Uitgaven

2,54%

€ -4.236.300

2,54% Complete

Inkomsten

0,66%

€ 1.144.200

0,66% Complete

Saldo

59,14%

€ -3.092.100

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Uitgaven

2,54%

€ -4.236.300

2,54% Complete

Inkomsten

0,66%

€ 1.144.200

0,66% Complete

Saldo

59,14%

€ -3.092.100

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
0.1:Bestuur -3.249.800
Contributie van de MRDH en de Landschapstafel IJsselmonde 26.000
BAR-bijdrage
Digitalisering bouwdossiers BN -58.500
Inhuur extra beleidscapaciteit voor beleid rondom corona gerelateerde zaken -34.300
Kostprijsverhogende BTW -79.700 -79.700 -79.700 -79.700
Doorgeschoven prestatie, project GIDS DP -87.800
Doorgeschoven prestatie, SPP DP -51.900
Doorgeschoven prestatie, Implementatie omgevingswet DP -82.200
Taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot statushouders -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Inhuur gemeentecontroller -38.000 -38.000
Tozo heroriëntatie (Corona) BN -34.100
Tozo heroriëntatie (Corona) BN 34.100
Tozo inhuurkosten BUIG (Corona) BN -94.800
Tozo inhuurkosten BUIG (Corona) BN 94.800
SV- en pensioenpremie -52.100 -52.100 -52.100 -52.100
Periodieken -147.300 -147.300 -147.300 -147.300
Corona communicatie -29.900
Inhuur 2 communicatieadviseurs voor Duurzaamheid BN -59.000
Inwerkingtreding omgevingswet -57.200 -72.900
Uitkering SPUK middelen voor hulp gedupeerden toeslagenaffaire BN -34.800
Inhuurkrachten TONK -27.500
Extra budget i.v.m. toename omgevingsvergunningen -152.600
Extra inhuur BOA 's -46.000
Telefoonkosten en datacommunicatie -29.400 -29.400 -29.400 -29.400
Budget voor pilot Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy -47.500
Uitvoering mobiliteitsplan ontbrekende schakels fietsnetwerk -40.000 -40.000 -40.000
Inhuur extra personeel i.v.m. verkiezingen -47.900
Verzekeringen BN -219.900 -219.900 -219.900 -219.900
0.2:Burgerzaken -975.200
Verkiezingen -81.879
Totaal Lasten -1.509.379 -709.300 -598.400 -558.400
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -125.959 -30.859 -16.059 -16.059
Saldo van baten en lasten -1.635.338 -740.159 -614.459 -574.459
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves
Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet. DP 140.700
Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage betreffende het project GIDS DP 150.400
Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische Personeelsplanning DP 88.800
Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor het restantbudget rekenkamer. DP 6.000
Doorgeschoven prestatie, dekking uit de algemene reserve voor digitalisering bouwdossiers. DP 58.500
Dekking BAR-bijdrage uitvoering plan fiscale control DP 15.300
Totaal Onttrekkingen 459.700
Mutaties reserves 459.700
Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie -1.175.638 -740.159 -614.459 -574.459