Uitgaven

1,06%

€ -1.762.700

1,06% Complete

Inkomsten

1,29%

€ 2.212.200

1,29% Complete

Saldo

8,6%

€ 449.500

Programma 4 Economische zaken

Uitgaven

1,06%

€ -1.762.700

1,06% Complete

Inkomsten

1,29%

€ 2.212.200

1,29% Complete

Saldo

8,6%

€ 449.500

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.096.700
Verplichte verduurzamingsmaatregelen -81.800 7.900 7.900 7.900
Vervallen kapitaallasten door verkoop Windmolen 110 21.600 21.600 21.600 21.600
Lagere kosten renovaties en vervangingen 39.000 39.000 39.000 39.000
Restant Sloopkosten Maaslaan 37 DP -19.000
3.1:Economische ontwikkeling -393.000
Economische advisering -250.000
Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek Centrum DP -50.000
Onderzoek ontmoetingsplekken centrum DP -60.000
Verkeersonderzoek Centrum DP -31.900
Totaal Lasten -432.100 68.500 68.500 68.500
Baten
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 302.100
Reclame -17.900 -26.700 -26.700 -26.700
8.1:Ruimtelijke ordening 875.800
Kabels en Leidingen BN -800.000
Totaal Baten -817.900 -26.700 -26.700 -26.700
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -21.100 -8.600 -8.600 -8.600
Saldo van baten en lasten -1.271.100 33.200 33.200 33.200
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves
Dekking restant verkeersonderzoek DP 31.900
Dekking onderzoek ontmoetingsplaatsen centrum DP 60.000
Dekking leegstandsaanpak DP 50.000
Dekking restant sloop Maaslaan 37 DP 19.000
Totaal Onttrekkingen 160.900
Mutaties reserves 160.900
Totaal mutaties Economische zaken -1.110.200 33.200 33.200 33.200

Toelichtingen

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Onderwerpen

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Onderwerpen

Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Onderwerpen

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen