Paragraaf 6 Verbonden partijen

Visie verbonden partijen

Terug naar navigatie - Visie verbonden partijen

Ten behoeve van de periode 2022-2026 wordt er een ‘Adviesnota Verbonden Partijen’ opgesteld met daarin aandacht voor doel, inhoud en strekking van de verschillende handelingsperspectieven. Hiernaast bevat deze adviesnota een voorstel ten aanzien van de organisatie, inrichting en rollen die het beleid ten aanzien van de verbonden partijen mogelijk maken.

Deze adviesnota dient als ‘kwartiermaker’ voor de kadernota voor de periode 2022-2026 en bouwt voort op de vorige kadernota.

De nieuwe kadernota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Besteding per verbonden partij

Terug naar navigatie - Besteding per verbonden partij

In het volgende overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen met de gerealiseerde en geraamde bijdrage van de gemeente, c.q. het te ontvangen dividend.

Nr. Omschrijving Begroting na wijziging 2022 Begroting 2023
Gemeenschappelijke regelingen
1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond -2.351.000 -2.696.000
2 DCMR Milieudienst Rijnmond -979.600 -1.013.184
3 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde incl. landschapstafel -378.300 -355.300
4 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond -331.700 -362.700
5 Jeugdhulp Rijnmond -8.640.800 -8.075.060
6 Nieuw Reijerwaard 0 0
7 Metropoolregio Rotterdam Den Haag -134.500 -134.500
8 BAR-organisatie -35.537.200 -34.913.850
Vennootschappen en corporaties
10 Stedin Groep 180.000 247.800
11 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 154.000 154.000
12 N.V. BAR-Afvalbeheer -3.394.000 -3.445.700
13 Oasen N.V. 0 0
14 Sport Service Ridderkerk -2.015.100 -1.914.400
Overige verbonden partijen
15 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond -1.484.091 -1.666.252
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR
Stemverhouding 3%
Openbaar belang
(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang
Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen
Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op het werk van de VRR. Zo hebben ze te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt. Daarbij is hun manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 1.402.000 1.633.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 69.239.000 69.726.000 Bijdrage gemeente 2023 2.696.000
Resultaat 2023 563.000
Risico’s
Het weerstandsvermogen van de VRR is gezond wanneer er gestreefd wordt naar een goede verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter dekking van de risico’s, hierbij moet er minimaal sprake zijn van een factor 1. Ondanks dat voor de berekening van het weerstandvermogen van dit begrotingsjaar al rekening is gehouden met een positief geraamd resultaat is het weerstandsvermogen van de VRR nog altijd relatief laag. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de gemaakte kosten mbt de huidige Oekraïne crisis. De aanname is dat het Rijk extra gemaakte kosten rondom de crisis zal vergoeden. Er bestaat echter nog geen duidelijkheid over hoe om te gaan met deze vrijwilligers, wat het de VRR zal kosten en welke vergoeding daartegenover zal staan.
DCMR milieudienst Rijnmond Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang
Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.
Bestuurlijk belang
De wethouder Milieu is lid van het algemeen bestuur en oefent in die functie invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
De invoering van de Omgevingswet (nu per 01-01-2023) vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een datagedreven DCMR wordt in 2023 doorgezet. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 3.700.000 2.900.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 14.000.000 Bijdrage gemeente 2023 1.013.184
Resultaat 2023 0
Risico’s
Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis.
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland
Stemverhouding 14%
Openbaar belang
Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde en specifiek voor Ridderkerk (Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek, Waalbocht)
Bestuurlijk belang
De wethouder Beheer openbare ruimte en een raadslid zijn lid van het algemeen bestuur/dagelijks bestuur. Op deze wijze wordt invloed uitgeoefend op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Bezuinigingen vormgegeven in verband met verwachte afname budget.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 4.026.287 3.999.785 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 2.500.359 2.757.910 Bijdrage gemeente 2023 355.300
Resultaat 2023 0
Risico’s
Atructurele tekorten middellange termijn.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten, regio Rijnmond
Stemverhouding 6,7%
Openbaar belang
Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang
De wethouder Volksgezondheid is lid van het algemeen bestuur en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
De coronacrisis zal ook op langere termijn gevolgen hebben voor de GGD-organisatie. Nog los van landelijke maatregelen om de afdelingen infectieziekten van GGD-en verplicht te verstevigen denken we dat de huidige crisis heeft aangetoond dat het waakvlamniveau en de daarbij horende normen waarop de meeste GGD-en hun bezetting hebben gebaseerd, te kwetsbaar is om zo door te gaan. Daarom is de GGD-RR in 2022 gestart met het traject van GGD 3.0 waarin we tot een visie over de GGD van de toekomst zijn gekomen die we samen met bestuurders en ambtenaren hebben opgesteld en die is vastgesteld in het algemeen bestuur. In 2023 worden de financiële gevolgen van deze visie doorberekend en meegenomen in de meerjarenbegroting vanaf 2024.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Bijdrage gemeente 2023 362.700
Resultaat 2023 niet bekend
Risico’s
In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op.
Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3%
Openbaar belang
De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Doel:
·         Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 24/7 crisisopvang.
·         Het realiseren van schaalvoordelen.
·         Het delen van kennis en expertise.
Bestuurlijk belang
De wethouder Jeugd is lid van het algemeen bestuur en oefent op die wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Er is sprake van een hoog beroep op de ambulante specialistische jeugdhulp, waardoor sprake is van lange wachttijden voor met name specialistische GGZ. In 2021 is samen met VWS een plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten eind 2022 terug te brengen tot de treeknorm. Aanbesteding jeugdhulp loopt.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Bijdrage gemeente 2023 8.075.060
Resultaat 2023 niet bekend
Risico’s
Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicocragend. Het zorgverbruik wordt echter per gemeenten afgewikkeld. In 2021 zijn stappen gezet om de managementinformatie over het zorgverbruik en wachttijden te verbeteren waardoor gedurende het jaar steeds beter inzicht is in het zorgverbruik. Middels pwer bi zijn inmiddels diverse dashboards operationeel.
Nieuw Reijerwaard (GRNR) Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Ridderkerk en Barendrecht wijzen, uit hun midden en uit wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. De raad van Rotterdam wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks.
Actuele ontwikkelingen
De vraag naar kavels is onverminderd groot. Dit vertaalt zich naar verkopen en (voor)reserveringen. De stijgende bouwkosten kunnen wel effect hebben op de uitgifte en het uitgifte tempo. Dit is een risico.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 125.894.000 131.780.000 Bijdrage gemeente 2023 0
Resultaat 2023 0
Risico’s
Afnemende interesse in kavels door economische ontwikkelingen.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vestigingsplaats Den Haag Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 23 gemeenten in Rotterdam Rijnmond en Haaglanden
Stemverhouding 3,47%
Openbaar belang
Verbetering van het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van de regio.
Bestuurlijk belang
De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. De wethouder Verkeer is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het Presidium en de wethouder Regionale economie is lid van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat. In die functies oefenen zij invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
De afname van het aantal reizigers door corona herstelt zich niet wat kan leiden tot minder opbrengsten voor vervoersbedrijven. De MRDH financiert zowel in railvoertuigen en infrastructuur wat kan leiden tot een kredietrisico.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 33.097.490 32.597.490 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 1.313.805.129 1.353.381.469 Bijdrage gemeente 2023 134.500
Resultaat 2023 0
Risico’s
De steun van het Rijk loopt af in 2022. Als het aantal reizigers niet herstelt, kan dit leiden tot bezuinigingen en minder openbaarvervoer in de regio.
BAR-organisatie Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. · In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren; · Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden; · Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijk verbindende thema’s van de drie gemeenten. Deze thema’s zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie bestaat uit de colleges van de drie gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend. Op deze wijze oefent iedere deelnemende gemeente in gelijke mate invloed uit op de besluitvorming in de BAR-organisatie.
Actuele ontwikkelingen
Bestuurlijk is gekozen de organisatie opnieuw in te richten/(deels) te ontvlechten. Daarbij blijft corona boven de markt hangen, opvang van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 6.507.200 6.120.000 Bijdrage gemeente 2023 34.913.850
Resultaat 2023 0
Risico’s
Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken en opgaven uit te voeren.
Stedin Groep Vestigingsplaats Rotterdam Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 44 gemeenten
Stemverhouding 1,13%
Openbaar belang
Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken, de economische groei te faciliteren en de kwaliteit van het huidige netwerk te borgen, zal naar verwachting van 2023 tot en met 2030 ruim € 8 miljard nodig zijn om te investeren in de netten. De komende jaren is € 1,8 miljard nodig. Daarover is Stedin in gesprek met huidige en mogelijke nieuwe aandeelhouders zoals het Rijk, provincies en niet-aandeelhoudende gemeenten.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal 3.394.450
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Dividend 2023 247.800
Resultaat 2023 niet bekend
Risico’s
Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van sterk gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door toename investeringsvolume, geopolitieke onrust en flink stijgende energieprijzen, stijgen de kosten en staan financiering en dividenduitkering onder forse druk.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 355 gemeenten
Stemverhouding 0,16%
Openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
BNG blijft zich richten op behalen van maatschappelijke impact voor de klanten. Doel (hoge ambitie) is om deze impact in 2023 met 10% te verhogen ten opziche van van de nulmeting in 2021.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal 225500
Eigen vermogen 4.486.000.000 niet bekend Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 149.483.000.000 niet bekend Dividend 2023 154.000
Resultaat 2023 0
Risico’s
Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk.
N.V. BAR-Afvalbeheer Vestigingsplaats Albrandswaard Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen op een duurzame manier tegen zo laag mogelijke tarieven.
Bestuurlijk belang
De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het lokale afvalbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten zijn aandeelhouder en worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder milieu. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Verwerkingsprijzen en opbrengsten grondstoffen fluctueren.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 300.000 300.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 0 0 Bijdrage gemeente 2023 3.445.700
Resultaat 2023 0
Risico’s
Beperkt. Eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Oasen N.V. Vestigingsplaats Gouda Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen De gemeenten in het voorzieningsgebied
Stemverhouding 6,28%
Openbaar belang
Oasen draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24 gemeenten waaronder Ridderkerk. Het gaat om totaal zo’n 45 miljard liter drinkwater. Hiervoor worden 7 zuiveringsstations, 9 pompstations en een watertoren gebruikt. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat het bedrijf nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt (monopolie) met (streng) gereguleerde tarieven. Er wordt vol ingezet op verbetering en innovatie; robuust en duurzaam om meer circulair met water om te gaan.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Bijdrage gemeente 2023 0
Resultaat 2023 niet bekend
Risico’s
Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Hierdoor kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende) projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval.
Sport Service Ridderkerk B.V. Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Ridderkerk
Stemverhouding 100%
Openbaar belang
Het exploiteren en coördineren van het sport gerelateerd maatschappelijk vastgoed in Ridderkerk.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in het bestuur door de wethouders Sport, Maatschappelijk vastgoed en Financiën.
Actuele ontwikkelingen
Door de recente extreme prijsstijgingen op de energiemarkt is een gezonde bedrijfsvoering van zwembad De Fakkel vrijwel onmogelijk. Bovendien is er op dit moment nauwelijks een inschatting te maken van de ontwikkeling van de prijzen op de energiemarkt op (middel-)lange termijn. In de aandeelhoudersvergadering van 29 augustus 2022 hebben de bestuurders en de directeur van Sportservice Ridderkerk BV daarom gevraagd de (financiële) consequenties van diverse scenario’s om de kosten te kunnen beheersen voor 2024 in kaart te brengen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een tijdelijke sluiting van één of meerdere baden. De financiële gevolgen van dergelijke drastische ingrepen worden op korte termijn doorgerekend. Ook zal er gekeken worden naar de (on)mogelijkheden op technisch gebied om installaties en systemen voor een langere periode dan gebruikelijk uit te schakelen. Daarnaast zullen de gevolgen voor het personeel, de gebruikers en de horeca inzichtelijk gemaakt worden.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Bijdrage gemeente 2023 1.914.400
Resultaat 2023 niet bekend
Risico’s
Gezonde bedrijfsvoering is met de huidige (energie)kosten niet te garanderen.
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang
CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang
Actuele ontwikkelingen
De marktontwikkelingen zijn stabiel.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2023 31-12-2023 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 1.356.293 1.626.093 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 7.205.000 6.005.000 Bijdrage gemeente 2023 1.666.252
Resultaat 2023 -299.500
Risico’s
Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/onzekerheid omvang subsidie/onvoldoende informatiebeveiliging/onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt/discrepantie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand.