Uitgaven

26,8%

€ -44.730.500

26,8% Complete

Inkomsten

66,01%

€ 113.618.400

66,01% Complete

Saldo

1317,61%

€ 68.887.900

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Uitgaven

26,8%

€ -44.730.500

26,8% Complete

Inkomsten

66,01%

€ 113.618.400

66,01% Complete

Saldo

1317,61%

€ 68.887.900

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
0.4:Overhead -14.241.300
Kostprijsverhogende BTW -56.800 -56.800 -56.800 -56.800
Doorgeschoven prestatie, Implementatie omgevingswet DP -58.500
Doorgeschoven prestatie, project GIDS DP -62.600
Doorgeschoven prestatie, Strategisch personeelsbudget SPP DP -36.900
Tijdelijke inhuur gemeentecontroller -27.000 -27.000
Budget voor pilot Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy -33.900
0.5:Treasury -146.600
Financiering 217.100 314.900 262.700 283.600
0.61:OZB woningen -287.500
Wet WOZ -30.000
0.8:Overige baten en lasten -55.200
Doorgeschoven prestatie Gemeentehuis DP -771.200
Stelpost onderuitputting kapitaallasten BN -80.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -282.000
Vennootschapsbelasting -461.800
Totaal Lasten -1.401.600 231.100 205.900 226.800
Baten
0.61:OZB woningen 6.015.000
OZB woningen 30.000 30.000 30.000 30.000
0.62:OZB niet-woningen 5.627.600
OZB niet-woningen 245.000 245.000 245.000 245.000
0.64:Belastingen overig 146.100
Baten precariobelasting RB -64.700
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 69.201.000
Algemene uitkering 675.000 11.000 11.000 11.000
Totaal Baten 885.300 286.000 286.000 286.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -8.700 -14.700 -4.200 -4.200
Saldo van baten en lasten -525.000 502.400 487.700 508.600
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 31.376.500
Doorgeschoven prestatie, gemeentehuis, dekking renovatie BMI en ontruiming uit reserve groot onderhoud gebouwen. DP 771.200
Dekking vennootschapsbelasting uit reserve Vpb grondexploitaties 222.854
Totaal Onttrekkingen 994.054
Mutaties reserves 994.054
Totaal mutaties Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 469.054 502.400 487.700 508.600

Toelichtingen

Toelichting 0.4 Overhead

Onderwerpen

Toelichting 0.5 Treasury

Onderwerpen

Toelichting 0.61 OZB woningen

Onderwerpen

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

Onderwerpen

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Onderwerpen

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Onderwerpen

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Onderwerpen

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen