen bij de nieuwbouw van De Noord, die het plangebied Plein Oost raken, worden sinds mei 2021 in de nieuwsbrief vermeld. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2610 22-4-2021 Partij van de Arbeid 2610 IKC De Wingerd - Nieuwsbrief Gebiedsvisie Plein Oost e.o. De suggestie om in de gemeentelijke media aandacht te geven aan hoe de Nieuwsbrief Plein Oost e.o. kan worden aangevraagd, wordt meegenomen. 30-6-2021 09:30:04: De nieuwsbrief is huis aan huis verspreid in de wijk Oost. Bewoners kunnen zich vervolgens op de digitale nieuwsbrief abonneren. In de nieuwsbrief staat daarvoor een e-mailadres. Er is ook een bericht in de Blauwkai verschenen dat de nieuwsbrief is verspreid en dat men zich kunt aanmelden voor de volgende digitale nieuwsbrieven. N.v.t.
2611 22-4-2021 Diverse fracties 2611 Regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond - zienswijze ontwerpbegroting 2022 GRJR Er wordt bekeken of met de in deze raadsvergadering gevraagde toezeggingen iets gedaan kan worden bij het indienen van de zienswijze op de ontwerpbegroting/-jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 6-9-2021 13:41:48: Conform toezegging is passage opgenomen in concept zienswijzebrief op ontwerp begroting GRJR 2022. Deze is behandeld in het college van 18 mei 2021 en in de commissie SL van 9 juni 2021. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2613 22-4-2021 Echt voor Ridderkerk 2613 Vragenuur - Parkeerplaatsen Kievitsweg Met de politie wordt in overleg gegaan, wat zij als eigenaar van plan is met de plek tussen het politiebureau en de nieuwbouw aan de Kievitsweg (gevraagd is of deze beschikbaar kan komen als parkeerplaats voor omwonenden). 3-8-2021 09:25:22: Er is overleg geweest met de politie. De parkeerplaatsen zijn beschikbaar gesteld voor de bewoners. De verkeersborden zijn verwijderd. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2646 3-6-2021 Partij van de Arbeid 2646 Camera's op dijk grens Ridderkerk/Rotterdam Onderwerp: Camera’s op dijk grens Ridderkerk/Rotterdam vanwege verkeersonderzoek voor het Rotterdamse project Waterside Raadstoezegging: De politie wordt gevraagd bij geplaatste camera’s een bordje aan te brengen met informatie over de reden van plaatsing camera’s. 10-9-2021 14:00:40: De camera’s zijn destijds opgehangen voor een verkeersonderzoek door de gemeente Rotterdam. Het onderzoek is al enige tijd geleden afgerond en de camera’s zijn weer verwijderd. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.