Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per april 2021

Datum
Nr. Fractie(s) Datum Onderwerp Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen document Verzending RIB Commissie Raad
Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan
1324 Diverse fracties 12-10-2017 1324 Tweede ontsluiting Trelleborg - Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat Raadstoezegging fractie Groep Ipskamp: Als de realisatie van een in- en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, in zicht komt, zal er altijd vooraf nog een onderzoek worden ingesteld naar de verkeersveiligheid. 31-3-2021 In december 2020 heeft het college per brief de intentie uitgesproken om met BEMOG een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de opschortende voorwaarde dat BEMOG uiterlijk op 31 juli 2021 overeenstemming heeft bereikt over de verwerving van het Trelleborg terrein. Zolang deze onderhandelingen lopen is een onderzoek naar een tweede ontsluiting niet aan de orde. Raadsvoorstel N.v.t. Nog niet bekend Nog niet bekend
1528 Leefbaar Ridderkerk 5-7-2018 1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht. 29-3-2021 Medio 2019 is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de verkeerssituatie. Medio 2020 hopen wij het verbetervoorstel te bespreken met de bedrijven. Wij verwachten dat uiterlijk eerste kwartaal 2021 kan worden bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn. Raadsinformatiebrief vr. 21 mei 2021 N.v.t. N.v.t.
1536 Leefbaar Ridderkerk 10-7-2018 1536 Vragenuur - Illegale doorsteek centrum: Plaisier-Sport 2000 Vanaf Plaisier maken automobilisten/vrachtwagenchauffeurs de illegale draai de Lagendijk op v.v. In het najaar, als de fietshighway daar wordt aangelegd/verlengd, wordt opnieuw naar die situatie gekeken. Buurtpreventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken. 6-4-2021 Deze raadstoezegging wordt afgehandeld bij de herinrichting van deelgebied 1.  De planvorming voor deelgebied 1 is bestuurlijk afgehandeld en staat daardoor niet meer in dit systeem.  Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van deelgebied 1. N.v.t.
1859 Partij van de Arbeid 21-2-2019 1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP. Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP. 17-3-2021 Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
1949 SGP 13-6-2019 1949 Gietijzeren gasleidingen Als uit het risico-onderzoek van Stedin en de Veiligheidsregio blijkt dat in Ridderkerk met spoed gasleidingen moeten worden vervangen, zal de raad daarvan op de hoogte worden gesteld. 6-4-2021 RIB is in voorbereiding. Raadsinformatiebrief vr. 16 apr 2021 N.v.t. N.v.t.
1982 Diverse fracties 11-7-2019 1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden. 17-3-2021 De poortjes zijn geplaatst maar vanwege de omstandigheden rondom corona nog niet in werking. Bij het vaststellen van de begroting wordt gekeken of er een RIB moet worden opgesteld. Het bezien of personen geweigerd kunnen worden staat in verband met het op te stellen raadsvoorstel over het onderzoek toegangscontrole De Fakkel. De Fakkel heeft tourniquets geplaatst en iedereen moet zich registreren. Sinds de Corona-uitbraak wordt het gebruik van het zwembad opgedeeld in tijdsblokken. Er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Zodra dit mogelijk is, wordt weer een Taskforce Zwembad gepland waar deze toezegging besproken zal worden. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1983 Diverse fracties 11-7-2019 1983 Interpellatie / gebeurtenissen zwembad De Fakkel Als de resultaten onderzoek pasjessysteem zwembad bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd. 17-3-2021 De poortjes zijn geplaatst maar vanwege de omstandigheden rondom corona nog niet in werking. Bij het vaststellen van de begroting wordt gekeken of er een RIB moet worden opgesteld. Pasjessysteem is inmiddels geïnstalleerd. Het systeem is nog niet volledig operationeel a.g.v. de coronasituatie. Naar verwachting zal het systeem vanaf de zomer 2021 volledig operationeel zijn. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2083 Diverse fracties 7-11-2019 2083 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/vernieuwd programma milieu en duurzaamheid: Klimaatvisie In 2020 wordt de raad een vernieuwd programma voorgelegd waarin naast milieu en duurzaamheid ook aandacht is voor energietransitie en circulaire economie.; actie is ook opgenomen in de Begroting 2021 9-3-2021 Het huidige Milieu- & Duurzaamheidsprogramma loopt eind 2020 af. De concept Klimaatvisie Ridderkerk, als opvolger van het Milieu- & Duurzaamheidsprogramma, is in december 2020 gepresenteerd in de Commissie Samen Wonen. De besluitvormingsprocedure voor het vaststellen van de Klimaatvisie is: 20/4/2021 college van B&W, 20/05/2021 Commissie Samen Wonen, 3/6/2021 Gemeenteraad. Raadsvoorstel N.v.t. do. 20 mei 2021 Cie SW do. 3 jun 2021
2097 VVD 21-11-2019 2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft. 3-3-2021 12:19:15: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. De werkzaamheden aan de haven zijn afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de paden en aankomstlocatie rond te haven. Verwacht wordt dat er in juni een officiële opening zal plaatsvinden. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2098 VVD 21-11-2019 2098 Subsidie Stichting Huys ten Donck haven uren faciliterende rol De geplande ambtelijke uren voor facilitering, 100 uur, zijn voor dit project, voor het jaar 2020. Als daarna verder in ambtelijke uren wordt gefaciliteerd, wordt de raad geïnformeerd. 3-3-2021 Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. De werkzaamheden aan de haven zijn afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de paden en aankomstlocatie rond te haven. Verwacht wordt dat er in juni een officiële opening zal plaatsvinden. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2099 VVD 21-11-2019 2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd. 3-3-2021 Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. De werkzaamheden aan de haven zijn afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de paden en aankomstlocatie rond te haven. Verwacht wordt dat er in juni een officiële opening zal plaatsvinden. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2108 Diverse fracties 12-12-2019 2108 Overleg geluidsscherm West Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep Lucht en Geluid over een goede inrichting van de plek. Daarbij zal aandacht zijn voor het groen, de verlichting, de sociale veiligheid en de vorm en aard van het scherm. 7-4-2021 De overleggen met Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vinden regelmatig plaats. Er moet een verhuurovereenkomst worden opgesteld voor de gebruik van de RWS gronden. Dit pakt RVB op. Pas nadat akkoord is bereikt starten wij met de aanbesteding met het geluidsscherm. In december 2020 bespraken wij de schetsen voor de groene aankleding en de sociale veiligheid met de bewonersgroep Seringenplantsoen. De groene invulling wordt nu verder uitgewerkt. Vanwege de voorjaarsvakantie volgt in maart 2021 een collegevoorstel over de extra kosten (groene invulling, onderhoudskosten etc.) voor dit project samen met een RIB richting de raad. Eind 2021 wordt de realisatie van het scherm verwacht, mits alle partijen meewerken. Raadsinformatiebrief vr. 19 mrt 2021 N.v.t. N.v.t.
2295 Diverse fracties 11-6-2020 2295 Sticker bezorging College neemt suggesties uit de raad mee hoe bekendheid te geven aan de diverse stickers 26-3-2021 De invoering van de Ja/Ja-sticker staat gepland voor 1 oktober 2021. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2297 SGP 15-6-2020 2297 HOV-bus variantenstudie RRD / avonden voor omwonenden Over de diverse projecten gaat het college in gesprek met omwonenden. Voor die avonden zullen ook de raadsleden worden uitgenodigd. 29-3-2021 Allereerst wordt er samen met de MRDH een specifieke Verdiepingsstudie uitgevoerd over het HOV-netwerk. Dit moet resulteren in een bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst tussen de betrokken partijen. In de uitwerkingsfase die daarop volgt (2022) vormt de participatie (zowel met inwoners als raadsleden) per deeltraject een belangrijk onderdeel. U wordt daar tijdig voor uitgenodigd. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2298 CDA 15-6-2020 2298 HOV-bus variantenstudie RRD / fietsvoorziening nieuwe brug Nu de Brienenoordbrug wordt aangepast zal het college het belang van Ridderkerk onder de aandacht brengen, o.a. de fietsvoorziening op de nieuwe brug. 1-4-2021 In het 2e kwartaal 2021 volgt een raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de verkenning van de metropolitane fietsroute tussen Rotterdam via Ridderkerk naar Dordrecht en het fietspad op de  van Brienenoordburg. Raadsinformatiebrief vr. 25 jun 2021 N.v.t. N.v.t.
2299 Partij 18PLUS 15-6-2020 2299 HOV-bus variantenstudie RRD / maatwerk, een extra buurtbus Het college gaat met de RET en de MRDH kijken of maatwerk, een extra buurtbus, mogelijk is, en zal zich daarvoor sterk maken. 15-3-2021 Het college heeft dit al aangekaart bij de vervoerplanprocedure en de verkenning . Over de mogelijkheden wordt momenteel overleg gevoerd met de buurtbusvereniging en RET. De MRDH neemt de wens mee als aanvraag voor maatwerkvervoer in 2021. Raadsinformatiebrief vr. 25 jun 2021 N.v.t. N.v.t.
2300 Partij 18PLUS 15-6-2020 2300 HOV-bus variantenstudie RRD / versnelling lijn 144 Het college gaat met de RET in gesprek om te kijken of voor lijn 144 een versnelling mogelijk is. 16-3-2021 Na de verdere uitwerking van de Verdiepingsstudie HOV en de bestuurlijke overeenkomst (bestuurlijke vaststelling naar verwachting voor het zomerreces) zal ook verdere afstemming plaatsvinden over versnelling van lijn 144 (met name tussen Slikkerveer en Rotterdam) en het versterken van de ontsluitende functie tussen slikkerveer en Ridderkerk. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2302 Christen Unie 7-7-2020 2302 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk Het college zal kijken naar de populaire versies van APV’s die gebruikt worden, o.a. Schiedam. 22-3-2021 Er vindt nog overleg plaats met team communicatie over de momenten en plaatsen waar gecommuniceerd gaat worden met de beeldplaten. Wanneer daar duidelijkheid over is, wordt de RIB opgesteld. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2303 Partij 18PLUS 7-7-2020 2303 Groenvisie / monitoring probleemgebieden Voor de eerstvolgende monitoring wordt uitgezocht of probleemgebieden sneller kunnen worden aangepakt. 6-4-2021 Opnemen in eerstvolgende monitoringsrapport Groenvisie. Dit rapport wordt eind 2021 opgesteld en begin 2022 voorgelegd aan het bestuur. Afdoeningsbrief Nog niet bekend N.v.t. 2022
2304 Partij 18PLUS 7-7-2020 2304 Groenvisie / visie op blauw In deze collegeperiode komt er een visie op blauw. 6-4-2020 Via de te werven ecoloog zal de opdracht voor deze visie worden uitgezet. Naar verwachting is een concept visie in het najaar 2021 gereed. Raadsvoorstel N.v.t. do. 11 nov 2021 Cie SW do. 16 dec 2021
2306 Partij 18PLUS 2-7-2020 2306 Ontwikkelperspectief Centrum Er wordt in gesprek gegaan met de BAR-organisatie over medewerkers die met de auto komen. 01-04-2021 Gezien het feit dat in het afgelopen jaar het uitgangspunt was om thuis te werken, was het niet logisch en niet effectief om hierover te communiceren. Op het moment dat het uitgangspunt van thuiswerken wordt losgelaten, zetten we tegelijkertijd in op communicatie om de auto te parkeren in de parkeergarage. Afdoeningsbrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2308 Leefbaar Ridderkerk 2-7-2020 2308 Politiebureau Ridderkerk Als er ontwikkelingen zijn ten aanzien van de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude Maas wordt de raad op de hoogte gesteld. 4-3-2021 Op dit moment zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die we met de raad kunnen delen. Binnen Ridderkerk zijn mogelijke locaties aangedragen. Verkennend onderzoek naar een geschikte locatie is nog bezig. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2385 Leefbaar Ridderkerk 17-9-2020 2385 Casco herstel onderzoek Huishoudschool De aanbevelingen en het verzoek van het raadslid de heer M. Ouwens, Leefbaar Ridderkerk, over o.a. het sanitair, worden meegenomen bij het herstel van het casco. 17-3-2021 Het herbestemmingsonderzoek van de huishoudschool wordt het tweede kwartaal 2021 opgeleverd. Er wordt onderzocht wat de kosten zijn om het sanitair te renoveren en op welk termijn dit kan gebeuren.
2386 Christen Unie 17-9-2020 2386 Integraal Veiligheidsbeleid verantwoordelijke aanschaf ANPR-camera's De vraag wie verantwoordelijk is voor de aanschaf van ANPR-camera’s wordt meegenomen in het onderzoek waarom verzocht is in motie 2020-70 inzake onderzoek implementatie ANPR-camera’s. 29-3-2021 De raad is op de hoogte gebracht dat de uitvoering van de motie meer onderzoek nodig heeft. Toezegging is 1e kwartaal 2021. Wordt behandeld in het college van 30 maart 2021. Afdoeningsbrief vr. 2 apr 2021
2387 Partij van de Arbeid 17-9-2020 2387 Integraal Veiligheidsbeleid sluiting winkels op koopavond Mw. Attema zal er nog eens aandacht voor vragen of winkels in het centrum op koopavond sluiten vanwege de veiligheidssituatie. 25-3-2021 De bedrijfscontactfunctionaris gaat de ondernemers vragen wat de reden is dat veel winkeliers geen gebruik maken van de koopavond en hun winkels sluiten.
2388 SGP 17-9-2020 2388 Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020 opmerkingen Maatschappelijk Burgerplatform De opmerkingen die het Maatschappelijke Burgerplatform heeft gemaakt in een mail aan de raadsleden, worden meegenomen in de evaluatie die eind dit jaar wordt gehouden. 30-3-2021 Evaluatie in Q2 gereed. Deze actie wordt gelijktijdig afgewikkeld met klachtenregeling Sociaal Domein (B&W 13 juli). Raadsinformatiebrief vr. 16 jul 2021 N.v.t. N.v.t.
2439 Partij van de Arbeid 5-11-2020 2439 Begrotingsraad 2020 - Huishoudschool opties starters- en seniorenwoningen Bij het herbestemmingsonderzoek huishoudschool staan alle opties open. Ook de optie starters- en seniorenwoningen wordt daarbij meegenomen. 17-3-2021 In het tweede kwartaal 2021 wordt het herbestemmingsonderzoek opgeleverd.
2495 SGP 14-12-2020 2495 Geluidwerende maatregelen Oosterpark/aanpassing constructie Als het even kan, ook technisch, zal de constructie zodanig worden aangepast dat later, naast de verhoging, ook de staanders kunnen worden verhoogd. 3-3-2021 Dit wordt meegenomen in de aanbesteding. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2496 VVD 14-12-2020 2496 Geluidwerende maatregelen Oosterpark/informeren raad relevante ontwikkelingen De raad, eventueel via de commissie, wordt op de hoogte gesteld van eventuele relevantie ontwikkelingen die vóór de zomervakantie zullen plaatsvinden. 3-3-2021 12:23:36: De raad wordt geïnformeerd zodra er relevante ontwikkelingen zijn. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend Nog niet bekend N.v.t.
2497 Partij 18PLUS 10-12-2020 2497 Sportcentrum Drievliet/in gesprek met Jongerenraad. Met de Jongerenraad zal in gesprek worden gegaan over wat nodig is de JOP aantrekkelijk te maken. 01-04-2021 Gesprek met de jongerenraad wordt voor de zomer 2021 gevoerd.
2498 Diverse fracties 10-12-2020 2498 Sportcentrum Drievliet/uitwerking De diverse suggesties over afzetpalen, aandacht voor fietsers als gast en de aanleg van een zebrapad over de Vlietlaan ter hoogte van het sportcentrum, worden in de verdere uitwerking meegenomen. 30-3-2021 De toezeggingen worden verwerkt in een voorlopig- en een definitief ontwerp. Naar verwachting zal medio Q3 2021 de raad geïnformeerd worden over de verdere invulling. Raadsinformatiebrief vr. 2 jul 2021 N.v.t. N.v.t.
2500 SGP 10-12-2020 2500 Warmtevisie/uitwerking in wijkplannen Het college heeft aandacht voor de mensen die de voorzieningen moeilijk zullen kunnen betalen. In de uitwerking van de wijkplannen zal hier verder op in worden gegaan. 17-3-2021 In de nog op te stellen wijkplannen zullen verschillende go en no go momenten volgen die aan het college en raad worden voorgelegd. Een daarvan is de betaalbaarheid en specifiek voor het wijkplan de uitwerking van een businesscase waarbij ook de kosten voor de eindgebruiker inzichtelijk worden gemaakt. N.v.t. N.v.t. Nog niet bekend Nog niet bekend
2544 Burger op 1 21-1-2021 2544 Nota Evenementenbeleid 2020 - informatie vrijwilligersverzekering Informatie over de vrijwilligersverzekering zal op de website worden geplaatst en worden meegegeven aan organisatoren als zij een evenement gaan organiseren. 8-4-2021 Bij het controleren van de website bleek dat hier voldoende informatie op stond en dat deze goed te vinden is. Er wordt een A4tje ontwikkeld om aan aanvragers van een evenementenvergunning uit te reiken bij de aanvraag. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2564 Christen Unie D66 Partij van de Arbeid SGP 11-2-2021 2564 Startnotitie ‘Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk a. In de nota wordt ook ingegaan op schuldhulpverlening en positieve gezondheid staat centraal. b. In de nota wordt meegenomen dat er mensen zijn die niet zelf mee kunnen komen om hun keuzes te maken. c. Het landelijk thema druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen, wordt meegenomen onder ‘vitaal en gezond’. d. Sportscholen zullen worden meegenomen als partner en worden opgenomen in het lijstje met partners. e. Gezonde voeding wordt meegenomen als structureel element in de nota en wellicht wordt gekeken naar een pilot gedurende de looptijd van het beleid. f. Input die partners leveren en waartoe dat heeft geleid, wordt bij de conceptnota inzichtelijk gemaakt voor de raad. g. In de nota zal de relatie worden aangegeven met andere nota’s in het fysieke domein. Mocht er iets ontbreken, dan wordt dit aangevuld in de definitieve nota. 25-3-2021 De toezeggingen zullen worden verwerkt in de (concept) Nota gezondheidsbeleid. De concept (Nota) gezondheidsbeleid wordt geagendeerd op de commissievergadering van 9 juni 2021. Raadsinformatiebrief vr. 21 mei 2021 wo. 9 jun 2021 Cie SL N.v.t.
2567 Groenlinks 11-2-2021 2567 Vragenuur / Subsidieregeling kwijtschelding huren De besteding van subsidie zal middels een rapportage worden geëvalueerd en die rapportage wordt via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld. 12-3-2021 12-03-2021: De subsidieregeling is formeel gepubliceerd, de eerste aanvragen zijn binnen en de regeling is langs verschillende kanalen gecommuniceerd naar de ondernemers en eigenaren. De regeling loopt tot eind 2021. Begin 2022 kan de raad middels een eindrapportage worden geïnformeerd. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan?
64 N.v.t. 24-1-2013 64 Kenmerk raadstoezegging 2330-2342. Startnotitie herstructurering woningen centrum. Na de 1e fase zal een evaluatie volgen. 1-4-2021 De toezegging stamt is uit 2013. Dit project is al een aantal jaar geleden gerealiseerd. Een goede evaluatie van het project is daarom niet meer te maken. Daarom wordt deze toezegging beschouwd als afgedaan. Raadsinformatiebrief vr. 11 dec 2020 N.v.t. N.v.t.
913 Christen Unie 4-7-2016 913 Kadernota 2017 - algemene reserve De wethouder wil met de commissie Samen leven in overleg over de ondergrens van de algemene reserve. 26-3-2021 De nota reserves en voorzieningen 2021 is in de raadsvergadering van 11 februari 2021 vastgesteld met aanpassingen. De ondergrens van de algemene reserve is opnieuw vastgesteld op 20 mln. N.v.t. N.v.t. do. 28 jan 2021 Cie SW do. 11 feb 2021
1405 Diverse fracties 2-11-2017 1405 Ridderkerkpas Het college hoopt begin 2018 met een nieuw voorstel te komen over de Ridderkerkpas. 12-03-2021 Het project Ridderhelden is in juni 2020 gekoppeld aan de pilot Ridderkerkpas om de pilot een impuls te geven en gebruik te maken van de mogelijkheden van de pas. Het project Ridderhelden wordt per 31 maart 2021 formeel afgerond en mag als succesvol worden beschouwd. Tegelijkertijd is het vanwege de corona-maatregelen niet opportuun om de stadsbrede Ridderkerkpas middels de pilot verder uit te rollen.
1455 D66 Groenlinks Partij van de Arbeid 25-1-2018 1455 Beschut werk Als om uitbreiding van het aantal plaatsen wordt gevraagd, zal het college direct naar de raad komen. 29-3-2021 Het quotum voor beschut werk wat door de overheid is opgelegd, is niet limitief. Mochten er meer plaatsingen gerealiseerd worden, dan wordt ook dit door de overheid vergoed middels het BUIG budget. Het is een wettelijke taak van de gemeente om voor beschutte werkplekken te zorgen, ook als deze het quotom overschrijden. Het quotum geeft enkel aan wat het Rijk van ons verwacht. Toestemming van de raad voor extra plekken is hierbij niet noodzakelijk. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1600 SGP 18-10-2018 1600 Kunsttoepassing Koningsplein Bij het kunstwerk Desire Lines zal een uitleg worden geplaatst. 7-4-2021 Er is een informatiebord op het raam van het gemeentehuis geplaatst inclusief QR-code. Hiermee wordt deze toezegging beschouwd als afgedaan. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1654 Partij van de Arbeid 8-11-2018 1654 Algemene beschouwingen / burgerinitiatief Bij de evaluatie van de participatie-instrumenten zal ook het burgerinitiatief worden betrokken. 22-3-2021 In de evaluatie Participatie-instrumenten zijn alleen de participatie-instrumenten meegenomen die door wijkregie worden ingezet. Het Burgerinitiatief is een participatie-instrument van de raad en moet nog worden geëvalueerd. Indien de Raad dat wenst, kan zij haar griffier verzoeken een evaluatie van het Burgerinitiatief uit te voeren. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1952 Burger op 1 13-6-2019 1952 Actualisatie Integraal Accommodatie Plan Het is mogelijk om nieuwbouw van CBS De Wingerd te vervroegen naar 2021. Dit is wel afhankelijk van de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en is het van groot belang dat er vanuit de gebruikers op korte termijn een visie tot stand komt voor het gebruik van de ruimtes in het te bouwen MFC. Het college zal zich hiervoor inzetten om nieuwbouw in 2021 te realiseren met inachtneming van deze opmerkingen. 30-3-2021 Op het Huisvestingsprogramma 2021 staat het voorbereidingskrediet voor IKC De Wingerd. De raad wordt voorgesteld het gehele benodigde krediet beschikbaar te stellen. Het raadsvoorstel hierover wordt in de raadvergadering van 22 april 2021 behandeld. Daarmee wordt dan ook deze raadstoezegging afgedaan. N.v.t. N.v.t. wo. 7 apr 2021 Cie SL do. 22 apr 2021
1984 SGP 11-7-2019 1984 Zienswijze ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 Om inwoners bewust te maken zal in de media aandacht besteed worden dat geluid zo prominent afkomstig kan zijn van eigen gedrag. 18-12-2020 Het Actieplan geluid is definitief vastgesteld. Hierin komt de toezegging als maatregel terug. De uitvoering en het plaatsen van een reeks van 3 artikelen in de lokale krant heeft plaatsgevonden. De laatste is in week 51 geplaatst. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2056 N.v.t. 17-10-2019 2056 Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark De resultaten van de nadere onderzoeken zullen leiden tot een discussiestuk, dat behandeld zal worden in een commissievergadering vóór het zomerreces. Daarna komt het college met een raadsvoorstel dat behandeld kan worden in de eerste commissie- en raadsvergadering na het zomerreces. 18-12-2020 16:27:29: 14 december is het voorstel in de raad aangenomen met een amendement, 2020-30. Er zijn twee moties aangenomen: 2467 (2020-97) Zonnepanelen Oosterpark en 2468 (2020-98) Groen scherm Rotterdamseweg. De raad heeft ruim € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van een geluidscherm in het Oosterpark. Het gaat om een scherm van minimaal 6 meter hoog met een constructie om het scherm in de toekomst met 2 meter te kunnen verhogen. Hierbij is nog wel een toezegging gevraagd/gedaan om te kijken of het toch mogelijk is alleen de fundering te versterken en later de zichtbare verhoging te doen (dit ondanks eerdere antwoord dat dat niet zo’n goed idee is en erg ingewikkeld). In motie 2020-98 is nader onderzoek gevraagd naar de aanleg van een groene wal van maximaal 350 meter langs de Rotterdamseweg ter hoogte/vanaf de A15. In motie 2020-97 is het college ook gevraagd in overleg te treden met De Groene Stroom over haar deelname aan de plaatsing van zonnepanelen op, in of bij het geluidsscherm. Raadsvoorstel vr. 30 okt 2020 do. 26 nov 2020 Cie Sw do. 10 dec 2020
2389 Christen Unie 17-9-2020 2389 Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020 uitnodigen Nationale Ombudsman De Nationale ombudsman zal worden uitgenodigd voor de commissie . 17-12-2020 Op 18-12-2020 afstemming geweest tussen BBO en griffie. De griffie pakt deze actie op. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2440 CDA 5-11-2020 2440 Begrotingsraad 2020 - Informatiesessie verwerking afval Voor de raad zal een informatiesessie worden gehouden over de technische gang van zaken rond de verwerking van afval. 26-3-2021 De NV BAR-Afvalbeheer heeft een informatiesessie gehouden op 24 maart 2021. De toezegging wordt daarom beschouwd als afgedaan. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2441 SGP 5-11-2020 2441 Begrotingsraad 2020 - Informeren heftige incidenten De burgemeester denkt na over een structuur hoe de raad snel te informeren over heftige incidenten in de gemeente. 25-3-2021 De raad wordt bij heftige incidenten geïnformeerd via een mail aan alle fractievoorzitters of via de weekmail. De afdoening van deze raadstoezegging wordt in het PHO van maandag 22 maart 2021 aan de burgemeester voorgelegd: Er zijn 3 opties besproken met de griffier: 1. RIB hiermee kan de raadstoezegging meteen afgedaan worden. 2. Mededeling via weekmail. 3. Mededeling college in commissie. Bij de laatste 2 twee opties moet in de tussenrapportage dan nog een officiële afdoening opgenomen worden. In het PHO van maandag 22 maart is besloten om de raadstoezegging via de weekmail af te handelen. In de tussenrapportage zal dit formeel afgesloten worden. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2442 Partij 18PLUS 5-11-2020 2442 Begrotingsraad 2020 - Katern locale horeca Blauwkai Binnenkort is er digitaal overleg met de horecaondernemers. De suggestie van P18P om in de Blauwkai een katern voor de lokale horeca in te richten, wordt daarin meegenomen. 01-04-2021 Het artikel met de oproep 'Steun de Ridderkerkse Horeca' is op 10 december 2020 verschenen in de Blauwkai. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2499 Christen Unie 10-12-2020 2499 Vragenuur/Voetgangersoversteek Rotterdamse weg Kort na de kerstvakantie wordt overleg gevoerd met de wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta, om de oversteektijd verkeerslichten verlengd te krijgen. 9-1-2021 Op 9 december is contact opgenomen met het WSHD. Het WSHD heeft op 14 december geantwoord dat het probleem is opgelost. De oversteektijd is met 3 seconden verhoogd. Op 18 december stond over de afstelling van verkeerslichten Rotterdamseweg - Vlietlaan een stukje in de krant, zie: https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/drie-seconden-extra-voor-overstekende-voetgangers Hiermee is de vraag van de fractie (Christen Unie) beantwoord en afgehandeld.
2546 N.v.t. 21-1-2021 2546 Zienswijze Kadernota 2022 GRJR - wachttijden Het college zal de raad informeren over de wachttijden en wat achter de schermen wordt gedaan om deze te verminderen. 01-04-2021 RIB d.d. 9-4-2021 verzonden. Raadsinformatiebrief vr. 9 apr 2021 N.v.t. N.v.t.
2566 Christen Unie 11-2-2021 2566 Vragenuur / Afval-app In de Blauwkai zal nog een keer worden opgenomen het verzoek de afval-app te downloaden. 26-3-2021 Het verzoek om de afval-app te downloaden is op donderdag 18 maart 2021 in de Blauwkai gepubliceerd. De toezegging wordt daarom beschouwd als afgedaan. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.