Sitemap

Sitemap

1e Tussenrapportage 2021 - 25.000 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Financiële samenvatting Blz. 10  
Incidentele baten en lasten en structureel saldo Blz. 11  
Incidenteel Blz. 12  
Financiële rapportage Blz. 13  
Meerjarenramingen incl. mutaties Blz. 14  
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 15  
Wat mag het kosten? Blz. 16  
Toelichtingen Blz. 17  
Toelichting 0.1 Bestuur Blz. 18  
600500 Regionale samenwerking Blz. 19  
600520 Bijdrage BAR uren Blz. 20  
691306 Verzekeringen - Bestuur Blz. 21  
Toelichting 0.2 Burgerzaken Blz. 22  
600300 Verkiezingen Blz. 23  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 24  
698001 Mutaties reserves Programma 1 Blz. 25  
Programma 2 Veiligheid Blz. 26  
Wat mag het kosten? Blz. 27  
Toelichtingen Blz. 28  
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 29  
612000 Brandbestrijding Blz. 30  
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 31  
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
Toelichtingen Blz. 34  
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 35  
621000 Planmatig onderhoud wegen Blz. 36  
621015 Straatreiniging Blz. 37  
621045 Verkeersplan en -veiligheid Blz. 38  
621055 Verkeersmaatregelen Blz. 39  
Toelichting 2.2 Parkeren Blz. 40  
Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 41  
622100 Haven Ridderkerk Blz. 42  
624000 Waterwegen planmatig onderhoud Blz. 43  
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Blz. 44  
621200 Openbaar vervoer Blz. 45  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 46  
698003 Mutaties reserves Programma 3 Blz. 47  
Programma 4 Economische zaken Blz. 48  
Wat mag het kosten? Blz. 49  
Toelichtingen Blz. 50  
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 51  
631060 Overige gebouwen Blz. 52  
Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 53  
631005 Economische advisering Blz. 54  
631027 Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek Centrum Blz. 55  
631028 Onderzoek ontmoetingsplekken Centrum Blz. 56  
631029 Verkeersonderzoek Centrum Blz. 57  
Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 58  
691310 Reclame Blz. 59  
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 60  
633000 Kabels en leidingen Blz. 61  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 62  
698004 Mutaties reserves Programma 4 Blz. 63  
Programma 5 Onderwijs Blz. 64  
Wat mag het kosten? Blz. 65  
Toelichtingen Blz. 66  
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 67  
648010 Leerlingenvervoer Blz. 68  
648030 SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) Blz. 69  
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 70  
Wat mag het kosten? Blz. 71  
Toelichtingen Blz. 72  
Toelichting 5.4 Musea Blz. 73  
654100 Monumenten Blz. 74  
Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 75  
656005 Openbaar groen dagelijks Blz. 76  
656006 Groenvisie Blz. 77  
656007 Hondenspeelplaats nabij Maximacollege Blz. 78  
656010 Wijkregie Blz. 79  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 80  
698006 Mutaties reserves Programma 6 Blz. 81  
Programma 7 Sociaal domein Blz. 82  
Wat mag het kosten? Blz. 83  
Toelichtingen Blz. 84  
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Blz. 85  
621205 Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden Blz. 86  
Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 87  
661015 Dak- en thuisloosheid Blz. 88  
667045 Lokaal Preventief Jeugd Blz. 89  
Toelichting 6.2 Wijkteams Blz. 90  
661415 Aanpak Toeslagenaffaire (SPUK 1) Blz. 91  
Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Blz. 92  
661000 Wet BUIG uitkeringen Blz. 93  
661002 TOZO Heroriëntatie Blz. 94  
661400 Minimabeleid Blz. 95  
Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 96  
666100 Voorzieningen WMO gehandicapten Blz. 97  
Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 98  
666200 WMO Huishoudelijke verzorging ZIN Blz. 99  
Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 100  
668200 Lokale Jeugdhulp ZIN Blz. 101  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 102  
698007 Mutaties reserves Programma 7 Blz. 103  
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 104  
Wat mag het kosten? Blz. 105  
Toelichtingen Blz. 106  
Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 107  
632000 Subsidieproject: Verduurzaming BT Donkersloot Blz. 108  
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Blz. 109  
671410 AEDs Blz. 110  
Toelichting 7.3 Afval Blz. 111  
672100 Planning reiniging & afval Blz. 112  
672102 Inzameling huishoudelijk afval Blz. 113  
672104 Afval-brengstation Aanbiedstation Blz. 114  
672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenh. Blz. 115  
Toelichting 7.4 Milieubeheer Blz. 116  
672300 Milieubeheer Blz. 117  
672305 Bodem Blz. 118  
672310 Geluid Blz. 119  
672315 Duurzame energietransitie Blz. 120  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 121  
698008 Mutaties reserves Programma 8 Blz. 122  
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 123  
Wat mag het kosten? Blz. 124  
Toelichtingen Blz. 125  
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 126  
691305 Verzekeringen - Vastgoed Blz. 127  
Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Blz. 128  
653010 Zwembaden Blz. 129  
653082 Sporthal en binnenbad De Fakkel Blz. 130  
653084 Sporthal Drievliet Blz. 131  
653091 Sporthal PC Hooftstraat Blz. 132  
653095 Sporthal PC Hooftpark (Nieuwbouw) Blz. 133  
653169 Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk Blz. 134  
Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 135  
672465 Lagendijk 114 rouwcentrum Vredehof Blz. 136  
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 137  
681006 Toekomstvisie Blz. 138  
681009 Gebiedsvisie Centrum-Oost Blz. 139  
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 140  
682200 Volkshuisvesting Blz. 141  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 142  
698009 Mutaties reserves Programma 9 Blz. 143  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 144  
Wat mag het kosten? Blz. 145  
Toelichtingen Blz. 146  
Toelichting 0.4 Overhead Blz. 147  
600530 Overhead vanuit de BAR Blz. 148  
Toelichting 0.5 Treasury Blz. 149  
691100 Financiering Blz. 150  
Toelichting 0.61 OZB woningen Blz. 151  
693000 Wet W.O.Z. Blz. 152  
693300 OZB Woningen Blz. 153  
Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Blz. 154  
693350 OZB Niet Woningen Blz. 155  
Toelichting 0.64 Belastingen overig Blz. 156  
693900 Baten precariobelasting Blz. 157  
Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 158  
692100 Algemene Uitkering Blz. 159  
Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Blz. 160  
507020 Gemeentehuis Rkrk Koningsplein 1 Blz. 161  
692220 Niet nader te specificeren batenlasten Blz. 162  
Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 163  
694200 Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 164  
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 165  
698010 Reservemutaties buiten progr. Blz. 166  
Overzicht investeringen Blz. 167  
Investeringen Blz. 168  
Bijlagen Blz. 169  
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden Blz. 170  
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden Blz. 171  
Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per april 2021 Blz. 172  
Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per september2020 Blz. 173  
Bijlage 3 Tussenrapportage Sociaal Domein tot en met maart 2021 Blz. 174