Uitgaven

30,45%

€ -50.809.238

30,45% Complete

Inkomsten

8,49%

€ 14.604.000

8,49% Complete

Saldo

692,49%

€ -36.205.238

Programma 7 Sociaal domein

Uitgaven

30,45%

€ -50.809.238

30,45% Complete

Inkomsten

8,49%

€ 14.604.000

8,49% Complete

Saldo

692,49%

€ -36.205.238

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
7.1-Basishulp en -ondersteuning
2.5:Openbaar vervoer -416.600
Regeling gratis OV voor AOW-gerechtigden -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
6.3:Inkomensregelingen -15.417.600
Uitvoering Tozo BN -94.800
Tozo heroriëntatie -325.900
Restant tegoed 2020 Ridderkerkpas -65.300
Hogere kwijtschelding afvalstoffenheffing BN -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.703.000
Voorzieningen WMO gehandicapten -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Opstellen Woonzorgvisie -55.200
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning -661.200 -120.000 -120.000 -120.000
7.2-Preventie en welzijn
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -3.857.389
Brede aanpak dak- en thuisloosheid -32.000
Impulsgelden Kanrijke start -7.887 -7.887
Pilot kleuter(observatie)groep BN -30.000
Totaal 7.2-Preventie en welzijn -69.887 -7.887
7.3-Maatwerk/ specialistisch
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -10.246.200
Bekostiging huishoudelijke hulp -380.400 -380.400 -380.400 -380.400
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -8.508.300
Stijging inzet lokale jeugdhulp -735.000 -735.000 -735.000 -735.000
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch -1.115.400 -1.115.400 -1.115.400 -1.115.400
Totaal Lasten -1.846.487 -1.243.287 -1.235.400 -1.235.400
Baten
7.1-Basishulp en -ondersteuning
6.2:Wijkteams 0
Aanpak Toeslagenaffaire BN 34.800
6.3:Inkomensregelingen 12.797.400
Uitvoering Tozo BN 94.800
Tozo heroriëntatie BN 34.100
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning 163.700
Totaal Baten 163.700
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -43.379 -33.379 -33.379 -33.379
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.726.166 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779
Onttrekkingen
7.3-Maatwerk/ specialistisch
0.10:Mutaties reserves 150.000 55.300
Dekking Pilot kleuter(observatie)groep BN 30.000
Dekking restant tegoed 2020 Ridderkerkpas DP 25.300
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch 55.300
Totaal Onttrekkingen 55.300
Mutaties reserves 55.300
Totaal mutaties Sociaal domein -1.670.866 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779

Toelichtingen

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Onderwerpen

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Onderwerpen

Toelichting 6.2 Wijkteams

Onderwerpen

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerpen

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Onderwerpen

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Onderwerpen

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen