Uitgaven

12,22%

€ -20.389.500

12,22% Complete

Inkomsten

12,23%

€ 21.046.000

12,23% Complete

Saldo

12,56%

€ 656.500

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Uitgaven

12,22%

€ -20.389.500

12,22% Complete

Inkomsten

12,23%

€ 21.046.000

12,23% Complete

Saldo

12,56%

€ 656.500

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -15.000
Verduurzaming BT Donkersloot -50.000
7.1 Volksgezondheid
Raadsbesluit AED's in Ridderkerk RB -30.000 -37.000 -37.000 -37.000
7.3:Afval -9.360.600
Planning reiniging & afval 46.200 -5.500 -5.500 -5.500
Implementatie afvalbeleidsplan -49.200 137.100 231.400 203.800
Nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer 2020 -26.000
AVR hoger beroep -38.000
Doorgeschoven prestatie, invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan DP -275.000
Storting voorziening beklemde middelen Afvalstoffenheffing (ASH) naar storting bestemmingsreserve ASH BN 2.700.000
HVC; afval-brengstation aanbiedstation Coronakosten -23.000
HVC; afval-brengstation aanbiedstation -74.000
7.4:Milieubeheer -2.317.500
Milieubeheer DCMR; impuls omgevingsveiligheid en doorontwikkeling meldkamer -29.945 -29.945 -29.945 -29.945
Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1 DP -111.000
motie groen scherm Rotterdamseweg RB -60.000
Doorgeschoven prestatie, onderzoek en werkzaamheden geluidmaatregelen langs A15 DP -32.500
Doorgeschoven prestatie, duurzame energietransitie, visie op circulaire samenleving DP -45.100
De toevoeging vanuit de onderbesteding investeringen uit het voorgaande jaar wordt beëindigd en het budget voor duurzame energietransitie wordt structureel verhoogd. -84.200 -84.200 -84.200 -84.200
Communicatieadviseurs inhuur via GR BAR-organisatie BN 59.000
Totaal Lasten 1.877.255 -19.545 74.755 47.155
Baten
7.3:Afval 8.178.700
Budgettair neutrale correctie van de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een onttrekking uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing BN -1.440.200 -984.100 -232.000
Lagere opbrengst ASH als gevolg van structurele mutaties exploitatie BN -121.800 -223.700 -196.100
Totaal Baten -1.440.200 -1.105.900 -455.700 -196.100
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -45.100 -12.400 -4.800 -4.800
Saldo van baten en lasten 391.955 -1.137.845 -385.745 -153.745
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -4.000.000
Budgettair neutrale wijziging storting voorziening beklemde middelen ASH naar storting bestemmingsreserve ASH BN -2.700.000
Totaal Stortingen -2.700.000
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 7.710.600
Budgettair neutrale correctie van de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een onttrekking uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing BN 1.440.200 984.100 232.000
Doorgeschoven prestatie, invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan DP 275.000
Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1 DP 111.000
Doorgeschoven prestatie, onderzoek en werkzaamheden geluidmaatregelen langs A15 DP 32.500
Doorgeschoven prestatie, duurzame energietransitie, visie op circulaire samenleving DP 45.100
Totaal Onttrekkingen 1.903.800 984.100 232.000
Mutaties reserves -796.200 984.100 232.000
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid -404.245 -153.745 -153.745 -153.745

Toelichtingen

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwerpen

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

Onderwerpen

Toelichting 7.3 Afval

Onderwerpen

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen