Leeswijzer

Leeswijzer

De 1e Tussenrapportage 2021 bestaat uit twee delen:

  1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma  met de toelichting op de mutaties en overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting.
  2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen, de bestuursrapportage van het Sociaal Domein en een overzicht van de brandzaken omtrent corona.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart toegelicht.

De kolom ‘Begroting 2021 na wijziging’ toont het saldo van de begroting 2021 inclusief de eerste wijziging op de begroting van structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020.
De kolom BN/DP/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging, DP staat voor doorgeschoven prestatie en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

De teksten bij de posten voor doorgeschoven prestaties zijn een kopie van de teksten zoals deze opgenomen zijn in de Jaarstukken 2020.