Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
0.1:Bestuur -4.860.300
Toename vergunningaanvragen ruimt. keten -30.500
Budget voor onregelmatige diensten BOA 's -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500
Terugboeken Brandzaak corona inhuur BOA 's BN 46.000
Extra capaciteit back office Cluster Dienstverlening -34.100
BUIG, uitvoeringskosten Tozo -283.300
Extra capaciteit 3 fte KCC Maatschappij voor Tonk/Tozo -30.200
Doorverdeling coronamutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportage 2021 naar functionele posten BN 752.200
Doorgeschoven budget 2020 participatiebudget bestuur ingevolge motie schaatsbaan BN/RB -25.000
Correctie raming opstellen woonzorgvisie van voorzieningen Wmo gehandicapten naar BAR-bijdrage (zie ook programma 7) BN -55.200
0.2 Burgerzaken -1.055.300
Backoffice Cluster Dienstverlening (Doorbelasting) BN -34.100
Extra kosten ivm verkiezingen, doorbelasting uit de 1e tussenrapportage BN -47.900
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -62.600 -15.700 -15.100 -15.000 -15.100
Totaal mutaties Lasten 163.800 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600
Totaal mutaties Baten en Lasten 163.800 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 459.700
BUIG, dekking uit AR uitvoeringskosten TOZO 410.700
Dekking uit de algemene reserve Doorgeschoven budget 2020 participatiebudget bestuur ingevolge motie schaatsbaan BN/RB 25.000
Totaal Onttrekkingen 435.700 0 0 0 0
Totaal mutaties Reserves 435.700 0 0 0 0
Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie 599.500 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600