Programma 7 Sociaal domein

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
7.1 Basishulp en -ondersteuning
6.3 Inkomensregelingen -15.923.600
Wet BUIG, Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting BN -1.237.200
Wet BUIG, toename uitkeringsbestand -160.000
Uitvoering TOZO BN -30.200
BUIG, uitvoeringskosten TOZO (Doorbelasting) -283.300
Toevoeging TONK voor tegemoetkoming woonlasten -141.000
6.5 Arbeidsparticipatie -3.023.600
Overheveling naar budget Economisch advies voor bijdrage Dutch Freshport BN 25.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.763.000
Verhoging budget voor vervoers- en woningvoorzieningen -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage inhuur van extra beleidscapaciteit BN -34.300
Correctie raming opstellen woonzorgvisie naar BAR-bijdrage (zie programma 1) BN 55.200
7.2 Preventie en welzijn
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.949.000
Maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders -59.300
Tegemoetkoming accountantskosten SWS en Wv Drievliet ’t Zand -14.000 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500
Werkbudget coalitie eenzaamheid Ridderkerk -30.000 -50.000
Doorschuiven budget pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ-Jeugd BN 80.700 -80.700
7.3 Maatwerk/specialistisch
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -10.626.600
Lager aantal dossiers schuldhulpverlening 25.000
Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage KCC/SDV brandzaak(corona) BN -32.200
Afname van het aantal inwoners met een beschikking begeleiding en huishoudelijke hulp dat kiest voor PGB 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -9.243.300
Lokale jeugdhulp PGB, minder gebruik van PGB 's 200.000
Lokale jeugdhulp ZIN, hoger beroep op lokale jeugdhulp -420.000
Lokale jeugdhulp ZIN, Indexering tarieven voor lokale Jeugdhulp -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -72.500 -9.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal mutaties Lasten -2.304.500 -250.600 -120.900 -120.900 -120.900
Baten
7.1 Basishulp en -ondersteuning
6.3 Inkomensregelingen 12.926.300
Wet BUIG, Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting BN 1.237.200
Wet BUIG en heroriëntatie TOZO, corona, aframing inkomensoverdrachten van het rijk -128.900
Inzet extra personeel uitvoering TOZO BN 30.200
Totaal mutaties Baten -98.700 0 0 0 0
Totaal mutaties Baten en Lasten -2.403.200 -250.600 -120.900 -120.900 -120.900
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 205.300
Doorschuiven dekking pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ - Jeugd uit bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein BN -80.700 80.700
Totaal Onttrekkingen -80.700 80.700 0 0 0
Totaal mutaties Reserves -80.700 80.700 0 0 0
Totaal mutaties Sociaal domein -2.483.900 -169.900 -120.900 -120.900 -120.900

Toelichtingen

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Onderwerpen

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerpen

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie

Onderwerpen

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Onderwerpen

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Onderwerpen

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen