Sitemap

1e Tussenrapportage 2021 - 25.000 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Financiële samenvatting Blz. 7
Incidentele baten en lasten en structureel saldo Blz. 8
Incidenteel Blz. 9
Financiële rapportage Blz. 10
Meerjarenramingen incl. mutaties Blz. 11
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 12
Wat mag het kosten? Blz. 13
Toelichtingen Blz. 14
Toelichting 0.1 Bestuur Blz. 15
600500 Regionale samenwerking Blz. 16
600520 Bijdrage BAR uren Blz. 17
691306 Verzekeringen - Bestuur Blz. 18
Toelichting 0.2 Burgerzaken Blz. 19
600300 Verkiezingen Blz. 20
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 21
698001 Mutaties reserves Programma 1 Blz. 22
Programma 2 Veiligheid Blz. 23
Wat mag het kosten? Blz. 24
Toelichtingen Blz. 25
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 26
612000 Brandbestrijding Blz. 27
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 28
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 29
Wat mag het kosten? Blz. 30
Toelichtingen Blz. 31
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 32
621000 Planmatig onderhoud wegen Blz. 33
621015 Straatreiniging Blz. 34
621045 Verkeersplan en -veiligheid Blz. 35
621055 Verkeersmaatregelen Blz. 36
Toelichting 2.2 Parkeren Blz. 37
Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 38
622100 Haven Ridderkerk Blz. 39
624000 Waterwegen planmatig onderhoud Blz. 40
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Blz. 41
621200 Openbaar vervoer Blz. 42
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 43
698003 Mutaties reserves Programma 3 Blz. 44
Programma 4 Economische zaken Blz. 45
Wat mag het kosten? Blz. 46
Toelichtingen Blz. 47
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 48
631060 Overige gebouwen Blz. 49
Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 50
631005 Economische advisering Blz. 51
631027 Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek Centrum Blz. 52
631028 Onderzoek ontmoetingsplekken Centrum Blz. 53
631029 Verkeersonderzoek Centrum Blz. 54
Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 55
691310 Reclame Blz. 56
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 57
633000 Kabels en leidingen Blz. 58
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 59
698004 Mutaties reserves Programma 4 Blz. 60
Programma 5 Onderwijs Blz. 61
Wat mag het kosten? Blz. 62
Toelichtingen Blz. 63
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 64
648010 Leerlingenvervoer Blz. 65
648030 SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) Blz. 66
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 67
Wat mag het kosten? Blz. 68
Toelichtingen Blz. 69
Toelichting 5.4 Musea Blz. 70
654100 Monumenten Blz. 71
Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 72
656005 Openbaar groen dagelijks Blz. 73
656006 Groenvisie Blz. 74
656007 Hondenspeelplaats nabij Maximacollege Blz. 75
656010 Wijkregie Blz. 76
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 77
698006 Mutaties reserves Programma 6 Blz. 78
Programma 7 Sociaal domein Blz. 79
Wat mag het kosten? Blz. 80
Toelichtingen Blz. 81
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Blz. 82
621205 Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden Blz. 83
Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 84
661015 Dak- en thuisloosheid Blz. 85
667045 Lokaal Preventief Jeugd Blz. 86
Toelichting 6.2 Wijkteams Blz. 87
661415 Aanpak Toeslagenaffaire (SPUK 1) Blz. 88
Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Blz. 89
661000 Wet BUIG uitkeringen Blz. 90
661002 TOZO Heroriëntatie Blz. 91
661400 Minimabeleid Blz. 92
Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 93
666100 Voorzieningen WMO gehandicapten Blz. 94
Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 95
666200 WMO Huishoudelijke verzorging ZIN Blz. 96
Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 97
668200 Lokale Jeugdhulp ZIN Blz. 98
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 99
698007 Mutaties reserves Programma 7 Blz. 100
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 101
Wat mag het kosten? Blz. 102
Toelichtingen Blz. 103
Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 104
632000 Subsidieproject: Verduurzaming BT Donkersloot Blz. 105
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Blz. 106
671410 AEDs Blz. 107
Toelichting 7.3 Afval Blz. 108
672100 Planning reiniging & afval Blz. 109
672102 Inzameling huishoudelijk afval Blz. 110
672104 Afval-brengstation Aanbiedstation Blz. 111
672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenh. Blz. 112
Toelichting 7.4 Milieubeheer Blz. 113
672300 Milieubeheer Blz. 114
672305 Bodem Blz. 115
672310 Geluid Blz. 116
672315 Duurzame energietransitie Blz. 117
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 118
698008 Mutaties reserves Programma 8 Blz. 119
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 120
Wat mag het kosten? Blz. 121
Toelichtingen Blz. 122
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 123
691305 Verzekeringen - Vastgoed Blz. 124
Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Blz. 125
653010 Zwembaden Blz. 126
653082 Sporthal en binnenbad De Fakkel Blz. 127
653084 Sporthal Drievliet Blz. 128
653091 Sporthal PC Hooftstraat Blz. 129
653095 Sporthal PC Hooftpark (Nieuwbouw) Blz. 130
653169 Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk Blz. 131
Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 132
672465 Lagendijk 114 rouwcentrum Vredehof Blz. 133
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 134
681006 Toekomstvisie Blz. 135
681009 Gebiedsvisie Centrum-Oost Blz. 136
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 137
682200 Volkshuisvesting Blz. 138
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 139
698009 Mutaties reserves Programma 9 Blz. 140
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 141
Wat mag het kosten? Blz. 142
Toelichtingen Blz. 143
Toelichting 0.4 Overhead Blz. 144
600530 Overhead vanuit de BAR Blz. 145
Toelichting 0.5 Treasury Blz. 146
691100 Financiering Blz. 147
Toelichting 0.61 OZB woningen Blz. 148
693000 Wet W.O.Z. Blz. 149
693300 OZB Woningen Blz. 150
Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Blz. 151
693350 OZB Niet Woningen Blz. 152
Toelichting 0.64 Belastingen overig Blz. 153
693900 Baten precariobelasting Blz. 154
Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 155
692100 Algemene Uitkering Blz. 156
Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Blz. 157
507020 Gemeentehuis Rkrk Koningsplein 1 Blz. 158
692220 Niet nader te specificeren batenlasten Blz. 159
Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 160
694200 Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 161
Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Blz. 162
698010 Reservemutaties buiten progr. Blz. 163
Overzicht investeringen Blz. 164
Investeringen Blz. 165
Bijlagen Blz. 166
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden Blz. 167
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden Blz. 168
Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per april 2021 Blz. 169
Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per september2020 Blz. 170
Bijlage 3 Tussenrapportage Sociaal Domein tot en met maart 2021 Blz. 171
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap