Uitgaven

11,93%

€ -19.917.600

11,93% Complete

Inkomsten

7,32%

€ 12.593.000

7,32% Complete

Saldo

140,1%

€ -7.324.600

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Uitgaven

11,93%

€ -19.917.600

11,93% Complete

Inkomsten

7,32%

€ 12.593.000

7,32% Complete

Saldo

140,1%

€ -7.324.600

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.115.400
Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld BN 238.500 238.500 238.500 238.500
5.2:Sportaccommodaties -3.568.900
Verliescompensatie Exploitatievergoeding Sport Service RK DP -224.500
Groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel DP -453.200
Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte. RB 172.500 -68.700 -68.700
Sporthal P.C. Hoofstraat RB 175.000
Sporthal P.C. Hooftpark RB 173.000 173.000 173.000
Oude clubhuis Rowdies RB 4.400 -225.400 70.700 70.700
8.1:Ruimtelijke ordening -1.442.000
Doorgeschoven prestatie, Toekomstvisie, Gebiedsvisie en MER rivieroevers. DP -82.100
Advieskosten MER RB -35.000
Doorgeschoven prestatie, gebiedsvisie Centrum-Oost DP -75.000
8.3:Wonen en bouwen -1.277.900
Doorgeschoven prestatie, Onderzoek kansen particulieren renovatie woningen DP -45.000
Totaal Lasten -671.900 533.600 413.500 413.500
Baten
5.2:Sportaccommodaties 1.393.900
SPUK zwembad SSR 857.500
Totaal Baten 857.500
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -147.400 -81.900 -81.900 -81.900
Saldo van baten en lasten 38.200 451.700 331.600 331.600
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 831.100
Dekking gebiedsvisie Centrum-Oost DP 75.000
Dekking gebiedsvisie en MER Rivieroevers DP 82.100
Dekking compensatie SSR voor verlies zwembad DP 224.500
Dekking onderzoek kansen particulieren renovatie woningen DP 45.000
Dekking groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel DP 453.200
Dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies uit de reserve actualisatie integraal accommodatieplan. RB 60.000
Dekking van de sloopkosten van opstal en omgeving van de Rowdies uit de reserve actualisatie integraal accommodatieplan. RB 388.000
Vervallen onttrekking aan de reserve Actualisatie Integraal Accommodatieplan door het vervallen van de sloop PC Hooftstraat RB -175.000
Totaal Onttrekkingen 939.800 213.000 0 0
Mutaties reserves 939.800 213.000 0 0
Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed 978.000 664.700 331.600 331.600

Toelichtingen

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Onderwerpen

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Onderwerpen

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Onderwerpen

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Onderwerpen

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen