Uitgaven

6,22%

€ -10.384.200

6,22% Complete

Inkomsten

2,17%

€ 3.739.700

2,17% Complete

Saldo

127,09%

€ -6.644.500

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Uitgaven

6,22%

€ -10.384.200

6,22% Complete

Inkomsten

2,17%

€ 3.739.700

2,17% Complete

Saldo

127,09%

€ -6.644.500

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
2.1:Verkeer en vervoer -6.949.200
Herstel verhardingen Pruimendijk BN -176.000
Geluidreducerend asfalt BN -133.700
Afschrijvingslasten 99.200 150.800 -23.000 -23.000
Herrekening straatreinigen BN -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Afrekening Rijksstraatweg -55.000
Onderhoud bebording en markering. -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
2.4:Economische havens en waterwegen -560.700
Baggeren haven Ridderkerk BN -450.000
Ontmanteling baggerdepot Oudelande BN -50.000
2.5:Openbaar vervoer -207.200
Project HOV BN -54.500 -6.000 -6.000 -6.000
Totaal Lasten -882.000 82.800 -91.000 -91.000
Baten
2.1:Verkeer en vervoer 199.400
Degeneratie-inkomsten BN 800.000
Herstel verhardingen Pruimendijk BN 176.000
Totaal Baten 976.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -169.750 -130.450 -130.450 -130.450
Saldo van baten en lasten -75.700 -47.650 -221.450 -221.450
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -2.465.700
Dekkingsvoorstel onderhoud verhardingen BN 7.200 7.200 7.200 7.200
Beheer Pruimendijk -20.000 -20.000 -20.000
Opheffing reserve Openbare verlichtingen 178.700 178.700 178.700 178.700
Extra storting geluidswal Drievliet BN -2.800
Extra storting verbeteren bereikbaarheid Reijerpark BN -9.800
Correctie dubbele raming kapitaallasten Geluidsscherm A15/A16 BN 230.700 825.200
Totaal Stortingen 404.000 991.100 165.900 165.900
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 3.264.400
Correctie dubbele raming kapitaallasten Geluidsscherm A15/A16 BN -230.700 -825.200
Dekking ontmanteling baggerdepot Oudelande BN 50.000
Dekkingsvoorstel onderhoud verhardingen BN -7.200 -7.200 -7.200 -7.200
Opheffing reserve Openbare verlichtingen -253.600 -253.600 -253.600 -253.600
Dekking baggeren haven Ridderkerk BN 450.000
Dekking project hoogwaardig openbaar vervoer BN 48.500
Dekking geluidsreductie Populierenlaan, Bachlaan BN 133.700
Dekking geluidswal Drievliet BN 2.800
Dekking verbeteren bereikbaarheid Reijerpark BN 9.800
Dekking herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk RB 10.000
Totaal Onttrekkingen 213.300 -1.086.000 -260.800 -260.800
Mutaties reserves 617.300 -94.900 -94.900 -94.900
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen 541.550 -142.550 -316.350 -316.350

Toelichtingen

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Onderwerpen

Toelichting 2.2 Parkeren

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

Onderwerpen

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen