Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L 271.600
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 1.105.000 541.400 415.500 375.500
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -420.700 -381.200 -372.700 -370.500
Totaal programma 1 955.900 160.200 42.800 5.000
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 67.600 66.300 66.100 66.200
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 773.700 761.600 759.900 760.300
8.3 Wonen en bouwen
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L -152.600
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L
Totaal programma 2 688.700 827.900 826.000 826.500
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.243.600 -1.133.300 -1.110.000 -1.103.900
2.2 Parkeren
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 62.600 61.700 61.600 61.600
2.3 Receatieve havens
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 37.500 36.600 36.400 36.400
2.4 Economische havens en waterwegen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.900 -1.700 -1.500 -1.400
2.5 Openbaar vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 5.200 5.100 5.100 5.100
3.4 Economische promotie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 27.500 26.900 26.700 26.700
Totaal programma 3 -1.113.700 -1.004.700 -981.700 -975.500
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -502.000 -471.400 -465.200 -463.700
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 190.100 188.500 188.400 188.600
3.1 Economische ontwikkeling
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -79.100 -70.800 -69.000 -68.500
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 68.300 66.800 66.600 66.600
Totaal programma 4 -322.700 -286.900 -279.200 -277.000
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
4.1 Openbaar basisonderwijs
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 15.300 15.000 15.000 15.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -100.200 -93.800 -92.300 -92.000
Totaal programma 5 -84.900 -78.800 -77.300 -77.000
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
5.1 Sportbeleid en activering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -104.700 -98.400 -97.200 -97.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -69.400 -65.300 -64.400 -64.300
5.4 Musea
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 15.300 15.000 15.000 15.000
5.5 Cultureel erfgoed
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 21.700 22.800 23.000 23.100
5.6 Media
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 37.300 36.400 36.200 36.200
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.028.700 -926.400 -904.700 -898.800
Totaal programma 6 -1.128.500 -1.015.900 -992.100 -985.800
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
Basishulp en -ondersteuning
2.5 Openbaar vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 22.300 21.800 21.700 21.700
6.2 Wijkteams
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 890.600 896.900 899.600 901.600
6.3 Inkomensregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -876.300 -827.700 -818.000 -815.900
6.4 Begeleide participatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 173.200 169.200 168.600 168.600
6.5 Arbeidsparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 340.800 383.100 393.700 397.400
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 77.500 94.500 98.400 99.800
Maat- en specialistisch werk
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L -66.500
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -422.500 -399.000 -394.300 -393.200
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -51.800 -43.400 -41.400 -40.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -72.400 -68.300 -67.300 -67.100
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -70.100 -65.500 -64.500 -64.300
Preventie en welzijn
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -47.200 -44.200 -43.400 -43.200
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -296.100 -279.900 -276.700 -276.000
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -72.400 -67.800 -66.800 -66.600
Totaal programma 7 -470.900 -230.300 -190.400 -178.100
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 88.200 87.100 86.900 86.900
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -34.300 -32.500 -32.200 -32.100
7.2 Riolering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 439.700 435.400 434.900 435.300
7.3 Afval
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 325.200 319.500 318.600 318.700
7.4 Milieubeheer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -206.500 -188.900 -185.200 -184.300
Totaal programma 8 612.300 620.600 623.000 624.500
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 156.700 162.800 164.300 165.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 89.900 88.800 88.800 88.900
4.2 Onderwijshuisvesting
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 240.400 235.000 234.000 234.000
5.2 Sportaccommodaties
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -84.800 -70.600 -67.400 -66.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 12.200 26.800 30.200 31.300
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -127.500 -84.900 -75.500 -72.500
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 328.700 346.200 350.000 352.000
Totaal programma 9 615.600 704.100 724.400 732.200
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024
0.4 Overhead
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L -52.500
0.5 Treasury
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 61.300 60.000 59.700 59.700
0.61 OZB woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 63.200 67.600 68.600 69.000
0.62 OZB niet-woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 8.400 12.100 12.800 13.100
0.63 Parkeerbelasting
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 15.300 15.000 15.000 15.000
0.64 Belastingen overig
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 139.300 136.200 135.600 135.600
0.8 Overige baten en lasten
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 13.200 12.900 12.800 12.800
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 248.200 303.800 304.500 305.200
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s 0 0 0 0