Uitgaven

2,12%

€ -3.541.200

2,12% Complete

Inkomsten

0,57%

€ 977.400

0,57% Complete

Saldo

49,04%

€ -2.563.800

Programma 2 Veiligheid

Uitgaven

2,12%

€ -3.541.200

2,12% Complete

Inkomsten

0,57%

€ 977.400

0,57% Complete

Saldo

49,04%

€ -2.563.800

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.386.200
Aanpassen budgetten VRR 11.200 -39.300 -36.500 18.400
8.3:Wonen en bouwen -41.800
WABO-vergunningen/VTH-taken -107.500 -25.500 -25.500 -25.500
Totaal Lasten -96.300 -64.800 -62.000 -7.100
Baten
8.3:Wonen en bouwen 937.200
Legesinkomsten WABO-vergunningen 255.000
Totaal Baten 255.000
Saldo van baten en lasten 158.700 -64.800 -62.000 -7.100
Totaal mutaties Veiligheid 158.700 -64.800 -62.000 -7.100

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Inkomsten en uitgaven WABO-vergunningen/VTH-taken

De legesinkomsten voor WABO-vergunningen zijn in 2021 naar verwachting € 255.000 hoger. Sinds de invoering van de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is de gemeente verplicht om inkomsten voortkomend uit leges in te zetten ten dienste van de behandeling van de diensten waaruit deze leges voortkomen. In dit geval zijn dit de VTH-taken. Door het toenemende aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn de legesinkomsten toegenomen. In 2020 was dit sterk zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren. Deze toename begon in het tweede kwartaal, na het invoeren van de coronamaatregelen. Uit onze eerste evaluatie over het 1e kwartaal blijkt dat de toename zich ook in 2021 voortzet.

Aanvragen 1e kwartaal 2020 2021 verschil
Ridderkerk 126 152 21%

Hierdoor zijn er naast hogere inkomsten ook hogere kosten van € 82.000 voor Vergunningverlening-, toezicht- en handhavings- (VTH)-taken. Wij verwachten in het derde en vierde kwartaal van 2021 € 42.000 nodig te hebben voor het behandelen van vergunningaanvragen. Voor het toezicht op deze vergunningen verwachten we € 40.000 nodig te hebben, waarvan € 20.000 ten behoeve van buitentoezicht op verleende vergunningen en € 20.000 ten behoeve van de constructieve toets in de uitvoeringsfase.
De toename van het aantal vergunningsaanvragen zorgt ook voor extra advieskosten van stichting Dorp Stad en Land. De uitgaven waren in de afgelopen twee jaar hoger dan het beschikbare budget. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de in 2020 zichtbare toename van het aantal aanvragen zich in 2021 voortzet. Ook de advieskosten worden daardoor naar verwachting hoger. We stellen daarom voor om het budget met 25.500 te verhogen om de verwachte hogere advieskosten van Dorp Stad en Land op te vangen. Tegenover deze kosten staan extra legesinkomsten.